Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 1384 treff

Vi fant 906 prosjekter

Prosjektnr: 421014
Varighet: 2004 - 2004
Status: Avsluttet

Strategi- og handlingsplan for det norske sjømatmarkedet 2004

Kravene til alle ledd i verdikjeden er økende fordi det stadig blir viktigere å tilby produkter i tråd med forbrukers behov. Dette fordrer en koordinering av verdikjeden med fokus på blant annet produktutvikling, tilgjengelighet, felles produksjons- og kvalitetsstandarder. N ...
Prosjektnr: 900006
Varighet: 2008 - 2008
Status: Avsluttet

Klippfisk: Optimal tørking

I perioden 2005 til 2007 gjennomførte Fiskeri- og havbruksnæringens servicekontor (FHS)  Bacalaoforum – et stort forsknings- og utviklingsprosjekt kalt Framtidens klippfiskbedrift, hvor SINTEF Energiforskning AS var hovedansvarlig. Betydelig innsats ble lagt ned i kartl ...
Prosjektnr: 900008
Varighet: 2008 - 2008
Status: Avsluttet

Minimalisering av proteintap fra torskemuskel under salting

Prosjektnr: 900012
Varighet: 2008 - 2008
Status: Avsluttet

Pumping av levende og sløyd fisk: Forprosjekt

Prosjektnr: 900099
Varighet: 2008 - 2009
Status: Avsluttet

Tining av råstoff for saltfisk- og klippfisknæringen: Forprosjekt

Tining av råvarer er en tidkrevende prosess. På grunn av lavere varmeledningsevne hos fersk vare enn frossen vare tar tining lengre tid enn frysing. Langtidskonservering av mat ved hjelp av frysing har vært benyttet i Norge i mer enn 150 år, mens det første industrielle utstyret ...
Prosjektnr: 900113
Varighet: 2008 - 2009
Status: Avsluttet

Produktkvalitet i verdikjedeperspektiv: fra fangst til ferdig produkt i norsk klippfiskindustri

I en verden hvor de ville fiskebestandene enten er fullt beskattet eller overbeskattet må en evne å øke verdien på fisken som eksporteres dersom verdiskapningen fra marint fiske skal øke. Dette innebærer to muligheter, enten må det utvikles nye produkter som konsumenten vil betal ...
Prosjektnr: 900404
Varighet: 2010 - 2010
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein: Fiskeindustri: Pilotprosjekt for rekruttering til slakteri- og videreforedling

Havbruksnæringen er en bærebjelke for kystkommuner, og på tross av at næringen fremstår som oppegående opplever man at akvakulturnæringen generelt sliter med rekruttering. Dette gjelder ikke minst for prosesseringsindustrien som tradisjonelt har hatt en ”lav status” blant un ...
Prosjektnr: 900530
Varighet: 2010 - 2010
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein: Kompetansebehov i fiskeforedlingsindustrien: Forprosjekt

Forprosjektet er initiert av Sett Sjøbein med ønske om å få kjennskap til kompetansebehov og bruk av utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedlingsindustrien i Norge. Svært få av dagens ungdom velger å ta fagbrev innen foredlingsindustrien, og våren 2009 var det totalt 10 lærlinger på ...
Prosjektnr: 900700
Varighet: 2011 - 2012
Status: Avsluttet

Rekruttering til sjømathandler-/ sjømatprodusentfagene i regi av Strinda videregående skole, avdeling Ladejarlen

Trøndelagskysten produserer over 1 million måltider hver eneste dag og ca 50 prosent av Sør-Trøndelags totale eksport kommer fra bedrifter i, og rundt havbruksnæringen. På tross av å være en meget betydningsfull næring i regionen, er interessen for sjømatnæringen lav i Trøndelag, ...
Prosjektnr: 901052
Varighet: 2014 - 2015
Status: Avsluttet

Sett Sjøbein: Marin student-bootcamp region Nord

Kunnskap om næringen er avgjørende for å nå flere viktige målsetninger for videreutvikling av næringen: Holdningen til næringen i opinionen, rekruttering av rett kompetanse til næringen og motivasjon for FoU-innsats i næringen. I denne sammenheng er studenter en viktig m ...
keyboard_arrow_up