Til innholdet

Prosjektnummer

901055

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901055
Status: Avsluttet
Startdato: 17.11.2014
Sluttdato: 01.06.2016

Havbruksnæringens fotavtrykk: Lakseoppdrett, effektiv matproduksjon i tre dimensjoner

Rapporten er basert på en rekke tidligere rapporter og artikler som beskriver havbruksnæringen som matprodusent, effektivitet og miljømessige fotavtrykk.
 
Næringen skaper, som alle andre matproduserende næringer, miljømessige utfordringer. I et større perspektiv må disse miljømessige utfordringer ses som relativt små og dels ubetydelige i forhold til de bidrag næringen gir direkte til verdens matproduksjon og de indirekte bidragene den gir gjennom teknologi- og kunnskapsutvikling til nytte for andre oppdrettsarter og gjennom bedre folkehelse ved å gjøre fet fisk tilgjengelig for konsumentene.
Rapporten bidrar med en sammenstilling av tidligere studier av havbruksnæringens miljømessige fotavtrykk. Tallmaterialet vil være nyttig i presentasjoner og andre sammenhenger, for å dokumentere dette. Nytteverdien vil primært være som et bidrag til å synliggjøre næringens reelle miljømessige bærekraft.
Det foreligger allerede en rekke rapporter og artikler som beskriver havbruksnæringen som matprodusent, effektivitet og miljømessige fotavtrykk. Kunnskapen er imidlertid ikke enhetlig sammenstilt, og er ofte vanskelig tilgjengelig. For å utnytte denne kunnskapen bedre er det behov for en grundig gjennomgang og sammenstilling.
• Å synliggjøre norsk lakseoppdretts bidrag i global matproduksjon.
• Å synliggjøre effektiviteten i norsk lakseoppdrett sammenlignet med annen matproduksjon.
• Å synliggjøre det miljømessige fotavtrykket sammenlignet med annen matproduksjon.
Styresmaktene har sendt klare signaler om at næringen skal få vokse dersom den klarer å gjøre det bærekraftig. Et formål med en slik rapport er å få diskutert hva som må med i en diskusjon om bærekraft. For å kunne si noe om hvor store negative fotavtrykk som er akseptable, er det sentralt å sammenligne næringen med annen matproduksjon.
Hovedtrinn i gjennomføringen vil være:
• kartlegging og gjennomgang av relevant vitenskapelig litteratur
• sammenstilling av utkast til rapport
• dagseminar med inviterte deltagere fra FoU og næring
• utarbeidelse av åpen sluttrapport
Prosjektet skal resultere i en åpen rapport. I tillegg skal det skrives en eller flere kronikker med sikte på publisering i dagspresse.
keyboard_arrow_up