Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

552292

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 552292
Status: Avsluttet
Startdato: 01.05.2005
Sluttdato: 31.12.2007

Skeletal deformities and cardiac growth dynamics in underyearling Atlantic salmon smolts (out-of-season, 0+ smolts)

Det er gjennomført til sammen fire forsøk, som alle har bestått av eksponering av forsøksgrupper i ferskvann, etterfulgt av en vekstperiode i sjø fram til slaktestørrelse.

Resultatene som gjelder hjerteutvikling har i mindre grad gitt konkrete svar enn de som gjelder ryggdeformiteter. Det lyktes å påvirke hjertestørrelse på kort sikt, men en oppnådde ikke varige effekter. Arbeidet med å kartlegge og evaluere hjerteform og -størrelse og med å finne markører som kan brukes i framtidige studier har likevel resultert i nyttige metoder som allerede er videreført i andre prosjekt.

De viktigste resultatene fra prosjektet var:

1. Feil tidspunkt for vaksinering øker faren for ryggdeformiteter
Nullårssmolt må som hovedregel gjennomgå et lysmanipuleringsprogram for å smoltifisere om høsten, vanligvis 6 uker med lys/mørke (vintersignal) etterfulgt av 6 uker med kontinuerlig lys. Forsøk viste at vaksinering etter at perioden med kontinuerlig lys var påbegynt ga dobling i antall fisk med feil i ryggraden, og tap av tilvekst.

Anbefaling: Avslutt vaksinering før overgang til kontinuerlig lys.

2. Ikke ta snarveier i smoltifiseringen!
Effekten av å korte ned vintersignalperioden til 4 uker ble undersøkt. Dette er en snarvei som er tatt i bruk for å spare tid og framskynde utsett i sjø. Denne snarveien ga ingen økning i fisk med deformiteter, men resulterte i 10 % reduksjon i sluttvekt.

Anbefaling: Følg anbefalingene for lysstyring og gi fisken 6 uker vintersignal.

3. Unngå høy temperatur under vintersignal-perioden
Det var en klar sammenheng mellom høy temperatur under lys/mørke-behandling (vintersignal) og ryggdeformiteter. Temperatur under etterfølgende periode med kontinuerlig lys var uten betydning.

Resultatene viser betydningen av å regulere temperaturen under lysstyringsperioden, som i praksis vil komme på en tid av året når temperaturen i settefiskanlegget er på det høyeste.

Anbefaling: Kontroller temperaturen i lys/mørke-perioden.

4. Riktig oksygenering er en utfordring
Tidligere forsøk har vist at overmetning med oksygen i perioden fram mot utsett i sjø gir økt innslag av avvikende ryggvirvler. I dette prosjektet var det klare negative effekter av oksygentilsetning uten overmetning, i grupper der biomassen var høy og der oksygennivået følgelig varierte mye mellom lys og mørke. Resultatene gir ingen klare svar, men viser at riktig oksygenering fortsatt er en utfordring, også i nullåringsproduksjonen.

Anbefaling: Kontroller biomasseøkning og styring av vannkvalitet helt fram til utsett i sjø.

Prosjektet har vært finansiert via Norges forskningsråd med fullfinansiering fra FHF. Førstnevnte har hatt ansvaret for å kvalitetssikre prosjektet faglig og administrativt. Prosjektet har egen nettside hos Forskningsrådet (prosjektnr. 164888) med supplerende informasjon og publikasjoner.
Data fra flere ulike kilder har vist at nullårssmolt av laks (0+) har omtrent dobbelt så høyt innslag av ryggdeformiteter på slaktelinjen som ettårssmolt (1+). Det er ønskelig å gjennomføre et prosjekt med sikte på å finne fram til kritiske faktorer i prosedyrene for produksjon av nullåring, for å finne fram til strategier som kan redusere problemet.

Background
Deformities in fish are a recurrent problem in aquaculture, and the industry is faced with loss of money as well as a bad reputation due to these problems. Field data indicate that fish transferred to sea as underyearlings are more susceptible to vertebral deformities than yearlings, and that cardiac development may be inferior in these fish.
• Å øke kunnskapen om hvordan nullårssmolt kan produseres slik at ryggraden blir normal, og hjertet får normal form og størrelse.
• Å øke forståelsen av hvordan fisken påvirkes av intensive produksjonsmetoder.

Objectives
• To contribute to improved rearing standards for underyearling salmon smolts, with special focus on how to obtain normal development of vertebral column and normal cardiac size and shape.
• To identify “optimal freshwater rearing temperatures in underyearling production” optimal temperature strategies during photomanipulation “the importance of water quality” specific effects on cardiac and bone development related to timing of vaccination.
Resultatene i prosjektet vil inngå som en del av en større aktivitet knyttet til deformiteter hos oppdrettslaks, og vil bidra til oppbygging av kunnskap innenfor dette problemområdet som i sum vil bidra til en positiv utvikling i arbeidet med å løse dette problemet i kommersiell produksjon. Målet er at de konkrete anbefalingene skal nå fram til alle aktuelle brukere.
Faktisk gjennomføring
Prosjektet har vært gjennomført hos Nofima Marin (opprinnelig AKVAFORSK) parallelt med to andre store prosjekter innenfor samme fagområde. Det ene, FineFish, var et industrirettet, EU-finansiert prosjekt som omfattet forebyggende tiltak mot misdannelser hos de viktigste oppdrettsartene i Europa.

FineFish (“Improving sustainability of European fish aquaculture by control of malformations”, EU 2005–2009, COLL-CT-2005-012451) var per definisjon et anvendt prosjekt som hadde som mål å frambringe konkrete anbefalinger. Se også FHF-prosjektet “Workshop om deformiteter hos laks: FINE FISH” (FHF-900262).

Det andre prosjektet, “Deformitetsplattformen” (“Skeletal malformations in farmed salmon and cod: a functional approach to determine causalities and mechanisms”, Norges forskningsråd 2006–2009, prosjektnr. 172483/S40) var et samarbeidsprosjekt mellom de største norske fagmiljøene innenfor dette fagfeltet (se faktaarket Samarbeid om skjelettdeformiteter hos oppdrettsfisk). I plattformprosjektet var mekanismer for utvikling av deformiteter særlig vektlagt. Summen av disse tre prosjektene har gitt en stor og intens forskningsaktivitet som har gitt gode resultater på mange områder.

Det har vært til fordel for “Nullåringsprosjektet” å kunne samkjøre både forsøk og analysearbeid med de andre prosjektene,

Project design and implementation
The project builds on recent advances in research on the relationship between intensive fish farming procedures and causal factors for bone deformities in Atlantic salmon. The project aims to include basic studies on growth dynamics for skeletal and cardiac structures in relation to rearing methods for underyearling smolts, as well as applied studies of direct relevance to the industry.

The project will include two long term rearing experiments and will address temperature conditions, vaccination strategies, rearing density and water quality in freshwater.

The effects of these factors, individually and in combination, will be examined by a range of methods, including growth dynamics and morphometric analyses, radiography and image analyses, microscopy and molecular studies. The fish will be monitored no less than six months after transfer to seawater, and as close up to harvest size as practical conditions allow. Special focus will be on vertebral deformities and on cardiac size and form.
Det planlegges publisering av flere vitenskapelige artikler fra prosjektet. Man planlegger også en oversiktsartikkel i 2011 som oppsummerer tilgjengelig kunnskap omkring sammenhengen mellom miljøpåvirkning i ferskvatn og skjelettdeformiteter hos laks.

I tillegg til vitenskapelig publisering blir det skrevet utkast til en populærvitenskapelig fagartikkel, som skal sendes til Norsk Fiskeoppdrett.
 
Det vil bli gitt presentasjoner på en rekke møter møter, bl.a. på følgende konferanser:
• International Conference on Recirculation Aquaculture (ICRA), Roanoke VA (USA), August 2010
• Making animal welfare improvements. UFAW International Animal Welfare Symposium, Portsmouth UK, June 2011
keyboard_arrow_up