Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 595 prosjekter

Prosjektnr: 901694
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Optimal fôring av berggylt i laksemerd (OPTIfôr)

​Rensefisk er for lengst etablert som et godt kontrollerende tiltak mot lakselus. I 2019 ble det brukt ca. 43 millioner oppdrettet rognkjeks, ca. 0,7 millioner oppdrettet berggylt og rundt 17 millioner villfanget leppefisk. Men berggylten har det ikke så bra i laksemerden. I henh ...
Prosjektnr: 901692
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Årsak til dødelighet og tap av rensefisk (DOKUMENTAR)

For å få kontroll over lakselus i et langsiktig perspektiv, er det viktig å se på alle virkemidlene i en total bekjempelsesstrategi, og biologisk avlusing er fremhevet som en viktig del av denne strategien. Det er nå ustrakt bruk av rensefisk som et kontinuerlig forebyggende tilt ...
Prosjektnr: 901693
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Fôringsstrategiens påvirkning på ernæring og lusebeite-effektivitet hos rognkjeks i sjø (STRATEGI)

​Rensefisk benyttes i dag som en del av totalstrategien for forebygging og kontroll av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) og mer nylig skottelus (Caligus elongatus) i norsk lakseoppdrett. Fiskevelferd hos rognkjeks har hatt fått et økende oppmerksomhet de siste årene. Norske laks ...
Prosjektnr: 901685
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Optimalisere forebyggende lusestrategi ved å kombinere atferd, miljø og teknologi (PreventLice)

​Ingen av de preventive tiltakene mot lus som er kommersielt tilgjengelig i dag fungerer optimalt under alle forhold, men de fungerer ganske bra under visse forhold. Nøkkelen til å utvikle en vellykket strategi for forebygging av lus vil derfor være å identifisere styrkene og sva ...
Prosjektnr: 901680
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Pasteurellose hos norsk laks

Bakteriesykdommen pasteurellose har siden 2018 blitt en meget alvorlig sykdom hos oppdrettslaks i sjøen på Sør-Vestlandet og ble registrert på hele 57 forskjellige oppdrettslokaliteter i 2020. Etter henholdsvis infeksiøs lakseanemi (ILA) og lakselus, er pasteurellose ra ...
Prosjektnr: 901691
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Miljørisikovurdering av ny metode for administrasjon av fôrlegemidler mot lakselus

​I Norge brukes legemidler for kontroll med lakselus enten som bademidler eller tilsatt i fôr.Behandling via fôr har økt etter 2017, se bl.a. (Barentswatch – Salg av legemidler)​. Ved fôrbehandling vil legemiddelrester kunne spres til havbunn gjennom fôr som i ...
Prosjektnr: 901671
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Gir PMCV primært en infeksjon av laks?

​Prosjektet bygger på hypotesen om at viruset som forårsaker kardiomyopatisyndrom (CMS), piscint myocarditt virus (PMCV), ikke primært gir en infeksjon av laks. PMCV tilhører familien Totivirus hvor virusene infiserer encellede dyr og sopp. Det er en rekke faktorer som indik ...
Prosjektnr: 901678
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Utvikling av autonom inspeksjonsløsning for oppdrettsnøter

​NOR Maritime Service AS (NMS) har siden 2017 utført inspeksjon med ROV (fjernstyrt undervannsfarkost) av not for Ballangen Sjøfarm AS, som er et oppdrettsselskap med lokaliteter i Evenes og Narvik kommune. Selskapet produserer årlig ca. 10 000 tonn laks gjennom samdrift med ...
Prosjektnr: 901677
Varighet: 2021 - 2024
Status: Pågår

Undervannsdrone for automatisk inspeksjon av oppdrettsnot

Skader på oppdrettsanlegg under drift og etterfølgende rømning av oppdrettslaks er et gjentakende problem i bransjen. De siste ti årene har det i snitt rømt mer enn 200 000 laks og regnbueørret i året fra norske oppdrettsanlegg. Det er naturlig å anta at en god del av rømningene ...
Prosjektnr: 901664
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Hvordan forebygge og håndtere episoder med skadelige alger og maneter

​Alge og manet-oppblomstringer er naturlige fenomen. Noen ganger er slike blomstringer skadelige for akvakulturvirksomhet og forårsaker fiskedød og redusert fiskevelferd. Chrysochromulina leadbeateri tok i 2019 livet av mange tusen tonn laks i Nord-Norge, og mye fisk måtte nødsla ...
keyboard_arrow_up