Til innholdet

Prosjektnummer

901042

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901042
Status: Avsluttet
Startdato: 09.10.2014
Sluttdato: 30.11.2014

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen: Forprosjekt

Arbeidet har resultert i en oppstilling av havbruksnæringens samfunnsøkonomiske ringvirkninger direkte målt ved sysselsetting og innkjøp fra et utvalg bedrifter.
 
Hensikten med arbeidet har vært, ved hjelp av utvalgte data, å klargjøre havbruksnæringens samfunnsmessige og økonomiske ringvirkninger på nasjonalt nivå.

De viktigste funnene er:
• Havbruksnæringen er en usedvanlig arealeffektiv proteinprodusent. Den direkte fysiske overflatearealbruken i 2013 er på 21,09 kvadratkilometer. Et samlet produksjonsuttak av laks og ørret på 1.243.000 tonn produsert på 573 lokaliteter, innebærer en gjennomsnittlig produksjon på 58.949 tonn laks/ørret per kvadratkilometer brukt sjøoverflateareal.
• Havbruksnæringen ga eksportinntekter på over 42 milliarder kr i 2013. Samtidig kjøpte næringen varer og tjenester i Norge for 34,3 milliarder kr.
• Det var 9.621 årsverk tilknyttet primærleddet i havbruksnæringen i 2013.
• Innkjøp hos leverandørindustrien utgjør 14.678 årsverk i avledet virksomhet i Norge samme år.
• Et havbruksanlegg på sjøen av gjennomsnittlig størrelse bidrar alene til 42 årsverk i Norge (primærledd og i leverandørindustri lokalt og nasjonalt).
• Samlet verdiskaping i matfiskproduksjon av laks og ørret var på 14,7 milliarder kr i 2013.
• Hvert årsverk i matfiskproduksjonen bidro med en gjennomsnittlig verdiskaping på 3,5 millioner kr i 2013. Til sammenligning var det en verdiskapning per årsverk i jordbruk på 360.000 kr i 2013.
• Selskapene hadde en samlet skattekostnad på 3,207 milliarder kr.

Det er ikke bare lokalitetskommunene som får gevinst i form av sysselsetting og verdiskaping. Kommuner uten matfiskproduksjon kan ha store ringvirkninger, knyttet til for eksempel fôrfabrikk, brønnbåtrederi, kassefabrikk, transport og bunkersanlegg. Havbruksnæringen er utvilsomt en vesentlig bidragsyter til å skape nye private arbeidsplasser i kyst-Norge, og har i flere områder fått avgjørende betydning for verdiskaping og sysselsetting.

Hoveddelen av første leddet i leverandørnæringen er rimeligvis spesialisert mot havbruksnæringen, men både blant disse og andre leverandører er det mange som også betjener andre næringer innenlands. Ut fra leverandørlistene ser det i stor grad ut til å gjelde marin og maritime næringskjeder i kyst-Norge. I undersøkelse inngår i liten grad ringvirkninger som næringen skaper i undervisning, høgskole, forskning og offentlig forvaltning.
Havbruksnæringen skaper betydelige ringvirkninger for hele kyst-Norge. Forskningsinstituttet Nofima AS har målt ringvirkninger fra lakseoppdrett på lokalt og regionalt nivå som viser at næringen skaper betydelige ringvirkninger i form av sysselsetting direkte i egen verdikjede og i tillegg skaper arbeidsplasser i leverandørindustrien og offentlig sektor.
 
I noen kommuner er næringen største private aktør og står for nærmere 20 prosent av totalt antall sysselsatte. I Lurøy kommune skaper Nova Sea AS med samarbeidende lokale selskaper store ringvirkninger. På 2 år kjøper de inn varer og tjenester for nærmere 2.7 milliarder kroner, sysselsetter direkte 248 årsverk og skaper 124 årsverk i avledet virksomhet.
 
Forskningen viser at også det sentrale Østlandet nyter godt av verdiskapningen som skjer i et lite øysamfunn på Helgeland. Det ble kjøpt inn varer og tjenester 115 millioner fra denne regionen.
 
Regionalt skaper havbruksnæringen grunnlaget for marine klynger og innovasjon. I Troms er flere slike etablert, med havbruksnæringen som en av de viktigste kunder. Dermed er også havbruksnæringen og kyst-Norge knyttet sammen i et skjebnefellesskap i fremtiden. Den må innrettes på en smart måte for å sikre en optimal løsning innenfor en helhetlig bærekraftig utvikling, noe som inkluder hensyn til både samfunnsutvikling, miljø og økonomi.
 
Nofima gjennomførte i 2012 en kartlegging av verdikjeden for havbruk, og næringens ringvirkningseffekter på fylkesnivå på oppdrag fra Troms fylkeskommune, ved å måle direkte og indirekte ringvirkninger i form av sysselsetting i næringens verdikjede og dens betydning. Denne metodikken er også testet på bedriftsnivå (Nofima-rapport nr 35/2014, FHF-prosjekt FHF-900911). Tilbakemeldingen fra næring, forvaltning og det politiske miljø på denne forskningen er svært positiv.

Å synliggjøre havbruksnæringens nasjonale ringvirkninger direkte og i avledet virksomhet.

De viktigste momentene knyttet til nytteverdien vil være å fremme kunnskapsgrunnlag om:
1. Hvordan havbruksnæringen skaper ringvirkninger:
• Lokalt
• Regionalt
• Nasjonalt
 
2. Næringsaktivitet innenfor et helhetlig bærekraftsbegrep:
• Økonomisk
• Sosial
• Miljømessig
 
3. Resultater fra denne forskingen har også potensielt stor nytteverdi i næringens arbeid med å bedre rammevilkårene for næringsvirksomhet, f.eks. knyttet til:
• Kystsoneplanprosesser
• Lokalitetsallokering
• Utredninger (NOUer)
 
Analysen vil synliggjøre direkte ringvirkninger i verdikjeden havbruk. I tillegg vil næringens betydning for leverandørindustrien vises i beregnede årsverk og leverandørinnkjøp.
Prosjektet er et forprosjekt. Et viktig resultat vil være dokumentasjon som kan brukes som innspill i arbeidet med kommende stortingsmelding i 2015.
 
Datainnsamling er basert på bedriftenes regnskapsdata og opplysninger om direkte sysselsettingseffekt i egen verdikjede. I tillegg beregnes sysselsetting i avledet virksomhet.

Resultater fra arbeidet formidles gjennom:
• Fagrapport
• Seminarer og konferanser (NHOs årskonferanse, Nord-norsk havbrukslag, Sjømatdagene m.fl.).  

keyboard_arrow_up