Til innholdet

Prosjektnummer

901151

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901151
Status: Avsluttet
Startdato: 31.08.2015
Sluttdato: 31.12.2017

Pelagisk løft: Pilotlinje for filetering av makrell

• Det er mulig å kutte makrell i halvfrosset tilstand og oppnå en feilfri kutteflate.
• Riktig temperaturstyring på råstoffet er kritisk for måloppnåelse. Teknologien på dette området kan forbedres ytterligere.
• Produkter med ferdig produsert makrell fra fersk og frosset råstoff, er levert kunder i Japan med positive tilbakemeldinger.
• Pilotlinjen gir unike muligheter for testing og videreutvikling til fullskalalinje. 
• Pilotlinjen drives i dag som kommersiell linje.
Pilotlinjen er montert på Pelagia Selje og ferdigstilt. Den består av tine- og kjøleanlegg, fileteringsanlegg, fryseanlegg med tilhørende transportanlegg i tråd med beskrivelsen.

Anlegget er testet med batcher på ​4200 kg med bestilt temperatur på råstoffet satt til -2,7 grader C. Det ble noe ujevn temperatur slik at nye tester har vært kjørt fortløpende for å tilpasse prosessen til målsettingen. Fortsatt utfordringer med temperaturstyringen.

Fileteringen foregår med en Toyo-maskin fra Japan. Den har en kapasitet på 60–70 fisk /minutt. Utbytte synes å ligge som målsatt. Trimming og kutting er også i henhold til mål for “Japan-cut” makrellfilet.

Utvikling og tilpasning av graderanlegg er gjennomført og fungerer i henhold til mål om ​​sortering av filet på ulike størrelsesgrupper og samkjøring mot produksjon av filet.

Parallelt kjøres egne “Prosjekt i bedrift”-prosjekt for utvikling av mer effektiv filetering. Disse vil bli avsluttet i løpet av 2018.

Trimmebord og transportanlegg fungerer tilfredsstillende med 3 trimmere til 500 kg/time.

Fryseren er modifisert til å kunne kjøre 500 kg/time med innfrysing til -20 grader C. Deretter vil fileten glasseres, grades, pakkes og fryselagres på -30 grader C.​ Bandfryseren fungerer godt.
 
Prosjektet har hatt full måloppnåelse med unntak av tineprosessen som har hatt utfordringer med å få til jevn temperatur på -2,7 C. Fileteringsprosjektene er ikke avsluttet før pilotlinjeprosjektet er ferdigstilt. Dette fordi de er organiserte som egne selvstendig prosjekt.
 
Prosjektet har også dannet grunnlag for flere påfølgende prosjekter knyttet til en rekke egne prosjekter opp mot tema som oksidasjonsmålinger, kvalitetsmålinger og utnyttelse av restråstoff fra produksjon av makrellfilet.
 
Pilotlinjen har vært forevist FHFs Faggruppe for pelagisk i egen synfaring. Pilotlinjen er i dag kommersielt operativt.
Pilotlinjen er en av flere leveranser i satsingen “Pelagisk løft – økt bearbeiding av makrell”. Den har skapt stor interesse blant hele pelagisk konsumindustri og bidratt til økt oppmerksomhet i næringen på muligheter for etablering av lønnsom produksjon av makrellfilet. Pilotlinjen på Pelagia Selje, har også vært sentral for å kunne utvikle produksjonsgrunnlag for utnyttelse av restråstoff fra produksjon av makrellfilet. Her pågår det fortsatt en betydelig satsing for å få etablert en kommersiell produksjon. 

Næringsnytten har vært viktig for flere teknologiprosjekter innen samme tema. Dette gjelder utvikling av ny fileteringsteknologi, ensretting av pelagisk fisk, lakefrysing av makrell for å kunne unngå bananfisk og forenkle automatisk innmating til filetering.  Uten en slik pilotlinje vil veien til utvikling av ny teknologi vært betydelig mer komplisert.
FHF har sammen med næringen og det øvrige virkemiddelapparatet sett betydningen og viktigheten av å utvikle foredlingsgraden av makrell landet i Norge. Dette fordi en ser et interessant potensiale innen området. Det er enighet i næring og virkemiddelapparat om at utfordringene er betydelige. Det nødvendiggjør en større satsing på området og felles tiltak for å løse de vanskeligste oppgavene. Den store satsingen på området er kommet i gang og fått navnet “Pelagisk løft – økt bearbeiding av makrell”, jf FHF-prosjektet “Handlingsplan for “Pelagisk løft – Økt verdiskaping av makrell”” (FHF-901104).
 
Innenfor denne “paraplyen” er det etablert ulike prosjekter med ulike problemstillinger som må løses før den primære målsettingen kan nås – nemlig at “Norsk pelagisk konsumindustri skal innen 2020 filetere 25 % av landet makrell i Norge”.

For å nå målet er organisering og samkjøring mellom næring og virkemiddelapparatet viktig. Det er derfor gjennomført en rekke møter mellom partene i prosjektet, og det er etablert en egen styringsgruppe for satsingsområdet bestående av representanter fra de største pelagiske aktørene. Disse er Gunnar Domstein og Helge Blålid (Pelagia AS), Kjetil Sperre (Br. Sperre AS), Tommy Torvanger (Nergård AS) og Ole André Nilsen (Grøntvedt Pelagic AS).

Styringsgruppen er enig i etablering og utvikling av pilotlinjen.  Kunnskap og teknologi i dette prosjektet er også åpent for andre norske aktører.

Prosessen så langt har konkludert med at det er nødvendig å få etablert en pilotlinje for filetering av makrell. Pilotlinjen vil være grunnlaget for videre FoU-arbeid knyttet til en rekke ulike prosjekter basert på den overordnede felles målsettingen.

Pilotlinjen består av flere kritiske elementer som må utvikles hver for seg og sammen for å kunne utvikle de nye produktene. Dette er komplekse systemer som må utvikles for å kunne produsere de nye produktene. Risikoelementet er betydelig og kostnadene ved å gå via en pilotlinje er betydelig lavere enn via en fullskalalinje. Pilotlinjen er dermed nødvendig for å få industriell utvikling og spesielt for en felles teknologisk kontroll.
 
Prosjektutvidelse i 2016
I dette prosjektet var den opprinnelige pilotlinjen tenkt plassert på Pelagia Måløy som hadde egnet lokale til å sette inn pilotlinje med en kapasitet på 500 kg i timen. Underveis i prosjektet kom det frem opplysninger som medførte at det var mest hensiktsmessig å flytte prosjektet over til Pelagia Selje.

Ved oppstart var ikke gradering og samveiing av makrellfiletene aktuelt på grunn av plassmangel og hovedvekt på de største utfordringene knyttet til filetering av makrell (tining, filetering og frysing). Prosjektet med pilotlinjen har imidlertid avdekket behov og muligheter for å kunne utvikle og tilpasse teknologi for automatisk sortering, veging og pakking av den ferdig frossede makrellfileten.

Den mest kostnadseffektive måten å gjøre dette på er å benytte eksisterende grader. En vil videre utvikle og tilpasse eksisterende programvare for å gjøre den kompatibel med dagens systemer. For å kunne få dette til er det nødvendig å utvikle nye kommunikasjonssystemer som kan kommunisere med eksisterende Manufactoring Executing System (MES) som gir informasjon om produksjonsstatus. Med en slik løsning vil en kunne få  på plass en teknologi som kan gradere makrellfileten i forhold til størrelse og vekt. Informasjon fra graderingen vil kunne sendes over til Marell Innova sin teknologi for automatisk merking med tilpasset etikett på hver 5 kilos kartong samt kommunisere med mattrygghetsstandarden BRC (British Retail Consortium's Global Standard for Food Safety). Pilotlinjen vil ved hjelp av denne teknologien kunne gradere, veie, pakke og merke hver enkelt kartong med frosset makrellfilet på en automatisert måte.
 
Teknologien vil redusere pakkekostnadene for frosset makrellfilet. Reduserte kostnader styrker lønnsomheten og øker konkurransestyrken sammenlignet med produksjon av tilsvarende produkt i lavkostland.
Å sette sammen kjente og ukjente komponenter til en sammenhengende pilotlinje for makrell basert på både ferskt og frosset råstoff. Komponentene skal så langt som mulig utvikles så nær fullskalalinjen som mulig med hensyn på type og utførelse.
 
Hovedmål for prosjektutvidelse i 2016
Å etablere, tilpasse, teste og feilrette teknologi for automatisk størrelsessortering, batch-veiing, pakking og merking av frosset makrellfilet i 5 kilos kartonger.
 
Delmål
• Å utvikle spissteknologi (“state of the art”) innen tineanlegg for frosset råstoff.
• Å tilpasse, implementere, teste og feilrette filetmaskin for produksjon av Japan-cut og Europa-cut makrellfilet.
• Å tilpasse, implementere, teste og feilrette innfrysingsanlegg for IQF-frosset makrellfilet. Krav til speilblank kjøttside vil kreve utvikling av rett type frysere.
• Å tilpasse, implementere, teste og feilrette glassering- og trimmebord.
• Å gjøre nødvendige tilpasninger av bygning.
 
Delmål for prosjektutvidelse i 2016
• Å tilpasse eksisterende grader.
• Å ferdigutvikle mellomløsning med PLS-kommunikasjon mellom graderens veieenhet og Marel Innova.
• Å tilpasse Marel Innova til å motta BRC og lage etiketter.
• Å sørge for automatisk pålegging av fileter.
Prosjektet er en del av næringens satsning på “Pelagisk løft – økt bearbeiding av makrell”. 
 
Resultatene fra prosjektet kan bidra til økt lønnsomhet for pelagisk konsumindustri gjennom å redusere usikkerheten knyttet til bygging av fullskala produksjonslinjer for makrellfilet. Pilotlinjen vil benyttes i andre prosjekter som må gjennomføres før det er mulig å bygge fullskalalinjer med tilfredsstillende lav risiko. Pilotlinjen vil derfor være en helt sentral forutsetning for en rekke FoU-prosjekter de kommende år. Den vil også være tilgjengelig for alle næringsaktører som ønsker å drive egne eller andre felles FoU-prosjekter knyttet til ulike problemstillinger innen økt bearbeiding av makrell. Dette kan være både teknologisk relaterte oppgaver så vel som utfordringer innen produkttesting og emballering. 
 
Pilotlinjen vil bli brukt til å utvikle ferdigheter til de enkelte prosesstrinn, men også til analyser og utvikling av de nye produktene. Kapasiteten til linjen er satt for å kunne analysere og utvikle nye produkter under virkelig operasjonelle betingelser.

Ved å øke bearbeidingsgraden av makrell i Norge vil næringen, som nevnt ovenfor, bidra med reduserte utslipp på grunn av mindre transportbehov. En målsetning på mellomlang sikt, er å øke fileteringsgraden fra dagens 1–2 % opptil 25 % i 2020. Den planlagte pilotlinjen vil være avgjørende for å kunne skaffe nødvendig kunnskap og innsyn for senere beslutning om etablering av fullskalalinje. Den vil også bidra til raskere utbygging hos flere aktører slik at hovedmålsettingen med “Pelagisk løft – økt bearbeiding av makrell” kan innfris.

Bransjen står i dag overfor sysselsettingsmessige utfordringer fordi mange anlegg har ett kritisk lavt antall driftsdøgn. Produksjon av norsk makrellfilet for eksport til Asia, vil bidra til økt sysselsetting da denne produksjonen er basert på minimum 150 dager med frosset råstoff og 50 dager av ferskt råstoff.

Økonomisk sett vil økt bearbeiding av makrell gi næringen flere bein å stå på. Det ene er ordrestyrt produksjon av makrellfilet av ulik størrelse, kvalitet og bearbeidingsgrad. Det andre er salg av restråstoff til mel og oljeindustrien. Prisen er i kraftig oppgang og en regner med at restråstoffet vil kunne omsettes til over 2 kr/kg, samfengt i bulk fra anlegg. Dette gir en teoretisk gevinst for næringen på ca. 100 millioner kr ved produksjon fra ca. 25 % av landet kvantum i Norge (2015-kvoter).

Disse to verdistrømmene er gjensidig avhengige av hverandre. Det innebærer at effekten blir større jo høyere andel av de norske makrell-landingene som styres til bearbeiding og produksjon av filet. Dersom en i nær fremtid vil øke bearbeidingsgraden av restråstoffet videre for produksjon av mer høyverdige produkter til f.eks. humant konsum (olje i kapsel, peptider m.m.), vil den økonomiske effekten kunne bli ytterligere forsterket.

Det samme vil skje ved å øke andel til bearbeiding ut over målsatte 25 %.
 
Prosjektutvidelse i 2016
På kort sikt vil man få et signal om at denne løsningen er veien å gå når produksjonen skal oppskaleres. På lengre sikt vil en automatisering av logistikken fra sortering til pakking, bety at økt konkurransestyrke for norsk pelagisk konsumindustri. Dette vil igjen styrke mulighetene for helårlig drift og stabil sysselsetting i denne delen av norsk fiskerinæring. 
Pilotlinjen vil bestå av enkeltoperasjoner som tining, filetering, trimming/glassering og innfrysing av fileter. Utstyret vil bli levert fra ulike leverandører som vil bistå i utvikling slik at linjen kan være i stand til å håndtere både fersk og frosset makrell. Arbeidet vil måtte gjøres i enkeltoperasjonen i første omgang før det hele settes sammen til en komplett linje og utprøves.

Tining
Tineutstyret vil bli levert av MMC AS. Bedriften vil ha ansvaret for å sette opp utstyret med nødvendig vann og strømtilførsel. SINTEF vil gjennom sitt forskningsarbeid frembringe optimale temperatur og oppholdstider i utstyret. SINTEF vil lage en beskrivelse av et tineanlegg i en produksjonslinje for makrellfilet basert på tidligere gjennomførte arbeider. Denne skal være utgangspunkt for realisering og utprøving av et tineanlegg som endel av en prototyp fileteringslinje. Resultatene fra dette arbeidet vil være anbefalinger til hvordan fremtidens tine og fileteringslinjelinje bør dimensjoneres og bygges. Resultatene skal være offentlig tilgjengelige.

Gjennomføring
Basert på tidligere arbeider vil det bli utarbeidet en anbefaling til hvordan man bør tine blokk-frosset makrell. Temperatur og oppholdstid i blokkdelingsfasen og utjevningsfasen vil være sentralt. Det vil også bli gitt anbefalinger til slutt-temperatur med hensyn på optimaliseringa av filetutbytte, og best mulig snittflate på filetene. Samtidig må utstyret ivareta kvaliteten på restråstoffet etter filetering på best mulig måte.

Bedriften vil sette opp en prototype produksjonslinje for makrellfilet. SINTEF vil bistå med anbefalinger for oppsett av linjen, evaluering av tinedelen og gjennomføre forsøk i prototype linjen for å finne frem til optimale produksjonsforhold i forhold til tining. Evaluering har til hensikt å beskrive både de driftsmessige og prosessmessige karakteristika ved modellanlegget. På denne måten ønsker man å identifisere hvilke faktorer som bidrar til at tiningen ikke gjennomføres optimalt. Utstyrets funksjonalitet vil også bli vurdert. Viktige faktorer i en slik evaluering er: driftsmønster, temperaturer (snitt og spredning), tidsforbruk, utbyttemålinger gjennom hele fremstillingsprosessen fra frosset råstoff.

Det vil bli gjennomført tester hvor forholdet mellom fettinnhold i råstoffet og hvordan det innvirker på tinetid og tineprosedyrer. Utfordringene er at feil tining gir redusert utbytte, nedklassing av filet og stopp i produksjonen. Alle disse er forhold som vil påvirke lønnsomheten.
 
Saltinnhold i avskjæret skal også holdes på ett akseptabelt nivå og metoden må ivareta dette.

Pelagia AS stiller fisk og arealer til disposisjon i utprøvingsfasen samt holder kontakt med prosjektledelsen.

Optimar Stette AS vil bistå utviklingsarbeid med teknikere som kan foreta nødvendige innstillinger og endringer på utstyret.

First Process AS skal levere en isslurry-maskin som skal brukes som kuldelager i en buffer tank. Her er også planlagt og utprøve alternative kjøleløsninger.

Filetering
Filetmaskinen i pilotlinjen skal leveres av det japanske selskapet Toyo. Selskapet vil montere maskinen og bistå med utvikling og tilpasning av maskinene. Målsetningen er å tilpasse, implementere, teste og feilrette filetmaskinen for produksjon av Japan-cut og Europa-cut makrellfilet med en kapasitet på minimum 30 fisk/min basert på fersk og frosset råstoff.

Gjennomføring
Toyo vil sette opp filetmaskinen på tildelt areal og koble til nødvendig strøm og vann. Sammen med representanter fra Pelagia AS de gjennomføre tester på fersk og frosset råstoff med målsetning om å produsere Japan-cut og Europa-cut makrellfilet. Pelagia vil bidra med nødvendig mengde fisk for testene samt kontakt med prosjektledelsen.

Transportører/glasering/trimmebord
Etter at fisken er filetert må den vaskes og renses før den blir forbehandlet og glassert for å sikre et markedsmessig utseende.
 
Utstyret vil bli levert av Optimar Stette AS. Bedriften vil stå for montasjen og utvikling, testing og tilpasning. Rensing av filetene er arbeidskrevende og utvikling at utstyr og metoder vil være svært avgjørende for målsettingen om reduserte lønnskostnader.

Gjennomføring
Etter montasjen vil det være nødvendig å gjennomføre tester for å sikre at man får til nødvendig glasering. Det må også utprøves transport fra tineanlegg til glasering og filetinnfrysing. Bruk av godkjente tilsetningsstoffer skal utprøves for å oppnå filet uten filetspalting og tilstrekkelig holdbarhet.

Filetinnfrysing
Innfrysingsutstyr vil bli levert av JBT. Bedriften vil gjennomføre montasje og nødvending oppkobling mot kuldeanlegg og strøm. Samtidig vil bedriften gjennomføre tester slik at anlegget har riktig kapasitet og fryser inn filetene slik at man oppnår ønsket sluttkvalitet. Man vil gjennomføre noen innledende tester hos JBT i Helsingborg.
 
Pilotlinjen vil ha behov for kuldekapasitet. For å redusere kostnadene til kuldeanlegg, vil pilotlinjen knyttes opp mot eksisterende kuldeanlegg i fabrikken. Nødvendig kuldeytelse for innfrysing til -25 grader vil bli designet og arbeidet utføres av JSH AS.

Gjennomføring
Arbeidet vil starte med noen innledende tester hos JBT ved deres laboratorium i Hesingsborg. Det vil gi svar på hvilke kapasiteter og design man skal bygge inn i kontakt- og spiral fryserne som skal leveres. JBT vil levere og igangkjøre en kontaktfryser og spiralfryser hos Pelagia. Det vil bli gjennomført tester og videreutvikling på utstyret slik at de er tilpasset en pilotlinje som skal gjennomføre tester med ulikt råstoff og filekvaliteter. Arbeidet med kuldeanlegget vil bestå av levering og montasje av nødvendige komponenter. Det vil bli gjennomført testing av kapasitet og kvalitet, samt opplæring.

Bygg
Pilotlinjen vil ha behov for arealer. Det vil være nødvendig å tilpasse dette i eksisterende bygg. For å sikre at dette blir mest mulig hensiktsmessig samt klargjøre for fremtidige tester er det ønskelig med muligheter for å sikre innsyn.

Gjennomføring
Pelagia Måløy har egnet areal hvor infrastrukturen er lett tilgjengelig for pilotlinjen og som logistikkmessig ligger til rette for tining og lagring. Her finnes også mulighet for å utnytte eksisterende pakkelinjer som kan tilpasses ny pakkemetoder. 

Prosjektledelse
Arbeidspakken ledes av Pelagia AS ved Gunnar Domstein. Prosjektledelsen vil ha ansvaret for totalprosjektet og gjennomføre nødvendig kontraktsinngåelser med finansieringskildene og leverandører. Prosjektledelsen vil også ha ansvar for gjennomføring av møter i prosjektgruppa og styringsgruppa m.m.

Gjennomføring
Prosjektleder vil kalle inn til nødvendige møter og ha ansvar for rapportering mot FHF, Innovasjon Norge og Pelagia.
 
Prosjektutvidelse i 2016
Tilleggsaktiviteten gjennomføres i tilknytting til FHFs satsing for “Pelagisk løft”, og i et samspill med følgende aktører:
• Brukerindustri og Pelagia AS
• Marel Innova: utstyrsleverandør
• First Process: teknisk konsulent

Det vil  utvikles utstyr som lett kan tilpasses en fullskala produksjonslinje for frosset makrellfilet. Utviklingsarbeidet vil skje i følgende steg:
 
Steg 1   
Mekanisk tilpasning av grader. Dette vil skje i regi av Marel og First Process.
 
Steg 2
Utvikle og tilpasse PLS mellom graderens veiesystem og Marel innova.
 
Steg 3
Tilpassing av Marel Innova sitt system til å motta BRC-informasjon (Global Standard for Food Safety), samt produksjon av etiketter.
 
Steg 4
Implementering av automatisk pålegging av makrellfileter sammen med de øvrige komponentene.
 
Steg 5
Tilpasning til eksisterende linje med kapasitet på 1000 kg/time. Testing og feilretting.
 
Steg 6
Storskala test. Etter at teknologien er innstalert, testet og feilrettet i mindre skala, vil det bli gjennomført uttesting i stor skala.
 
Steg 7
Evaluering av nytteverdi med påfølgende vurdering av om løsningen vil være lønnsom ved fullskalaproduksjon.

Styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe vil være uforandret.
Formidling fra prosjektet vil skje gjennom arrangement som initieres av FHFs arbeidsgruppe innenfor pelagisk. Det vil også bli utarbeidet prosjektpresentasjoner og temasider som formidles gjennom FHFs nettsider.

Pilotlinjen skal benyttes som grunnlag for fremtidige FoU-prosjekter knyttet til gjennomføring av “Pelagisk løft – økt bearbeiding av makrell”. Pilotlinjen skal kunne benyttes av andre norske pelagiske bedrifter som ønsker å kjøre utviklingsprosjekter for bearbeidet makrell.
 
Prosjektutvidelse i 2016
Publisering/oppslag av tilleggsaktivitetene vil skje i bransjepresse og i demonstrasjoner overfor brukerindustri.
keyboard_arrow_up