Til innholdet

Prosjektnummer

901371

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901371
Status: Avsluttet
Startdato: 01.09.2017
Sluttdato: 20.02.2020

Kartlegging av raffinert makrellolje til humant konsum: Positive og negative helseeffekter ved inntak av raffinert makrellolje

​Prosjektet er et bidrag til bedre utnyttelse av restråstoff fra makrell ved dokumentasjon av egenskaper ved raffinering
• Råolje basert på reststoff fra makrell har et høyt innhold av flerumettede fettsyrer, deriblant n-3-fettsyrene EPA and DHA.
• Fettsyreprofil til raffinert makrellolje ekstrahert fra restråstoff endret seg lite gjennom raffineringsprosessen, men nivået av fettløselige fremmedstoffer ble betydelig redusert.
• Oksidasjonsparameterne og sensoriske analyser ble kraftig forbedret gjennom raffineringsprosessen, og raffinert makrellolje ble vurdert som handelsvare basert på Global Organization for EPA & DHA omega-3 sine krav.
• Fettsyresammensetning i leveren hos forsøksdyrene gitt makrellolje i dietten hadde høyere nivå av fettsyrene EPA og DHA.
• Fôringsforsøk med raffinert makrellolje innblandet i en standard diett viser ingen toksiske eller negative effekter sammenlignet med kontrollgruppen.
• Fôringsforsøk med raffinert makrellolje innblandet i en vestlig diett viste at raffinert kan fremskynde fettlever, insulinresistens og en økning i levervekt sammenlignet med kontrollgruppen.
• Det ble ikke observert noe økning i nivåene av markører for lever- eller nyreskade, uavhengig av dose makrellolje eller diett.
Havforskningsinstituttet (HI) har gjennomført et fôringsforsøk i mus med raffinert makrellolje fra restråstoff for å undersøke helseeffekten av å innta raffinert makrellolje over en lengre periode.

Raffinert makrellolje, med et lavt nivå av miljøgifter, i en standard-diett medførte få endringer, men raffinert makrellolje i en vestlig diett ga fettlever og redusert insulinsensitivitet
Tidligere studier med mus har vist at fettsyrene eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA) fra marine oljer kan forhindre fettlever og diabetes i høy-fett- og vestlige dietter. En rekke studier har også vist at EPA og DHA kan forhindre utvikling av overvekt og fedme i forsøk på mus, men også i humane studier. Hvor effektive de marine oljene er avhenger av flere faktorer. Fettsyresammensetningen til de marine oljene ser ut til å være en faktor, men også bakgrunnsdietten ser ut til å spille en viktig rolle.

Makrellolje fra restråstoff er ikke skadelig
​I forsøket ble mus gitt makrellolje ekstrahert fra restråstoff etter filetering og raffinering. Raffineringsprosessen ble gjort for å redusere avfallsstoffer, miljøgifter og forbedre lukt, smak og utseende til makrelloljen. Overordnet viste studiet at 3–9 % innblanding av raffinert makrellolje i dietten over 13 uker ikke medførte noen toksiske eller direkte skadelige effekter hos musene. Makrellolje i dietten medførte ingen tegn til leverskade, nyreskade eller økt betennelse. Forsøket viste derimot at effekten av makrellolje er avhengig av hvordan bakgrunnsdietten er.

Raffinert makrellolje i en standard-diett medførte få endringer
Musene gitt 39 % makrellolje i en standard-diett viste ingen endret helseeffekt sammenlignet med kontrollgruppen som ikke fikk makrellolje. Fettinnholdet i lever var noe lavere i musene som fikk den høyeste dosen med raffinert makrellolje, men kroppsvekt, fôrinntak og en rekke andre helseeffekter var uendret. Dietten brukt her var en standard-diett, og denne dietten benyttes i dyreforsøk for å undersøke effekten av kjemikalier og tilsetningsstoffer i dietten. Bruk av standard-diett gjør det enklere å sammenligne ulike forsøk mot hverandre, men gjenspeiler ikke det gjennomsnittlige vestlige kostholdet. Et vestlig kosthold har betydelig høyere fettinnholdet og inneholder mer sukker.

Raffinert makrellolje i en vestlig diett påvirker leverfett og insulinsensitivitet
I kontrast til tidligere studier med marine oljer viste fôringsforsøket med raffinert makrellolje innblandet i en vestlig diett en signifikant økning i mengde leverfett hos musene. 

Fôringsforsøket hvor raffinert makrellolje ble innblandet i en vestlig diett viste en signifikant økning i kroppsvekt og levervekt hos musene som fikk makrellolje sammenlignet med mus som fikk en vestlig diett uten makrellolje. Makrellolje innblandet i en vestlig diett medførte en signifikant økning av fettinnholdet i leveren, økt fastende blodglukose og redusert glukosetoleranse. Data viser også at makrelloljen innblandet i en vestlig diett økte fôrinntaket og opptaket av fett fra dietten sammenlignet med kontrollgruppen.

Det er derimot lite trolig at effekten skyldes miljøgifter siden nivåene ble kraftig redusert gjennom raffineringsprosessen, og var langt under krav til marine oljer i EU og Norge. Det gjenstår fortsatt å forstå hva som er årsaken til at innblanding av raffinert makrellolje i en vestlig diett forårsaker fettlever og reduserer insulinsensitiviteten, men dette er noe HI arbeider videre med å kartlegge.​
​Prosjektet har vært nyttig for pelagisk industri som vurderer å bearbeide makrellolje fra restråstoff, til olje egnet for humant konsum. Raffineringsprosessen medfører små endringer i fettsyreprofilen til makrellolje. Det er viktig kunnskap siden fettsyreprofilen har betydning for vurdering av kvaliteten til marine oljer. ​Undersøkelsen viser også at nivået av fettløselige vitaminer ble redusert gjennom raffineringsprosessen. Det samme synes å gjelde for nivået av dioksiner, dioksinlignende PCB og ikke-dioksinlignende PCB som ble betydelig redusert gjennom raffineringsprosessen.  

Parameterne relatert til oksidasjon ble betydelig bedret gjennom raffineringsprosessen, og de sensoriske analysene viser at raffinert makrellolje tilfredsstiller Global Organization for EPA and DHA omega-3 (GOED) sine krav. Det er også kunnskap som har betydning for nytteverdien av prosjektet som kommer sjømatnæringen til gode.​
En bedre utnyttelse av restråstoff fra filetering av makrell er en av målsetningene i “handlingsplan for restråstoff av makrellolje”, utarbeidet av pelagisk konsumindustri i samarbeid med FHF. Som første ledd i bedre utnyttelse av restråstoff fra makrell vil det være essensielt med en kartlegging av nivået av næringsstoffer og fremmedstoffer i den fremstilte raffinerte oljen. Basert på at oljene fremstilles fra restråstoff med ulik lagringstid, fangstlokalitet og prosessering, vil det i første omgang være av stor betydning å få kartlagt en “baseline” (utgangs- eller referansenivå) av de fremstilte oljene, men også undersøke ulike faser og kvaliteter med hensyn på oksidasjonsgrad og fettsyresammensetning. Når det er etablert en “kalibrert” olje med ønsket nivå av næringsstoffer og akseptable nivå av fremmedstoffer, vil det bli gjennomført to fôringsforsøk i gnagere. Forsøkene vil gi informasjon om toksiske effekter og ikke-observerte ugunstige effekter, og vil være sentralt i en sikkerhetsvurdering for humant konsum. I tillegg til å danne en sikkerhetsvurdering, vil forsøkene i hovedsak undersøke positive helseeffekter ved inntak av makrellolje, og vil være helt nødvendige i en kartlegging av behovet for videre kliniske studier.
Å dokumentere positive og negative helseeffekter ved inntak av raffinert makrellolje.
 
Delmål
1) Å dokumentere nivået av relevante fremmedstoffer i fremstilte oljer.
2) Å dokumentere næringsinnholdet i form av lipidklasser, fettsyresammensetning og vitamininnhold i rå og raffinert makrellolje.
3) Å undersøke om raffinering av makrellolje medfører stereospesifikke posisjonsendringer av triglyseridene i råoljen.
4) Å kartlegge eventuelle toksiske- og ikke-observerte ugunstige effekter ved konsum av makrellolje.
5) Å dokumentere eventuelle positive helseeffekter ved inntak av raffinert makrellolje i dietten.
Følgende nytteverdi forventes:
• Bedre utnyttelse av restråstoff fra makrell.
• Skaffe nødvendig informasjon i forbindelse med salg av raffinert makrellolje til humant konsum. 
• Kartlegge potensielle positive helseeffekter ved inntak av raffinert makrellolje. 
• Beslutningsstøtte for bedrifter som vurderer en kommersiell utnyttelse av raffinert makrellolje.
Forsøksoppsett for kartlegging av raffinert makrellolje for humant konsum
Del 1
Utvalgte relevante fremmedstoffer vil bli kvantifisert i den fremstilte oljen før den testes i dyreforsøket. Opparbeidelse og deteksjonsmetoden vil variere litt avhengig av analytt, men de fleste fremmedstoffene vil kvantifiseres ved hjelp av gasskromatografi-massespektrometri (GC-MS). I tillegg til fremmedstoffanalyser vil lipidklasser bestemmes ved hjelp av tynnsjiktkromatografi (High performance thin layer chromatograophy- (HPTLC) og fettsyresammensetning i nøytral og polar lipidfraksjon ved hjelp av Ultra Fast gasskromatografi (UFGC). Vitamin A, D og E bli analysert med henholdsvis high performance liquid chromatography (HPLC), HPLC-UV og HPLC-fluorescens. Målingene i rå- og raffinert makrellolje vil bli gjennomført på NIFES og metodene som benyttes er akkrediterte for analyser i fisk, fiskeprodukter og marine oljer. Etter at karakteriseringen av en “kalibrert” olje er gjennomført, vil det være nødvendig med en kartlegging av oksidasjonsgrad (harskning). Analyser som gir en indikasjon på eventuell oksidasjon vil bli gjennomført, deriblant peroksidtall (PV), anisidintall (AV) og frie fettsyrer, som er de offisielle metodene for måling av oksidasjon i oljer. PV kvantifiserer primære oksidasjonsprodukter (uten lukt, farge og smak), mens sekundære oksidasjonsprodukter kvantifiseres ved å måle AV. Nivå av frie fettsyrer gir en indikasjon på hvor langt en eventuell hydrolyse av triglyseridene har kommet. Oksidasjonsgrad vil bli målt i oljen umiddelbart etter raffinering, men i tillegg er det ønskelig med målinger av oksidasjonsgrad ved lagring. For å kunne si noe om oksidasjonsgrad ved lagring vil det bli alikvotert ti prøver etter raffinering, og oksidasjon vil bli undersøkt etter 6, 12 og 24 måneder ved lagring på -20 °C i mørket. Det antas at grad av oksidasjon er lite endret etter 6 og 12 måneder, men basert på tidligere undersøkelser tror man at grad av oksidasjon vil være noe økt etter 24 måneder. I tillegg vil grad av oksidasjon bli undersøkt ved lagring i romtemperatur (20 °C ± 1), for å fremskynde oksidasjonsprosessen, og prøver vil bli analysert etter 3, 6 og 12 måneders lagring. Analyser knyttet til oksidasjon vil bli gjennomført av Møreforsking AS, på bakgrunn av at dette er analyser som de gjennomfører regelmessig, og at en sammenligning av resultater med tidligere forsøk blir lettere og mer troverdig. Utvikling av oksidasjon forekommer i alle oljer, men utviklingen kan bremses ved riktig prosessering og lagring. Grad av oksidasjon og smak har vist å ha en god sammenheng, og derfor vil det være helt nødvendig med sensoriske analyser av den raffinerte makrelloljen. Kriteriene som vil bli vurdert er lukt, smak og utseende, og vil bli gjennomført av et trent panel. Testen er utformet som en kvalitetskontrolltest og innebærer at den raffinerte makrelloljen testes mot en kontrollolje. Hver olje vil bli gitt en totalscore basert på lukt, smak og utseende. Avvik fra kontrolloljen vil kvantifiseres fra 0 til 5, hvor 5 er mest avvikende fra referanseoljen. Sensoriske analyser vil blir gjennomført av Møreforsking AS, som har personell med erfaring innen sensoriske analyser av fisk og fiskeprodukter. Dommerpanelet vil bestå av mellom 4–6 personer og disse vil være “blindet” når oljene skal testes.

Del 2
Det er ønskelig å gjennomføre to dyreforsøk med gnagere av typen C57BL/6J-mus, som vil danne grunnlaget for en vurdering av eventuelle negative og positive helseeffekter ved konsum av raffinert makrellolje.

Den første delen vil være et standard eksponeringsforsøk for testing av kjemikalier i samsvar med OECD sine retningslinjer (test 408), som vil gi informasjon om mulige helseskadelige effekter ved inntak av raffinert makrellolje over en lengre periode. Dyrene vil blir gitt makrellolje i dietten i 90 dager, og forsøket vil gi informasjon om toksiske effekter og akkumulering av fremmedstoffer i utvalgte organer. I tillegg til å gi informasjon om eventuelle toksiske effekter vil forsøket gi et estimat av ikke-observerte ugunstige virkninger på ønsket eksponeringsnivå. Et dyreforsøk i samsvar med OECD sine retningslinjer vil etablere sikkerhetskriterier for humant konsum av raffinert makrellolje. Forsøket vil være utformet som en “benchmark test” (yteprøve) med sammenligning mot andre fiskeoljer med bedre kartlagte fysiologiske egenskaper. En “benchmark test” er helt nødvendig for å avklare raffinert makrellolje sin posisjon i markedet, og vil gi informasjon om hva som skiller raffinert makrellolje fra andre marine oljer når det gjelder fysiologiske helseeffekter ved konsum. Raffinert makrellolje vil bli blandet inn i en lav fett/chow-diett bestående av totalt 10–12 prosent fett. Makrellolje vil bli innblandet i 3 ulike konsentrasjoner (100 %, 50 % og 25 % utbytte), og vil bli sammenlignet mot en standard kontrolldiett bestående av soya- og maisolje. Total eksponeringstid vil være 90 dager, og det vil bli gjennomført en makro- og histologisk eksaminering av lever, nyrer, milt og fordøyelsessystemet ved terminering. I tillegg vil det bli målt spesifikke markører for leverskade blant annet aspartat-aminotransferase (ASAT), alanin aminotransferase (ALAT), C-reaktivt protein (CRP) og gammaglutamyltranspeptidase (Gamma-GT). I tillegg vil inflammasjon i plasma og godt etablerte markører (på mRNA-nivå) for toksisitet bli kvantifisert i lever.

Det andre dyreforsøket vil se nærmere på positive helseeffekter ved konsum av makrellolje. Man vil benytte en vestlig diett (WD)- med ca. 20 gram fett per 100 g (hvorav 33 % vegetabilske oljer, 33 % melkefett og 33 % lard/smult). En ønsker å benytte dietter med henholdsvis 33 % og 16,5 % utbytte av fettet i dietten (lard/smult) med makrellolje. Man vil også inkludere en gruppe som blir gitt en WD kontrolldiett som er uendret med hensyn til fettkildene. Inntak av fiskeoljer har tidligere blitt dokumentet å ha en anti-inflammatorisk effekt ved å måle generelle betennelsesmarkører i kroppen. Vi ønsker i dette forsøket å undersøke om regelmessig inntak av raffinert makrellolje har en betennelsesdempende effekt spesifikt i tarm- og fordøyelsessystemet. En betennelsesreaksjon vil fremkalles ved å injisere lipopolysakkarider (LPS) i halvparten av musene rett før terminering. LPS finnes i gram-negative bakterier, og en injeksjon vil starte en akutt immunologisk respons i dyrene, og måten LPS administreres på vil gi størst immunologisk respons i mage- og tarmkanalen. Inflammasjon vil kvantifiseres ved å måle spesifikke markører for inflammasjon på mRNA og protein-nivå, deriblant Interleukin-6 (IL-6) og Tumor nekrose-faktor alfa (TNF-α). En ønsker i dette prosjektet å undersøke om inntak av makrellolje, over en lengre periode, kan ha en betennelsesdempende effekt på mage/tarmkanalen, som vil være veldig relevant for det økende antall personer med kroniske mage/tarm-problemer i Norge og verden generelt. Forsøket vil også gi indikasjoner på om raffinert makrellolje har en preventiv effekt på utvikling av overvekt- og fedmerelaterte sykdommer.
 
I tilknytning til FINS-prosjektet, der NIFES har en sentral rolle, ble det sett en positiv sammenheng mellom konsum av makrell og utvikling av kognitiv kapasitet hos barnehagebarn. For å kartlegge eventuelle positive kognitive effekter ved inntak av makrellolje vil det være nødvendig å undersøke grad av inkorporering av EPA og DHA fra makrellolje i hjernen ved inntak av ulike konsentrasjoner i dietten. Ved å gjøre et fôringsforsøk i mus så har man muligheten til å måle konsentrasjonen av EPA, DHA og andre fettsyrer i ulike hjernehalvdeler fra mus gitt raffinert makrellolje i dietten over en lengre periode. Dette gir en mulighet til å kvantifisere grad av inkorporering av EPA og DHA i forhold nivået musene blir gitt i diettene.
Resultatene vil hovedsakelig formidles i vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering. Resultatene vil også bli presentert på ulike pelagiske samlinger og gjennom FHF. I tillegg vil det utarbeides populærvitenskapelige artikler i fagblad, på internett, og på nettsidene til NIFES og FHF.
keyboard_arrow_up