Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 620 prosjekter

Prosjektnr: 901738
Varighet: 2022 - 2022
Status: Pågår

Miljøpåvirkning havbruk og sameksisterende industrier: Mulighetsrom for helhetlig regulering (MILJØREG)

​Den norske havbruksnæringen har i de siste tiårene vært gjennom en fase med rask ekspansjon, med god lønnsomhet, stor verdiskaping og økende betydning for samfunn langs hele kysten. Bærekraftig vekst i lakseoppdrett krever løsninger som gir kontroll med miljø- og fiskehelseut ...
Prosjektnr: 901732
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Biosikker bruk av organisk materiale i utslipp fra lakseproduksjon til produksjon av fôrråvarer (SecureFeed)

Lavtrofiske organismer, som svart soldatflue og børstemark, er i stand til å bruke oppdrettsslam fra akvakultur som vekstmedium og omsette dette til animalsk protein som kan brukes til fiske- og dyrefôr. Det eksisterer kunnskapshull om slike organismers evne til å endre og videre ...
Prosjektnr: 901711
Varighet: 2022 - 2022
Status: Pågår

Framtidig kompetansebehov i norsk sjømatnæring

​Til tross for økende interesse for sjømatnæringen finnes det i begrenset grad kunnskap om hvilken kompetanse næringen har behov for i framtiden, herunder også hvor mange kandidater som trengs innenfor ulike fagområder. I NHOs kompetansebarometer for 2020 (Rørstad et al., 2021) ...
Prosjektnr: 901736
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Kunnskapsgrunnlag for biologisk relevante velferdsindikatorer for laks i akvakultur (BIORELEVANS)

Prosjektet bygger direkte på og vil implementere resultater fra prosjektgruppens tidligere og pågående FoU-arbeid innen utvikling av operasjonelle velferdsindikatorer (VI) for laks i oppdrett, automatisk registrering av VI og produksjonsparametere ved hjelp av maskinsyn og kunsti ...
Prosjektnr: 901705
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Enhanced fish performance and biosecurity by manipulation of the natural microbiome of Atlantic salmon (NatBiom) / Forbedret fiskehelse og tilvekst styrt av laksens naturlige mikrobiom (NatBiom)

Sårutvikling forårsaket av infeksjoner med bakteriene Moritella viscosa (vintersår) og Tenacibaculum spp. (tenacibaculose) er en utfordring i norsk lakseoppdrett. I dette prosjektet vil Nofima sammen med Universitetet i Tromsø (UiT) Norges arktiske universitet og Universitet ...
Prosjektnr: 901737
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Kartlegging av årsak til at skinn løsner fra laks og ørret

​Skinn som løsner fra fileten er et problem som kjøpere av oppdrettet laks og ørret rapporterer om. Problemet er vanskelig å fange opp før salg, ettersom fisken har normalt utseende ved slakt. Risikoen for å oppleve problemer med skinn som løsner synes å inneha en sesongkomponent ...
Prosjektnr: 901718
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Oppdatert klimaregnskap for norsk havbruksnæring

​FNs bærekraftsmål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål nr. 13 er å stoppe klimaendringene. Dette står også sentralt i havbruksnæringens arbeid med bærekraft, som tar utgangspunkt i de FN-m ...
Prosjektnr: 901708
Varighet: 2021 - 2026
Status: Pågår

Kartlegging av mørke flekker i laksefilet

Mørke flekker i laksefilet er et stort og kostnadskrevende kvalitetsproblem for norsk oppdrettsnæring, der ca. hver 7. fisk har noen form for mørk misfarging i filet. Mindre flekker kan skjæres bort uten å påvirke kvaliteten til fileten nevneverdig, mens fileter med større flekke ...
Prosjektnr: 901684
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Presisjon ved telling av laks (PRESAL)

​Antall innrapporterte lakseindivider som står i norske oppdrettsanlegg kan ligge på opptil 464 millioner. Kontroll på eksakt antall laks gjennom alle produksjonsledd – fra vaksinering til ferdig slaktet fisk – er en krevende oppgave med mange ledd. I mange av leddene e ...
Prosjektnr: 901733
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Utvikling av lærebok i fiskefysiologi som skal benyttes til høyere utdanning og som faglig læreverk for havbruksnæringen

​Det finnes i dag ingen læreverk i fiskens biologi og fysiologi som er egnet til bruk i høyre utdanning ved universitetene. Den siste boka på norsk ble laget i 1992 og har vært ett populært oppslagsverk i utdanning og i havbruksnæringen. Den er i dag svært utdatert. Heller ikke p ...
keyboard_arrow_up