Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 665 prosjekter

Prosjektnr: 901839
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Dekontaminering og vekstkontroll av listeria i lakseprodukter (Dekolaks)

Forekomst av Listeria monocytogenes i produksjonsmiljø og i ferdig prosesserte produkter er en mattrygghetsmessig utfordring for lakseindustrien. Næringen opplever stadig strengere krav til kontroll med L. monocytogenes og flere eksportmottakere har nulltoleranse for denne bakter ...
Prosjektnr: 901822
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av hurtigtest for påvisning av listeria i havbruksnæringen: Et mulighetsstudium

Bakterieslekten listeria består av flere arter der Listeria monocytogenes er den som forårsakersykdom hos mennesker. L. monocytogenes er en av de matpatogene bakteriene man bekymrer seg mest over i norsk matindustri da den er vanlig forekommende i naturen og produksjonsmiljø. Års ...
Prosjektnr: 901821
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Forebygging av listeria hos laksefisk ved hjelp av rengjøring og desinfisering av produksjonsanlegg

Listeria monocytogenes er en av de dødeligste bakteriene som smitter gjennom mat, og får derfor høy oppmerksomhet hos mat- og helsemyndighetene og alle ledd i sjømatproduksjonen fram til konsument. Forskning og erfaring har vist at listeria kommer inn i produksjonsmiljøet fra fis ...
Prosjektnr: 901829
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Reduksjon av mikroplast og plastmyknere i resirkulerende akvakultursystem (RAS)-anlegg (REMIRA)

​Fiskeri og akvakultur har blitt identifisert som mulige kilder til mikroplast til det marine miljøet, selv om bidraget foreløpig er ukjent. Det er grunn til å forvente at de spesielle forholdene i resirkulerende akvakultursystem (RAS)-anlegg genererer og oppkonsentrerer mikropla ...
Prosjektnr: 901833
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Økt kunnskap om klima-, natur- og miljøpåvirkninger fra ulike produksjonsformer for laks

Havbruksnæringen er svært viktig, både som eksportnæring gjennom bidrag til økt matproduksjon og verdiskaping, og som en sentral aktør i mange kystsamfunn. Dagens lakseproduksjon foregår i hovedsak med bruk av åpne merder i kystnære områder, men miljøutfordringer (særlig ...
Prosjektnr: 901834
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Ernæringsbehov for vitaminer og mineraler for laksens helse (REVITALISE)

I norsk lakseoppdrett dør ca. 15 % av fisken i sjøvann før den er slakteklar, forårsaket av smittsomme sykdommer og andre utfordrende tilstander (Fiskehelserapporten 2021). En høy andel av tapet skjer første året i sjøfasen, som betyr at problemene kan reflektere suboptimale forh ...
Prosjektnr: 901801
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

HMS i havbruk – Risikostyring i ulike produksjonsformer

​Ansatte i havbruk har det mest risikoutsatte yrket i Norge etter fiskeri. Ambisjoner om vekst og fremvekst av nye produksjonsformer forutsetter at helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) tillegges stor vekt, både hos selskapene, leverandører og myndigheter. Hensiktsmessige ...
Prosjektnr: 901814
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Nasjonal undersøkelse av forekomst av anisakide nematoder i norsk oppdrettet torsk

I likhet med andre marine fiskeslag fra nordatlantiske farvann er villtorsk som regel infisert med “kveis” som er samlebetegnelsen på larvene av parasittiske rundorm (nematoder). Artene Anisakis simplex (sensu stricto) og Pseudoterranova decipiens (sensu lato) er de viktigste for ...
Prosjektnr: 901813
Varighet: 2023 - 2023
Status: Pågår

Elektrisk bedøving av rognkjeks

Mattilsynet godkjenner ikke tidligere rapporter på elbedøving av oppdrettsfisk og krever EEG på rognkjeks. EEG er en nevrofysiologisk metode for måling og registrering av hjernens elektriske aktivitet. Påbudet gjelder alle oppdrettsarter, hvor kun laks, kveite og piggvar er noen ...
Prosjektnr: 901823
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Dekontaminering av listeria på laks og ørret (DeList)

Flere studier de siste årene viser funn av Listeria monocytogenes ved opptil 10 % av norske lakseslakteriene og videreforedlingsbedrifter. Funn gjøres ofte i miljøet og på utstyr, men det har vært lav forekomst på fisk, fileter og fiskeprodukter generelt, også på laks og ørret. L ...
keyboard_arrow_up