Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 630 prosjekter

Prosjektnr: 901759
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

DNA-vaksiner mot virussykdommer i laks – immunmekanismer og nye vaksinekonsepter (ImmunDNA)

Virussykdommer forårsaker store tap i norsk oppdrettsnæring og er en av de største utfordringene for næringen. For noen virussykdommer finnes det kommersielle vaksiner, men disse har begrenset effekt. For andre virussykdommer finnes det per i dag ingen kommersielle vaksiner. Nye ...
Prosjektnr: 901746
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

ILA vaksine og etablering av teknologiplattform for virusvaksiner (ILA VAX)

​Utbrudd av infeksiøs lakseanemi (ILA) medfører store restriksjoner for affiserte anlegg. ILA er listeført i EU og i OIE (Verdens dyrehelseorganisasjon) og Norge regnes som episenteret for sykdommen. Dersom det blir et inntrykk av at Norge har redusert kontroll av ILA vil de ...
Prosjektnr: 901760
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

DNA-vaksine rettet mot lakselusspytt (SaliVax)

​Lakselus gir en rekke sykdoms- og velferdsutfordringer som følge av et intensivt lusebehandlingsregime, og er til hinder for videre vekst i næringen. Et tiltak som kan gi en betydelig forbedring i forhold til dagens velferdssituasjon er en lakselusvaksine. De mest lovende vaksin ...
Prosjektnr: 901765
Varighet: 2022 - 2022
Status: Pågår

Lusekonferansen 2022

​​Lakselus er ett av de absolutt viktigste områdene for havbruksnæringen å dele erfaringer og kunnskap om, samt finne nye løsninger.Rensefiskkonferansen har siden 2012 etablert seg som en viktig årlige møteplass rundt kunnskap og erfaringsdeling knyttet til forebygging og kontrol ...
Prosjektnr: 901743
Varighet: 2022 - 2026
Status: Pågår

Consequences of Deviating Heart morphology in farmed salmon (DeviHeart)

​BackgroundCardiac morphological deviations are a prevalent phenomenon in Atlantic salmon (S. salar) aquaculture facilities. The consequences of deviating heart morphology are still largely unknown although both preliminary and published data indicate that it is not beneficial ...
Prosjektnr: 901734
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Økt biosikkerhet gjennom bedre forståelse for smittestoff og desinfeksjonsmuligheter i systemer for smolt (smittekontroll)

​For at laksenæringen skal lykkes med bærekraftig vekst på fiskens premisser, er det nødvendig å styrke biosikkerheten som en grunnleggende forutsetning for forsvarlig drift. Dette forutsetter at det etableres et felles målbilde for biosikkerhet som hele næringen stiller seg ...
Prosjektnr: 901745
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Kunnskapskartlegging pigmentering

​Det er en utbredt oppfatning at fargen i filet til norsk oppdrettslaks har blitt dårligere i løpet av de siste 10 årene. For 10 år siden kunne man oppnå 7 ppm astaxanthin i laksemuskel, mens i dag ligger man oftest nærmere 6 ppm. Samtidig har nivået av astaxanthin i fôret økt fr ...
Prosjektnr: 901738
Varighet: 2022 - 2022
Status: Pågår

Miljøpåvirkning havbruk og sameksisterende industrier: Mulighetsrom for helhetlig regulering (MILJØREG)

​Den norske havbruksnæringen har i de siste tiårene vært gjennom en fase med rask ekspansjon, med god lønnsomhet, stor verdiskaping og økende betydning for samfunn langs hele kysten. Bærekraftig vekst i lakseoppdrett krever løsninger som gir kontroll med miljø- og fiskehelseut ...
Prosjektnr: 901732
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Biosikker bruk av organisk materiale i utslipp fra lakseproduksjon til produksjon av fôrråvarer (SecureFeed)

Lavtrofiske organismer, som svart soldatflue og børstemark, er i stand til å bruke oppdrettsslam fra akvakultur som vekstmedium og omsette dette til animalsk protein som kan brukes til fiske- og dyrefôr. Det eksisterer kunnskapshull om slike organismers evne til å endre og videre ...
Prosjektnr: 901711
Varighet: 2022 - 2022
Status: Pågår

Framtidig kompetansebehov i norsk sjømatnæring

​Til tross for økende interesse for sjømatnæringen finnes det i begrenset grad kunnskap om hvilken kompetanse næringen har behov for i framtiden, herunder også hvor mange kandidater som trengs innenfor ulike fagområder. I NHOs kompetansebarometer for 2020 (Rørstad et al., 2021) ...
keyboard_arrow_up