Til innholdet

Prosjektnummer

901286

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901286
Status: Avsluttet
Startdato: 30.07.2016
Sluttdato: 30.06.2017

Bruk av tilsetningsstoffer i filét av hvitfisk

• Lover og regler for bruk av tilsetningsstoffer i filet at hvitfisk er samlet.
• Ord og begreper i forbindelse med bruk av tilsetningsstoffer og tekniske hjelpestoffer er forklart.
• Det er gjort et litteraturstudie på effekt av ulike tilsetningsstoffer.
• Litteraturstudiet viser at det er gjort flest forsøk med å teste ut effekten av fosfater på fiskefilet.

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
I prosjektet er det gjennomført et litteraturstudium på hvilken effekt ulike tilsetningsstoffer har på fiskefilet. Studien viser at det ofte er en miks av tilsetningsstoffer som er brukt, kombinert med ulike metoder for bruk. Dermed er det ofte vanskelig å si noe helt konkret om effekt av det enkelte tilsetningsstoff.

Deretter er det laget en veileder hvor målet har vært å gi en oversikt over de tilsetningsstoffer det er lov å bruke: polyoler, askorbinsyre, natriumaskorbat, kaliumaskorbat, sitronsyre, natriumsitrater, kaliumsitrater, kalsiumsitrater, fosforsyre – fosfater – di-, tri- og polyfosfater. Veilederen gir videre en lettfattet og oversiktlig informasjon om effekten av tilsetningsstoffer og eksempler på praktisk bruk. Veilederen inneholder også en kort beskrivelse av tekniske hjelpestoffer.

Det er utarbeidet en veileder som gir informasjon til næringen om hvilke tilsetningsstoffer det er lov å bruke, lover og regler for bruk, hvilken effekt de har, samt med eksempler på praktisk bruk. Veilederen dekker et behov for kunnskap i næringen som har vært etterspurt. Den gir en lettfattelig oversikt med tilstrekkelig detaljeringsgrad til å anvendes i praksis. Det etterspørres ikke videre arbeid på området fra næringen, noe som sannsynligvis skyldes at kundene ikke ønsker bruk av tilsetningsstoffer ved filetproduksjon i Norge. 
Bakgrunnen for dette prosjektet er at næringsaktører innen hvitfiskindustrien ønsker å øke kunnskapen om effekter ved bruk av ulike tilsetningsstoffer og hjelpestoffer i filétproduksjon. Natural White, fosfat, Johannesbrødkjernemel og TQI er alle eksempler på tilsetningsstoffer / hjelpestoffer filétnæringen bruker, har brukt eller har fått tilbud om å bruke. Erfaringen fra næringen er at den tiltenkte effekten f.eks. økt utbytte, redusert drypptap eller økt holdbarhet ikke alltid inntreffer. I verste fall har næringen opplevd at tilsetningsstoffene hadde et høyt bakterieinnhold, slik at kvaliteten på filétproduktet totalt sett ble forverret. 

På generelt grunnlag er det en utfordring for industrien å få en oversikt over hvilke tilsetningsstoffer og hjelpestoffer som er tillatt brukt i norsk filétindustri, og hvilken effekt disse stoffene kan ha på produktet. Denne type informasjon finnes per i dag ikke samlet på ett sted, noe som bidrar til manglende oversikt og dermed lite kunnskap på dette feltet. Dette kombinert med at leverandører stadig tilbyr filétindustrien å teste ut nye tilsetningsstoffer og hjelpestoffer gjør det ikke enklere.

Søk på eksempelvis “Mattilsynet.no” og “Lovdata.no”, viser at informasjon om hvilke tilsetningsstoffer og hjelpestoffer som er tillatt brukt ikke nødvendigvis er lett tilgjengelig. Videre, informasjon om den konkrete effekten av de ulike tilsetningsstoffene og hjelpestoffene på filét er ikke nødvendigvis linket opp mot informasjon om hva som er tillatt å bruke.
Å øke kunnskapen om tilsetningsstoffer og hjelpestoffer ved filétproduksjon.
 
Delmål
1. Å gjennomgå det nyeste og mest aktuelle (“state-of-the-art”) innen tilsetningsstoffer og hjelpestoffer som er tillatt brukt ved produksjon av hvitfiskfilét. Innhente informasjon om hvilke tilsetningsstoffer og hjelpestoffer som har vært brukt, brukes eller som industrien har fått tilbud om å bruke. I dette arbeidet vil også leverandører av slike stoffer bli kontaktet.
2. Å kartlegge effekter av tilsetningsstoffer og hjelpestoffer basert på vitenskapelig dokumentasjon og øvrig tilgjengelig litteratur.
3. Å skaffe en oversikt over regler og prosedyrer for godkjenning av tilsetningsstoffer og hjelpestoffer.
4. Å kartlegge regelverk, nasjonalt og internasjonalt, for deklarering av tilsetningsstoffer og hjelpestoffer.
5. Å lage en veileder, eventuelt også et faktaark, med oversikt over tillatte tilsetningsstoffer og hjelpestoffer, effekt og metoder for bruk. Prøve ut veilederen i bedrift.
6. Å vurdere behovet for å igangsette praktiske forsøk med uttesting av spesifikke tilsetningsstoffer og hjelpestoffer på hvitfiskfilét.

Nytteverdien for hvitfisknæringen er å øke kunnskapen om tilsetningsstoffer og hjelpestoffer som det er tillatt å bruke ved produksjon av hvitfiskfilét. Rent konkret skal det lages en veileder, eventuelt også et faktaark, med en oversikt over tillatte tilsetningsstoffer og hjelpestoffer, metoder for bruk, hvilken effekt disse har og regler for deklarering.

Prosjektarbeidet vil starte med å lage en oversikt over hvilke tilsetningsstoffer og hjelpestoffer som i dag er tillatt å bruke på hvitfiskfilét. Kilder for en slik oversikt vil være nasjonale lover og forskrifter, EU-direktiver, Codex Alimentarius, nettsidene til FDA (US Food and Drug Administration) og EFSA (European Food Safety Authority). Deretter vil det lages en oversikt over litteratur som beskriver effekten av de ulike tilsetningsstoffene og hjelpestoffene. Her vil det gjøres søk i litteraturdatabaser som Nofima har tilgang på. Basert på resultatet fra dette søket vil det bli vurdert om det er behov for å gjøre et utvidet søk gjennom databaser Universitetet i Tromsø har tilgang til.

Dersom et nytt tilsetningsstoff eller et hjelpestoff skal godkjennes må dette gjøres i henhold til en prosedyre. Prosedyren for en slik godkjenning skal beskrives, og det skal lages en oversikt over hvem som har myndighet og ansvar for dette.

Ved bruk av et tilsetningsstoff kreves det en deklarerings på produktetikett. I dette prosjektet vil det gis en oversikt over hvilke regler som da trer i kraft, nasjonalt og internasjonalt. Her vil observatøren i Mattilsynet være en sentral kunnskapsleverandør.

Basert på lister over tillatte tilsetningsstoffer og hjelpestoffer, hvordan de skal brukes i produksjonen og hvilken effekt de har, skal det lages en veileder, eventuelt også et faktaark, som industrien lett kan finne tak i for praktisk og nyttig informasjon. Før sluttføring, vil veileder sendes ut til bedriftene for uttesting. Prosjektleder vil i den anledning besøke bedriftene. Hvorvidt det skal lages både en veileder og et faktaark skal drøftes med styringsgruppen på det siste styringsgruppemøtet i januar 2017. På dette møtet vil det også gjøres en vurdering av behovet for nye forsøk med utprøving av konkrete tilsetningsstoffer eller hjelpestoffer ved produksjon av hvitfiskfilét.

Prosjektorganisering
Det vil bli avholdt totalt tre styringsgruppemøter i prosjektet i løpet av prosjektperioden. På første møte 30 juni vil prosjektbeskrivelsen presenteres og drøftes med styringsgruppen. Mattilsynet vil bli invitert som observatører til andre og tredje styringsgruppemøte. Etter første møte skal det sendes ut en forespørsel til styringsgruppen om å få en oversikt over tilsetningsstoffer de har brukt, bruker eller har fått tilbud om å bruke.

Andre møte i styringsgruppen vil bli gjennomført omkring 20. oktober 2016 i forbindelse med arrangement av torskefiskkonferansen i Tromsø. Før det siste møtet i styringsgruppa skal veilederen testes ut i filétbedriftene som er med i prosjektet. Prosjektleder skal i den anledning besøke bedriftene for å drøfte praktisk nytte, og eventuelt gjøre endringer.

Avsluttende møte vil være i januar 2017 med gjennomgang av sluttrapport, veileder og eventuelt faktaark. På dette møtet skal det også drøftes og foretas en vurdering om det er behov for å gjennomføre konkrete forsøk med utvalgte tilsetningsstoffer og hjelpestoffer på hvitfiskfiléter.
Resultatene skal formidles gjennom en sluttrapport, veileder, og eventuelt et faktaark. Det vil ellers gjøres presentasjoner for styringsgruppen i prosjektet og en presentasjon på FHF-samling i forbindelse med torskefiskkonferansen 20. oktober 2016 i Tromsø.
keyboard_arrow_up