Til innholdet

22.10.2013

Etablering av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Fiskeri- og havbruksnæringen fikk gjennom lov av 7. juli 2000 om avgift til forskning og utvikling en egen finansieringsordning for forskning og utvikling. Ordningen med forskningsavgift i fiskeri- og havbruksnæringen trådte formelt i kraft fra 1. januar 2001.

Del artikkel

Med en avgiftsats på 3 promille av eksportverdien vil ordningen forvalte rundt 90 mill. kr årlig, dersom vi tar utgangspunkt i eksportallene for 2000. Ordningen midler forvaltes av et styre på 7 medlemmer. Styrets ledes nå av Torbjørn Dahl, LO, i en periode på 2 år. Styreledervervet vil ellers gå på omgang mellom de hovedorganisasjonene som er gitt forslagsrett til å utpeke representanter til styret. Dette er Norges Fiskarlag (2), Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening (3) og Landsorganisasjonen i Norge (2).

Fordelingen av midlene skal gjøres på styrets eget initiativ, og ikke på grunnlag av søknad om støtte til enkeltprosjekter. Midlene skal benyttes til næringsrettet forsknings- og utviklingsarbeid gjennom programmer og større prosjekter til nytte for hele eller deler av næringen. Målet er å fremme utvikling, miljøtilpasning, omstilling og nyskaping i fiskeri- og havbruksnæringen. Finansieringsordningen har fått navnet Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Tidligere rådgiver i Fiskeridepartementet, Terje Flatøy, er tilsatt i et 1-års engasjement som sekretær for fondet. Arbeidet med opprettelsen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond er godt i gang, sier sekretær Flatøy. Sekretariatet for fondet er etablert fra 15. mars 2001 med lokaler i hovedkontoret til SND i Oslo. Dagens arbeidssituasjon er hektisk med mange oppgaver forbundet med å etablere en helt ny finansieringsordning, sier Flatøy. Oppgavene er dels knyttet til å få rammer og driftsfunksjoner for sekretariatet på plass, dels knyttet til å legge opp strategier for bruken av midlene. Det er gått ut en henvendelse til sentrale næringsorganisasjoner og virkemiddelaktører med invitasjon til hva disse ser som hovedutfordringer å få løst gjennom ny kunnskap og felles FoU-tiltak. Dette vil danne utgangspunktet for styrets videre arbeid med tematiske prioriteringer og handlingsplaner for 2001 og 2002. Hovedintensjonen med næringens forskningsfond er å styrke FoU-innsatsen ut fra næringens klart definerte behov og interesser.

Ifølge Flatøy ser styret det som viktig å ha et godt beslutningsgrunnlag for valg av strategier og virkemiddelbruk. Samtidig er det også av betydning å komme raskt i gang med tiltak på områder hvor det er særlig presserende å få fram ny kunnskap. Fondet skal ha et nært og løpende samarbeid med det øvrige virkemiddelapparatet ? og med næringen - i spørsmål om organisering og innretning av virkemidler. På mange områder er det klart formålstjenlig med en mest mulig koordinert og slagkraftig FoU-innsats for å løse de utfordringer næringen står overfor. Styret er opptatt av at fondets virksomhet skal baseres på tillit i næringen. Det vil bli lagt vekt på langsiktighet, åpenhet, dialog med næringen, samt på informasjonsformidling.

Evaluering av strategier og tiltak skal være et viktig verktøy for å dokumentere resultater, og som grunnlag for å kunne gjøre ting bedre. Ifølge Flatøy kan fondet allerede i månedskiftet august/ september 2001 være klar for å initiere og bevilge midler til utvalgte FoU-aktiviteter.

keyboard_arrow_up