Til innholdet

Prosjektnummer

901665

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901665
Status: Avsluttet
Startdato: 15.03.2021
Sluttdato: 01.09.2023

Industriell løsning for tining og nedkjøling av makrell til filetering

Utviklet automatiserte prosesser for kjøling av ferskt råstoff til filetering av makrell
​• Tine/kjøletankene fra Skaginn 3X/Baader fungerer hensiktsmessig, og har blitt brukt i kommersiell filetproduksjon av fryst og fersk makrell, nesten kontinuerlig siden oppstart i mars 2022. 
• Skrutankene fungerer utmerket til tining. 
• Kapasiteten er god og man kan begynne å produsere på fisken omtrent 5-6 timer etter at tiningen starter.
• Ved riktig temperatur i tinetanken blir blokkene brutt fra hverandre, andelen bøyd (“banan”)-fisk minimeres, samtidig som kjernetemperaturen på fisken er tilfredsstillende lav slik at kvaliteten ikke forringes. 
• RoteX tankene kjøler fisken ned i løpet av ca. 45 min til ønsket temperatur. Men det er en utfordring at fisken ikke er hard nok for filetering ved denne temperaturen. Dette medfører at kapasiteten på nedkjøling av fersk fisk til ønsket tekstur blir mindre enn ønskelig, slik at oppgitt kapasitet når det gjelder nedkjøling av fersk fisk blir for lav.
• Fisken blir ikke “hard nok” (faseovergang?) for filetmaskinene på tross av at kjernetemperaturen er -3 °C. 
• Erfaringene viser at fisken trenger mer tid i kjøletankene enn først beregnet og at det helst bør være i lake som er vesentlig kaldere enn -3 °C. 
• Forsøkene som ble gjennomført kunne av ulike årsaker kun undersøke effekten av to faktorer på gaping og væskeslipp (etter tining): temperatur målt ved utløp av tinetank og temperatur ved innløp fra fartøy (kjølt fisk). Det ble ikke påvist signifikante effekter av noen av disse faktorene på gaping og væskeslipp.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Ansvarlig organisasjon har vært Skagin 3X som i løpet av prosjektperioden har blitt oppkjøpt og integrert i Baader-konsernet. 

Ved å kombinere løsninger for tining og kjøling, har resultatet blitt et rasjonelt anlegg som fungerer industrielt både til fersk og fryst makrell.

Forsøkene ble gjennomført i tilnærmet fullskala. Dette gir mest mulig realistiske betingelser og lar seg dessuten kombinere med regulær produksjon, som er avgjørende når råstoffmengden som inngår i et fullt anlegg er anslagsvis 10–20 tonn. Vikomar sitt eget utviklingsarbeid, med kontinuerlige justeringer og tilpasninger, har medført at anlegget kom i bruk til kommersiell filetproduksjon, like etter at alle tekniske mangler og innkjøringsproblemer var løst. Teknologien er implementert og er i operativ bruk.
​Prosjektet har vært svært nyttig for å få utviklet en teknologisk løsning som løpende kan levere riktig temperert rund makrell til filetering. Teknologien er ferdig implementert og pelagisk næring ved Pelagisk faggruppe har sett løsningen i fullskala drift.
Utvikling av teknologi, prosess og kunnskap om filetering av makrell i Norge har hatt høy prioritet i norske bedrifter i en årrekke, og flere prosjekter har blitt gjennomført på dette området (Karlsdottir et al. 2018; Sone et al. 2017; Washausen and Lind Olsen 2018). Fortsatt gjenstår det å forbedre deler av prosessen, som kan bidra til reduserte produksjonskostnader og/eller økt kvalitet på det ferdige produktet. Hovedmålsetningen er at norsk-produsert makrellfilet skal bli konkurransedyktig med tilsvarende produksjon i lavkostland.

Makrell-sesongen er forholdsvis kort, og produksjon av filet må derfor baseres på både ferskt og fryst råstoff. For ferskt råstoff må temperaturen senkes noe i forhold til temperaturen ved landing. For fryst råstoff må temperaturen heves til riktig nivå, som for en type filetmaskiner som er konstruert for makrell, ligger på ca -2,7 °C. Her er det lite slingringsmonn, og utfordringen ligger bl.a. i at fisken ikke må være “tint”. Produksjon av IQF-frosset makrellfilet stiller store krav til at råstoffet holder riktig temperatur ved filetering. Og temperaturen må være jevn gjennom hele fisken.  Dette har man vært klar over lenge, og tidligere prosjekter har hatt som målsetting å gi anbefalinger til hvordan man bør tine blokkfrosset makrell, med anbefalt temperatur og oppholdstid i blokkdelingsfasen og utjevnings­fasen, og til slutt-temperatur med hensyn på optimalisering av filetutbytte og best mulig snittflate på filetene. Prosjektgruppen er imidlertid ikke kjent med at en slik anbefaling har blitt publisert, så en optimalisering av temperaturforløpet i tinevannet og i fisken, samt styring av dette, blir en sentral del av dette prosjektet.

Spesielt vil det bli lagt vekt på å finne optimal balanse mellom de to trinnene av tineprosessen; bryting av blokk og tining av enkelt-fisk og kombinasjonen med utjevning/superkjøling. Responsvariablene vil være andel fisk som kan fileteres, samt snittflate/filetspalting og væsketap på filet etter filetering og etter fryselagring.

I så henseende er det derfor en stor fordel å kunne bygge på teknologi og utstyr som er i bruk kommersielt, til tilsvarende delprosesser, om enn for andre fiskeslag enn makrell. Dessuten er nøyaktig styring og kontroll av temperatur kritisk. Dersom anlegget skal være eksponert for utetemperatur, som i Norge kan variere mellom f.eks. -15 og +25 °C, så blir nøyaktig temperaturkontroll en utfordring, i og med at man risikerer at varme fjernes til eller tilføres fra omgivelsene, slik at betingelsene må justeres i forhold til utetemperaturen. Prosjektgruppen anser dette for å være en suboptimal løsning. Den vil dessuten kreve et lukket, godt isolert system, som kan ha utfordringer knyttet til drift og hygiene.

Skaginn 3x-anlegget bygger på en kombinasjon av løsninger ved bruk av åpne skrutanker. Disse kan plasseres ute, forutsatt et enklere skjermings- eller overbygg. Men det anbefales å ha det innendørs for å ha kontroll på temperaturvariasjoner, og sikre hygiene og kvalitetskrav.

For ferskt råstoff foreligger det i dag kommersielle løsninger for superkjøling, som bl.a. brukes på torsk og laks, som sannsynligvis også vil kunne brukes på makrell. Men spesielt for fryst råstoff har det vist seg å være utfordrende å ha full kontroll på temperaturutviklingen helt fram til filetering, samtidig som krav til effektivitet og skånsom håndtering opprettholdes.

Målet er å kombinere løsninger for kjøling og tining, i et rasjonelt anlegg som vil fungere industrielt både til fersk og fryst makrell. Det vil være av avgjørende betydning at prosjektet kjøres på en industriell løsning og at prosjektet baserer seg på dette.
​Hovedmål
Å utvikle automatiserte prosesser for kjøling av ferskt råstoff, og temperaturheving på fryste blokker, til en bestemt temperatur (f.eks. -2,7 °C), med en kapasitet som er tilpasset en stk. filetmaskin for makrell.

Delmål
• Å utvikle en tIlpasset kjøling av ferskt råstoff til ned mot -2,7 °C gjennom hele fisken. To tanker brukes til kjøling ved hjelp av SUB CHILLIN® teknologi fra Skaginn 3X.
• Å oppnå en temperaturheving (opptining) av fryste blokker med makrell, til ca -2,7 °C gjennom hele fisken.
  ◦ Å benytte tank 1 til oppstart av tineprosessen og splitte opp fryste blokkene til enkeltfisk.
  ◦ Å benytte tank 2 til å utgjevne temperaturen til -2,7 °C gjennom hele fisken.
• Å optimalisere kjøle/tine-kapasitet i forhold til fileteringskapasitet.
• Å forene løsningene for opptining og kjøling i ett styresystem som styrer og overvåker prosessene.
• Å utvikle og tilpasse en teknologi som med en kapasitet på tank 1: opptining 20 kg blokk 4 tonn per 100 minutter, tank 2: utjevning og kjøling 9 tonn per 40 minutter. Kjøling fersk makrell til -2,7 °C ved hjelp av 2 stk. tanker de og en kapasitet på 18 tonn per 40 min.
På kort sikt er nytteverdien åpenbar for foredlingsbedriften Vikomar, som vil få en skreddersydd tine og kjøle-løsning, som gir fisk med optimal temperatur for filetering i spesialtilpassede makrell-fileterings maskiner. Nytteverdien vil også være betydelig for utstyrsprodusenten Skaginn 3x, som vil kunne tilby en ferdig utviklet og gjennomprøvd løsning for tining og kjøling av makrell til filetering. På litt lengre sikt vil resultatene fra prosjektet bidra til at alle bedriftene som driver med eller planlegger filetering av makrell, vil ha tilgang til gode og rasjonelle løsninger for kjøling og tining.

Økt filetering av makrell bidrar til økt bearbeidingsgrad og økt lønnsomhet for industrien. Per i dag er det mange som tilbyr rundfrosset makrell, og marginene er små. En annen betydelig oppside er økt tilgang på restråstoff. Restråstoff fra makrellfiletering inneholder mye fett med en stor andel umettede fettsyrer, og det er et svært ettertraktet råstoff.

Optimal temperatur på fisken når den sendes inn i filetmaskinen er avgjørende for filetkvaliteten. Produsenten av maskinen for filetering av makrell har angitt et spesifikt temperaturområde, og desto mindre temperaturen varierer fra denne – i hver fisk, desto jevnere blir filetkvaliteten.

Det viktigste elementet med hensyn til produksjonskapasiteten, er knyttet til mulighetene for å filetere fryst/tint makrell. Dette utvider produksjonssesongen til hele året, og man kan i teorien filetere så mye som råstofftilgang og fileteringskapasitet tillater.

Temperaturhevingen på råstoffet til -2,7 °C, i forkant av filetering kan gjennomføres på en rekke ulike måter: Men målsetningen er at blokkene skal splittes og at gjennomsnittstemperaturen i fisken skal heves i skrutank 1 og utjevnes til -2,7 °C i hele fisken i skrutank 2.

Økt filetering av makrell bidrar i første rekke til redusert eksportvolum, og dermed til lavere karbonavtrykk. I tillegg kommer miljøeffektene av de gode løsningene for utnyttelse og foredling av restråstoff, som vi har i Norge, og som sikrer 100 % utnyttelse av ressursen.
Prosjektet baserer seg på å utvikle og tilpasse en kjøle- og/eller tine-teknologi tilpasset en industriell linje som har en kapasitet på 40 tonn råstoff per døgn. Forsøkene vil bli gjennomført i samarbeid med Vikomar AS og i tilnærmet full skala.
 
Fase 1: Produksjon/Installasjon
Ansvarlig: Skaginn 3X
Utvikling og tilpasning av teknologi beregnet for industriell testing. Linjen består av to RoteX skrutanker på 30 kubikkmeter som begge skal fungere som nedkjølingstanker i fersksesongen. For fryst råstoff vil oppsplitting av blokker foretas i tank nr. 1, hvorpå fisken overføres til neste RoteX-skrutank på 30 kubikkmeter som er en kjøletank med påkoblet superkjølings­teknologi, hvor temperaturen i makrellen blir utjevnet og stabilisert til ca -2,7 °C og er ferdig temperert for mest mulig skånsom filetering.
 
Fase 2: Testing av nedkjøling
Optimalisere og tilpasse nedkjøling av ferskt råstoff ved bruk av begge tankene. Testing av utstyret med nedkjøling av fersk makrell gjennomføres i perioden september–november 2021. Mulig feilretting gjøres på stedet.
 
Fase 3: Testing av temperaturheving/utjevning 
Optimalisering av temperaturheving i fryst råstoff og utjevning av temperaturen til -2,7 °C. Den første temperaturhevingen gjennomføres i en tinetank, hvorpå fisken overføres til neste RoteX kjøletank for temperaturutjevning. I tillegg vil det gjøres registrering av fordeling av råstoff i tankene og tidsforløp for splitting av blokker, for å justere styring av optimal flow. Eventuell feilretting gjøres på stedet.
 
Det vil bli målt temperatur i fisken under temperaturhevingen og utjevningsprosesssen, og i filet, før og etter filetering. Filetkvaliteten vil bedømmes ut fra vurdering av snittflate og væsketap. Dessuten vil filetutbytte registreres. Underveis i prosjektet gjøres energiberegninger gjennom tineprosessen, disse beregningene vil være en egen leveranse i prosjektet. Nofima vil være sentral på disse områdene.
 
Testing av utstyret med tining og utjevning/nedkjøling av makrell til filetering skjer i perioden oktober 2021–februar 2022.
For å sikre at resultatene fra prosjektet når ut til pelagisk næring, vil kommunikasjonen skje både til næringsaktører og forskningsmiljø. Nofima sine kommunikasjonskanaler (nettsted, nyhetsbrev og sosiale medier) har vist seg å være effektive. Resultater distribueres også til bransjemedier. Produsenten Skaginn 3x har også interesse av å kommunisere resultatene og dokumentasjon knyttet til sitt nye anlegg, Prosjektrapporter fra Nofima gjøres offentlig tilgjengelige (åpne rapporter). Forskere i prosjektet gis mulighet til å publisere resultat fra prosjektet i vitenskapelige tidsskrift med fagfellevurdering.

For å spesifikt nå industriaktører, vil man også presentere prosjektresultater i fagblad og på relevante messer og industrimøter, eventuelt som eget webinar. FHFs pelagiske faggruppe vil bli invitert til å se nærmere på den ferdig utviklede teknologien når prosjektet er avsluttet.
keyboard_arrow_up