Til innholdet

På vei mot «vaksine» mot lakselus

Det er store årlige kostnader knyttet til behandling mot lakselus. Tidligere forsøk på å utvikle en vaksine har ikke gitt tilfredsstillende resultater. Som del av et FHF-støttet prosjekt har Felleskjøpet Fôrutvikling AS og Norifish jobbet med å utvikle en “vaksine” basert på passiv immunisering med immunglobulin Y (IgY).

Laks Og Lus

← Se flere resultater
Prosjekt:
901569

Målet for prosjektet har vært å etablere en vitenskapelig dokumentasjon på beskyttelse av laks mot lakselusinfeksjon i hele produksjonssyklusen ved en kombinasjon av primærvaksinasjon i form av injeksjon før utsett i sjø, og en etterfølgende boost-vaksine via fôr.

Redusert påslag av lakselus

I dette prosjektet er det produsert IgY i eggleggende høner som har blitt immunisert med lakselusantigener.

Det er etablert en metode for tillaging av antigener av lakselus som benyttes for immunisering av eggleggende høner. Etter immunisering av hønene har IgY blitt renset opp fra eggeplomme og benyttet for immunisering av laks mot lakselusinfestasjon.

Hos laks som har blitt immunisert med IgY, både via injeksjon og via fôret, ble det vist at lusetall etter eksperimentell laboratoriesmitte ga et signifikant redusert lakseluspåslag sammenlignet med ubehandlede kontroller. Det ble også vist effekt i feltforsøk, hvor det var en reduksjon i lusetallet inntil 8 måneder etter første administrasjon av IgY.

Fisk som allerede var smittet med lus og som ble gitt IgY via fôret, fikk også en reduksjon i lusetallet. Videre ble det vist at IgY tilført ved injeksjon kunne gjenfinnes i plasma i fisken. Det ble også påvist en sammenheng mellom nivå av sirkulerende IgY og grad av reduksjon av lusepåslag etter eksperimentell smitte, 70 % reduksjon i de gruppene som fikk tilført mest IgY ved injeksjon.

IgY gitt som en overflate-coat på fôrpellet ga en reduksjon i lusepåslaget på 50–60 %. Samlet gir studiene indikasjoner for at dette kan være en måte å redusere luseinfestasjon på.

Fagsjef i FHF, Kjell Maroni kommenterer at «Resultatene er interessante og kan peke i retning av at det er mulig å utnytte den testede teknologien for å oppnå en delvis beskyttelse mot lakselus. Metoden er patentert, men vil ved vellykket oppfølging og implementering kunne bli et kommersielt relevant produkt. Fremdeles gjenstår likevel vesentlig utprøving og dokumentasjon

Les mer om prosjektet her.

keyboard_arrow_up