Til innholdet

Prosjektnummer

900438

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900438
Status: Avsluttet
Startdato: 15.01.2010
Sluttdato: 31.12.2010

Styrt utetørking av tørrfisk: Storskalatest med nett over tørrfisken

Konklusjonen fra prosjektet er at temperaturen i fisken som henger under nett har lavere temperatur på soldager sammenliknet med fisk som henger uten nett.
 
Forsøkene viste ikke vesentlige forskjeller i kvalitet mellom fisk under nett og kontrollgruppen. Kvaliteten i begge gruppene var svært god. Tørkeforholdene i årets sesong var gode og dette ga meget god kvalitet på kontrollfisken. Når kvaliteten på kontrollfisken var så god er det vanskelig å se for seg at fisken hengt under nett skulle ha bedre kvalitet.
 
Vi har ikke fått svar på om nett og temperaturforskjellen har effekt på kvaliteten på tørrfisken. Om nettet har en effekt på kvaliteten, er vanskelig å vurdere basert på kun en sesong, hvor det har vært uvanlig gode tørkeforhold.
 
Det er også mulig at nettet ikke har noen effekt på tørrfiskkvaliteten, men Nofima kan ikke konkludere entydig med det ut fra årets forsøk.
 
Nettet fungerte bra i vind, men har ikke vært utsatt for kraftige stormer eller snø.
 
Forsøket bør gjentas og da med tre hengetidspunkt og hvor nettet blir hengt over fisken rett etter henging. Nettet forventes å gi effekt ved sol, høye temperaturer og dårlig tørk. Henging på tre ulike tidspunkt vil gi større sikkerhet for at noe av kontrollfisken blir av dårlig kvalitet, og dermed kan sammenliknes med fisken tørket under nett.
For å oppnå god kvalitet på tørrfisken må en ha god kontroll på to hovedfaktorer. Først er det kvaliteten på råstoffet hvor en må følge opp fangstskader, føringsmetoder og lagring før henging. Dernest selve tørkingen på hjeller som vanligvis er prisgitt værforholdene, hvor en må følge opp tiltak for å redusere fluemark, redusere effekten av kulde og reduksjon av solinnstråling som gjør fisken unødig varm.

I 2008 ble FHF-prosjektet ”Kartlegging av faktorer som innvirker på tørking av fisk på hjell: Forprosjekt” (FHF-900003) gjennomført. Der så en på hvilke faktorer som hadde innvirkning på tørrfiskkvaliteten mens fisken henger på hjeller. Det ble gjennomført fuktighets- og temperaturmålinger både i luft og i fisk. Kunnskap om hva som innvirker på kvaliteten mens fisken henger på hjeller ble også forsøkt systematisert ved å snakke med aktører i næringen. Resultatene fra forprosjektet viser i korthet at fisken i relativt korte perioder utsettes for høye eller lave temperaturer som trolig påvirker kvaliteten negativt. Særlig direkte solinnstråling på fisken vil kunne heve temperaturen i kjernen på fisken til opp mot 20 grader over lufttemperaturen. Det ble også målt høyere fuktighet inne i store hjellområder, noe som trolig skyldes dårligere trekk.

I 2009 ble FHF-prosjektet ”Styrt utetørking av tørrfisk” (FHF-900194) gjennomført, hvor en testet ut bruk av nett, vann og vifter for å senke temperaturen i tørrfisken når solen skinner på fisken. Tørrfisknæringen ønsker å videreføre tradisjonell utetørking. I forsøkene ble det derfor gjennomført kortvarige tiltak slik at tørkeprosessen ute i friluft stort sett er uendret. Resultatene fra forsøkene viste at et nett som fjerner 70 % av sollyset var meget godt egnet for å senke temperaturen i tørrfisken, samtidig som det ser ut til å være det enkleste og billigste tiltaket å benytte i kommersiell skala.

I 2010 ønsker man å gjennomføre dette i storskala.
Å teste ut et nett over tørrfisken med 70 % lysåpning og evaluere effekten på temperatur i fisken, effekten på kvaliteten på tørrfisken, samt evaluere hvordan nettet fungerer ved belastning av vind og eventuelt snø gjennom tørkeperioden.
I de foregående prosjektene ble det dokumentert at temperaturen i tørrfisken kan bli godt over 30 grader når solen skinner på fisken. Det antas at så høye temperaturer i fiskemuskelen vil gi kvalitetsreduksjoner. Trolig kommer kvalitetsfeilen surfisk/mucoso i stor grad av denne høye temperaturen i fisken. Tørrfisknæringen taper årlig flere millioner på kvalitetsfeilen mucoso.

Dersom et skyggenett kan redusere temperaturen så mye at mucoso ikke oppstår i fisken, vil dette være en av de viktigeste faktorene for å oppnå god kvalitet på tørrfisken. Dette vil også bidra til en jevnere kvalitet fra år til år.

Ved å tildekke eller skjerme fisken mot solinnstråling kan en hindre høye temperaturer i fisken i de periodene solen skinner på fisken. Et nett med 70 % reduksjon av solinnstrålingen har i småskala forsøk gitt gode resultat. I dette forsøket legges det opp til testing av nett i stor skala. Nettet som skal benyttes i testen blir trolig en hvit variant av nettet. Dette gjøres for å få et nett som er ubehandlet og dermed lettere å få godkjent av Mattilsynet.

I forsøkene skal det dokumenteres temperatur og kvalitet på fisken både under nettet og på fisk som henger ordinært. Kvaliteten evalueres både ved vanlig tørrfiskvraking av alle fiskene som er med i forsøket og ved at merkede fisker blir utvannet hos Nofima og kvaliteten dokumentert. På merket fisk kan også vekten følges på et utvalg av fisken. Under forsøkene dokumenteres temperatur og fuktighet i luften. Det gjennomføres logginger av temperatur i 4–8 fisk i hver gruppe. Alle aktiviteter dokumenteres med bruk av bilder.

Forsøket bør legges opp slik at forholdene mellom kontrollgruppen uten netting og gruppen med netting blir så likt som mulig. Det foreslås å ha to separate kontroller og to separate grupper med netting. Nettene vil være 6 meter brede og inntil 25 meter lange. Fisken som skal omfattes av forsøkene skal være beskyttet mot solen døgnet rundt. Dermed blir fisk som kun delvis har beskyttelse ikke med i forsøket. Fisken som skal benyttes som kontroll må ikke henge så nært nettingen at de kan komme i skyggen av den. Dermed bør det være minst 2 meter med buffersone mellom kontrollfisken og fisken under nett. I buffersonen henges fisk, men denne vil ikke være med i forsøkene. Disse skillene markeres tydelig på hjellene.

I praksis må en velge ut to ca. 50 meters hjeller eller fire ca. 25+ meters hjeller. Der nettene skal beskytte fisken må det settes opp et arrangement som holdet nettet på plass over fisken. Ved sterk vind vil det være stor belastning på nettene. Festene bør derfor være sterke og i størst mulig grad uavhengige av selve hjellen. Ved varsel om sterk vind må det også være mulig å enkelt kunne trekke nettene sammen. Deltakende bedrift Brødrene Berg AS har ansvaret for arrangement og forsterkninger for opphenging og sikring av nettet. 

Det vil være uforholdsmessig dyrt å ha forskere på stedet i hele perioden for å følge opp og etterse at alt fungerer som det skal. Oppfølgingen kan gjøres av en ansvarlig ved bedriften, og ved at bedriften får noe av utgiftene sine kompensert gjennom prosjektet.

Fisken som benyttes i alle forsøkene bør være mest mulig lik i kvalitet og størrelse. Henging av fisken vil nødvendigvis ta noe tid slik at en vil få spredning i fangster og fangstredskap. Det der derfor viktig at råstoffet hele tiden fordeles jevnt (både i volum og i tid) mellom kontroll gruppen og gruppen med nett. Bedriften har ansvaret for at dette gjøres systematisk slik at en får minst mulig effekt av forskjellig råstoff og hengetidspunkt.

Et endelig oppsett av forsøkene avklares med bedriften hvor forsøkene gjennomføres.

Fremdriftsplan
Prosjektet gjennomføres hos Brødrene Berg AS, Værøy. Fortrinnsvis bør forberedende arbeid kunne starte i januar, slik at fisken kan henges midt i mars 2010.

• Midt i januar starter forberedelsene til forsøkene. Dette arbeidet har bedriften Brødrene Berg AS ansvaret for.
o Nettene rigges til
o Arrangement for opphenging av nettene rigges til.
o Forsterkninger av hjeller og annet arbeid som blir nødvendig.

• Henging i midt i mars dersom det er praktisk mulig. Dette arbeidet gjøres både av Brøderne Berg AS og av Nofima.
o Henging av fisk (BB)
o Montering av loggere (Nofima)
o Merke hjeller og enkeltfisk (Nofima)
o Kontrollere at nettet fungerer som det skal (Nofima og BB)
 
• Ansatte fra bedriften følger opp. Ved varsel om sterk vind demonteres nettene.

• En åpning for at dersom det blir problemer vil personell fra Nofima være tilgjengelige for å løse problemet. 

• Ved inntak av fisken i juni stiller Nofima med personell for å ta vare på loggere og merket forsøksfisk. Merkede fisker veies og sendes til Nofima i Tromsø. Inntak og merking og vraking av resten av forsøksfisken gjøres av Brødrene Berg AS.

• Kvalitetsvurdering ved vraking gjøres i august med folk fra bedriften. Mens kvalitetsvurdering etter utvanning gjøres i september ved Nofima i Tromsø.

• Resultatbearbeiding og rapportskriving gjøres fra august og ut året. Rapport leveres før 31/12-10. Resultatene presenteres ved nærmeste samling i Tørrfiskforum.
Resultatene formidles på en samling i Faggruppe tørrfisk, samt gjennom utarbeidelse av et faktaark. Nofima utarbeider en åpen sluttrapport. Videre vil det bli informert om resultater fra prosjektet på hjemmesiden til FHF og Nofima. 
keyboard_arrow_up