Til innholdet

Prosjektnummer

900809

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900809
Status: Avsluttet
Startdato: 02.07.2012
Sluttdato: 05.01.2013

Fangstkontroll i snurrevad: Forprosjekt

Hovedformålet med dette forprosjektet var å undersøke om der var et ønske om, og behov for en form for fangstbegrensing i snurrevad. Med bakgrunn i muntlig og skriftlig tilbakemelding fra en relativ stor gruppe aktive snurrevadfiskere, kan en konkludere med at der er stor interesse i at det startes et FoU-arbeid på snurrevad. Undersøkelsen startet opp med begrensning av fangst med hensyn til mengde, men ganske raskt dukket det opp andre problemstillinger rundt snurrevad. Artsseleksjon med hensyn til torsk og hyse ble av flere betegnet som interessant, likeledes ble forhold rundt kvadratmaskeposen tatt opp av svært mange med forespørsel å tilpasse spesifikasjonen til dagens flåtestruktur og tilgang til materialtyper.

Med bakgrunn i den store interessen som snurrevadflåten har vist for fangstbegrensning/regulering, anbefaler prosjektgruppen at det startes et hovedprosjekt på snurrevad med følgende delaktiviteter:
• Fangstbegrensing med hensyn til mengde.
• Fangstregulering med hensyn til art, primært skille torsk fra hyse, og om mulig fra sei.
• Fangstregulering av fiskestørrelse. Omarbeiding, tilpasse og nyansere spesifikasjoner for kvadratmaskepose.
Snurrevad har i de senere år blitt et stadig mer populært redskap, ikke bare for den midlere og store kystflåte, men også for mindre fartøy som legger om fra garn og line til snurrevad. Redskapen brukes i første rekke til fangst av torsk, hyse og sei, men også til fangst av flatfisk. I takt med at flere har tatt redskapet i bruk, har snurrevad gått gjennom en utvikling med forbedret og mer stabil fangstevne, og fremstår i dag som et meget effektivt redskap. Med god tilgang på torsk og hyse de senere år, har redskapet ofte gitt langt større fangst enn det fartøyet har hatt kapasitet til å produsere unna på en fornuftig måte. Det er ikke sjelden at en hører at store snurrevadfangster gir dårlig kvalitet, spesielt under hysefisket. I tillegg kan store fangster være et sikkerhetsproblem for mindre kystfartøy under dårlig vær og tilfeller med synkesekker.
 
Et forprosjekt, “Fangstbegrensning i snurrevad: Forprosjekt” (FHF-900563) i 2011, med finansiering fra FHF, avdekket et klart behov for fangstbegrensning i mengde  for både store og små snurrevadfartøy. I tillegg avdekket forprosjektet at der over en tid hadde vært behov for oppdatering på spesifikasjoner på kvadratmaskeposer, samt utvikling av seleksjonsutstyr som kan skille ut torsk under hysefiske. For å imøtekomme snurrevadflåtens umiddelbare behov for oppdaterte spesifikasjoner på kvadratmaskeposer, samt anordning for å kunne drive et artsselektivt fiske, ble det i samarbeid med FHF bestemt å starte et  FoU-arbeid på “Fangstkontroll i snurrevad”, i først omgang som et forprosjekt. I dette prosjektet skulle det også inngå utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for et hovedprosjekt på samme tema for perioden 2013–2016.
Å utvikle metoder og utstyr for bedre kontroll med fangstmengde, artssammensetning og størrelsesfordeling av torsk, sei og hyse fanget med snurrevad.

Delmål
• Å utarbeide nye spesifikasjoner på kvadratmaskepose i samarbeid med forvaltning, redskapsindustri og snurrevadflåte.
• Å starte arbeid på beregning og produksjon av separasjonsnett for å skille torsk fra hyse (i samarbeid med innovative, interesserte yrkesutøvere).
• Å utarbeide hovedprosjekt på “Fangstkontroll snurrevad 2013–2016”.
Med nye spesifikasjoner vil snurrevadflåten kunne ta i bruk kvadratmaskeposer med dimensjoner på tråd og lin som står mer i forhold til fartøystørrelsen, noe som vil gi bedre driftsøkonomi med mindre skade på poser samt færre utskiftinger av dyrt, knuteløst nett. 
 
Å kunne redusere innslaget av torsk i et nærmest fritt hysefisket, vil være av betydelig økonomisk interesse for den del av snurrevadflåten som ikke kan delta i det såkalte “bifangstfiske”. En gitt torskekvote vil med en reduksjon av torsk på 50 % eller mer i enkelfangstene, kunne doble fangstkvantumet og inntekt av hyse.
 
Et hovedprosjekt på snurrevad og fangstkontroll med hensyn til mengde, art og størrelse vil på sikt gjøre snurrevadfisket mer ressursvennlig med jevnere fangster, bedre kvalitet og forbedret HMS (helse, miljø og sikkerhet), spesielt for de minste fartøyene.
Innsamling av relevant bakgrunnsmateriale vil foregå blant redskapsprodusenter og fiskere per telefon, med vekt på oppbygging og materialvalg. Sammenstilling av innsamlet materiale vil ende opp i forslag til  til nye spesifikasjoner for ny J-melding (forskrift) for “Utforming av snurrevadposer med kvadratiske masker”.
 
Spesifikasjoner for nytt skillepanel, konstruksjon av nett, utarbeidelse av innsettings-prosdyre samt den fysiske produksjonen av separasjonsanordningen vil gå i nært samarbeid med innovative fiskere som allerede har hatt kontakt med forskning og forvaltning om saken. Det er ikke lagt noe feltarbeid i denne innledningsfasen, men det vil bli utført en tanktest av fullskalamodell snurrevadforlengelse med innmontert horisontalt skillepanel ved SINTEF Fiskeri og havbruk, Hirtshals. 

Med bakgrunn i anbefalinger fra sluttrapport fra prosjektet “Fangstbegrensning i snurrevad: Forprosjekt” (FHF-prosjekt 900563), vil det i det nye forprosjektet bli utarbeidet forslag til nytt hovedprosjekt med de samme tema som nevnt i rapporten. Hovedprosjektet vil bli lagt til Havforskningsinstituttet, med komplementære FoU-bidrag fra institutt som SINTEF Fiskeri og havbruk (jf. Samarbeidsavtale mellom Havforskningsinstituttet og SINTEF Fiskeri og havbruk av 13.08.2008), og Universitetet i Tromsø.

Følgende tema vil inngå i hovedprosjektet:
• Fangstbegrensning med hensyn til mengde i tonn.
• Videreføring av arbeid med artsseparasjon, dokumentere separasjonssystem ved hjelp av videoobservasjon og finjustere nett og montering. Utarbeide endelige spesifikasjoner for separasjonsnett for generell bruk til å skille torsk fra hyse i snurrevadfisket.
• Utvikle separasjonssystem for å redusere innblanding av kysttorsk i et fremtidig fiske etter rødspette og lomre i kystnære farvann.
• Tilpasse størrelse av snurrevadpose med kvadratiske masker for de minste snurrevadfartøyene, og sammenligne seleksjonsegenskaper med standard kvadratmaskepose.
Siden de to første delaktivitetene på dette forprosjektet er dagsaktuelle tema for snurrevadflåten, vil resultatene bli fortløpende presentert for næringen. Fiskeripressen vil bli benyttet for hurtig og effektiv spredning av oppnådde resultat.
 
Styringsgruppen for prosjektet vil bli holdt løpende orientert om fremdrift i prosjektet. Gruppen vil dessuten bli involvert i prioriteringer ved utforming av hovedsøknad på “Fangstkontroll snurrevad”.
keyboard_arrow_up