Til innholdet

Prosjektnummer

900410

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900410
Status: Avsluttet
Startdato: 20.01.2010
Sluttdato: 01.05.2010

Ringvirkningsanalyse for fiskeri- og havbruksnæringen med tall fra 2008

Hovudføremålet med den årlege ringverknadsanalysen er å vise kva verdi fiskeri- og havbruksnæringa har for anna næringsliv i Noreg, det vil seie kva ringverknader som vert skapte. Denne rapporten er utarbeidd med tal frå 2008, men den trekk også linene frå 2004 og fram til 2008.

Analysen ser på verknader av fiskeri- og havbruksnæringa målt i sysselsetjing, bidrag til BNP og produksjonsverdi.

I 2008 skapte sjømatnæringa 44 000 årsverk, medrekna ringverknader i andre næringar. Av dette utgjorde kjerneverksemda i næringa (fiske, oppdrett, fisketilverking og grossist) 24 000 årsverk, medan ringverknadene stod for 20 000 årsverk. Kvart årsverk i fiskeri- og havbruksnæringa skaper no 0,84 årsverk i anna norsk næringsliv. Ser ein på utviklinga frå 2004 til 2008 har talet på årsverk endra seg lite. Frå 2007 til 2008 auka sysselsetjinga med 5,8 %.

Den samla verdiskapinga (bidrag til BNP) var i 2008 på omlag 36 milliardar kroner. Dette er ein nedgang frå 39 milliardar kroner i 2007. Av dette stod kjerneverksemda for 19 milliardar kroner og ringverknadene i andre næringar utgjorde 17 milliardar kroner. Dette bidraget til BNP, eller sagt på ein anna måte verdiskapinga frå fiskeri- og havbruksnæringa vil fordele seg mellom arbeidstakarne (i form av løn), til kapitaleigarar (i form av kapitalavkastning) og til staten (i form av skattar og avgifter).

Næringa sitt bidrag til BNP hadde ein topp i 2006, men ser ein bort frå denne har det vore ein svakt stigande trend frå 2004 og fram til i år. 

Produksjonsverdien var på 118 milliardar kroner, mot 110 milliardar kroner i 2007. Produksjonsverdien har vore sterkt stigande frå 2004 til 2008.
Ringvirkningsanalysen ble første gang gjennomført i 2003 med utgangspunkt i tallmateriale fra 1999 og 2000. Det har videre blitt gjennomført årlige analyser med utgangspunkt i statistikk fra årene 2003–2007.
Å dokumentere hvilke verdier fiskeri- og havbruksnæringen har for annet næringsliv i Norge, dvs. hvilke ringvirkninger som blir skapt. Følgende beregninger vil dokumentere dette:
• Samlet virkning av fiskeri- og havbruksnæringen målt i sysselsetning, bidrag til BNP og omsetning.
• Samlet virkning av hovedverdikjede havbruk og hovedverdikjede fiskeri.
• Samlet virkning av næringsgruppene fangst, oppdrett, foredling og grossister.
• Tidsserier og en kort analyse av utviklingen fra år 2000 til 2008.
• Fiskeri- og havbruksnæringen i et nasjonalt perspektiv, sammenlignet med andre næringer og den generelle utviklingen i BNP.
Beregningene som blir gjort i de årlige ringvirkningsanalysene har stor verdi i det arbeidet som både organisasjoner og myndigheter gjør for å sette fiskeri- og havbruksnæringen på kartet. Analysen fungerer som en god og veldokumentert plattform for argumentasjon om fiskeri- og havbruksnæringens samlede verdi i samfunnet, og er et viktig bidrag i det næringspolitiske arbeidet.
FHL å få gjennomført en oppdatering av ringvirkningsanalysen med tall fra 2008. FHL v/ Geir Andreassen utgjør prosjektledelsen og Kristin Alnes, FHL er sekretariat for prosjektet. Den faglige delen av prosjektet blir gjennomført ved SINTEF Fiskeri og havbruk, med underleverandør SINTEF Teknologi og samfunn. Instituttvirksomhet vil bli ledet og koordinert av seniorrådgiver Trude Olafsen.
Det er ikke lagt opp til noen egen presentasjon av analysen. Informasjon fra analysen har erfaringsmessig blitt brukt hyppig i ulike foredrag og innlegg fra næringsorganisasjonene. FHL har også hvert år sørget for at resultatene fra analysen får presseoppslag når disse blir framlagt.

Planlagt rapportering: "Betydningen av den norske fiskeri- og havbruksnæringen – en ringvirkningsanalyse med tall fra 2008". Planlagt leveranse 24.3.2010
keyboard_arrow_up