Til innholdet

Prosjektnummer

900161

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900161
Status: Avsluttet
Startdato: 04.02.2009
Sluttdato: 01.04.2009

Ringvirkningsanalyse for fiskeri-og havbruksnæringen med tall fra 2007

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige rapportering
Hovedformålet med den årlige ringverknadsanalysen er å dokumentere hvilken betydning fiskeri- og havbruksnæringen har for annet næringsliv i Norge, det vil si hvilke ringvirkninger som skapes. Analysen er utarbeidet med tall fra 2007, men den trekker også linjene fra 2004 og fram til 2007.

Analysen ser på virkninger av fiskeri- og havbruksnæringen målt i sysselsetting, bidrag til BNP og produksjonsverdi.

Sysselsetting: I 2007 skapte sjømatnæringen 41 600 årsverk inkludert ringvirkninger i andre næringer. Av dette utgjorde kjernevirksomheten i fiskeri og havbruksnæringen (fangst, oppdrett, fiskeforedling og grossist) 23 400 årsverk og 18 200 årsverk i ringvirkninger. Ser en på utviklingen fra 2004 til 2007 har tallet på årsverk endret seg lite. Fra 2006 til 2007 gikk sysselsettingen ned med 0,8 %.

Verdiskaping: Den totale verdiskapningen (bidrag til BNP) var på ca. 39 milliarder kroner, hvorav kjernevirksomheten sto for 23 milliarder kroner og ringvirkningene i andre næringer utgjorde 16 milliarder kroner.

Ser en på ringvirkningene målt i bidrag til BNP fra de enkelte næringsgruppene isolert sett viser analysen følgende: For hver krone i kjerneaktiviteten er ringvirkningene i 2007 av fangst 0,40 kroner, av oppdrett 2,0 kroner, av fiskeforedling 0,50 kroner og av grossistleddet 0,90 kroner.

Næringen sitt bidrag til BNP har hatt en kraftig økning fra 2004 til 2007 på 41 %, med har vært stabil fra 2006 til 2007 med en liten nedgang på 1 %.

Produksjonsverdi: Produksjonsverdien var på 110 milliarder kroner, hvorav kjernevirksomheten sto for 70 milliarder kroner og ringvirkningene utgjorde 40 milliarder kroner. Produksjonsverdien har hatt en økende trend fra 2004 til 2007 med en økning på omlag 10 % fra 2006 til 2007.
Ringvirkningsanalysen ble første gang gjennomført i 2003 med utgangspunkt i tallmateriale fra 1999 og 2000. Det har videre blitt gjennomført årlige analyser med utgangspunkt i statistikk fra 2003, 2004, 2005 og 2006.
Å dokumentere hvilke verdier fiskeri- og havbruksnæringen har for annet næringsliv i Norge, dvs. hvilke ringvirkninger som blir skapt. Følgende beregninger vil dokumentere dette:
• samlet virkning av fiskeri- og havbruksnæringen målt i sysselsetning, bidrag til BNP og omsetning
• samlet virkning av hovedverdikjede havbruk og hovedverdikjede fiskeri
• samlet virkning av næringsgruppene fangst, oppdrett, foredling og grossister
• tidsserier og en kort analyse av utviklingen fra år 2000 til 2007
• fiskeri- og havbruksnæringen i et nasjonalt perspektiv, sammenlignet med andre næringer og den generelle utviklingen i BNP
Beregningene som blir gjort i de årlige ringvirkningsanalysene har stor verdi i det arbeidet som både organisasjoner og myndigheter gjør for å sette fiskeri- og havbruksnæringen på kartet. Analysen fungerer som en god og veldokumentert plattform for argumentasjon om fiskeri- og havbruksnæringens samlede verdi i samfunnet, og er et viktig bidrag i det næringspolitiske arbeidet.
Ringvirkningsanalysen ble første gang gjennomført i 2003 med utgangspunkt i tallmateriale fra 1999 og 2000. Det har videre blitt gjennomført årlige analyser med utgangspunkt i statistikk fra 2003, 2004, 2005 og 2006. Nå ønsker FHS å få gjennomført en oppdatering av ringvirkningsanalysen med tall fra 2007. FHS v/Geir Andreassen utgjør prosjektledelsen og Kristin Alnes, FHL er sekretariat for prosjektet. Den faglige delen av prosjektet blir gjennomført ved SINTEF Fiskeri og havbruk, med underleverandør SINTEF Teknologi og samfunn. Instituttvirksomhet vil bli ledet og koordinert av seniorrådgiver Trude Olafsen.
Det er ikke lagt opp til noen egen presentasjon av analysen. Informasjon fra analysen har erfaringsmessig blitt brukt hyppig i ulike foredrag og innlegg fra næringsorganisasjonene. FHS har også hvert år sørget for at resultatene fra analysen får presseoppslag når disse blir framlagt.

Planlagt rapportering: Betydningen av den norske fiskeri- og havbruksnæringen – en ringvirkningsanalyse med tall fra 2007. Planlagt leveranse 1.4.2009.
keyboard_arrow_up