Til innholdet

14.08.2018

Verdiskapingen fra sjømatnæringen nærmer seg 100 milliarder kroner

Den norske sjømatnæringen har hatt en sammenhengende vekst i verdiskapingen siden 2012. I 2017 var verdiskapingen inklusive ringvirkninger på nesten 94 milliarder kroner. De siste 10 årene er ringvirkningene alene blitt doblet, og leverandørindustrien står nå for en verdiskapning på over 30 milliarder kroner.

Del artikkel

SINTEF har siden 2004 gjennomført årlige analyser av fiskeri- og havbruksnæringens økonomiske og sysselsettingsmessige betydning. Analysene gjennomføres som samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Ocean og SINTEF Teknologi og samfunn.

Nå er den nasjonale ringvirkningsanalysen for 2017 akkurat ferdigstilt og publisert. FHF skal bidra til at næringens rammebetingelser er bygget opp på forskningsbasert kunnskap. Da er ringvirkningsanalyser viktig for å kunne dokumentere status i næringen. Vi vil oppfordre næringen til aktivt å bruke tallene i sin kommunikasjon med politikere og opinionen generelt. 

Sysselsetningen er stabil

Samlet sysselsettingseffekt av norsk sjømatnæring har stabilisert seg rundt 58 000 årsverk de to siste årene. - Dette er viktige arbeidsplasser i mange kystsamfunn og viktig for å opprettholde bosetting der, sier Ulf Winther. Halvparten av sysselsettingen skjer direkte i næringen og halvparten i tilknyttet næringsliv. Verdiskapingen per årsverk i sjømatnæringen er høy – og spesielt høy innen oppdrett av laksefisk som sysselsatte ca 33 700 årsverk i 2017. Havbruk har den 4. høyeste verdien blant all næringsvirksomhet i landet i 2017, oljenæringen medregnet.

 

Se animasjon:  

 

Ringvirkningseffektene av havbruk flater ut som følge av manglende volumvekst over flere år i havbrukssektoren. Den totale verdiskapingen (bidrag til BNP) fra havbruksrelatert aktivitet var i 2017 om lag 62 milliarder kroner. Økningen har vært spesielt stor i oppdrettsleddet på grunn av meget gode priser på laks og ørret.

 

Les hele rapporten som viser verdiskapning i hele sjømatnæringen her

 

Økt foredling og gode priser gir vekst

Den fiskeribaserte verdikjeden hadde en total verdiskaping (bidrag til BNP) på ca. 37 milliarder kroner, inklusive ringvirkningseffekter. Økningen fra 2016 til 2017 skyldes særlig økt verdiskaping innen fiskeforedling (Les hele rapporten fra fiskeflåten her).

 

Se animasjon som viser verdiskapningen i fiskeflåten: 

 

Les mer om hele prosjektet og alle rapporter som tidligere er publisert her

 

Animasjonene og andre ting fra rapportene kan fritt brukes på både hjemmesider og i presentasjoner så lenge referanse blir gitt. 

 

keyboard_arrow_up