Til innholdet

Anbefaler å måle strøm i ett år på lokaliteten før etablering av nytt oppdrettsanlegg

Prosjektet har sett på hvor lenge en bør måle strømmen og hvordan beregne ekstremstrøm, såkalt 10års og 50års strøm, før etablering av nytt anlegg.

str_mm_linger

Før etablering av oppdrettsanlegg i sjø skal det utføres omfattende kartlegging av lokaliteten, inkludert strømmålinger både for å ha best mulig kunnskap om vannutskiftning gjennom anlegget, men også for å beregne dimensjonerende krefter for teknisk design og forankring. En utfordring med slike målinger har vært og er at strøm varierer mye gjennom året, og fra år til år avhengig av særlig klimatiske formål. Det er derfor behov for mer kunnskap om hvordan kortere måleperioder, eller måleperioder med hull, kan benyttes for bestemmelse av dimensjonerende strøm basert på måleseriens varighet, forventede drivkrefter og når på året målingene ble gjennomført. SINTEF Ocean har ledet gjennomføringen av prosjektet Ekstremverdianalyse strøm, i samarbeid med Åkerblå, Multiconsult, Aquastructures og Sinkaberg-Hansen. FHF har finansiert prosjektet. En del lange målserier er grundig analysert for å komme frem til konkrete anbefalinger om hvordan strømmålinger bør gjennomføres og benyttes for å komme frem til hva som er sannsynlige maksimalverdier (ekstremverdier) som så legges til grunn for dimensjonering av anlegg. I sluttrapporten har prosjektgruppen konkludert med følgende anbefalinger:

 

  • Strømmålinger i en måned anses å være en for kort periode til å kunne fastsette pålitelige ekstremverdier for mange lokaliteter.

  • Det anbefales at strøm måles i minst ett år med påfølgende ekstremverdianalyse for å fastsette 10- og 50-årsstrøm.

  • I gitte situasjoner kan det være fornuftig å åpne for bruk av kortere måleperioder. I slike tilfeller anbefales 3 måneder som korteste tillate periode og det er gitt omregningsfaktorer avhengig av måleperiodens lengde for beregning av ekstremstrøm.

  • Det er ikke funnet noen entydig sammenheng mellom strømstyrke og årstid, og det anbefales derfor at praksisen med å komplettere hull i tidsserien med påfølgende målinger neste år avvikles.

  • For framtida bør det tilstrebes overgang til 10 minutters vektorielt middel som standard for målt strøm.

  • Resultatet av ekstremverdianalyse basert på langtidsmålinger viste at verdiene var innenfor 20 % av “fasit” etter tre måneder, innenfor 10 % etter 9 måneder og innenfor 5 % etter vel ett år. Samme analyse bør kjøres på flere tidsserier for å få denne relasjonen validert.

Les sluttrapporten og mer om prosjektet her

keyboard_arrow_up