Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 685 prosjekter

Prosjektnr: 901849
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Risk assessment of algal toxins in new marine feed sources for salmon (ShellFeed)

Bærekraftig laksefôr er av avgjørende betydning for fremtiden til norsk lakseoppdrettsnæring. I dag står fôret for mer enn tre fjerdedeler av klimaavtrykket som en norsk laks forårsaker på sin vei til en middagstallerken i Europa. Omtrent 92 % av råvarene som brukes i norsk oppdr ...
Prosjektnr: 901849
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Risk assessment of algal toxins in new marine feed sources for salmon (ShellFeed)

Bærekraftig laksefôr er av avgjørende betydning for fremtiden til norsk lakseoppdrettsnæring. I dag står fôret for mer enn tre fjerdedeler av klimaavtrykket som en norsk laks forårsaker på sin vei til en middagstallerken i Europa. Omtrent 92 % av råvarene som brukes i norsk oppdr ...
Prosjektnr: 901877
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Helhetlig lusekontroll (HELLUS)

​Ulike kontrollstrategier mot lakselus vil ha ulike konsekvenser for lusenivå, antall lusebehandlinger, fiskevelferd inkludert dødelighet, resistensutvikling mot behandlingsmidler og produksjon av smittsomme luselarver i sårbare perioder som er relevante for utvandrende laksesmol ...
Prosjektnr: 901869
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Viktig kunnskap for å utvikle avlusingsmetoder for regnbueørret (AvlusØrret)

​Målet med dette prosjektet er å gi essensiell dokumentasjon av velferds- og avlusningseffekten til ferskvannsbad (FV) eller ionemodifisert vann (IMV) etterfulgt av en ekstra avlusingsmetode (termisk eller mekanisk behandling) hos regnbueørret (Oncorhynchus mykiss). Ingen slike l ...
Prosjektnr: 901893
Varighet: 2023 - 2023
Status: Pågår

Sekretariat – Gill Health Initiative (GHI)-møte i Oslo 2023

​Gjellesykdom er ett av de største sykdomsproblemene i oppdrettsnæringen. Informasjonsdeling på tvers av bransjen og over landegrenser er nødvendig for å bekjempe problemet og finne gode måter å forebygge disse til dels komplekse problemstillingene. Gill Health Initiative (GH ...
Prosjektnr: 901876
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Ionemodifisert vann som lusebehandling: effekt, fiskevelferd og resistens/adaptasjon (NANOLUS)

​Fiskehelserapporten 2022 (Sommerset et al.) rapporterer om avgang i forbindelse med avlusingsoperasjoner som en av hovedårsakene til den høye dødeligheten i oppdrettsnæringen, og understreker med dette næringens behov for skånsomme behandlingsmetoder. Avsalting kan være en løsni ...
Prosjektnr: 901883
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Urea-tilsetning i fôr til oppdrettslaks: Effekt på sår, slimproduksjon, sjøvannstilpasning og fiskevelferd

​Norsk havbruk har store helsemessige utfordringer relatert til vintersår, sårdannelse og mekaniske skader fra håndtering og avlusing. Jamfør fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet, er sår med tilhørende bakterielle infeksjoner, og sår/ mekaniske skader fra håndteringe ...
Prosjektnr: 901881
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Standard operasjonsprosedyre (SOP) for validering av automatisk lusetelling (AutoSOP)

​Dagens praksis med å håve ut og manuelt telle lus er tidkrevende, suboptimal for fiskevelferden, ikke representativ for hele fiskegruppens lusestatus, samt medfører stor usikkerhet på grunn av inkonsekvente prøvetakingsmetoder og påvirkningsfaktorer som værforhold etc. Basert på ...
Prosjektnr: 901860
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Tracing lice using epigenetic markers (TraceLice)

​Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) har en høy reproduksjonsrate. Lakselusegg festes til kroppen til hunnlusen inntil larvene klekkes. Disse spres med havstrømmer og ved å bruke hydrodynamisk-biologiske modeller kan spredningen av luselarver forutsies. Men, eksperimentell s ...
Prosjektnr: 901868
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

DNA-vaksine rettet mot spytt- og frontalfilamentproteiner (SaliFilaVax)

​En effektiv vaksine mot lakselus vil kunne begrense dagens bruk av mekaniske og biologiske behandlingsmetoder som i dag gir store og uholdbare velferdsproblemer i oppdrettsnæringen. Veien frem til en slik vaksine er imidlertid vanskelig, og det er få vaksiner mot parasit ...
keyboard_arrow_up