Til innholdet

22.10.2013

Nytt utviklingsprosjekt for sei

Integrert modell for stabilitet, levende fangst og vedlikeholdsforing av sei som grunnlag for produktutvikling og markedsutvikling. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og SND har finansiert et nytt prosjekt hvor målet er å utvikle en modell for lønnsom foredling av sei. Prosjektet er et samarbeid mellom Filetforum, Fiskeriforskning og bedriftene Gunnar Klo AS og J. M. Nilsen AS.

Del artikkel

Gjennom flere år har omsetning av sei vært ansett som problematiske - både for flåte og bedrift. Mye av landingene kommer i en kort periode, og det skaper problemer for bedriftene som skal betjene markedene.

Det er en forutsetning fra detaljkjedene at leverandører av ferske kvalitetsprodukter skal være leveringsdyktige over året. Vi vet at det er interesse for ferske leveranser til blant andre Tyskland og Frankrike, men det er hittil ingen som helt har klart å få den stabilitet i råvaretilgangen som kreves. Når vi nå setter i gang et prosjekt for å øke verdiskapingen ved foredling av sei, tar vi med hele verdikjeden fra fangst til foredling og eksport. På fangstsiden skal vi prøve ut en nyutviklet slepepose for høyhastighetstransport av levende sei. Dette er en løsning som er billigere, og den gir spesielt mindre fartøy mulighet til å levere sei av god kvalitet over et større område.

Ved bruk av denne slepeposen forventer vi at seien opprettholder kondisjon og kvalitet under sleping, og at fisken påføres mindre stress og skader sammenlignet med andre transportløsninger. Dette vil bli undersøkt ved levering til foredling ved de to fabrikkene som er med i prosjektet. Grunnlaget for å kunne drive produkt- og markedsutvikling er at vi har en stabil råstoffbase av riktig kvalitet. Dette ønsker vi å utrede ved å lagre levende sei over lengre perioder.

For å sikre at seien opprettholder sin kvalitet, vil det bli forsøkt med fôring. Det største potensialet for økt verdiskaping på sei ligger i produksjon av ferske produkter. Ferske produkter med førsteklasses kvalitet vil alltid ha en bedre pris enn tradisjonelle fryste produkter. Ved fersk anvendelse vil en ikke minst unngå den hardeste konkurransen fra substitutter som hake og pollock. Den organisatoriske modellen som er skissert i prosjektet hvor flåte og industri samarbeider, og hvor to eller flere bedrifter går sammen om å pleie viktige kundegrupper, er en forutsetning for å lykkes.

Prosjektet starter nå i høst og skal være avsluttet innen utgangen av 2004. Det arbeides for tiden med å skaffe til veie nok sei av riktig størrelse og kvalitet. Markedsarbeidet vil starte når tilstrekkelig mye fisk er på plass i mærene og grunnlaget er på plass. Dette er svært interessant for både industrien og flåten. Lykkes vi med å øke verdiskapingen av sei, vil det kunne danne grunnlag for en heving av lønnsomheten av seifisket på lang sikt.

Lykkes prosjektet, ser vi ikke bort fra at lignende modeller for samarbeid kan vurderes for andre deler av fiskerinæringen. Artikkelen har stått i FISK industri og marked nr. 7 - september 2003

keyboard_arrow_up