Til innholdet

Skal fremskaffes mye ny kunnskap for villfisksektoren

Mye ny kunnskap skal fremskaffes for næringen. Blant annet ønsker vi nå å se på hvilke barrierer som hindrer kvinner å delta i organisasjonsarbeid i fiskerinæringen.

Article Img

I tillegg ønsker vi forskningsprosjekter som kan studere helseeffektene til ketolinsyre fra pelagisk fisk. I dette tilfelle om stoffet påvirker insulinfølsomheten, i første omgang hos mus og rotter. Kunnskapen vil kunne ha stor nytte inn mot humanhelse, for å forebygge livsstilssykdommer.

Det er et ønske om bedre ressurskontroll på kongekrabbe, nedfelt av fiskerikontrollutvalget i NOU 2019:21. FHF ønsker derfor å få iverksatt forskningsprosjekt med målsetting å utvikle gode teknologiske løsninger for ressurskontroll av kongekrabbe, samtidig som det skaffes til veie dokumentasjon som gjør det mulig å utarbeide en fremtidig forskrift om obligatorisk individmerking av kongekrabbe og kongekrabbeprodukter. 

I dag er det en erkjennelse at for å oppnå markedsadgang til våre viktigste markeder for sjømat er sertifisering av bærekraftige fiskerier nødvendig. Marine Stewardship Council (MSC) er i dag den dominerende og nærmest enerådende tilbyder av tredjepartssertifisering, med de fordeler og utfordringer dette medfører. Nå er den norske næringen inne i en utfordrende periode, med frafall av flere av våre viktigste MSC-sertifikater. Nå ønsker vi å iverksette forskningsprosjekter som skal kartlegge konsekvensene av manglende MSC-sertifikat for NVG-sild, torsk og hyse.

keyboard_arrow_up