Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 2132 prosjekter

Prosjektnr: 901922
Varighet: 2024 - 2024
Status: Pågår

Organisere gjennomgang for å se på utnyttelse av eksisterende maskin utviklet til sperring av tørrfisk

Innledende møter mellom FHF, tørrfiskbedrifter og leverandørindustri i løpet av 2023, viser at automatiseringsprosessen knyttet til sperring og hodetreing ikke er løst. Det er behov for flere arbeidsmøter med utvikleren og leverandørindustri i samarbeid med tørrfisknæringen for å ...
Prosjektnr: 901925
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Kartlegging av organisk materiale i prosessvann fra slakteri og videreforedlingsanlegg (PROGRESS)

Under produksjon av laks og ørret benyttes det i dag store mengder sjø- og ferskvann som tilføres organisk materiale i form av blod, innmat, finner, skjell, skinn og kjøttrester. Mengde og sammensetning av organisk materiale som overføres til prosessvannet vil blant annet avhenge ...
Prosjektnr: 901902
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Metodikk for vurdering av miljøpåvirkning fra havbruk sett i forhold til andre påvirkningskilder på områdenivå (MetoMilo)

​Ulike kystaktiviteter utgjør et komplekst nettverk av påvirkning på marine økosystemer på ulik romlig og tidsmessig skala. I tillegg til påvirkning fra aktiviteter direkte knyttet til kystfarvann, som akvakultur, fiskeri, skipsfart, reiseliv og friluftsliv, har man påvirkning fr ...
Prosjektnr: 901901
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Sterilisering av atlantisk laks med Deadend-nanostoffer og -antisens

​Kjønnsmodning hos oppdrettet matfisk har negativ innvirkning på kjøttkvalitet, kroppsvekst, immunforsvar, velferd, og medfører betydelige økonomiske tap i næringen. I tillegg er den genetiske påvirkningen av rømt oppdrettslaks på villfisken en trussel for laksepopulasjo ...
Prosjektnr: 901896
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Bestemmelse av restholdbarhet ved bruk av hyperspektral avbildning

​For øyeblikket er det ingen instrumentell metode for å screene sjømatprodukter og anslå hvor mye lengre produkter kan være egnet for salg (lagringstid). VIS/NIR-spektroskopi har nylig vist seg å være en lovende teknikk, som estimerer holdbarhet på en rask, ikke-destruktiv måte s ...
Prosjektnr: 901913
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Effekt av inntak av ketolinsyre i en dyremodell for Alzheimers sykdom (CetoPlus)

Alzheimers sykdom (AD) er den vanligste formen for demens. Opptil 15–20 prosent av alle over 80 år rammes av sykdommen i en eller annen grad. Risikofaktorer for Alzheimers sykdom er blant annet genetikk, hodeskader, depresjon, høyt blodtrykk, diabetes, overvekt, røyking og miljøf ...
Prosjektnr: 901757
Varighet: 2024 - 2024
Status: Pågår

Digital implementering av plastdirektivet (EUs direktiv 2019/904 om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter), for plastholdig utstyr i akvakulturmarkedet

Produsentansvar for utstyr i plast fra akvakultur vil gjelde fra 31. desember 2024, i tråd med direktiv om plastprodukter fra EU (EUs direktiv 2019/904 om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter/ DIRECTIVE (EU) 2019/904 on the reduction of the impact of certain ...
Prosjektnr: 901910
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Utvikling av et diagnoseverktøy for gjelleskader fra nesledyr/ Development of a gill health diagnostic tool for cnidarian injuries (HydroDetect)

​Gjellehelse forblir en av de viktigste årsakene til redusert vekst og forhøyet dødelighet for oppdrettslaks. Forekomsten øker og tiår med forskning kan ikke forklare en betydelig andel av gjellesykdomsrelatert dødelighet som påvirkes blant annet av tilstedeværelse av marine a ...
Prosjektnr: 901872
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Gjellelokkforkortelse hos laksefisk: En kunnskapsgjennomgang av årsaker, konsekvenser og løsninger

​Både konsekvenser og utbredelse av gjellelokkforkortelse er et stadig tilbakevendende diskusjonstema innen fiskehelse og -velferd. Det er få vitenskapelige publikasjoner og mye ustrukturert, erfaringsbasert kunnskap om årsakene, konsekvensene og omfanget av gjellelokkforkort ...
Prosjektnr: 901924
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Nye metoder for en mer kildeorientert miljøovervåkning (NyOvervåkning)

​I all hovedsak foregår oppdrett av laks i åpne merder langs kysten, og slike åpne merder i sjø har ingen form for rensing. En slik produksjon fører til påvirkning i form av utslipp av forrester, ekskrementer, kobber og andre kjemikaler. For å sikre at området ikke blir overbelas ...
keyboard_arrow_up