Til innholdet

Prosjektnummer

900810

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900810
Status: Avsluttet
Startdato: 01.08.2012
Sluttdato: 01.10.2012

Verdikjeden fra fisker til forbruker: Hvilken sammenheng er det mellom råstoffpris til fisker og prisen forbruker må betale?

Prosjektet har i første rekke gitt noen eksempler på hvordan fiskernes “andel” av prisene i butikk varierer mellom ulike produkter, og hvilken bruttomargin aktørene i ulike ledd i verdikjeden har for de enkelte produktene. Videre synliggjøres at prisene i butikk er sterkt influert av kampanje- og tilbudspriser, og at det nødvendigvis må tas hensyn til at en stor del av omsetningen i butikk ofte skjer til kampanjepriser.

Prisdannelse eller prisoverveltning (dvs. at når man pålegger en avgift til konsumentene eller produsentene, så vil avgiften veltes over på den som ikke får avgiften) er knyttet til elastisitetene til tilbud og etterspørsel. En generell konklusjon er at prisene ikke endrer seg jevnt i verdikjedene. Dette kan ha flere årsaker. Man har allerede pekt på at forhold som skalafortrinn og markedsmakt i verdikjeden kan påvirke prisoverveltningen. Prisoverveltning kan også variere med retning på prisendringen. I et perfekt marked vil en forvente at en økning i prisen i ett ledd medfører like stor økning i prisen i neste ledd i verdikjeden. En finner imidlertid få eller ingen markeder som er perfekte. Det betyr også at prisoverveltning ikke nødvendigvis skjer med samme størrelse eller takt mellom ulike ledd i verdikjeden. Å finne eller bestemme elastisitetene til etterspørsels- og tilbudskurvene til norsk fiskerinæring er en oppgave som ikke er lett å løse. Ved hjelp av pris og mengdedata og matematisk modellering kan man komme fram til et estimat, men tallene vil likevel bare være gyldig for det tidsrommet og for den mengden man har studert. Fra både teori og studier vet en at elastisiteter vil variere mellom ulike produkter, markeder og over tid, og at de vil variere avhengig av “hvor” på etterspørsels- eller tilbudskurven man er.

Bruttoavansen varierer svært mye i mange ledd, helt avhengig av hvilke produkter og markeder en studerer. Dermed varierer også hva man kan oppfatte som fiskers “andel” av prisen i butikk. Prisene hvert enkelt ledd betaler og får betalt, og bruttoavansen som dermed oppstår, forteller likevel lite om det er enkelte ledd som tar en ufortjent stor andel av profitten i verdikjeden. For å svare på dette må både lønnsomhet og bruttomarginer, og endringer i disse over tid, studeres. Først da kan en svare på om det er slik at maktforhold i verdikjeden fordeler profitten på en måte som er til ugunst for noen av aktørene, for forbrukeren eller for verdikjeden i seg selv.

Eksemplene i dette prosjektet tyder på at forbrukerne i noen tilfeller nyter godt av en effektiv verdikjede der det er intens konkurranse i alle ledd. De får rimeligere varer og svarer med å holde konsumet oppe.
Hvordan priser settes og overføres i en verdikjede, og hvilke marginer ulike ledd i en verdikjed har, opptar både forbrukere og aktørene i verdikjeden. I Norge la Matkjedeutvalget i 2011 fram sin rapport om styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Et av flere tema var hvordan maktforholdene påvirker prisdannelsen i ulike ledd og marginene til aktørene. Forholdet mellom priser i primærproduksjon og matvarepriser til forbruker har fått økt oppmerksomhet også internasjonalt, i takt med økt konsentrasjon i matvareindustrien og varehandelen. Flere studier antyder at forskjellen mellom produsentpriser og priser til forbruker har økt i takt med at detaljistene har økt sin markedsmakt. For både primærprodusenter og forbrukere kan det også være vanskelig å forstå sammenhengen mellom prisen som betales i første ledd, enten det er til fisker eller bonde, og prisen forbruker må betale i butikk.
 
Dette prosjektet har som mål å synliggjøre prisdannelsen og marginer på utvalgte matvarer i verdikjeden. Herunder diskuteres hvorfor og hvordan variasjoner i priser og marginer i det enkelte ledd oppstår.
• Å øke næringsaktørenes forståelse av, og kunnskap om, sammenhengen mellom prisene på råvare eller halvfabrikata og prisene konsument betaler i butikk for ferdigvaren. 
• Å øke aktørenes kunnskap om hvordan endringer i både konkurranseforhold og maktforhold i verdikjeden kan bidra til endringer i prisbildet.
Måloppnåelse vil bidra til at aktørene blir mer bevisste på hvordan egen strategi og adferd kan påvirke prissettingen, ikke bare på eget produkt (som førstehåndspris på fisk), men gjennom hele verdikjeden. Nøkkelord er sesongmessige prisvariasjoner drevet av tilbudssiden, kvalitetsmessige forhold og samarbeid i verdikjeden.  
Fem til seks ulike produkter av fisk samt to landbruksbaserte produkter vil analyseres, både prisdannelsen i verdikjeder i Norge og utenfor Norge.

Følgende produkter er valgt:
• fersk filet av torsk eller hyse i det britiske markedet
• fryst filet av torsk i det norske markedet
• fersk filet av torsk og sei i det franske markedet
• klippfisk av torsk i det portugisiske markedet
• makrell i tomat i det norske markedet
• to landbruksbaserte produkter i det norske markedet

Prosjektet vil bygge på tidligere studier av kostnadsstrukturer og marginer i verdikjedene som studeres. Nyere prisdata vil bygge på tall fra Nielsen (Norge), FranceAgriMer (Frankrike), egne prisdata (Storbritannia) og TNS (Portugal).
 
For hvert produkt vil følgende belyses:
1) råstoffpriser
2) priser, kostnader og marginer i primærforedling ( i Norge)
3) transportkostnader
4) priser, kostnader og marginer i sekundærforedling (utlandet)
5) priser, kostnader og marginer i grossist- og detaljhandel
6) skatter (merverdiavgift etc)
7) priser til konsument
 
Videre belyses variasjonene bak gjennomsnittstallene. Noen forklaringer til spredning i priser og marginer vil bli gitt. På basis av data om priser og marginer kan det for hvert produkt analyseres hvordan bruttomarginer og priser opptrer i verdikjeden.
 
Prosjektets hovedleveranse er et foredrag til årsmøtet i Nordland fylkes fiskarlag og en kort rapport til oppdragsgiver. Involverte prosjektdeltakere vil være fra Nofima. Det etableres ikke referanse- eller styringsgruppe i prosjektet pga. prosjektets korte varighet og begrensede omfang.
Resultatene formidles som et foredrag til årsmøtet i Nordland fylkes fiskarlag (september 2012) og som en kort rapport til Nordland fylkes fiskarlag og til FHF. Rapporten skal være åpen.
keyboard_arrow_up