Til innholdet

22.10.2013

Helse, miljø og sikkerhetsarbeid for fiskere i Danmark

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond har sammen med Norges Fiskarlag studert organiseringen av HMS-arbeidet for fiskere i vårt naboland. Hensikten var å lære hvordan man har organisert arbeidet på dette innsatsområdet, og trekke lærdom av det andre gjør.

Fordelen med måten arbeidet med helse, miljø og sikkerhet for fiskere er organisert på i Danmark, er at det sikrer kontinuitet og fremmer kommunikasjonen mellom fiskerne og myndighetene. Dermed kan en raskere få til nødvendige endringer i både regelverk og det praktiske arbeidet når svakheter avdekkes, samtidig som krav og spesifikasjoner formuleres og settes ut i livet på en måte fiskerne finner tilfredsstillende. Linken er dessverre fjernetDansk fiskeLinken er dessverre fjernet Dansk fiske består av cirka 3000 fartøy med til sammen noe over 6000 fiskere.

I perioden 1994  2003 omkom i gjennomsnitt 7 fiskere hvert år på danske fiskefartøy. De fleste i forbindelse med forlis. Det som i dansk statistikk kalles søulykker. Det er vanskelig å fastslå noen entydig tendens i denne statistikken, siden tallene er små, med betydelige variasjoner fra år til år.

Statistikken over arbeidsulykker gir et bedre grunnlag. Mens tallet på registrerte ulykker steg noe fra 1998 til 2000, har det vært en jevn nedgang etter 2000. Oppgangen skyldtes sannsynligvis bedre rapportering. I 2003 var det 172 rapporteringspliktige ulykker.

Et lavt tall sammenlignet med norske forhold, både totalt og relativt sett.

I Danmark er det lovbestemt at hver næring skal ha et arbeidsmiljøråd. Det finnes til sammen 13 slike råd, og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd (FA) er et av dem. Mens Søfartsstyrelsen på samme måte som vårt eget Sjøfartsdirektorat arbeider gjennom påbud, kontroller, avgifter og straff, driver FA med opplysning, bistand, tolking av regelverk og arbeider for å sikre at regelverket samsvarer med den virkeligheten fiskerne opplever på havet. Rådet består av åtte personer, fire som representerer båteierne, og fire fra lottakerne. Som sekretariat, og til å stå for det praktiske arbeidet, har man Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste (FAT) med fire heltids ansatte: direktør, to sikkerhetskonsulenter og en kontorfullmektig. FA ble opprettet på grunnlag av en egen lov i 1998. Søfartsstyrelsen ble pålagt å opprette rådet, samt utarbeide forskrifter for arbeidet. Søfartsstyrelsen oppnevner medlemmer av FA på grunnlag av innstilling fra Danmarks Fiskeriforening, som representerer båteierne, og Fagligt Fælles Forbund (3F) som organiserer mannskap.

Gjennom arbeidet for å oppnå reduksjon av ulykker og helseskader i danske fiske har man høstet en del erfaringer hvorav de viktigste kort kan sies å være: ? At man bør involvere de som står målgruppen nærmest ? At ingen skal belønnes for ta egen sikkerhet og helse på alvor ? Bygg på fiskernes erfaringer. Det gir størst læringseffekt ? Vis respekt for fiskernes erfaringer ? Formidlere må aksepteres som en del av fiskernes nettverk ? Lokalsamfunnet må ta del i det som skjer. Lokal presse, lokalpolitikere, lokale foreninger bør trekkes med ? ?Ildsjelene? blant fiskerne er de beste formidlerne ? Mål og virkemidler må konkretiseres ?

Kontinuitet i HMS-arbeidet er av overordnet betydning Lite av det som kommer fram her er egnet til å overraske. Det er allikevel viktig at det sies med rene ord. Bare slik kan vi overføre de danske erfaringene til vår norske virkelighet, og bruke dem for å nå resultater av eget arbeid.

 For mer informasjon se også prosjektene

keyboard_arrow_up