Til innholdet

Prosjektnummer

901325

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901325
Status: Pågår
Startdato: 15.01.2017
Sluttdato: 01.06.2020

Hvordan påvirker valutaendringer prestasjon og konkurranseposisjon i norsk sjømatnæring i perioden 2016–2019?

Norsk sjømatindustri er avhengig av å selge det meste av sin produksjon i et globalt marked. Den norske kronen er en sårbar valuta som svinger mye. I nyere tid har kronekursen vært svært avhengig av utviklingen i råoljeprisen.
 
Konkurranseevnen til sjømatindustrien er følsom for styrken til den norske kronen. I en situasjon med sterk krone svekkes konkurranseevnen til sjømatnæringen, samtidig styrkes konkurranseevnen når kronen svekkes.
 
Store og raske skift i valutakursen gir utfordringer for næring og kunder. Samtidig skaper de metodiske utfordringer når skift i lønnsomheten til næringen skal forklares og prisendringer skal forstås.
 
Effekten kan være dramatisk for næringen. I prosjektet “Hvilken effekt har valutaendringer på prestasjonsmål i norsk sjømatnæring?” (FHF-901214) som ble avsluttet sommeren 2016, ble det vist at store deler av økningen i eksportverdien de siste tre årene kan knyttes til svekking av den norske kronen. I prosjektet ble det utviklet en egen konkurransekursindeks for sjømat. I dette oppfølgingsprosjektet vil metodikk og indikatorer utviklet i prosjektet bli oppdatert årlig for perioden 2016–2019.
Å øke og oppdatere kunnskap om hvordan svingninger i den norske kronen påvirker prestasjon og konkurranseposisjon til norsk sjømatnæring.
• Økt forståelse for hvordan valutakursen påvirker norsk sjømatnærings internasjonale konkurranseevne.
• Forbedret evne til å forutse konsekvenser av fremtidig valutauro i sentrale deler av norsk sjømatnæring.
• Årlig valutakorrigert bilde av prestasjonen til sentrale sektorer i sjømatnæringen.
I dette prosjektet vil det tas utgangspunkt i metodikk som ble utviklet med utgangspunkt i perioden 2000 til 2015 (jf. FHF-901214).

Hensikten med prosjektet er å benytte denne metodikken til å overvåke hvordan endringer i valutaforhold påvirker norsk sjømatnærings prestasjon og konkurranseposisjon i perioden 2016 til og med 2019. I prosjektet vil konkurransekursindeksen for sjømat oppdateres årlig. Både utviklingen i sjømatindeksen totalt og for sentrale deler av sjømatsektoren vil oppdateres årlig.
 
Detaljeringsgraden på analysene av sentrale deler vil være som følger:
• Havbruk: For denne sektoren rapporteres det for hele sektoren. Her dominerer laks og produktkategorien fersk rund. Med basis i eksportstatistikken vurderes det fra år til år om det er behov for ytterligere oppdeling (art og produkt).
• Pelagisk: For denne sektoren rapporteres det samlet. I tillegg rapporteres det på de to viktigste artene, sild og makrell. For disse artene rapporteres det også på to produktgrupper – filét og rundfrossen.
• Hvitfisk: For denne sektoren rapporteres det samlet. I tillegg rapporteres det på hver av artene torsk, sei og hyse. Samtidig rapporteres det samlet for hovedproduktene – saltfisk/klippfisk, tørrfisk, fryst rund, fersk rund, filét.

Det gjennomføres hvert år et møte med referansegruppen i forkant av analysene hvor det avtales om detaljeringsgraden på analysene skal justeres i forhold til relevans og endringer i eksportmønsteret (art og produkt).
 
Analysene vil også inneholde en årlig oppdatering av hvordan den norske kronen utvikler seg i forhold til valutaen til viktige konkurrentland.
I prosjektet vil det lages en årlig presentasjon som oppsummerer hvordan indeksene har utviklet seg siste år i form av figurer med tilhørende beskrivelse av metodikk, tolking av utviklingen og drøfting av hvilke implikasjoner utviklingen i valuta har for sjømatnæringens prestasjon og konkurranseposisjon.
 
Det vil utarbeides en egen nyhetssak når årets analyse foreligger. Det vil, i samarbeid med FHF, arrangeres seminar hvor sentrale funn og implikasjoner presenteres.
 
Når prosjektperioden er over (i 2020) leveres sluttrapport for hele perioden.
keyboard_arrow_up