Til innholdet

Prosjektnummer

901207

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901207
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2016
Sluttdato: 30.11.2016

Utrede ringnotflåtens behov og krav til en trenings- og opplæringssimulator (SeineSim): Forprosjekt

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Konklusjon

Antall innspill og tilbakemeldinger fra næringen har vært mindre enn forventet. Allikevel er det mange som har vært svært positive til utviklingen av en slik treningssimulator. De negative tilbakemeldingene som har kommet har handlet om kostnader (“Hvem skal betale?”) og krav (“Blir dette obligatoriske kurs som blir tredd ned over hodene våre?”). Det virker dermed som om engasjementet ville øke betraktelig om man kunne gjøre avklaringer rundt finansiering av utviklingsarbeidet og forretningsmodell for en ferdig simulator. Det er allerede lagt opp til at et eventuelt utviklingsløp ikke primært skal finansieres av rederiene, så dette burde ikke utgjøre noe problem.

Dersom man ønsker et bredt engasjement fra næringen for å utvikle treningssimulatorer innen ringnot, kunne det være gunstig å legge vekt på at dette skal brukes innen utdanningssystemet, og ikke skal danne obligatoriske krav for folk i næringen.

De mulige synergiene mot redskapsutvikling bør ikke undervurderes. Mange av de samme modellene som trengs for treningssimulering kan også benyttes for analyse av redskap. Dette kan være nyttig for utvikling av redskap (utforming, styrkekrav) og for å forstå hvorfor ting har gått galt eller hvorfor man har problem med redskapen (plager med riving av not eller “mår” på lina).

For å oppsummere, så kunne et videre løp for å utvikle en treningssimulator sannsynligvis nyte godt av:
• en skisse av forretningsmodell for ferdig simulator
• avklaring om finansiering av utvikling
• involvering av utdanningsinstitusjoner i utviklingsarbeidet
• å utnytte mulige synergier ved å ta med aktører med interesse innen redskapsutvikling og/eller -analyse
 
Behov - Hva ønsker man å trene på?
Mange tema har blitt spilt inn som aktuelle å trene på. Disse er beskrevet i det følgende:

Bestemmelse av fiskeart og mengde
Man ønsker å trene på å tolke sonar og ekkolodd for å bestemme fiskeart og mengde. Hydroakustiske instrument viser ulik signalstyrke avhengig av hvilken retning man ser fisken fra, og dette kan en treningssimulator bidra til å visualisere. På samme måte vil ulike frekvenser gi ulike signalnivå for ulike fiskeslag. Man kan også se for seg at informasjon fra nabobåter og innmeldinger integreres i beslutningsgrunnlaget.

Planlegging av kast
Man ønsker å trene på å ta hensyn til:
• vind, strøm og bølger
• fiskens adferd, både ved kasting på slør og på flekker
• fiskens døgnrytme, samling/spredning og vertikal vandring

Kasting/haling
Man ønsker å trene på:
• å bestemme bunnforhold fra kartplotter og ekkolodd
• å unngå kontakt med dårlig bunn eller hefter
• å unngå for store krefter på nota fra fartøyet
• å unngå å rive not på grunn av kontakt med bunn eller for hard snurping
• riktig snurping under gjeldende strømforhold
• avgjørelse om slipping. “Kvitblåse”-problematikk og andre reguleringer
• å unngå not i propell
• å ta fartøy rundt ved dårlig vær

Generelt
I tillegg ønsker man å trene på:
• kommunikasjon
• tekniske feil (motorer som stopper, thrustere som slutter å fungere, redskap som ødelegges)
 
Krav til simulator – versjon 1
Denne delen spesifiserer utkast til krav for at en simulator skal oppleves å ha minimalt med funksjonalitet og likevel ha noe bruksverdi. Dette kan sees på som krav til en demonstrator for at denne skal være egnet til å gjøre vurderinger omkring videre utviklingsløp:
• 3D-visualisering på én skjerm/prosjektor
• enkle manøverorgan (ikke bropult, men enkle fysiske hendler)
• fartøymodell som håndterer sidepropeller, hovedpropell, ror og bølger, med forenklet modellering av samvirke mellom sidepropeller og hovedpropell
• forenklet notmodell som kan estimere notas geometri og dybde under kasting og haling, men som ikke kan beregne krefter i nota, riving, påvirking fra fisk og propellstrømmer
• forenklet modell for fiskeadferd
• forenklet visning av sonar og ekkolodd
• forenklet visning av kartplotter
• dypt vann (ingen bunn)
 
Krav til simulator – versjon 2
Denne delen spesifiserer tilleggskrav til en treningssimulator for ringnot for at denne skal være egnet for reell trening. Dette omfatter både tekniske krav og krav til hvordan simulatortreningen utføres.

Tekniske krav
De tekniske kravene til simulatoren kan sammenfattes som:
• naturtro 3D-visualisering
• virkelighetsnært fysisk manøverplass
• notmodell beregner interne krefter og kraftfordeling
• estimerer krefter på nota fra fisk
• krefter fra bunn på not
• nota kan revne
• forbedret samvirke mellom sidepropeller, hovedpropell, skrog og not
• ulike bunntyper
• forbedret simulering av notas oppførsel nær propell
• estimering av notas påvirkning på vannstrøm

Krav til drift av simulator
Selv om de tekniske kravene må oppfylles for å etablere en vellykket treningssimulator, kan det hevdes at det er andre krav som vil være minst like viktige. Dette er krav som må oppfylles for at simulatoren skal gi et faktisk treningsutbytte og på den måten bidra til at folk er interessert i å delta på kurs. Av slike krav kan det nevnes:

Krav til instruktører
Kompleksiteten i de operasjonene det skal trenes på, samt utfordringene forbundet med simuleringen av disse, gjør at både kunnskapsnivå og de personlige egenskapene til instruktørene vil være viktige. Dette er ikke minst viktig om kursdeltakerne er erfarne skippere, som kan forventes å være mer kritiske og lettere finne svakheter ved både teknologi og kursopplegg.
Forprosjektet gir en grei oppsummering av problemstillingen som var adressert i prosjektet, dvs. ringnotflåens behov og krav til en trenings- og opplæringssimulator.

Neste skritt for å oppnå næringsnytte er å utvikle en simulator for ringnotflåten. Det ble søkt om midler fra innovasjonsprogrammet MAROFF (Maritim virksomhet og offshore operasjoner) i Forskningsrådet i oktober 2016 til prosjektet “Simulator Technology for dynamic operation of purse seines”. Søknaden ble avslått, så det må vurderes andre muligheter for utvikling av en ringnotsimulator.
FHF har bidratt sterkt til utvikling av simulatorteknologi som nå benyttes innen trening på offshoreoperasjoner og som danner grunnlaget for utvikling av treningssimulatorer innen havbruk og fiskeri.

Det er forventet at bruk av treningssimulatorer innen ringnot kan bidra positivt til både sikkerhet og effektivitet, men simulering av ringnotoperasjoner vil kreve utvikling av nye modeller forbundet med betydelig forskningshøyde. Denne forskningshøyden er knyttet til det store antallet strukturelle elementer som må håndteres, kombinert med elementenes oppførsel under utsetting og inntaking, og sanntidskravene ved bruk til treningssimuleringer. Per i dag er dette, så vidt vi kjenner til, utfordringer som ingen ennå har løst.
• Å frembringe en oversikt over ringnotflåtens behov og krav til en trenings- og opplæringssimulator, samt forskningsutfordringene knyttet til å utvikle ringnotmodeller.
• Å utarbeide en detaljert prosjektbeskrivelse i samarbeid med næring og FHF.
• Å eventuelt utforme en KPN-søknad (kompetanseprosjekt for næringslivet) til Forskningsrådets MAROFF-program høsten 2016 basert på resultatene i dette forprosjektet.
Et eventuelt resulterende KPN-prosjekt (kompetanseprosjekt for næringslivet) vil ha som mål å utvikle ringnotmodeller som kan benyttes i treningssimulatorer innen ringnot, for eksempel i fiskerisimulatoren som utvikles i prosjektet “SimFisk: Realistisk simulator for opplæring, trening og teknologiutvikling i fiskerinæringen” (FHF-901134).

Et slikt prosjekt vil støtte utvikling og etablering av et simulator- og opplæringssenter i Ålesundregionen og videreutvikling av et sterkt kompetansemiljø, og det vil gi resultater med stor overføringsverdi til andre fiskeriregioner, nasjonalt og internasjonalt.

Forbedret opplæring basert på treningssimulatorer forventes å gi sikrere fiskerioperasjoner og reduserte driftskostnader. Man ser for seg besparelser som følge av redusert sykefravær og mer effektiv drift.
Forprosjektet er tenkt gjennomført ved hjelp av møter med aktuelle næringsaktører for å avklare behov og krav til en treningssimulator for ringnot. Dette skal resultere i en redegjørelse for næringens behov og krav. Basert på dette vil man utvikle en prosjektbeskrivelse for et hovedprosjekt for utvikling av manglende simulatormodeller.

Avhengig av ønsker fra næringsaktører og FHF vil SINTEF etter prosjektets slutt søke Forskningsrådet om et KPN-prosjekt innen temaet.
Sluttrapporten vil bli publisert på FHF sine nettsider.
keyboard_arrow_up