Til innholdet

Prosjektnummer

900272

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900272
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2009
Sluttdato: 31.10.2012

SalmoChange – Genetikk villaks og oppdrettslaks: Påvirkningsfaktorer

Atlantiske laksepopulasjoner påvirkes av ulike menneskelige (antropogene) aktiviteter på lokal og regional skala. I et nylig oppdatert register for Norge som vedlikeholdes av Direktoratet for naturforvaltning (2012), blir laksepopulasjonene i 54 elver kategorisert som kritisk truet eller utryddet i naturen. Vannregulering og forsuring er listet som den viktigste faktor for utryddelse i henholdsvis 23 og 14 av disse elvene. Med bakgrunn i effektene på populasjonenes levedyktighet og produktivitet, er det interessant å vite om det er mulig å finne effekter av vannregulering og forsuring på genetisk nivå; enten ved tap av genetisk variasjon eller ved adaptive responser (tilpasninger) til endrete seleksjonsregimer. Hensikten med denne studien var derfor å studere genetisk variasjon i populasjoner av atlantisk laks i Vest-Norge som har erfart miljøendringer grunnet vannregulering og forsuring.

Genomisk variasjon ble undersøkt i 3761 Single Nucleotide Polymorphism (SNP - uttales “snip” = punktmutasjoner) markører i atlantisk laks fra 25 laksepopulasjoner i vest- og sørvest-Norge. Studien avdekket SNPer som skiller laks som har vært utsatt for forsuring og vannregulering fra laks som ikke har vært påvirket, eller påvirket i mindre grad. Det er mulig at disse SNP-markørene skiller populasjonene på grunn av seleksjon som virker på gener som er tett lenket til dem; men også andre mekanismer kan forårsake slik differensiering. Selv om elvene i denne studien ble valgt basert på sin historie med forsuring og/eller regulering, er det sannsynlig at de også har vært utsatt for andre menneskelige påvirkningsfaktorer. Omfanget av studien ga ikke rom for nøyaktig testing av seleksjon for disse markørene på grunn av mangel på historiske prøver og lite prøvemateriale. Likevel kan ikke seleksjon utelukkes som årsak til den genetiske differensieringen. For å bestemme hvilken betydning funnene har for “fitness” til laksepopulasjoner påvirket av de studerte menneskelige aktivitetene (forsuring og vannregulering) vil det være nødvendig å inkludere flere prøver fra større områder for å estimere effekt på populasjonsstørrelser og endring i genetisk variasjon over tid.

Det er utarbeidet en egen teknisk sluttrapport i tillegg til selve sluttrapporten, siden mye av den faglige terminologien ikke er lett tilgjengelig for dem som ikke er inne på fagfeltet.

Påvirkning fra oppdrettslaks på villaks genetisk er et stadig omdiskutert tema. Hvor mye påvirkning, om den er negativ eller kanskje positiv, hvordan naturlig seleksjon påvirker slik påvirkning er alle tema i denne diskusjonen.

Med dagens muligheter for detaljerte genetiske analyser og sammenligninger av arvemateriale er det mulig å se hvordan ulike faktorer kan ha påvirket den genetiske karakteristikken for laks. Dette gjelder både for mulig genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks, til mulig genetisk påvirkning fra andre miljøendringer slik som sur nedbør, vannkraftutbygginger, klimaendringer, grusuttak, laksetrapper osv.

For å se hvordan slike faktorer kan ha påvirket genetiske karakteristikker for ulike laksestammer skal det gjennomføres en kartlegging av hvilke miljøfaktorer som har påvirket laks i en rekke vassdrag i Hordaland og Sogn. Tidligere er det gjort en kartlegging av utsettinger av laks i vassdrag i Nord-Trøndelag.

Med basis i denne kunnskapsoversikten skal det samles inn biologisk materiale (skjellprøver og annet) fra laks før og etter de aktuelle påvirkningene skjedde. Historisk materiale må søkes i museer og andre kilder. Ved genetiske analyser basert på en såkalt DNA-mikromatrise (SNP-chip) med mer enn 5000 genetiske markører fra laks er det et mål å se hvordan ulike påvirkningsfaktorer kan ha påvirket laksestammene genetisk.
Å få oversikt over hvilke miljøfaktorer som påvirker villaks i Hordaland og Sogn på vassdragsnivå.

Med basis i denne kunnskapsoversikten skal det gjøres:
• genetiske sammenlignende analyser “før og etter” ulike påvirkningsfaktorer på villaksstammene i Hordaland og Sogn
• genetiske sammenligninger av laks før og etter utsetting av laks fra ikke-stedegen stamme i Nord-Trøndelag
Økt kunnskap om hvordan rømt laks og andre påvirkningsfaktorer influerer på genetikk i ville laksestammer, og kanskje økt kunnskap om hva naturlig seleksjon betyr for slik påvirkning.
Det er gjennomført en kartlegging av utsatt kultiveringsfisk i Nord-Trøndelag. Denne vil danne grunnlag for seleksjon av vassdrag der det søkes å finne historisk genmateriale for analyse.

Det skal gjennomføres en feltkartlegging av alle påvirkningsfaktorer med antatt betydning på ville laksestammer i utvalgte elver i Hordaland og Sogn, samtidig som det forsøkes fremskaffet mest mulig biologisk historisk materiale fra laks fra de samme vassdragene.

Det historiske biologiske materialet analyseres sammen med nyere biologisk materiale fra laks fra de samme elvene. Dette arbeidet utføres ved CIGENE-senteret på Ås/UMB.
Det planlegges 2 vitenskapelige artikler:
Lev 1: The anthropogenic history of Atlantic salmon rivers in Norway
Lev 2: Natural selection induced genetic changes after dramatic impacts of acidification and hydropower construction in Norwegian wild Atlantic salmon

Om begge disse vil være aktuelle dersom bare fase 1 blir gjennomført må avgjøres basert på hvilke resultater som foreligger.

Videre vil det publiseres resultater på FHF sin nettside. En del-leveranse vil også være:
Lev 3: Samlet historisk utvikling og påvirkning på villaks i de utvalgte elvene, publisert som faktaark elv for elv
Lev 4: Samlet sluttrapport fase 1
keyboard_arrow_up