Til innholdet

22.10.2013

Er du en typisk fritidsfisker?

Er du en middelaldrene mann med både inntekt og utdannelse over gjennomsnittet, bruker du i tillegg 12 timer i året på å fiske 30 kg torsk, sei og makrell med stang fra båt på sjøen, ja da er du den typiske fritidsfisker i følge rapporten "Fritidsfiske i sjøen 2003".

Rapporten "Fritidsfiske i sjøen 2003" av Hallenstvedt og Wullf, Norges Fiskerihøgskole, kartlegger nettopp fiskevanene til fritidsfiskere i sjøen. Bakgrunnsmaterialet for rapporten er i stor del basert på to spørreundersøkelser av den norske befolkning over 15 år, utført av MMI i 2003. Informasjon om utenlandske fritidsfiskere er ikke inkludert i denne undersøkelsen.

Hovedkonklusjonen fra rapporten er at den prosentvise andelen av Norges befolkning som bruker fritiden til å fiske på sjøen har holdt seg på det samme nivået fra 1970 og frem til i dag med en deltakerandel på omlag 40 %. Men totalt sett har antall fritidsfiskere økt i takt med en økende befolkningsvekst. Dette kan blant annet sees med at mengde fisk som blir fisket av fritidsfiskere har økt fra anslagsvis 30.000 tonn per år på 70 og 80-tallet, til 48.000 tonn i 2003. Av denne fisken blir omlag 3300 tonn omsatt kommersielt gjennom salgslagene.

Om man sammenligner den regionsvise fordeling av fiskefangsten blir det årlig fisket omlag 10.000 tonn hver på Østlandet, Vestlandet og Trøndelag mens det årlig i Nord-Norge blir fisket vel 18.000 tonn. Videre kommer det fram i rapporten at de ivrigste fiskerne kommer fra utkantskommuner langs kysten av Vestlandet og Nord-Norge og er også de som får mest fisk per fisketur. Høyest tetthet av fritidsfiskere er det på østlandet med omlag 630.000, mens den prosentvise deltagelsen av befolkningen som fisker på fritiden samtidig her er lavest.

For øvrig var gjennomsnittsalderen på fiskerene i undersøkelsen 45 år, og andelen av kvinner som fisket var 40 %. Vil du vite mer finner du rapporten som vedlegg i høyre grå meny. For øvrig har FHF nylig bevilget 125.000 kr til et prosjekt ved Transportøkonomisk institutt som skal kartlegge utenlandske bilturisters fiske i saltvann.

keyboard_arrow_up