Til innholdet

14.02.2020
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Utvikling av ny metodikk for bunnundersøkelser under anlegg

Ny DNA analyse kan effektivisere MOM-C undersøkelser på sikt

Prosjekt:
901092
Les også
Les flere nyheter

Alle oppdrettere har siden akvakulturloven kom i 2005 hatt plikt til å overvåke hvordan utslipp fra anleggene påvirker området under og rundt anlegget, såkalte MOM undersøkelser. Dette er viktig for å kunne følge med på om miljøpåvirkningen til enhver tid er forsvarlig og bærekraftig, både på den enkelte lokalitet og i regionen. God kunnskap om og oppfølging av miljøforholdene kan bidra til å forbedre levemiljøet for fisk og andre dyr som lever under og rundt anleggene våre, men også for laksen som trenger et godt miljø for å kunne vokse bra.

MOM-C undersøkelser er en undersøkelse som ser på hvilke arter og mengder av dyr som lever på bunnen i nærhet av et oppdrettsanlegg. Undersøkelsen utføres ved å artsbestemme og telle bunndyr, og er tidkrevende og dyr. Det er derfor ønske om å få utviklet en billigere og enklere metode. Utviklingen av nye DNA-baserte metoder har åpnet den muligheten, og var bakgrunnen for at FHF satte i gang dette prosjektet som har vært ledet av Jan Pawlowski ved Universitetet i Genève, Sveits. Det var da også utført innledende forsøk med og utvikling av metodikken blant annet i Skottland.

Det er i prosjektet utviklet en miljøDNA basert metode for rask, sensitiv og kosteffektiv overvåking og evaluering av økologisk status for bunndyrsamfunnet under lakseoppdrettslokaliteter i Norge. Prosjektet har vist at meiofauna, særlig nematoder, kan være gode indikatorer for organisk anrikning. Prosjektet omfattet bruk av veiledet maskinlæring for å predikere bentiske indekser, og demonstrerte at dette er effektivt og nøyaktig sammenlignet med konvensjonelle taksonomiske metoder. Underveis i prosjektet har det også vært dialog om hva som må til for å erstatte dagens mer tidkrevende bunndyranalyser, men fremdeles gjenstår det noe før metoden fullt ut kan erstatte dagens metodikk.

Metoden kan i kombinasjon med modellering av utslipp fra oppdrett gjøre det enklere, mer tidsbesparende og nøyaktig å overvåke utslipp fra oppdrett. 

Sluttrapport og faktark kan lastes ned her

 

keyboard_arrow_up