Til innholdet

Prosjektnummer

901223

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901223
Status: Pågår
Startdato: 15.06.2016
Sluttdato: 01.04.2020

Utvikling av ny teknologi for filetering av makrell – Japan-cut

Markedet
Markedet for makrellfilét øker i Japan og Korea. Importørene i disse to landene kjøper i større grad fra Kina der foredlingen skjer i dag.

350.000 tonn landes i Norge der 180.000 tonn eksporteres til Japan. Målet er å øke foredlingen innenlands slik at 25 % av eksporten blir i form av filét, innen 2025.
 
Merverdi
Norsk produksjon av makrell har så langt vært i form av rundfrosset fisk. Bare 2,3 % av de norske landingene bearbeides til filét.

Når fisk landes og pakkes rundfrosset, fraktes også alt restråstoff ut av landet. Norske selskap går dermed glipp av verdien fra det store volumet av restråstoffet som finnes i fangsten.
 
Havbruksnæringen har behov for marint protein og marine fettsyrer til oppdrett av laks.

Sysselsetting
Industrien får økt nyttegrad av det volum makrell som kan bearbeides ved norske anlegg. Man anser at den potensielle verdien av makrell til filetering vil kunne gi betydelig økt sysselsetting. Det krever imidlertid en filét og en produksjonsteknikk som er så effektiv at den kan konkurrere med lignende produksjon i lavkostland.
 
Konkurransefordeler
FHF har i samarbeid med den pelagiske industrien opprettet en større satsing for å øke bearbeidingen av makrell. Satsingen kalles “Pelagisk løft – økt bearbeiding av makrell”. Som en del av dette initiativet inngår det et utviklingsarbeid for fileteringsteknologi. Dette prosjektet er en del av satsingen og forankret i FHFs Handlingplan for 2016.
 
Ny teknologi med automatiske prosesser minsker fordelene med produksjon i lavkostland. Økt etterspørsel av norskprodusert makrellfilét har også bidratt til å endre markedets interesse for bearbeidet makrell fra Norge. Økt foredling skaper muligheter, men også utfordringer for selskaper innen pelagisk næring.
 
Økt teknologinivå
Ved overgang fra pakking og frysing av rund til bearbeidet makrell, må flere utfordringer løses. Utfordringene er mange og finnes langs hele verdikjeden fra mottak til utvikling av nye markedsmuligheter. For å kunne lykkes er det viktig å utvikle nye teknologiske løsninger.

Utviklingen av nye teknologiske løsninger innebærer utfordringer med å få skåret en filét med fin snittflate, tilstrekkelig høy kapasitet, produkthåndtering, automasjon og produksjons- og investeringskostnader.
 
Det er et ønske fra pelagisk næring at en får til å løse utfordringene knyttet til automatisk mating, hodekapping, halekapping og filetering av makrell. Dessuten kommer prosjektet til å utvikle teknologi for etterhåndtering og automatisk kvalitetssortering av den ferdige filéten.
 
I dette prosjektet ønsker en å utnytte eksisterende VMK-maskiner. Det vil gi høyere kapasitet enn eksisterende teknologi i markedet. Dermed vil også produksjonen bli mer rasjonell.
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) vil også forbedres ved høyere grad av automatisering.
 
Prosjektet skjer i nært og forpliktende samarbeid med Pelagia AS.
• Å utvikle teknologi for automatisk filetering av “Japan-cut”-filét med temperatur fra minus 1,5 til minus 3 °C.
• Å tilpasse den nye utrustningen til eksisterende produksjonslinje for norsk pelagisk industri.
 
Delmål
• Å håndtere “frosset” makrell gjennom hele VMK-linjen, (VMK52/VMK31/VMK16/VMK11) inkl. automatisk innmating.
• Enheten for filet skal kunne monteres på eksisterende VMK11-filetmaskin.
• Enheten skal være mekanisk.
• Enheten for filet skal kunne demonteres slik at produksjon av “Euro-cut”-filét kan utføres i samme maskin.
• Enheten skal ha en produksjonskapasitet på 150 fisk per minutt.
• Enhetens design tilpasses enkelt og effektivt renhold og hygiene.
• Restråstoff, som slog og innmat, transporteres ut sammen med ryggbein.
• Snittflaten skal tilfredsstille markedets krav og spesifikasjoner.
• Enhet for kontroll og etterrensking av filéter skal inngå (som en separat anordning).
Økt bearbeiding av makrell gir økte inntekter og økt verdiskaping for norsk pelagisk industri. Det gir også økt utnytting av restråstoff og derigjennom større nytteverdi for norsk fiskerinæring. Den ferdig utviklede teknologien vil ha stor betydning for videre utvikling av pelagisk industri.
 
Økt foredling av makrell har også en effekt på miljøet, ettersom restråstoffet kan anvendes til produksjon av fiskemel og råstoff for havbruksnæringen. Ved en gradvis overgang til produksjon av filét, vil også volum transportert vare til oversjøiske markeder bli redusert. Dermed vil satsingen gi lavere CO₂-utslipp og høyere miljøeffekt.
 
Sammenlignet med dagens teknologi for produksjon av samme produkt, vil næringen øke produksjonskapasiteten vesentlig. En automatisk produksjon kommer også til å gi økt rasjonaliseringsgrad for virksomheten. Dette gir igjen økt konkurransekraft hos den norske pelagiske industrien.
 
Det ligger også en forventet nytteverdi i at teknologien gir forbedret HMS-effekt i bedriften.
 
Et vellykket resultat vil gi en kort tilbakebetalingstid. Ressursbruken står derfor i forhold til potensiell nytteverdi.
Prosjektet deles inn i tre faser med underliggende steg.
 
VMKs filétlinje består i hovedsak av tre ulike maskiner: Automatisk mater (VMK31), Hodekapp (VMK16), og Filetmaskin (VMK11). Det er nødvendig å tilpasse hver maskin separat for å kunne håndtere “frosset” makrell.
 
Fase 1: Filetere makrell utelukkende med “Japan-cut” i VMK11
Steg 1 – Konseptutvikling og innsamling av data.
Steg 2 – Småskala test i VMKs eget testrom.
Steg 3 – Test hos norsk produsent.
 
Fase 2: Håndtere “frosset” makrell gjennom hele linjen
Steg 1 – Småskala test i VMKs eget testrom.
Steg 2 – Test hos norsk produsent.
 
Fase 3: Kontroll og etterjustering av filéter
Steg 1 – Konseptutvikling.
Steg 2 – Konstruksjon av prototype.
Steg 3 – Småskala test i VMKs eget testrom.
Steg 4 – Test hos norsk produsent.
 
Nærmere beskrivelse av faser:
 
Fase 1, steg 1
I fase 1 legges det vekt på utvikling av ny teknologi for å skjære filét av makrell til “Japan-cut”.
 
Gjennomføring: Mars–juni 2016.
Sted: VMK testrom, Kalmar, Sverige.
Ansvarlig: Arenco AB (VMK).
• Konseptløsning for ny teknologi utarbeidet med kartlegging av kravspesifikasjon.
• Spesifikasjon på skåret filét skaffes tilveie av Pelagia AS.
• I første omgang skal eksisterende teknologi anvendes til å skjære filét. Utgangspunktet er at den nye teknologien skal monteres som et eget aggregat på eksisterende filétmaskin, VMK11.
• VMK har lang erfaring med å skjære filét med “Euro-cut” i eksisterende maskin som nå vil bli anvendt. Dette er en kjent måte for VMK å videreutvikle egen teknologi. Konstruksjon og design skjer hos VMK.
 
Fase 1, steg 2
Gjennomføring: August–september 2016, i Liavåg 2016 (avhengig av sesong).
Sted: Pelagia AS, Liavåg, Norge.
Ansvarlig: Arenco AB (VMK) og Pelagia AS.
• Utvikling av prototypedeler for å skjære makrell (Scomber Scombrus) begrenset til “Japan-cut”.
• Tester gjennomføres på makrell (Scomber Scombrus) som leveres av Pelagia AS, jan 2016. Størrelse: 300–600 gram.
– I første omgang skjære filét med ”Japan-cut”.
– I andre omgang håndtere temperert fisk.
– Innledende tester gjennomføres i VMKs testlaboratorium i Kalmar og utføres av servicetekniker. Som faglig “støttespiller” vil en benytte kompetanse fra Nordic Supply AS. Tester skal skje med tempert fisk med kjernetemperatur fra minus 1,5 °C til minus 3 °C.
• Utførte tester dokumenteres med måling av temperatur, film og bilder.
• Beslutning om prosjektets måloppnåelse i forhold til kravspesifikasjon og overgang til fase 1, steg 3 gjøres i samarbeid med Pelagia AS og styringsgruppen.
 
Fase 1, steg 3
Gjennomføring: Desember 2016.
Sted: Pelagia AS, Liavåg, Norge.
Ansvarlig: Arenco AB (VMK) + Pelagia.

• Forflytting av utrustning fra VMK i Kalmar til Pelagia, Liavåg.
• Sekundære tester og feilretting gjennomføres i Liavåg og i samarbeid med produsent.
• Testing og evaluering foregår i samarbeid med produsent og styringsgruppen for prosjektet. Dette foregår til en oppnår akseptabel funksjon og kvalitet på fileten.
 
Fase 2, steg 1
I fase 2 legges det vekt på øvrige funksjoner i VMKs maskinlinje. Dette gjelder innmating, hodekapping og transport av frosset fisk.
 
Gjennomføring: April–juni 2016.
Sted: VMK testrom, Kalmar, Sverige.
Ansvarlig: Arenco AB (VMK).

• Testing og utvikling av utstyret for å håndtere “frosset” makrell gjennom hele VMK-linjen. Den nye teknologien skal passe inn i eksisterende produksjonslinje for norsk pelagisk produsent.
• Småskala tester skal foregå i VMKs egne lokaler og utføres av VMKs eget personell. Nordic Supply og Pelagia vil bli benyttet som ressurs og rådgivning.
• Tester skal skje med temperert fisk som har kjernetemperatur fra minus 1,5 til minus 3 °C. Håndtering av fisken med en overflatetemperatur på ca. minus 3 °C. Ønsket temperatur kan bare simuleres og ikke reguleres i lab-miljøet.
• Kritisk punkt er “bananfisk” og andre skader på fisken.
• Beslutning om prosjektets måloppnåelse i forhold til kravspesifikasjon og overgang til fase 2, steg 2 vil bli gjort i samarbeid med Pelagia AS.
 
Fase 2, steg 2
Gjennomføring:
August–desember 2016 (avhengig av sesong).
Sted: Pelagia AS, Liavåg, Norge.
Ansvarlig: Arenco AB (VMK) + Pelagia AS.

• Forflytting av enhet fra VMK i Kalmar til Pelagia, Liavåg.
• Forflytting av enhet skjer samtidig med enhet for filetmaskin.
• Sekundære tester og feilretting av levert enhet for innmating og hodekapping gjennomføres i Liavåg i samarbeid med næringsbedriften.
• Testing av utstyr skjer i samarbeid med næringsbedrift og styringsgruppen til en kommer fram til en akseptert kvalitet på sluttproduktet.
• Fullskala test sammen med fase 1 (skjæring av filet).
 
Fase 3, steg 1
I fase 3 legges det vekt på utvikling av enheten for automatisk identifisering av ettersortering av filéter med kvalitetsavvik.
 
Gjennomføring: Januar–mars 2017.
Sted: VMK, Kalmar, Sverige.
Ansvarlig: Arenco AB (VMK).

• Konseptutvikling av enheten for å kontrollere filét etter skjæring.
• Utvikling av tekniske løsninger i samarbeid med interne ressurser for konstruksjon og sammen med eksterne samarbeidspartnere innen visjon og programmering.
• Kriterier for bedømming av kvalitet gjøres i samarbeid med Pelagia.
• Metode for etterjustering fastsettes.
• Sannsynligvis havner dette separat i en maskin plassert etter filétmaskinen, hvilket kan forandre plassbehovet hos produsent.
• Beslutning om prosjektets måloppfyllelse i forhold til kravspesifikasjoner og overgang til fase 3, steg 2 skjer i samråd med Pelagia AS og styringsgruppen.
 
Fase 3, steg 2
Gjennomføring: April–mai, 2017.
Sted: VMK, Kalmar, Sverige.
Ansvarlig: Arenco AB (VMK).

• Bygging av prototype i VMKs eget verksted.
• Funksjonstesting og feilretting av prototype.
 
Fase 3, steg 3
Gjennomføring: Mai–juli 2017.
Sted: VMK testrom, Kalmar, Sverige.
Ansvarlig: Arenco AB (VMK).
• Småskala tester skal skje i VMKs egne lokaler og utføres av egne serviceteknikere. Som støttespillere og rådgivere vil en benytte ressurspersoner hos Nordic Supply AS samt representant fra Pelagia AS.
• Beslutning om prosjektets måloppnåelse i forhold til kravspesifikasjon og overgang til fase 3, steg 4 blir gjort i samarbeid med Pelagia AS og styringsgruppen.
 
Fase 3, steg 4
Gjennomføring: August–september 2017.
Sted: Pelagia AS, Liavåg, Norge.
Ansvarlig: Arenco AB (VMK) + Pelagia AS.

• Forflytting av enhet fra VMK i Kalmar til Pelagia, Liavåg.
• Sekundære tester og feilretting gjennomføres i Liavåg og i samarbeid med Pelagia AS.
• Testing og utbedring pågår i samarbeid med Pelagia AS og styringsgruppen for prosjektet til en akseptert funksjon av utrustningen og akseptert kvalitet på sluttproduktet er oppnådd.
 
Prosjektavslutning
• Oppsummering av prosjektet og presentasjon av resultater og de erfaringer som er gjort under prosjektet.
• Avslutting av prosjektet gjennom styringsgruppens og prosjektleders samlede bedømming og konklusjon av nytteverdi.
• Evaluering av funksjon i samarbeid med Pelagia. Beskrivelse av designkonsept og beskrivelse av nytte og funksjon.

Implementering
Implementeringen skjer på en produksjonslinje hos Pelagia Liavåg i perioden 2016–2017. Grunnlaget for test og utvikling står i forhold til eksisterende og forpliktende samarbeidsavtale mellom Arenco VMK og Pelagia AS.

  
​Justering av målsetting og kurs for prosjektet
Prosjektgruppen har konkludert med å avslutte utviklingsarbeidet med filetmaksinen fordi samarbeidsbedriften (Pelagia) ikke ser at det er mulig å nå de kvalitetsmål som er satt. I stedet konsentreres det videre arbeidet med tilpasning av VMK sitt innmatingssystem til Toyo filetmaskin for makrell. Denne dreiningen av hovedformålet er i samsvar med prosjektbeskrivelsen under Fase 2 (Håndtering av fryst makrell gjennom hele VMK-linjen).

Første steg i dette arbeidet er oppstartsmøte i januar 2019. Arbeidet vil bli utført etter følgende trinn:
1. Teknisk diskusjon om fortutsetninger og mål. Sted: Selje den 16. januar, 2019
2. Analysere og utvikling av teknisk løsning. Tidsfrist: 15. mars, 2019
3. Utarbeidelse av prototype. Tidsfrist: 15. juni, 2019
4. Installasjon og test ved Pelagia sitt anlegg i Selje. Tidsfrist: 30. september, 2019
Resultatene kommuniseres gjennom presentasjoner på Pelagisk Arena 2016 i Ålesund, rapporter, filmer og presentasjoner for aktører i norsk pelagisk industri, samt visning av prototype. Rapportene vil publiseres på FHFs hjemmesider.
keyboard_arrow_up