Til innholdet

Prosjektnummer

901630

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901630
Status: Pågår
Startdato: 01.09.2020
Sluttdato: 30.06.2024

Utvikling av teknologi for automatisk singulering av makrellfilet i gjennom produksjonslinjen

​Opprinnelig bakgrunn for prosjektet
FHF sin satsning “Pelagisk løft – Økt verdiskaping av makrell” omhandler bl.a. etablering av en effektiv og bærekraftig produksjon av makrellfilet for eksport til Japan og Korea. For at norsk produksjon av makrellfilet skal kunne konkurrere med produksjon i lavkostland som Kina og Vietnam, må variable kostnader ved norske anlegg reduseres til et nivå som gir rom for en bærekraftig industriell produksjon.

I dagens produksjon er det størst arbeidsinnsats ved trimmebordet. Her er det også enkel teknologi som benyttes og ved en automatisering kan belastningen på personell reduseres. I tillegg er dette området på produksjonslinjen kostnadskrevende målt mot produsert filetvekt. Når man går mot å øke andelen av makrell som skal fileteres er det vesentlig å redusere graden av manuelt arbeid i stor grad.

Dersom en skal doble kapasieteten vil en med dagens situasjon måtte doble antall personer ved trimmebordet. Dette gjør at en stor del av de øknomiske fordelene med slik produksjonsøkning går tapt.

Innledende tester av selskapet Marel sin teknologi for trimming av hvitfisk har gitt overraskende gode resultater. Testene har gitt Pelagia AS tro på at det er mulig å benytte deres teknologi som utgangspunkt for videreutvikling til bruk på makrellfilet og har vært en utløsende faktor for at en ønsker å søke støtte til videreføring av arbeidet med denne problemstillingen.

Revidert bakgrunn basert på justert prosjektbeskrivelse per august 2022
Etter mer enn 5 års produksjon på pilotlinjen for filetering av makrell hos Pelagia Selje, ser bedriften potensialer for ytterligere forbedring av denne linjen som har vært næringens pilotlinje. Resultatene fra prosjektet vil komme hele næringen tilgode.

Dette prosjektet tok i utgangspunktet sikte på å utvikle en løsning for automatisk trimming med mål om å redusere behovet for manuell trimming med 80 %. Etterhvert som prosjektet gikk frem, ble det imidlertid avdekket at utfordringen med singulering av makrellfilet gjennom prosessen står i veien for å oppnå den ønskede gevinsten tilknyttet automatisk trimming. 

Utformingen av linjen gjør at filetene blandes sammen etter trimming og kommer inn i påfølgende trinn på en måte som påfører filetene skader. Dette fører til at trimmetrinnet blir overflødig og eliminerer muligheten for å sortere på kvalitet. 

Før man går videre med automatisk trimming, er en derfor nødt til å løse utfordringene med singulering. Prosjektet bør derfor omdefineres til å få løst de utfordringene som ligger i forkant av automatisk trimming. I samråd med styringsgruppen for prosjektet og FHF-ansvarlig for prosjektet er det hensiktsmessig og nyttig å omgjøre prosjektet i retning av en utvikling av teknologi med mål om å singulere produktet gjennom hele produksjonsprosessen. Da vil det senere bli en mindre utfordring å løse punktet med automatisk trimming.

Hovedutfordringen i dag er at produktet blir samlet etter trimmebordet og blir kontrollert og singulert før båndfryser. Etter båndfryser blir produktet igjen samlet før spiralfryser og blir ikke tilstrekkelig singulert før på selve graderen. Dette fører til unødvendig manuell håndtering, slag og støt. 

Det reviderte prosjektet er en oppfølging av prosjekt “Pelagisk løft – Pilotlinje for filetering av makrell” (FHF-901151) utført i 20152017 og det arbeidet som ble utført innledningsvis i dette prosjektet (september 2020–juni 2022), dvs. før prosjektet ble justert og revidert i august 2022.

I prosjektets første fase var Marel deltakende som partner gjennom en signert og forpliktende samarbeidsavtale. Marel er inneforstått med at prosjektet har blitt justert ut fra de funn som ble gjort innledningsvis. De vil dermed fratre sin rolle i prosjektet. 
​Opprinnelig hovedmål
Å utvikle eller tilpasse teknologi for automatisert trimming av makrellfilet, eventuelt i kombinasjon med en forbedret renseteknologi i eksisterende filetmaskin. Behovet for manuell trimming skal reduseres med 80 %.

Opprinnelige delmål
• Å videreutvikle og optimalisere QC-skanner for hvitfisk slik at den kan benyttes til evaluering av hver filet i forhold til størrelse, vekt, bein, lyter og trimmekategori på makrellfilet.
• Å videreutvikle Flexicut til å kunne utføre flere trimmingstyper av hver enkelt filet basert på individuell evalusering i QC-skanner med mulighet for å integrere hale- og nakkekutt.
• Å videreutvikle filetvasker fra Marel til å kunne fjerne rester av innmat på makrellfileten.
• Å innstallere, teste, ​​​dokumentere og demonstrere prototype for automatisert trimming av makrellfilet i fiskeindustrianlegg.
• Å beregne produksjonskostnad og sammenligne med dagen situasjon​.

Nytt hovedmål i forbindelse med ny prosjektinnretning (tidligere hovedmål ovenfor utgår)
Å utvikle teknologi for singulering av makrellfilet fra trimming, kvalitetskontroll etter trimming, og beholde de singulerte filetene gjennom båndfryser, spiralfryser, glasering og grading. Hovedmålet vil også derigjennom være å øke produktkvalitet og redusere behov for personell.

Nye delmål i forbindelse med ny prosjektinnretning (tidligere delmål ovenfor utgår)
Å minimalisere slag og støt på fileter.
Å ivareta kravet til løsninger med høy grad av arealeffektivitet.
Å singulere filet fra trimmebord til båndfryser.
Å singulere filet fra båndfryser til spiralfryser.
Å singulere filet fra spiralfryser til grader.
Å ivareta krav til effektivitet og god flyt i produksjonslinjen.
Følgende nytteverdi forventes på basis av nye mål i prosjektet:
• spart bemanning
• økt andel A-vare ved å unngå støt og dermed bedre bevare glasering
• potensielt økt volum i esker kan gi redusert emballasjekost og redusert fraktvolum
• økt holdbarhet ved bedre bevart glasering og mindre luft i esker
• økt opplevd kvalitet ved visuelt penere pakking i esker
 
Nytteverdi vil bli ytterligere vurdert og spesifisert gjennom fase 1.

Øvrige positive verdier for næringens nytte er disse:
• redusert bruk av personell og derigjennom reduserte faste kostnader/kg produsert vare
• økt gjennomsnitlig pris på ferdigvare på grunn av bedre produktkvalitet
• redusert fraktkostnader/kg filet
• økt kundetilfredshet og sterkere konkurransekraft mot filet produsert i lavkostland (Kina, Vietnam)
• mindre human håndtering av produktet og dermed også ytterligere reduksjon i mulig kontaminering
• redusert slag og støt gir bedre glasering og dermed økt andel A-vare (se ovenfor).
• singulering vil gi økt produktkontroll og gi bedre mulighet til å tilpasse produksjonen med økt takt og større produksjonsvolum uten reduksjon i produktkvalitet eller økt bemanningsgrad
• mindre manuelt arbeid
• mindre belastning på personell
• potensielt økt vektvolum ved penere og mer effektiv pakking i esker
• mindre CO₂-utslipp per eksportert volum
• mulig rom for reduksjon av emballasje
• bedre plassutnyttelse under lagring og transport
• økt vareflyt gjennom produsjonslinjen gir også bedre energiavtrykk
Opprinnelig gjennomføringsplan
Prosjektet skulle gjennomføres i tilknytning til FHFs satsing for “Pelagisk løft” og bygger videre på prosjektet; “Pilotlinje for filetering av makrell” (FHF-901151), hvor hensikten var å etablere en pilotlinje for filetering av makrell i Selje. Prosjektet skulle opprinnelig utføres i et samspill med følgende aktører: Brukerindustri; Pelagia AS og Teknologibedriften Marel, der:
• Pelagia skulle ha overordnet ansvar for prosjektledelse og rapportering til FHF. Pelagia vil være involvert i alle prosjektets aktiviteter.
• Marel, islandsk leverandør av teknologiske løsninger til prosessering av fisk, skulle inngå som samarbeidspartner i prosjektet og bidra med egeninnsats. Marel skulle ha hovedansvar for utvikling av teknologi og vil være eier av resultatene og sørge for at teknologi blir gjort kommersielt tilgjengelig etter avsluttet prosjekt.

Prosjektets opprinnelige 3 faser
Fase 1
Pelagia vil sammen med Marel, vurdere om det er mulig å videreutvikle eksisterende teknologi for hvitfisk/laks til bruk på makrellfilet. I tillegg vil det utarbeides kravspesifikasjoner og produksjonsgrunnlag for fase 2. 
 
Fase 2
Videreutvikling av teknologi beregnet for hvitfisk og laks. Teknologien skal både videreutvikles og optimaliseres slik at den blir egnet til bruk for makrellfilet.
 
Fase 3
Utviklet prototype for automatisk trimming av makrellfilet implementeres og feilrettes ved Pelagias produksjonsanlegg for filetering av makrell i Selje.
 
Aktivitetsbeskrivelse for fase 1: Evaluering av eksisterende teknologi og utarbeiding av kravspesifikasjon og byggeunderlag for pilot
Hovedansvar: Marel.

1.1: Evaluere tilgjengelig teknologi for automatisk trimming av makrellfilet
Gjennomføring: Samarbeid mellom Marel og Pelagia.

Denne aktiviteten skal gi innsikt i hvorvidt Marels teknologi for hvitfisk/laks kan benyttes på makrell og/eller om den vil kunne tilpasses til bruk på makrellfilet. Den vil gjennomføres ved at filetert, men utrimmet fisk sendes fra Selje til Marels fasiliteter på Island. Her skal personell fra Marel og Pelagia utføre tester for å evaluere følgende utstyr:
QC-skanner: Denne er en skanner som benyttes på hvitfisk og laks etter filetering for å identifisere blodflekker/misfarge, beinrester og andre defekter ved bruk av datasyn. I tillegg har den mulighet til å gi vektestimat basert volum på filet.
Flexicutter: Dette er en vanjett-kutter som benyttes til å fjerne tykkfiskbein, lage porsjoner og trimme hvitfisk. Den dentifiserer bein ved hjelp av røntgen.
Filet Washer: Dette er en vasker utviklet for å vaske og børste laksefilet ved spyle filetene med vann gjennom to dyser ved stabilet trykk, deretter føres filetene gjennom en børster.
 
For alle tre komponenter legges det til grunn en forutsetningen om en kapasitet på 90 fisk per minutt.
 
Følgende kriterier vil benyttes som grunnlag for evaluering av QC-skanner:
Teknologiens evne til å detektere: 
• forekomst av beinrester/finner
• blodflekker
• innvoller
• feil i kutt 

Følgende kriterier vil benyttes som grunnlag for evaluering av Flexicutter:
Teknologiens evne til å:
• utføre trimming på bakgrunn av individuell vurdering i QC-skanner
• utføre ulike trimmekategorier
• integrering av hale- og nakkekutt
• utbytte

Følgende kriterier vil benyttes som grunnlag for evaluering av enhet for etter-rensing:
Forekomst av:
• blodflekker
• bein/finner
• innvoller
 
1.2: Utarbeide kravspesifikasjon og utvikling av produksjonsunderlag.
Gjennomføring: Marel sammen med utvalgt personell fra Pelagia.

Som grunnlag for spesifikasjonene gjennomføres en behovsanalyse hvor tallmateriale og statistikk over produksjonsdata og nåværende grad av manuell trimming gjennomgås. Dette baseres på data fra pelagiske produksjonsanlegg. Det skal søkes å hente nye data, men også historiske data. Sammen med representanter fra produksjonsbedrifter (inkludert styringsgruppe) avklares spesifikasjoner for kapasitet, nøyaktighetskrav, operasjonelle krav og designkriterier ellers.
 
Helhetlig engineering med detaljdesign og utarbeidelse av detaljert tegningsunderlag gjennomføres. Dette omfatter alle delkomponenter, inkludert detaljert avklaring av komponenter fra underleverandører. Utføres av Marel med de verktøy og etter de metoder som er etablert. Sluttresultatet avstemmes med referansegruppe.
 
Etter endt fase, gjennomføres møte i referansegruppen med gjennomgang av delrapport, økonomistatus, tidsplan og vurdering om prosjektet videreføres til fase 2.
 
Aktivitetsbeskrivelse for fase 2: Bygging, funksjonstesting og feilretting av prototype
Hovedansvar: Marel.
 
2.1 Videreutvikling av teknologi for skanning av hvitfisk til bruk på makrellfilet
Gjennomføring: I hovedsak av Marel. Pelagia vil bidra med kompetanse ved behov.

Målet med denne aktiviteten er å videreutvikle Marels QC-skanner slik at den fungerer på makrellfilet. Basert på produksjonsunderlag utarbeidet i fase 1 vil pilot for skanning av makrell produseres på Marels egne eller tilknyttede verksteder. Mest sannsynlig vil dette i all hovedsak omhandle utvikling, testing, optimalisering av programvare slik at den fungerer på makrell.
 
2.2 Videreutvikling av teknologi for trimming av hvitfisk til bruk på makrellfilet
Gjennomføring: I hovedsak av Marel. Pelagia vil bidra med kompetanse ved behov.

Målet med denne aktiviteten er å videreutvikle Marels Flexicutter slik at den kan benyttes til makrellfilet. Basert på produksjonsunderlag utarbeidet i fase 1 vil pilot for trimming av makrell produseres på Marels egne eller tilknyttede verksteder. Mest sannsynlig vil dette i all hovedsak omhandle endringer av dyser, bånd, oppgradering av røntgen slik at den kan detektere mindre bein enn det som er mulig i dag. I tillegg må det utvikles, testes og optimalisere programvare slik at den fungerer optimalt på makrell.  
 
2.3 Testing og videreutvikling av renseenhet til bruk på makrellfilet.
Gjennomføring: I hovedsak av Marel. Pelagia vil bidra med kompetanse ved behov.
Målet med denne aktiviteten er å videreutvikle Marels Filet Washer slik at den kan benyttes til makrellfilet. Basert på produksjonsunderlag utarbeidet i fase 1 vil pilot for etter-rensing av makrellfilet produseres på Marels egne eller tilknyttede verksteder. Mest sannsynlig vil dette i all hovedsak omhandle endringer av dyser, bånd og børster slik at de fungerer optimalt på makrellfilet.
 
Etter endt fase, gjennomføres møte i referansegruppen med gjennomgang av delrapport, økonomistatus, tidsplan og vurdering om prosjektet videreføres til fase 3.
 
Aktivitetsbeskrivelse for fase 3: Testing av prototype i fullskala med feilretting
Hovedansvar: Marel.
 
3.1 Installasjon, testing og optimalisering av prototype fra fase 2 i Selje 
Gjennomføring: Marel sammen med utvalgt personell fra Pelagia.

Pelagia vil selv være ansvarlige for testing og optimalisering, men vil selvsagt gjøre dette i tett samarbeid med Marel. Her vil de ulike teknologiene evalueres både som en samlet enhet og som enkeltstående enheter. Feilretting vil utgjøre en stor del av arbeidet.

Det kan forventes at det i forbindelse med testing vil bli behov for justeringer av løsning og delkomponenter, og med gjentatt testing. Resultatene registreres og dokumenteres.
 
3.2 Kost/nytteanalyse 
Gjennomføring: Pelagia sammen med utvalgt personell fra Marel.

Basert på testresultater og økonomiske forutsetninger utarbeides en kost-/nytteanalyse. Analysen skal fremstille økonomiske virkninger og drøfte relevante effekter tilknyttet produksjon og marked for fisk. Følgende faktorer vil legges til grunn: 
• reduksjon av manuelt arbeid
• pris og estimert levetid på utstyr
• kapasitet
• kvalitet (påvirker den nye løsningen kvalitet, enten positivt eller negativt)
 
Etter aktivitet 3.2 skal det gjennomføres møte i referansegruppen med gjennomgang av prosjektrapport, økonomi-status og vurdering om det skal produseres en videopresentasjon av teknologien (aktivitet 3.3).
 
3.3 Produksjon av videopresentasjon. 
Gjennomføring: Pelagia. 

Dersom man lykkes med å utvikle en velfungerende pilot for automatisk trimming av makrellfilet, så skal det produseres en film som skal fungere som reklame for teknologien. Filmen vil produseres av fagfolk og oppdraget vil legges ut på anbud.

Ny gjennomføringsplan på basis av nye og endrede målsettinger
Prosjektet ønsker å bruke tid på å undersøke hensiktsmessige og plasseffektive løsninger før en løsning foreslås, og vil dermed dele prosjektet inn i 3 faser. 

Fase 1: Markedsundersøkelse av mulige teknologileverandører i et bredt leverandørmarked
Resultatet av denne fasen blir en grovprosjektering med revidering av budsjett og formalisert samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. 

Fase 1 vil utarbeide en nærmere arbeidsbeskrivelse og gjennomføringsdel for fase 2 og 3. 

Mulighetsstudie og prosjektering
• Referat fra oppstartsmøte for fase 1.
• Markedsundersøkelse og bedriftsbesøk.
• Levering av nærmere beskrivelse av behov og mulige teknologiske løsninger for en eventuell videreføring til fase 2. 
• Revidert og spesifisert  budsjett for fase 2 og 3. 
• Beskrivelse, rollefordeling og ansvarsplasseing av konsortium ved en eventuell videreføring til fase 2. 
• Formaliserte, forpliktende og signerte samarbeidsavtaler mellom Pelagia og aktuelle teknologibedrifter i henhold til FHFs krav til Prosjekt i bedrift (PiB)-prosjekter og retningslinjer i statsstøtteregelverket.

• Delrapport fra fase 1 med kost-/nytte analyse.
• Avklaring om mulig patentering.
• Beslutning om videreføring til fase 2.
• Referat fra møte i referansegruppen med representant fra FHF.

Fase 2: Prosjektering med aktuelle teknologileverandører/partnere fra fase 1
• Referat fra oppstartsmøte for fase 2.
• Detaljert beskrivelse og innhold av fase 2 vil fremgå av leveransene fra fase 1. Ved oppstart vil beskrivelser og budsjetter for fase 2 og 3 derfor være noe omtrentlige og erfaringsbasert. 
• Ferdig prosjektering av løsning.
• Beslutning om videreføring til fase 3.

• Delrapport fra fase 2
• Referat fra møte i referansegruppen med representant fra FHF.

Fase 3: Bestilling, installasjon, testing, feilretting og storskala test, implementering. Analyse og rapportering
• Referat fra oppstartsmøte for fase 3.
• Bestilling av materiell/prototyper i henhold til prosjektert løsning.
• Leveranse og installasjon på produksjonslinjen.
• Testing, godkjenning og igangkjøring.
• Referat fra møte i referansegruppen med representant fra FHF.

• Faglig sluttrapport
• Faktaark
• Videopresentasjon

Teknologien skal implementeres stegvis i eksisterende produksjonslinje. Det vil i fase 1 besluttes hvilken leverandør som velges som partner.
Opprinnelig formidlingsplan
Resultatene vil formidles i rapport når prosjektet er ferdig. Det kan bli aktuelt å formidle som et foredrag dersom dette er ønskelig. Det blir også laget en videopresentasjon av prosjekt og teknologi.

Ny formidlingsplan basert på endring av målsettinger:
Resultatene formidles ved at løsningen beskrives med tekst og bilder i sluttrapporten.

Dersom resultatene blir vellykket, vil det bli utarbeidet en kort video av prosjektresultatene, resultater og teknologi til bruk ovenfor kunder og andre interesserte. Det kan bli aktuelt å formidle resultatene som et foredrag dersom dette er ønskelig.
keyboard_arrow_up