Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 721 prosjekter

Prosjektnr: 901932
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Harmonisering av RAS-kunnskap for høyere utdanning og norsk havbruksnæring (EduRAS)

​EduRAS-prosjektet skal lage RAS-relatert undervisningsmateriell på norsk. Foreløpig finnes det ingen norske bøker om RAS og produksjon av atlantisk laks i RAS.EduRAS skal utvikle skreddersydd innhold for høyere utdanning og norsk industri. Resultatene av dette prosjektet vil gjø ...
Prosjektnr: 901915
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Utvikling av teknologi og metodikk for målrettet uttak av individer til slakt ved bruk av maskinsyn og singulerlingsmekanikk slakting (TARGEST)

En sentral nytteverdi av målrettet automatisert slakteuttak vil være mer robuste fiskepopulasjoner, med økt overlevelse gjennom siste del av sjøproduksjonen, og økt tåleevne for operasjonelle belastninger. Aktører som tar i bruk løsningen vil dermed kunne forvente bedre ressursut ...
Prosjektnr: 901918
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Utvikling av CRISPR baserte in vitro systemer for å redusere bruken av smitteforsøk i akvakultur/ CRISPR-screening to reduce challenge testing in aquaculture (PETRI-FISH)

​Prosjektet skal levere teknologiske løsninger, ressurser og kunnskap som bidrar til å redusere sykdomstesting av levende fisk for påvisning av resistens mot ILA-virus. Dette vil kunne redusere bruken av dyreforsøk i akvakultur, redusere kostnader og forbedre framtidig bærek ...
Prosjektnr: 901940
Varighet: 2024 - 2024
Status: Pågår

Utløsning av cnitoblaster hos maneter ved bruk av elektrisk strøm (Cnito-Blast)

​På kort sikt vil et elektrisk gjerde som “avgifter” maneter kunne redusere dødelighet på utsatte lokaliteter. På lang sikt vil strømgjerder brukes for å hindre skade fra maneter generelt.
Prosjektnr: 901931
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

E-lærebok – Havbrukslære

​Oppdrettsnæringen er en kunnskapsbasert næring, og det er viktig at næringsaktører og studenter har tilgang til oppdatert kunnskap på et faglig nivå som passer den enkelte. Læreverket vil bidra til at ny og oppdatert kunnskap tas i bruk for økt kunnskapsbasert verdiskaping, bære ...
Prosjektnr: 901904
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Læreverk for helse- og produksjonsøkonomi i oppdrettsnæringen (HelseØk)

​Målgruppe er studenter, fiskehelsepersonell, driftspersonell/mellomledere og beslutningstakere innen havbruk. Kompendiet skal være et fullstendig læreverk innen temaet helseøkonomi i akvakultur, og samtidig ha en utforming som gjør det egnet som oppslagsverk. Nytteverdien vil væ ...
Prosjektnr: 901934
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Produksjonsmiljøets påvirkning på fiskens adferd, biologi og velferd i eksponert havbruk og havbruk til havs (PROHAV)

​Et godt produksjonsmiljø er en forutsetning for å utløse potensialet for bærekraftig vekst i EH og HtH. Resultatene fra PROHAV-prosjektet vil gi aktører som utvikler EH og HtH ny innsikt og et verktøy – produksjonsmiljømodellen. Denne modellen vil hjelpe til med å forutsi o ...
Prosjektnr: 901914
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Bedre ressursutnyttelse og økt verdiskaping fra fisk som dør i merd (dFUSE)

​Dødfisk representerer et betydelig tap for næringen, da dødfisk innebærer redusert salgsvolum, samme kostnader og fôrforbruk som for produksjon av slaktefisk, samt ekstra kostnader i forbindelse med håndtering og transport. Det er anslått at dødfisk representerer et årlig tap på ...
Prosjektnr: 901938
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Utvikling og bruk av integrerte 3R hjerne-til-tarm-eksperimentelle modeller for å evaluere fôr til akvakulturindustrien (Brain2Gut)/ Brain to Gut Integrative 3R Experimental Models for the Evaluation of Feeds in the Aquaculture Industry (Brain2Gut)

​Brain2Gut-prosjektet vil være til stor nytte for både fôrprodusenter, oppdrettere, samt forskere innenfor dette feltet. Prosjektet vil resultere i utviklingen og valideringen av flere ex vivo- og in vitro-modeller for testing av fôringredienser i dietten til oppdrettslaks. Det v ...
Prosjektnr: 901925
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Kartlegging av organisk materiale i prosessvann fra slakteri og videreforedlingsanlegg (PROGRESS)

Kartleggingen muliggjør økt utnyttelse av verdifull biomasse, også til humant konsum. Resultatet som fremkommer, vil være viktig som beslutningsstøtte for å øke råstoffutnyttelsen og redusere matsvinn.  Dersom organisk materiale tas ut fra delstrømmene på riktig tidspunkt, o ...
keyboard_arrow_up