Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 930 prosjekter

Prosjektnr: 901742
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Automatisk innmating av saltfiskpalle til omleggingstrommel

​Ved tradisjonell produksjon av klippfisk legges flekket fisk og salt lagvis i kar, samtidig som karet fylles med saltlake mot slutten. Etter modning i kar, vendes innholdet over på en palle. Fra pallen legges fisken over på tørkerivogner (omlegging) før tørking. Etter tørking so ...
Prosjektnr: 901751
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Bifangst av sjøfugl i kystnært notfiske – kartlegging av omfang og testing av avbøtende tiltak

​Notfiske kan føre til interaksjoner mellom fugl og fiskerioperasjoner fordi fisket gjør store mengder fisk tilgjengelig for fugler når nota presser fisken opp til overflaten. De siste årene har flere studier dokumentert at det kan forekomme bifangst av sjøfugl i notfisket. I per ...
Prosjektnr: 901756
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Kongekrabbe: Utvikling av tørrfôr for oppfôring av villfanget undermåls krabbe og krabbe med lav kjøttfylde

​Vest for kvotegrensen for regulert kongekrabbefiske foregår det ett fritt utryddelsesfiske etter kongekrabber, hvor alle krabbene som er i teinene, uansett størrelse skal leveres til land. Målsetningen med utryddelsesfisket er å stoppe videre migrasjon av kongekrabbebestanden la ...
Prosjektnr: 901740
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Resirkulerbar emballasje i sjømatnæringen for ombordfryst produksjon (Remsjø)

​Emballasje er en viktig del av arbeidet i fiskeri og havbruksnæringene med “det grønne skiftet”, for å redusere klimaavtrykket og bidra til en sirkulær økonomi. I tråd med EU og Norge sin satsning på sirkulær økonomi skjerpes kravene til material gjenvinning eller resirkulering ...
Prosjektnr: 901747
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Utarbeidelse av en ny og oppdatert håndbok for fangstbasert akvakultur for hvitfisk

Fangstbasert akvakultur (FBA) er over de siste par tiårene blitt mer og mer aktuelt. Innenfor hvitfisk er spesielt torsk blitt satset på, men også andre arter som hyse, sei og flyndre er forsøkt og kan ha potensial for å lykkes. Forsøk og planer er også aktuelt med andre arter, s ...
Prosjektnr: 901730
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

Utvikling og testing av RSW-tanker med fokus på effektiv sirkulasjon, hygienisk design og effektiv lossing

​Siden 2010 har det vært gjennomført flere prosjekt som har avdekket potensielle forbedringer, men næringen har i all hovedsak kommet med eller tatt i bruk konvensjonell teknologi og utforming. Forprosjektet “Optimalisering av lasteromssystemer i den pelagiske fiskeflåten ...
Prosjektnr: 901750
Varighet: 2022 - 2022
Status: Pågår

Kunnskapssammenstilling for fiske med pelagisk/semipelagisk trål etter torskefisk

Endringer i flåte- og driftsstruktur, endrete kvotegrunnlag, sammen med krav om et kostnadseffektivt fiske uten for store klimaavtrykk, leder fram til etterspørsel om endringer av trålteknologien i Norge.   Torsk, hyse og sei blir til en stor grad fisket med bunntrål i ...
Prosjektnr: 901720
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Omsetningssystemet for fryst hvitfisk: Prøveordning med auksjonsplikt

​Igangsetting av en prøveordning med delvis auksjonsplikt for fryst hvitfisk ved årsskiftet 2021/2022 har sin bakgrunn i synkende andel fryst hvitfisk solgt på auksjon gjennom de to største salgslagene, Råfisklaget og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag (Surofi). For å revers ...
Prosjektnr: 901662
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Utvikling og testing av attraktanter til prosesserte agn for teinefiske etter snøkrabbe (AttraKrab)

​Akkar og sild er det vanligste agnet som blir brukt under snøkrabbefiske i Barentshavet i dag. Råstoffene som brukes til agn er etterspurt på konsummarkedet hvor de utgjør viktige proteinkilder som i sin helhet kunne gå til konsum. Dette medfører et prispress på agn som i st ...
Prosjektnr: 901721
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Utvikle nye metoder og prosesser for produksjon av lagringsstabilt protein fra pelagisk restråstoff

Bakgrunn for prosjektet er betydelige utfordringer med å fremstille lagringsstabile proteinprodukter av avskjær fra sild og makrell. I første rekke er det utfordringer knyttet til å unngå oksidasjon av restfett i fiskepulver, for å kunne tilfredsstille produktkrav fra kunder inne ...
keyboard_arrow_up