Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 606 prosjekter

Prosjektnr: 901690
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Metode som bruker kitinolytiske enzymer til å forebygge og kontrollere lakselus

Lakseoppdrettsnæringen har behov for gode og miljøvennlige metoder for forebygging og kontroll av lakselus. ​I det FHF-finansierte prosjektet “Ny metode for å redusere lakselus ved hjelp av kitinolytiske enzymer: Verifiseringsforsøk” (FHF-901651), ble en metode som poten ...
Prosjektnr: 901688
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Ikke-medikamentell kontroll av lus: sammenlikning av avlusingsmetoder på bakgrunn av forebyggende tiltak, avlusingseffekt, fiskevelferd og smittepotensial etter avlusing (SAMLUS)

​Oppdrettsnæringen bruker en rekke ikke-medikamentelle (IMM) tiltak mot lakselus; både forebyggende tiltak og behandlingsmetoder (avlusinger). Det registreres store mengder data i forbindelse med ikke-medikamentelle tiltak, men det er sjelden slike data samles og analyseres. Det ...
Prosjektnr: 901701
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Kunnskapskartlegging: Produksjon av stor laksesmolt

Produksjonen av settefisk av laks er i en fase hvor det skjer store endringer. Næringen ønsker å holde laksen i lukkede anlegg for å kunne redusere tiden i tradisjonelle åpne anlegg i sjø med sikte på å unngå problemer med lakselus og sykdom. Det er nå vanlig å produser ...
Prosjektnr: 901704
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Pigghå FRI – Hvordan unngå problemer med pigghå?

​Oppdretterne melder om at det ved oppdrettsanlegg på Vestlandet er store mengder pigghå som biter hull i nøtene og kommer seg inn i merdene. I utgangspunktet er det død fisk i bunnen av merden håen er interessert i, men i tillegg spiser og skader den levende laks. Det kan derfor ...
Prosjektnr: 901683
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Måling av tekstur på laks – metodeutvikling ved bruk av spektroskopi

​Kvalitet og tekstur på laks er en sammensatt problemstillingKvalitet vurderes ut fra flere egenskaper; farge, fettinnhold, næringsinnhold, lukt og smak. Også fiskemuskelens strukturelle egenskaper, uttrykt ved parametere som fasthet-mykhet, elastisitet og spalting, er sen ...
Prosjektnr: 901707
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Genomic epidemiology and Phage-based Prevention of salmon associated Pasteurella (GP3)

​BackgroundPasteurella, the causative agent of pasteurellosis, is an increasingly emerging threat for farmed Norwegian salmon, and despite its implications and impact on fish stocks, little is known about this infectious agent. Antibiotic treatments are generally discouraged, vac ...
Prosjektnr: 901687
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Optimalisering av avlusningsstrategier: utvikle anbefalinger om beste praksis for maksimal avlusningseffektivitet og god fiskevelferd (OptiDeLouse)

​Avlusningsmetodene som er i bruk oppdrettsnæringen i dag er begrenset av dårlig effekt grunnet resistens imot medikamenter og dårlig velferd hos fisken i forbindelse med bruk av ikke-medikamentell avlusing. De tre viktigste avlusningsmetodene (termisk, mekanisk og ferskvann), br ...
Prosjektnr: 901689
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

A novel lice control method: photochemical treatment (Photolice)

​Kontroll med lakselus er og har lenge vært den største utfordringen for videre utvikling av en bærekraftig næring. Forebyggende tiltak er forventet å spille en økende rolle men erfaringen tilsier at behandling fremdeles vil være et viktig verktøy i en effektiv lusestra ...
Prosjektnr: 901682
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Betydning av tidspunkt og lengde av vintersignal i RAS for prestasjon i sjø ved utsett av stor postsmolt (BENCHMARK II)

​Produksjon av settefisk av laks er i en fase hvor det fortløpende skjer store endringer, og næringen har stor interesse i å holde laksen i lukkede anlegg for å kunne redusere tiden i tradisjonelle åpne anlegg i sjø og gjennom dette unngå problem med lakselus og sykdom. Næringen ...
Prosjektnr: 901715
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Sekretariat for TriNation (2021–2024)

​TriNation består av FoU-, forvaltnings- og industriaktører i Norge, Irland og Skottland. Initiativet har utviklet seg fra å være en liten gruppe av engasjerte forskere og næringsaktører til å være et forum som tiltrekker rundt 100 mennesker til seminarene sine. Disse seminarene ...
keyboard_arrow_up