Til innholdet

Prosjektnummer

901630

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901630
Status: Pågår
Startdato: 01.09.2020
Sluttdato: 31.12.2021

Utvikling av teknologi for automatisk trimming av makrellfilet

​FHF sin satsning “Pelagisk løft – Økt verdiskaping av makrell” omhandler bl.a. etablering av en effektiv og bærekraftig produksjon av makrellfilet for eksport til Japan og Korea. For at norsk produksjon av makrellfilet skal kunne konkurrere med produksjon i lavkostland som Kina og Vietnam, må variable kostnader ved norske anlegg reduseres til et nivå som gir rom for en bærekraftig industriell produksjon.

I dagens produksjon er det størst arbeidsinnsats ved trimmebordet. Her er det også enkel teknologi som benyttes og ved en automatisering kan belastningen på personell reduseres. I tillegg er dette området på produksjonslinjen kostnadskrevende målt mot produsert filetvekt. Når man går mot å øke andelen av makrell som skal fileteres er det vesentlig å redusere graden av manuelt arbeid i stor grad.

Dersom en skal doble kapasieteten vil en med dagens situasjon måtte doble antall personer ved trimmebordet. Dette gjør at en stor del av de øknomiske fordelene med slik produksjonsøkning går tapt.

Innledende tester av selskapet Marel sin teknologi for trimming av hvitfisk har gitt overraskende gode resultater. Testene har gitt Pelagia AS tro på at det er mulig å benytte deres teknologi som utgangspunkt for videreutvikling til bruk på makrellfilet og har vært en utløsende faktor for at en ønsker å søke støtte til videreføring av arbeidet med denne problemstillingen.
​Hovedmål
Å utvikle eller tilpasse teknologi for automatisert trimming av makrellfilet, eventuelt i kombinasjon med en forbedret renseteknologi i eksisterende filetmaskin. Behovet for manuell trimming skal reduseres med 80 %.

Delmål
• Å videreutvikle og optimalisere QC-skanner for hvitfisk slik at den kan benyttes til evaluering av hver filet i forhold til størrelse, vekt, bein, lyter og trimmekategori på makrellfilet.
• Å videreutvikle Flexicut til å kunne utføre flere trimmingstyper av hver enkelt filet basert på individuell evalusering i QC-skanner med mulighet for å integrere hale- og nakkekutt.
• Å videreutvikle filetvasker fra Marel til å kunne fjerne rester av innmat på makrellfileten.
• Å innstallere, teste, ​​​dokumentere og demonstrere prototype for automatisert trimming av makrellfilet i fiskeindustrianlegg.
• Å beregne produksjonskostnad og sammenligne med dagen situasjon​.
Økt verdiskapning
Prosjektet skal være et viktig bidrag til å realisere planene om storstilt filetproduksjon i norsk fiskeindustri. Med referanse til FHF sin satning “Pelagisk løft” er målsettingen å øke andelen filetering av makrell fra dagens 2–3 % til minst 25 % innen 2020, og dermed øke årlig verdiskapning med minst 100 millioner kr per år. Økt filetering vil gi tilgang til mere restråstoff for verdiskapning i norsk pelagisk næring. Restråstoff fra makrell har en høy andel omega-3-fettsyrer, og vil være attraktivt som råstoff for norsk ingrediensindustri, og som fôringrediens for havbruksnæringen.  

En kostnadseffektiv produksjon er essensielt for at Pelagia skal kunne oppskalere filetering av makrellfilet og bidra til å nå målet om en andel på 25 % innen 2020. Reduksjon av flest mulig manuelle operasjoner er dessverre en nødvendighet for å få lønnsomhet i filetproduksjon i Norge. Dersom man lykkes med dette prosjektet vil det eliminere 10 manuelle operasjoner ved dagens produksjonskapasitet. Dette vil gi ca. 12 millioner kr i reduserte lønnskostnader per år gitt døgnkontinuerlig produksjon og vil således bidra i stor grad til en mer kostnadseffektiv produksjon og dermed forsvare en oppskalering. Kvalitetssikring ved hjelp av datasyn vil potensielt også bidra til å bedre kvalitetssortering. Bedret kvalitetssortering er et viktig element i fremtidige planer om å pakke mer filet i forbrukerpakker. Dersom Pelagia skal produsere et produkt som skal til sluttbruker er det helt nødvendig med god kvalitetskontroll på linjen. 

Miljøeffekter
Økt filetering av makrell i Norge vil kunne gi betydelige miljøeffekter. Økt mengde restråstoff tilgjengelig for utnyttelse i Norge kan gi grunnlag for mer bærekraftig ressursutnyttelse enn en mer fragmentert og mindre systematisk utnyttelse ute i de ulike markeder, hvor dette (restråstoffet) ellers blir frigjort. Transport (eksport) vil reduseres ved økt andel filetering, da totalt varekvantum fraktet ut til sluttmarked kan reduseres med anslagsvis 3040 % ved frakt av filet, sammenlignet med hel fisk. Dette vil i stor grad bidra til redusert CO2-utslipp. 
Prosjektet gjennomføres i tilknytning til FHFs satsing for “Pelagisk løft” og bygger videre på prosjektet; “Pilotlinje for filetering av makrell” (FHF-901151), hvor hensikten var å etablere en pilotlinje for filetering av makrell i Selje. Prosjektet skal utføres i et samspill med følgende aktører: Brukerindustri; Pelagia AS og Teknologibedriften Marel, der:
• Pelagia vil ha overordnet ansvar for prosjektledelse og rapportering til FHF. Pelagia vil være involvert i alle prosjektets aktiviteter.
• Marel, islandsk leverandør av teknologiske løsninger til prosessering av fisk, vil inngå som samarbeidspartner i prosjektet og bidra med egeninnsats. Marel vil ha hovedansvar for utvikling av teknologi og vil være eier av resultatene og sørge for at teknologi blir gjort kommersielt tilgjengelig etter avsluttet prosjekt.

Prosjektets 3 faser
Fase 1
Pelagia vil sammen med Marel, vurdere om det er mulig å videreutvikle eksisterende teknologi for hvitfisk/laks til bruk på makrellfilet.. I tillegg vil det utarbeides kravspesifikasjoner og produksjonsgrunnlag for fase 2. 
 
Fase 2
Videreutvikling av teknologi beregnet for hvitfisk og laks. Teknologien skal både videreutvikles og optimaliseres slik at den blir egnet til bruk for makrellfilet.
 
Fase 3
Utviklet prototype for automatisk trimming av makrellfilet implementeres og feilrettes ved Pelagias produksjonsanlegg for filetering av makrell i Selje.
 
Aktivitetsbeskrivelse for fase 1: Evaluering av eksisterende teknologi og utarbeiding av kravspesifikasjon og byggeunderlag for pilot
Hovedansvar: Marel.

1.1: Evaluere tilgjengelig teknologi for automatisk trimming av makrellfilet
Gjennomføring: Samarbeid mellom Marel og Pelagia.

Denne aktiviteten skal gi innsikt i hvorvidt Marels teknologi for hvitfisk/laks kan benyttes på makrell og/eller om den vil kunne tilpasses til bruk på makrellfilet. Den vil gjennomføres ved at filetert, men utrimmet fisk sendes fra Selje til Marels fasiliteter på Island. Her skal personell fra Marel og Pelagia utføre tester for å evaluere følgende utstyr:
QC-skanner: Denne er en skanner som benyttes på hvitfisk og laks etter filetering for å identifisere blodflekker/misfarge, beinrester og andre defekter ved bruk av datasyn. I tillegg har den mulighet til å gi vektestimat basert volum på filet.
Flexicutter: Dette er en vanjett-kutter som benyttes til å fjerne tykkfiskbein, lage porsjoner og trimme hvitfisk. Den dentifiserer bein ved hjelp av røntgen.
Filet Washer: Dette er en vasker utviklet for å vaske og børste laksefilet ved spyle filetene med vann gjennom to dyser ved stabilet trykk, deretter føres filetene gjennom en børster.
 
For alle tre komponenter legges det til grunn en forutsetningen om en kapasitet på 90 fisk per minutt.
 
Følgende kriterier vil benyttes som grunnlag for evaluering av QC-skanner:
Teknologiens evne til å detektere: 
• forekomst av beinrester/finner
• blodflekker
• innvoller
• feil i kutt 

Følgende kriterier vil benyttes som grunnlag for evaluering av Flexicutter:
Teknologiens evne til å:
• utføre trimming på bakgrunn av individuell vurdering i QC-skanner
• utføre ulike trimmekategorier
• integrering av hale- og nakkekutt
• utbytte

Følgende kriterier vil benyttes som grunnlag for evaluering av enhet for etter-rensing:
Forekomst av:
• blodflekker
• bein/finner
• innvoller
 
1.2: Utarbeide kravspesifikasjon og utvikling av produksjonsunderlag.
Gjennomføring: Marel sammen med utvalgt personell fra Pelagia.

Som grunnlag for spesifikasjonene gjennomføres en behovsanalyse hvor tallmateriale og statistikk over produksjonsdata og nåværende grad av manuell trimming gjennomgås. Dette baseres på data fra pelagiske produksjonsanlegg. Det skal søkes å hente nye data, men også historiske data. Sammen med representanter fra produksjonsbedrifter (inkludert styringsgruppe) avklares spesifikasjoner for kapasitet, nøyaktighetskrav, operasjonelle krav og designkriterier ellers.
 
Helhetlig engineering med detaljdesign og utarbeidelse av detaljert tegningsunderlag gjennomføres. Dette omfatter alle delkomponenter, inkludert detaljert avklaring av komponenter fra underleverandører. Utføres av Marel med de verktøy og etter de metoder som er etablert. Sluttresultatet avstemmes med referansegruppe.
 
Etter endt fase, gjennomføres møte i referansegruppen med gjennomgang av delrapport, økonomistatus, tidsplan og vurdering om prosjektet videreføres til fase 2.
 
Aktivitetsbeskrivelse for fase 2: Bygging, funksjonstesting og feilretting av prototype
Hovedansvar: Marel.
 
2.1 Videreutvikling av teknologi for skanning av hvitfisk til bruk på makrellfilet
Gjennomføring: I hovedsak av Marel. Pelagia vil bidra med kompetanse ved behov.

Målet med denne aktiviteten er å videreutvikle Marels QC-skanner slik at den fungerer på makrellfilet. Basert på produksjonsunderlag utarbeidet i 
fase 1 vil pilot for skanning av makrell produseres på Marels egne eller tilknyttede verksteder. Mest sannsynlig vil dette i all hovedsak omhandle utvikling, testing, optimalisering av programvare slik at den fungerer på makrell.
 
2.2 Videreutvikling av teknologi for trimming av hvitfisk til bruk på makrellfilet
Gjennomføring: I hovedsak av Marel. Pelagia vil bidra med kompetanse ved behov.

Målet med denne aktiviteten er å videreutvikle Marels Flexicutter slik at den kan benyttes til makrellfilet. Basert på produksjonsunderlag utarbeidet i fase 1 vil pilot for trimming av makrell produseres på Marels egne eller tilknyttede verksteder. Mest sannsynlig vil dette i all hovedsak omhandle endringer av dyser, bånd, oppgradering av røntgen slik at den kan detektere mindre bein enn det som er mulig i dag. I tillegg må det utvikles, testes og optimalisere programvare slik at den fungerer optimalt på makrell.  
 
2.3 Testing og videreutvikling av renseenhet til bruk på makrellfilet.
Gjennomføring: I hovedsak av Marel. Pelagia vil bidra med kompetanse ved behov.
Målet med denne aktiviteten er å videreutvikle Marels Filet Washer slik at den kan benyttes til makrellfilet. Basert på produksjonsunderlag utarbeidet i fase 1 vil pilot for etter-rensing av makrellfilet produseres på Marels egne eller tilknyttede verksteder. Mest sannsynlig vil dette i all hovedsak omhandle endringer av dyser, bånd og børster slik at de fungerer optimalt på makrellfilet.
 
Etter endt fase, gjennomføres møte i referansegruppen med gjennomgang av delrapport, økonomistatus, tidsplan og vurdering om prosjektet videreføres til fase 3.
 
Aktivitetsbeskrivelse for fase 3: Testing av prototype i fullskala med feilretting
Hovedansvar: Marel.
 
3.1 Installasjon, testing og optimalisering av prototype fra fase 2 i Selje 
Gjennomføring: Marel sammen med utvalgt personell fra Pelagia.

Pelagia vil selv være ansvarlige for testing og optimalisering, men vil selvsagt gjøre dette i tett samarbeid med Marel. Her vil de ulike teknologiene evalueres både som en samlet enhet og som enkeltstående enheter. Feilretting vil utgjøre en stor del av arbeidet.

Det kan forventes at det i forbindelse med testing vil bli behov for justeringer av løsning og delkomponenter, og med gjentatt testing. Resultatene registreres og dokumenteres.
 
3.2 Kost/nytteanalyse 
Gjennomføring: Pelagia sammen med utvalgt personell fra Marel.

Basert på testresultater og økonomiske forutsetninger utarbeides en kost-/nytteanalyse. Analysen skal fremstille økonomiske virkninger og drøfte relevante effekter tilknyttet produksjon og marked for fisk. Følgende faktorer vil legges til grunn: 
reduksjon av manuelt arbeid
pris og estimert levetid på utstyr
kapasitet
• kvalitet (påvirker den nye løsningen kvalitet, enten positivt eller negativt)
 
Etter aktivitet 3.2 skal det gjennomføres møte i referansegruppen med gjennomgang av prosjektrapport, økonomi-status og vurdering om det skal produseres en videopresentasjon av teknologien (aktivitet 3.3).
 
3.3 Produksjon av videopresentasjon. 
Gjennomføring: Pelagia. 

Dersom man lykkes med å utvikle en velfungerende pilot for automatisk trimming av makrellfilet, så skal det produseres en film som skal fungere som reklame for teknologien. Filmen vil produseres av fagfolk og oppdraget vil legges ut på anbud.
Resultatene vil formidles i rapport når prosjektet er ferdig. Det kan bli aktuelt å formidle som et foredrag dersom dette er ønskelig. Det også bli laget en videopresentasjon av prosjekt og teknologi.
keyboard_arrow_up