Til innholdet

Prosjektnummer

900418

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900418
Status: Avsluttet
Startdato: 01.02.2010
Sluttdato: 15.10.2010

Regional betydning av fiskeri- og havbruksnæringen: En ringvirkningsanalyse

Forprosjektet har vært todelt:
1. Utvikling av en prinsipiell modell for flerregional ringvirkningsanalyse med fokus på tre regioner:
• Nord-Norge (Finnmark, Troms og Nordland)
• Midt-Norge (Trøndelagsfylkene og Møre- og Romsdal)
• Vestlandet (Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland)
• “Resten” (Øst-Norge, må være med av hensyn til metodikken)

2. Utforming av en beskrivelse av et større prosjekt som gjennomfører analyser av regionale ringvirkninger og næringsklynger.
Denne rapporten omhandler punkt 1) i form av at prosessen som er gjennomført rapporteres, samt en beskrivelse av en modell for hvordan en flerregional analyse kan gjennomføres.

Forprosjektet har vektlagt de samme verdikjedene som er etablert i den nasjonale ringvirkningsanalysen, det vil si fiskeriverdikjeden og havbruksverdikjeden. Hensikten har vært å videreutvikle den nasjonale ringvirkningsmodellen med tanke på å få fram en metode for å beregne de to verdikjedenes betydning (kjernevirksomhet og ringvirkninger i økonomien for øvrig) i de tre regionene, målt i form av verdiskaping (bidrag til BNP), sysselsetting og produksjonsverdi.
I 2003 ble det, i regi av KPMG Senter for havbruk og fiskeri og SINTEF Teknologi og samfunn gjennomført analyser av de ringvirkningene som fiskeri- og havbruksnæringen skaper, se FHF-prosjektet FHF-262011 Ringvirkningsanalyse for fiskeri- og havbruksnæringen. FHL har fra 2004 vært pådriver for å få gjort årlige oppdateringer av analysen.

FHL kom i 2009 med en forespørsel om muligheter for å utvide analysen med nye perspektiv, og gi den et mer forskningsbasert preg. SINTEF Teknologi og samfunn har nå i samarbeid med Universitetet i Stavanger sett på muligheten for å analysere bl.a. regionale ringvirkninger og næringsklynger.
• å utvikle en prinsipiell modell for flerregional ringvirkningsanalyse med fokus på regioner. Når en slik regional modell først er utviklet vil analyse ved hjelp av denne kunne inngå i den årlige nasjonale ringvirkningsanalysen.
• å utforme en søknad til Norges forskningsråd om et større prosjekt som gjennomfører analyser av regionale ringvirkninger og næringsklynger.
Modellen for regional analyse vil gi mulighet til å se på fiskeri- og havbruksnæringen i forhold til resten av økonomien i en region. Ved en flerregional modell kan en både svare på hvilke ringvirkninger fiskeri- og havbruksaktiviteten skaper i egen region og hvilke ringvirkninger den skaper for andre regioner (f. eks. på Østlandet).

I søknaden til Norges forskningsråd er det ønskelig å utvikle ringvirkningsmodellen i nye retninger. Det er flere problemstillinger som vil bli sett på i søknadsarbeidet:
• Som en del av datainnsamlingen i Forskningsråds-prosjektet kan en systematisk kartlegge geografisk avstand til ulike underleverandører. Dette kan deretter holdes opp mot ulike mål på suksess i hovednæringen og gi ny kunnskap om lokaliseringsvalg. 
• Klyngeperspektiv på regional utvikling: Finnes det næringsklynger innenfor fiskeri og havbruk i regionene, og hvordan påvirker disse mulighetene for suksess og vekst i næringen?
• Innovasjonsgrad i de ulike regionene, og hvordan denne påvirker næringen. Ligger bedrifter i klynge f. eks. på et høyere nivå mht innovasjon?
• Strukturelle endringer i næringen. Både bedriftsinterne skalafordeler og klyngefordeler kan føre til økt konsentrasjon av økonomisk aktivitet i sjømatnæringen i noen regioner.
Prosjektet vil starte med en gjennomgang av tilgjengelig litteratur på området. Deretter vil det gjøres kvalitative intervjuer av noen utvalgte aktører i næringen, kunnskapsbedrifter og offentlig sektor, før det gjøres en kartlegging av kvantitative og kvalitative data, kostnader knyttet til framskaffing av nye data osv. En vil da være klar for å gjøre endelig valg av problemstillinger, metode og ressursbruk.
Søknad til NFR skal være klar til 1.7.2010, og skal omfatte opplegg for kartlegging av leverandørnæringene og beskrivelse av hypoteser og aktuell modellutvikling og analyser.

Det skal foreligge selvstendige analyser fra prosjektet 1.7.2010. Notat som beskriver prinsipiell oppbygging av en flerregional modell for beregning av regionale ringvirkninger. Kartlegging av eksisterende kunnskap / litteratur om klynger m.v.

I prosjektet som ønskes støttet av Norges forskningsråd vil det være et mål å publisere resultatene i vitenskapelige, anerkjente og internasjonale tidsskrifter.

Det vil utarbeides en åpen rapport av SINTEF. Det vil også bli laget en presentasjon som kan benyttes ved formidling av resultatene. Resultatene vil også bli formidlet gjennom artikler i fagtidsskrifter.
keyboard_arrow_up