Til innholdet

Prosjektnummer

901079

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901079
Status: Avsluttet
Startdato: 09.02.2015
Sluttdato: 20.05.2015

Nasjonal betydning av sjømatnæringen – en verdiskapingsanalyse med tall fra 2013

Sammendrag fra prosjektets faglige sluttrapport
Økt verdiskaping fra sjømatnæringen
Totalt bidro den norske sjømatnæringen med en verdiskaping målt som bidrag til brutto nasjonalprodukt (BNP) på 61 milliarder kroner i 2013. Verdiskapingen fra oppdrettssektoren har økt betydelig, og noe av økningen kan også tilskrives foredlingsaktiviteten i næringen.
 
Ringvirkningseffektene av næringen målt som bidrag til BNP vokser fortsatt, og har i gjennomsnitt i perioden 2004–2013 vokst med nesten 8 % per år.
 
Sysselsettingen totalt, inklusive ringvirkninger, fortsetter også å øke, som de har gjort fra 2011. I 2013 var det nesten 25 000 årsverk direkte tilknyttet sjømatnæringen, som igjen bidro til 23 934 årsverk i tilknyttet virksomhet. Hvert årsverk i næringen skaper altså i underkant av ett årsverk som ringvirkninger i annet næringsliv.
 
Hovedresultater
• Totalt bidro den norske sjømatnæringen med en verdiskaping målt som bidrag til brutto nasjonalprodukt (BNP) på 61 milliarder kroner i 2013, basert på en produksjonsverdi på 172 milliarder kroner.
• Målt i verdiskaping per årsverk bidrar de enkelte delnæringer med henholdsvis 0,96 mill. kroner (fiske og fangst), 3,1 mill. kroner (akvakultur) 0,75 mill. kroner (fiskeforedling) i 2013. Gjennomsnittet for Fastlands-Norge dette året var om lag 0,9 mill. kroner per årsverk.
• Ringvirkningseffektene av næringen målt som bidrag til BNP er i 2013 på ca. 25 milliarder kroner, som utgjør omtrent 40 % av det totale bidraget. Ringvirkningene har i gjennomsnitt i perioden 2004–2013 vokst med nesten 8 % per år.
• I 2013 var det nesten 25 000 årsverk direkte tilknyttet sjømatnæringen, som igjen bidro til omtrent 24 000 årsverk i tilknyttet virksomhet (ringvirkninger).

Arbeidet er en del av en serie ringvirkningsanalyser av norsk sjømatnæring, som har blitt gjennomført med sammenhengende dataserier fra 2004.
Resultatene synliggjør fiskeri- og havbruksnæringens betydning på en god måte.
 
Resultatene kan nyttiggjøres av næringsaktører i deres eget arbeid med å formidle hva deres virksomhet betyr.

Næringens organisasjoner kan bruke resultatene i deres arbeid med å bedre rammevilkår for aktørene i sjømatnæringen.
SINTEF har siden 2003 gjennomført årlige analyser av fiskeri- og havbruksnæringens økonomiske og sysselsettingsmessige betydning. Analysene har vært et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Fiskeri og havbruk AS og SINTEF Teknologi og samfunn. Oppdragsgivere har vært Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Fiskeri- og kystdepartementet (FKD, som fra 2014 er blitt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).
Å gjennomføre en nasjonal verdiskapingsanalyse for sjømatnæringen for året 2013. Analysen vil omfatte den havbruksbaserte og den fiskeribaserte verdikjeden hver for seg og samlet, og skal dokumentere virksomhetsomfang og virkningene i bred forstand når det gjelder økonomiske effekter, primært målt i verdiskaping (bidrag til BNP), sysselsetting og produksjonsverdi.
Primært vil analysen være til nytte gjennom at FHF og næringsorganisasjonene gjør aktiv bruk av rapporten.
 
En PowerPoint™-presentasjon som er egnet for direkte bruk av næringsaktørene overfor deres målgrupper innenfor og utenfor næringen vil også ha en helt sentral nytteverdi.
SINTEF Fiskeri- og havbruk AS og SINTEF Teknologi og samfunn gjennomfører verdiskapingsanalysen i henhold til avtalt prosjektbeskrivelse.
 
Det vil vurderes underveis, i samarbeid med FHF, om delresultater skal presenteres før endelig sluttrapport foreligger.
Foreløpige resultater skal formidles på FHLs årskonferanse i Bodø i slutten av mars 2015. Når prosjektet avsluttes skal resultatene formidles bredt ut til sjømatnæringen gjennom nyhetssaker, presentasjoner på møter og konferanser samt via faglig rapport.
keyboard_arrow_up