Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

463044

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 463044
Status: Avsluttet
Startdato: 17.09.2007
Sluttdato: 17.09.2009

Levende reker - fra felt til mottak

Rekenæringen har behov for å utvikle nye produkter. Levendefangst av reker kan bli et nytt og lønnsomt satsningsområde for små og mellomstore rekebåter langs kysten. Det kan dessuten åpne for nye produkter på rekefabrikkene.

Levende reker gir mulighet til omsetting av en rekke nye produkter som:
• Kokte, BRC godkjente fersk eller MAP pakkede reker.
• Ferske rå reker.
• Levende reker.
I tillegg er det også mulig å bufre markedet ved kortidslagring av levende reker på land, for så og selge de som kokte reker.

Resultater fra prosjektet viser følgende anbefalinger:
• God vannkvalitet virker forebyggende i forhold til stress. Grunnleggende undersøkelser viser at reker tolererer både lavt oksygeninnhold (50 % metning) i vannet og høye ammoniakkverdier (2000 μmol/l), men litteratursøk viser at lav oksygenmetning over tid kan forårsake hvithaler (IPN). Det anbefales derfor en oksygenmetning på minimum 70 %.
• Grunnleggende undersøkelser viser at reker tåler dårlig sjøtemperaturer høyere enn 10 °C. Det er derfor ikke anbefalt å lagre reker i temperaturer over dette.
• Transport av levende reker fra felt til mottak er mulig. Dette gjelder spesielt når vann- og lufttemperaturene er lave og rekene har god kondisjon. Etter 1 døgns mellomlagring er dødeligheten lav. Levende lagring forutsetter begrenset tråltid og skånsom fangsthåndtering.
• Mellomlagring og kondisjonering av trålte reker over 24 timer krever videre utvikling av fangst og lagringsmetodikk. Foreløpig er dødeligheten for stor pga senskader etter tråling og skallskifte. Innenfor et vindu på 48 timer etter fangst viser sensoriske tester at skadede reker har like god sensorisk kvalitet som friske.
• Tetthet og volum i kassene har ingen betydning for overlevelsen de første 3 døgnene etter fangst.

Rekenæringen er på leting etter nye områder som kan gi muligheter for lønnsomhet. Møreforskning har tatt initiativ til et prosjekt med uttesting av muligheten for fangst og lagring av levende reker. Rekeforum har stilt seg bak prosjektet og ønsker å fremme det. I første omgang er prosjektet rettet mot fangst og oppbevaring av levende reker i kystnært fiske. Hvis det lykkes å fange og oppbevare reker levende, kan det skape grunnlag for utnyttelse av reker til markeder man til nå ikke har hatt mulighet for å betjene. I første omgang ser en for seg at dette kan bli en nisje for små bedrifter og fartøy som opererer nær kysten. Lagring av levende reker kan åpne opp for en helt ny type foredling og nye produkter. Dette kan igjen være med på å bedre lønnsomheten for både flåten og industrianlegg langs kysten.
Å finne ut om reker overlever fangst med trål, og i tillegg om det er mulig med enkle midler å manipulere fangstbetingelser for å øke graden av overlevelse. I tillegg skal det undersøkes hva som kreves for å holde reker i live under mellomlagring.

Delmål
• Å gjennomføre fysiologiske toleransestudier på reker i tank.
• Å kartlegge tidligere arbeid på levende skalldyr.
• Å gjennomføre fangstforsøk, fangstbehandling og transport av levende reker fra felt til mottaksstasjon.
• Å evaluere og teste ut mulige transportenheter av levende reker om bord i båten.
• Å evaluere og teste ut mulige mellomlagringsenheter på land for kondisjonering av rekene.
• Å utarbeide fangst- og produksjonskalkyle.
Forventede resultater:
• Få økt kunnskap om rekens fysiologi relatert til lagring og transport
• Skape internasjonale relasjoner innenfor temaet levende reker
• Utvikle metode for fangst, fangstbehandling og mellomlagring av levende reker
• Finne alternative containere for transport og mellomlagring av levende reker
• Lønnsomhetsvurdering
Prosjektet deles inn i tre faser:
I fase 1 vil det bli gjennomført grunnleggende undersøkelser som blant annet innebærer kartlegging av de fysiologiske egenskapene til reker. Ut i fra resultatene vil det bli lagt en plan for fangst og mellomlagring av reker.

I fase 2 vil man teste ut metoder for fangst og mellomlagring av rekene. Evaluering og vurdering av kostnader utgjør fase 3. Denne fasen gjennomføres parallelt med de to andre fasene.

I fase 3 inngår blant annet en evaluering av det økonomiske potensialet som ligger i denne type satsing.

Organisering
Møreforskning skal i samarbeid med Rekeforum og bedriftene som deltar undersøke mulighetene for fangst og mellomlagring av levende reker.

FHL er prosjektansvarlig.
Det vil bli utarbeidet faktaark og sluttrapport. Begge blir tilgjengelig på FHFs nettsider.
keyboard_arrow_up