Til innholdet

Prosjektnummer

901266

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901266
Status: Avsluttet
Startdato: 01.09.2016
Sluttdato: 30.06.2018

Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land

​Utviklet modeller for analyse av struktureffekter som vil bidra til bedre grunnlag for beslutninger om strukturering og derved bidrag til lønnsomhet i flåte og langs kysten
• Strukturering har ført til færre fartøy og færre fiskere (men ikke nødvendigvis så mange færre årsverk).
• Strukturering har gitt god reallønnsutvikling og bedre driftsmarginer, mens økt kapitalinnsats i næringen (til både nybygg og kvoter) gjør at avkastningen på investert kapital ikke øker.
• Struktureringen påvirker landingsmønsteret for fisk: først og fremst færre og større landinger.
• Større og færre landinger, samt en mer mobil flåte, har bidratt til færre industribedrifter, færre steder med fiskeindustri og store endringer i geografisk fordeling av landinger/industriaktivitet.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Prosjektet har levert to rapporter. I den første beskrives drivkrefter for strukturering i fiskeflåten, både store makrotrender og drivkrefter på bedriftsnivå. Rapporten drøfter ulike mål for strukturering for de viktigste fartøygruppene både i torskefiskeriene og pelagisk fiske. Rapporten peker på stor forskjell i strukturutvikling mellom gruppene. Den andre rapporter omhandler strukturelle endringer i industrien. Fokus har vært på hvordan endringer i flåtens landingsmønster påvirker industrien, og har sett på effektene av færre og større landinger, sesongprofil, geografisk fordeling av landingene, kvalitet og øvrig sammensetning av fangsten.

Hvordan struktureringen av fiskeflåten organiseres, i praksis hvordan markedet for kapasitetstilpasning organiseres, er et av de kraftigste fiskeripolitiske virkemidlene som dagens myndigheter har. Det er nyttig å kunne forutse konsekvenser (som for eksempel strukturelle, økonomiske, fordelingsmessige og demografiske) av ulike strukturordninger (reguleringer) som kan tenkes satt ut i livet. I dette prosjektet har derfor mye av oppmerksomheten vært rettet mot å forstå hvordan strukturvirkemidlet virker. Denne kunnskapen er viktig for å oppnå de strukturelle effektene som er ønsket, og samtidig som man kan hensynta andre politiske mål enn de rent fiskeripolitiske.

Større og færre landinger bidrar til reduksjon i antall bedrifter, og en reduksjon i antall steder som har fiskeindustri. Man ser også viktige endringer i det geografiske landingsmønsteret, hvor mer av landingene finner sted i Finnmark og Troms. På kommunenivå forefinnes store endringer i fordeling av aktivitet mellom kommunene. Landingsmønsteret påvirker helt klart strukturen i industrien, men det er samtidig viktig å påpeke at mange av de endringene man ser også skyldes generell samfunns- og næringsutvikling, og ikke minst fiskens vandringsmønster og tilgjengelighet.

Begge rapportene peker på viktige politiske utfordringer knyttet til strukturpolitikken, med dilemmaer knyttet til hvordan, hvor mye og hvor raskt man skal la fiskeflåten strukturere seg. Strukturpolitikken har stor evne til å utløse endring i flåtestrukturen, med konsekvenser for næringsstrukturen på land og demografien i kystsamfunnene. Det ligger dermed et stort politisk ansvar i strukturpolitikken, med behov for faglig kunnskap og bevisste politiske veivalg.
​Resultatene fra prosjekt gir bidrag til FHFs visjon om en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst. Bidraget kommer først og fremst som bedre kunnskapsgrunnlag for utforming av strukturordninger, og dermed bedre evne til å avveie hensynene til lønnsomhet i flåte og industri (økonomisk bærekraft) mot fordelingsmessige hensyn og hensynet til utvikling i kystsamfunnene (sosial bærekraft).
Dette prosjektet vil analysere effekter av strukturutviklingen i villfangstnæringen. I prosjektet vil hele verdikjeden analyseres. Oppmerksomheten vil særlig rettes mot effekter av offentlige virkemiddel som har som ambisjon å påvirke strukturutviklingen.

Norsk fiskerinæring gjennomgår kontinuerlig strukturelle endringer. Strukturutviklingen er drevet frem av nasjonal og internasjonal makroøkonomisk utvikling, ressurssituasjonen for viktige nøkkelbestander i fiskeriene, innovasjon og globale etterspørsels- og markedsforhold. I fiskerinæringen er handlingsrommet for strukturelle tilpasninger begrenset av en rekke andre forhold. Først og fremst behovet for å beskytte fiskeressursene mot overbeskatning.
 
Det råder i dag stor usikkerhet om konsekvenser av fremtidige strukturtiltak og andre forhold som leder til endret struktur i norsk fiskerinæring, både på sjø og på land. Gode modeller som kan forutsi effekten av eventuelle justeringer av dagens virkemiddel være viktig.
 
Nofima, Universitetet i Troms (UiT) og Universitetet i Stavanger (UiS)/ International Research Institute of Stavanger (IRIS) er sentrale aktører i kunnskapsproduksjonen knyttet til drivere for strukturutviklingen i sjømatnæringen. I dette prosjektet blir slik kunnskap om strukturutviklingen, og gode modeller som kan forklare utviklingen, sentrale for å forutsi den fremtidige utviklingen dersom forhold som næring og forvaltning kan endre blir justert.
Å utvikle et sett av modeller som forklarer forskjellige deler av den strukturelle utviklingen i ulike ledd av fiskerinæringen.

Delmål
Å analysere fremtidige effekter av sentrale drivere for strukturutviklingen på kort, mellomlang og på lang sikt.
Det er nyttig å kunne forutse konsekvenser (som for eksempel strukturelle, økonomiske, fordelingsmessige og demografiske) av ulike strukturordninger (reguleringer) som kan tenkes satt ut i live. Hvordan markedet for kapasitetstilpasning organiseres, og hvilke restriksjoner som legges på aktørenes muligheter for strukturering, er et av de kraftigste fiskeripolitiske virkemidlene som dagens myndigheter har.
 
I dette prosjektet vil mye av oppmerksomheten rettes mot å forstå hvordan dette virkemidlet virker. Denne kunnskapen vil være viktig for å oppnå de strukturelle effektene som er ønsket.
Prosjektet gjennomføres i tre separate arbeidspakker som bygger på hverandre.
 
Arbeidspakke 1
I denne pakken gjennomføres det en strukturanalyse av fiskerinæringen.
 
Arbeidspakke 2
Her vil det gjennomføres en litteraturgjennomgang av hvilke faktorer som er sentrale drivere for strukturutvikling i en næring. En viktig aktivitet i denne arbeidspakke vil være å utvikle modeller som viser sammenhengen mellom drivere og hvordan de påvirker de strukturelle dimensjonene som studeres. En annen leveranse i denne arbeidspakken vil være å bruke modellene til å forutsi en strukturell utvikling dersom dagens virkemidler og prioriteringer holdes uendret.
 
Arbeidspakke 3
Denne pakken har som intensjon å bruke modellene til å simulere strukturell utvikling i fiskerinæringen. Her vil oppmerksomheten rettes mot driverne og sannsynlig fremtidig nivå på disse. Det vil være sentralt å demonstrere med simuleringer hvordan endringene i nivået på driverne påvirker strukturen i ulike ledd i verdikjeden.
Prosjektet plalegger følgende formidling:
• styringsgruppemøter med fagpresentasjoner og referater
• fagrapporter for henholdsvis strukturering på sjø og land
• vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering
• presentasjoner til bruk for næringen og andre interessenter
• kronikker og nyhetssaker, løpende 
• samlet resultatsammendrag i form av faktaark
• presentasjon(er) av prosjekt og resultater i møter med næringen
• samlet fagrapport for hele prosjektet
keyboard_arrow_up