Til innholdet

Prosjektnummer

901104

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901104
Status: Avsluttet
Startdato: 30.03.2015
Sluttdato: 06.06.2015

Handlingsplan for “Pelagisk løft – Økt verdiskaping av makrell”

Handlingsplanen for “Pelagisk løft – økt bearbeiding av makrell” har resultert i en plan for videre arbeid innen utvikling av industriell produksjon av makrellfilét til det asiatiske markedet.
 
Handlingsplanen er en plan for pelagisk konsumindustri. Styringsgruppen har gitt sin tilslutning. 
 
Handlingsplanen har gått igjennom og skissert et oppsett av FoU-behov for de ulike delområdene som berøres av satsingen. Den beskriver ulike utfordringer med omlegging til helårlig industriell produksjon av makrellfilét og foreslår prosjektstruktur og mulige virkemidler for de prioriterte delprosjektene. I tillegg synliggjør den hvilket potensiale som en mener finnes for verdiskaping ved en overgang til produksjon av makrellfilet. 
 
Handlingsplanen har også fått utarbeidet en presentasjon av “Pelagisk løft – økt bearbeiding av makrell” i form av animasjoner i PowerPoint™-format til bruk mot øvrig virkemiddelapparat, politiske beslutningstakere og pelagisk næring.
FHF anser nytteverdien i prosjektet for å være sentral innen utviklingen av økt foredling av makrell i Norge. Handlingsplanen for “Pelagisk løft – økt bearbeiding av makrell” er et styringsverktøy for satsingen. Det er vanskelig å vurdere nærmere nytteverdi av en slik overordnet plan.
For 2015 kalkuleres det med at ca. 350.000 tonn makrell landes til norske pelagiske konsumanlegg. Om lag 98–99 % av dette volumet vil bli eksportert ut av landet i rundfrosset form. Bearbeidingsgraden er derfor minimal og består i hovedsak av størrelsessortering, pakking og innfrysing.
 
Bearbeidingspotensialet for makrell landet ved norske anlegg er betydelig. Norsk fiskerinæring og Norge som fiskerinasjon har her et stort uutnyttet potensiale innen økt verdiskaping, lønnsomhet, sysselsetting osv. for den eneste av våre store fiskeressurser som fortsatt skipes ut av landet med svært liten bearbeidingsgrad.

Samtidig er utfordringene mange og større enn hva en kan forvente at enkeltselskap kan løse på egen hånd. Utfordringene er også så store at en mener det vil være av nasjonal interesse å få økt foredlingsgraden av makrell betydelig.
 
Faggruppen for pelagisk konsumindustri (FG) har anbefalt FHF å bidra til næringens og nasjonens overordnede målsetting om økt verdiskaping av makrell.
 
Faggruppen mener at utfordringens totale størrelse nødvendiggjør en systematisk gjennomgang av hele problemstillingen og få strukturert innholdet av “Pelagisk løft” i en handlingsplan. En tverrfaglig, koordinert og målrettet satsing med finansering av større, tunge og flerårige utviklingsløp er nøkkelen for å lykkes med visjonen til “Pelagisk løft”. FHF har derfor bedt forskningsinstituttene Møreforsking og SINTEF Fiskeri og havbruk om å utarbeide en prosjektbeskrivelse for et forprosjekt som skal utføre denne gjennomgangen. Gjennom dette forprosjektet ønsker en å bruke resultatene som presentasjonsmateriell overfor øvrig virkemiddelapparat, sentrale og lokale politiske myndigheter så vel som bank/finans og næringen for øvrig.
 
Forprosjektet skal også benyttes til å få satt alle utfordringene med denne store satsingen i system når det gjelder prioriterte målsettinger, fremdriftsplan, potensielle bidragsytere fra virkemiddelapparatet, hvilke ordninger som er aktuelle for ulike problemstillinger.

Det er også ønskelig å få utarbeidet profesjonelt presentasjonsmateriell av “Pelagisk løft – Økt bearbeiding av makrell”. Presentasjonsmateriellet vil være i form visjon, presentasjoner med tilpassede filmsnutter og industrianimasjon som viser kritiske punkt i produksjonslinjen med krav til ekstra FoU-innsats.
 
Presentasjonmateriellet blir et delprosjekt med egen finansiering. Høyskolen i Volda vil stå for den faglige delen av delprosjektet.
Hovedmål
1. Å utarbeide en kortfattet handlingsplan for satsingsområdet “Økt verdiskaping av makrell”.
2. Å utarbeide presentasjonsmateriell med film og animasjon. Presentasjonsmateriellet skal være samkjørt med handlingsplanen.
 
Delmål
1. Å utarbeidet et strukturert oppsett av FoU-behov for de ulike delområdene som berøres av satsingen på “Økt bearbeiding av makrell”.
2. Å kartlegge og beskrive ulike utfordringer med overgang til helårlig industriell produksjon av makrellfilet i samarbeid med styringsgruppen (SG).
3. Å foreslå prosjektstruktur og mulige virkemidler for de prioriterte delprosjektene i samarbeid med SG og øvrig virkemiddelapparat.
4. Å synliggjøre potensiale for verdiskaping ved økt bearbeiding av makrell.
5. Å synliggjøre hvorfor næringen mener at det er gunstig timing for en større norsk satsing på økt bearbeiding av makrell.
6. Å utarbeide en prioritert fremdriftsplan for hele satsingsområdet.
7. Å foreta en gjennomgang av tidligere FoU-prosjekter innenfor temaet, for å hindre dobbeltarbeid innenfor de prioriterte satsningsfeltene under de ulike problemstillingene.
Handlingsplanen skal legge grunnlag for og være bakgrunnsstoff til presentasjoner av næringens satsingsområdet overfor øvrig virkemiddelapparat, utstyrsleverandører, maskinutviklingsselskap, politiske målgrupper og pelagisk næring forøvrig. Nytteverdien av prosjektet/handlingsplanen blir et systematisk fokus og strategi for å lykkes med målsetningene med satsingen på “Økt bearbeiding av makrell”.
 
For å lykkes må en fokusere på FoU-utfordringer langs hele verdikjeden og løse flaskehalsene. Handlingsplanen vil synliggjøre hvilke oppgaver som må løses for å nå målsettingen om at en vesentlig større andel av landet makrell skal fileteres i norske foredlingsanlegg.
 
Handlingsplanens nytteverdi blir økt engasjement og synliggjøring av behovet for utvikling og finansiering av den store satsingen. Gjennom felles strategi, valg av satsningsområder og samarbeid mellom finansieringsinstitusjonene FHF, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd skal det legges til rette for et målrettet langsiktig utviklingsarbeid.
 
Handlingsplanen vil synliggjøre handlingsrommet for ulike typer utviklingsprosjekter. Primært vil prosjektene være bransjeorienterte og fokusere på felles problemstillinger, men det kan også tenkes bedriftsspesifikke prosjekter i perioden som kan gjennomføres i enkeltbedrifter.
SINTEF Fiskeri og havbruk skal lede arbeidet med hovedmål nr. 1 og Møreforsking skal lede arbeidet med hovedmålsetting nr. 2, men begge forskingsinstituttene vil bidra med sin kompetanse inn i alle deler av forprosjektet der det er relevant.
 
Forprosjektet vil ha følgende hovedaktiviteter:
 
A1) Oppstartsmøte i styringsgruppen
For å sikre god forankring og enighet om fremgangsmåte for metodikk av forprosjektet gjennomføres et oppstartsmøte mellom styringsgruppen og prosjektet. Prosjektplanen gjennomgås, koordineres og møteplaner avtales mellom prosjektet og de enkelte bedriftene. Prosjektleder har ansvar for planlegging og gjennomføring av oppstartsmøtet.
 
A2) Teknologistatus (“state of the art”) og utfordringer i norsk makrellindustri
Dette sett i forhold til målet med “Pelagisk løft”. Følgende områder skal berøres i kartleggingen:
• rammebetingelser
• teknologi
• prosess og produkt
• kvalitet og holdbarhet
• emballasje
• marked
• restråstoff
• miljø
• energi
• logistikk
 
Det tas forbehold om at organiseringen og valg av tema kan bli endret i løpet av forprosjektet som følge av en bedre innsikt i og forståelse av problemstillingene og eventuelle innspill fra industrien som også kan føre til endret arbeidsmengde for prosjektgruppen. Dette vil bli håndtert og avklart i samarbeid med FHF og styringsgruppen.

En skal beskrive teknologistatus gjennom å samle informasjon fra involverte personer med kunnskap om næringen. Informasjons-innhenting skal skje gjennom samtaler og intervjuer, både per telefon og i møter hos bedriftene. SINTEF Fiskeri og havbruk og Møreforsking vil gjennomføre møter med sentrale personer i Pelagia, Brødrene Sperre, Grøntvedt Pelagic og Nergård. Det forventes at møtene vil gi viktige innspill til ønsket innhold i handlingsplanen og bedriftenes prioriterte satsninger i det videre arbeidet. Eventuell bedriftsintern informasjon skal holdes konfidensiell.
 
A3) Identifisere utviklingsoppgaver (FoU)
Gjennom arbeidet med kartleggingen av teknologistatus og utfordringer som blir avdekket i A2, blir tilgjengelig relevante forskningsrapporter gjennomgått, søk i statistikker og internett forøvrig. Aktuelle utviklingsoppgaver blir identifisert og systematisert. SINTEF Fiskeri og havbruk vil, i nært samarbeid med styringsgruppen, lage et kortfattet notat over status, og utviklingsbehov. Notatet skal være viktig bakgrunnsmateriale for diskusjoner med Høgskulen i Volda som skal lage presentasjonsmateriell.
 
A4) Styringsgruppemøte 2
Med bakgrunn i notatet over status og utfordringer på bakgrunn av møtene med bedriftene, gjennomføres et styringsgruppemøte der informasjon og mulige FoU-oppgaver blir presentert og gjennomgått. Styringsgruppen skal gi innspill til innholdet i handlingsplanen og gi en prioritering av identifiserte FoU-oppgaver til prosjektgruppen (M1). Styringsgruppen orienteres også om status i arbeidet med film og informasjonsmateriell.
 
A5) Beskrive prioriterte FoU-oppgaver
På bakgrunn av styringsgruppens ønsker, utarbeider prosjektgruppen en mer detaljert beskrivelse av styringsgruppens prioriterte satsningsområder som skal fremme målene i handlingsplanen. Her beskrives prioriterte prosjektaktiviteter, aktuelle teknologileverandører og mulige finansieringskilder. Møreforsking og SINTEF Fiskeri og havbruk gjennomfører en kreativ prosess med forskere i et arbeidsmøte, hvor også Høgskulen i Volda deltar, for å få beskrevet de prioriterte prosjektaktivitetene, mulige løsninger og utviklingsløp. Spesielt vil en storskala, helårsdrevet filétlinje for makrell få oppmerksomhet i den kreative prosessen.
 
A6) Utarbeidelse av informasjonsmateriell med film for “Pelagisk løft – Økt bearbeiding av makrell”
Det skal utarbeides presentasjonsmateriell som skal rette oppmerksomheten mot følgende målgrupper: Virkemiddelapparat, FoU-institusjoner, teknologibedrifter, pelagisk industri, politisk miljø og finansieringsinstitusjoner. Filmen har fått arbeidstittelen “Fra håndarbeid til High Tech”. Hovedkapitlene i filmen vil bli visjon for satsingen, verdiskapingspotensial i verdikjeden, produksjonsprosessen fra lossing via filét og restråstoff, frysing, glasering og fram til markedet. Informasjonsfilmen skal inneholde elementer med filmklipp fra filetering av makrell, kombinert med animasjoner og 3D-tegninger fra en filétlinje for makrell. En vil trolig etablere samarbeid med en teknologibedrift for å utarbeide fabrikktegninger i 3D.
 
Møreforsking, FHF og Pelagia har gjennomført møte med mediefolk ved Høgskulen i Volda om produksjon av film og materiell. Høgskulen har kompetanse og interesse for å gjennomføre oppdraget. Kravspesifikasjonene til filmen er ikke klare. Det er opprettet en dialog mellom FHF, Pelagia, Høgskulen i Volda og Møreforsking rundt dette. Styringsgruppen har ansvar for å fastsette arbeidet med kravspesifikasjonene. Møreforsking er ansvarlig for koordinering av aktivitetene i det arbeidet som skjer hos HøgskolenVolda, FHF og industrien. 
 
Av hensyn til sesongavviklingen har personell fra Høgskulen i Volda gjort  filmopptak av maskinell filetering av makrell. Opptakene ble gjort første uken av februar. Pelagia sitt anlegg i Måløy og Selje har værtlokasjoner for råopptakene. Arbeidet med informasjonsmateriellet må kobles tett opp i mot tidsplanen, arbeidet og prioriteringene som blir avdekket under arbeidet med handlingsplanen. Møreforsking har ansvaret for denne koordineringen.
 
Møreforsking har ansvar for å utarbeide prosjektskisse til forprosjekt i VRI Møre og Romsdal for å få delfinansiert Høgskulen i Volda sine kostnader for å utarbeide filmmaterialet.
 
Første versjon av presentasjonsmateriellet legges fram for prosjektgruppen og eventuelle justeringer vil bli gjennomført før filmen ferdigstilles for og godkjennes av prosjektgruppen (M2). En presentasjon og frittstående videofiler av ulike prosesstrinn skal utarbeides.
 
A7) Ferdigstilling av handlingsplanen
På basis av informasjonen og prioriteringene som er kommet frem under forprosjektet utarbeides et endelig utkast til handlingsplanen. Handlingsplanens oppbygging vil bestå av mål, status og utfordringer, FoU-behov og prioriterte satsningsområder.

Handlingsplanen vil bli sendt til styringsgruppen for gjennomsyn og korrigering som grunnlag for styringsgruppemøte 3.
 
A8) Styringsgruppemøte 3
Forprosjektet presenterer handlingsplan, informasjonsfilm og informasjonsmateriell som behandles av styringsgruppen. Handlingsplan, film og materiell godkjent av styringsgruppen (M3).
 
A9) Presentasjon av forprosjektet for FHFs Pelagisk dag/ forum
(Tidspunkt avtales innen forprosjektet avsluttes).
For å ha optimal nytteverdi av handlingsplanen kreves at den gjøres levende ved løpende oppfølging og koordinering av oppgavene. Uforutsette forhold kan oppstå og nye idéer, muligheter eller nyvinninger kan dukke opp som kan tjene hovedmålet bedre. Handlingsplanen må derfor ses som retningsgivende, men ikke endelig. Den må revideres om nye forhold og utfordringer tilsier det. Det er derfor viktig å etablere en styringsgruppe som har regulære møter, som holder seg informert om utviklingen og utøver en proaktiv rolle i forhold til planens deloppgaver.
Følgende formidling er planlagt:
• Presentere handlingsplan og presentasjonsmateriell gjennom FHFs nettside.
• Presentere handlingsplanen på pelagiske samling, august, 2015.
• Presentere handlingsplanen for “Pelagisk løft – Økt bearbeiding av makrell” på overfor FHFs pelagiske faggruppe.
keyboard_arrow_up