Til innholdet

Prosjektnummer

900608

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900608
Status: Avsluttet
Startdato: 15.02.2011
Sluttdato: 31.03.2016

Villaks: Oppfølging av tiltak ved smoltutvandring fra Vosso

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Den pågående redningsaksjonen for Vossolaksen er basert på tilbakeføring av rognmateriale fra den nasjonale genbanken. Etter overføring til Voss klekkeri har dette materialet vært satt ut som rogn, yngel og smolt. Undersøkelser i Vossoprosjektet fra tidlig på 2000-tallet viste at metoden som ga klart flest tilbakevandret laks var å slepe smolten ut fjordene i en spesiallaget tank før den ble sluppet i ytre del av utvandringsruta. I 2008 tok en rekke oppdrettsaktører initiativ til å etablere Vossolauget som et prosjekt med målsetting om å oppskalere smoltslep som tiltak. Dette resulterte i at Voss klekkeri, med finansiering fra Vossolauget, i årene 2009–2013 produserte om lag 560 000 ettårig smolt i et eget merdanlegg i Evangervatnet i nedre del av Vossovassdraget. 
 
Prøvefiske med sitte- og kilenøter har vist at smoltslepene sikret at gytebestandsmålet ble oppnådd med god margin i årene 2011–2015. Det økte lakseinnsiget har gitt økt naturlig rekruttering og en forventet økning i antall smolt som naturlig vandrer ut fra vassdraget i årene 2014–2018. Dette gir igjen en forventing om økt innsig av villaks i årene som kommer. De første tosjøvinter holaksene er ventet inn i 2016, mens full effekt av tiltaket med innsig av både to- og tresjøvinter fisk er ventet i årene 2017–2020. Samtidig gjennomføres det en rekke undersøkelser for å identifisere eventuelle trusler og tiltak både i ferskvann og i fjordene.

Samlet vurderes strategien med oppbygging av gytebestanden og fokus på tiltak i både elv- og fjordfase, som et godt grunnlag for å nå målsettingen om å reetablere en selvreproduserende bestand av Vossolaks.

Vossolaugets nettside gir ytterligere informasjon om laugets arbeid.
Sammen med næringens direkte innsats gjennom Vossolauget har FHFs bidrag sikret god dokumentasjon på at det er mulig å bygge opp en svak laksestamme hvis de rette tiltakene settes inn. Selv om det fremdeles ikke er avklart hva som er årsak til Vossolaksens tilbakegang, har prosjektet direkte nytte for næringen ved at det viser at tiltak kan sikre kraftig økt tilbakevandring til elv, og dermed økt mulighet for fiske. Dette har overføringsverdi til andre vassdrag der samarbeid mellom de ulike næringene rundt en elv kan bidra til lignende resultater. Vosso er slik sett et nyttig og profilert eksempel til etterfølgelse.
Oppdrettsnæringen tok i 2007 initiativ til et storskala kultiveringsprogram over 5½ år frem til våren 2013 for å bidra til å berge den sterkt truede bestanden av vill Vossolaks. Vossolauget ble etablert av oppdretterne for å initiere og styre prosjektet, og man lyktes med å finansiere prosjektbudsjettet på kr 11,5 millioner gjennom tilskudd fra oppdrettsnæringen selv og en rekke andre private og offentlige sponsorer. I tillegg kommer en betydelig egeninnsats i form av utstyr, tjenester og dugnadsinnsats.

Den overordnete målsettingen for Vossolaugprosjektet er å bidra med tiltak for å reetablere en livskraftig og høstbar bestand av Vossolaks.
Å dokumentere og evaluere bruk av merdprodusert smolt som virkemiddel for å reetablere en bestand av villaks.

Delmål
• Å vurdere tiltakets egnethet for å berge truete stammer av villaks.
• Å dokumentere overlevelse målt som gjenfangstprosent for grupper av smolt satt på ulike deler av utvandringsruta.
• Å dokumentere hvor i smoltens naturlige utvandringsrute den største dødeligheten inntrer.
• Å evaluere trusselfaktorene i utvandringsruta.
• Å sammenligne klekkeri- og merdbasert smolt med hensyn på overlevelsespotensial og tilbakevandring.
• Å registrere og foreta utfisking av rømt oppdrettslaks som bifangst.
På kort sikt, dvs. for perioden 2010–2015, vil det dokumenteres hvorvidt tiltaket bidrar til å gjenopprette Vossolaksen som en selvreproduserende, livskraftig og høstbar stamme av villaks, samt at det vil bidra til å avdekke og rangere trusselfaktorene for den utvandrende smolten fra Vosso.

På lengre sikt, og gitt at tiltaket viser seg å kunne berge Vossolaksen, vil teknologien også kunne benyttes i andre vassdrag i perioder hvor bestandene er truet.

Dersom oppdrettsnæringen gjennom egen kompetanse og i samarbeid med villfiskinteressene lykkes med å bidra til at truete villaksstammer revitaliseres, så vil dette være av stor betydning for samarbeidsklimaet i distriktene og lokalsamfunnene. Dette vil være svært viktig, ikke minst for de som i dag arbeider lokalt i oppdrettsnæringen.

Dette innebærer m.a.o. at tiltaket vil være nyttig både for oppdrettsnæring og villfiskinteressene, enten dette er elveeiere, sportsfiskere, turistnæring eller underleverandører til disse.
Prosjektet baseres på innfanging av laks ved bruk av flere kile- og sittenøter. En viktig oppgave for prosjektet er at innfangingen skjer på en effektiv og skånsom måte. Laks som er merket og inngår i forsøket blir i hovedsak tatt vare på i en egen merd for senere bruk som stamfisk. Umerket villaks settes ut etter registrering av lengde og prøvetaking av skjell. For å nå målsettingen om et skånsomt fiske er det nødvendig med hyppig tilsyn av redskapen og spesialbygde fangstrom med liten maskevidde som reduserer faren for at laksen går seg fast i notveggen. I de senere år er det benyttet to til tre kilenøter langs innvandringsruta ved Trengereid, en sittenot ved Skolmen nær Bolstadfjorden, og to til tre kilenøter i selve Bolstadfjorden. I kommende år vil notfiske bli opprettholdt med en kjerne av faste stasjoner og også med utprøving av nye notfiskeplasser.

Notfisket vil i hovedsak foregå i perioden juni-september, og tilpasses tidspunkt for hovedinnsiget som vil variere noe fra år til år. Dataene som inkluderer lengde/vekt, merkeavlesing og analyser av skjellprøver, vil opparbeides utover høsten, og i hovedsak være klar for rapportering i løpet av første kvartal etterfølgende år. Det vil leveres årlige statusrapporter, den siste på nyåret 2016.
 
Selve smoltproduksjonen skjer i regi av Vossolauget som er en sammenslutning av oppdrettsselskap og leverandørbedrifter til oppdrettsindustrien. Medlemmene er Marine Harvest, Lerøy Vest AS, Sjøtroll Havbruk AS, FHL Vestnorsk Havbrukslag, EWOS AS, Salmobreed AS, Blom Fiskeoppdrett AS, Fyllingsnes Fisk AS, Fjord Drift AS, Havbruksinstituttet AS, KJ Eide Fiskeoppdrett AS, Patogen Analyse AS, Alvestad Marin AS, Vaki Aquaculture Systems Ltd.

Vossolauget har inngått en driftsavtale med Stiftelsen Voss Klekkeri som er ansvarlig for produksjonen av forsøksfisken. Driftsavtalen omfatter klekking, startfôring, yngel- og smoltproduksjon, fiskemerking og koordinering av utslepingen.
Vossolaugprosjektet har vært presentert ved en rekke anledninger både i massemedia, på konferanser, fagmøter og åpne folkemøter. Denne formen for presentasjon vil fortsette. Det er også en målsetting at de faglige resultatene sammen med øvrige vitenskapelige data generert gjennom innsatsen for å berge Vossolaksen, skal publiseres i internasjonale fagtidsskrift med referee ordning.
keyboard_arrow_up