Til innholdet

Prosjektnummer

901413

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901413
Status: Avsluttet
Startdato: 20.01.2018
Sluttdato: 01.06.2019

Strategi Lakselus 2017: Styrking av laks sin helse for kontroll med lakselus

Prosjektet har avklart at en ​spesifikk fôrtilsetning ikke ser ut til å ha effekt på påslag av lakselus
• Det ble ikke funnet signifikante forskjeller i antall eller utviklingsstadier av lus for de to undersøkte fôrtypene.
• Det ble heller ikke funnet forskjeller i tilvekst for fisken i de to behandlingsgruppene.
Sammendrag fra prosjektets faglige sluttrapport
Smitte av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er en begrensning for vekst i akvakulturindustrien i Norge. Tidligere har kontroll av lakselus primært basert seg på kjemisk avlusingsmetoder. Bruken av mekaniske avlusningsmetoder og andre ikke-medikamentelle avlusningsmetoder som rensefisk har økt de siste årene, men dette er kostbart og fiskevelferden er omdiskutert. Det er derfor av stor interesse å finne frem til enklere behandlingsmetoder med effektive ingredienser som kan inkluderes i dietten.

Et fôrforsøk ble gjennomført ved NTNU, Sealab for å undersøke om Biofeed Salmo Forte-komponent LX1 i kommersielle dietter kan redusere påslag av kopepoditter og vekst av lakselus på laks. Det ble ikke funnet signifikante forskjeller i tilvekst hos laks mellom de to diettene. Det ble heller ikke funnet signifikante forskjeller mellom antall lus eller utviklingsstadier av lus for de to undersøkte fôrtypene.
​Resultatene fra de kontrollerte karforsøkene tilsier ikke at det er sannsynlig med effekt på lus ved bruk av disse fôrtilsetningene i fullskala forsøk i sjø. Prosjektet ble derfor avsluttet uten at det ble gjennomført forsøk i kommersiell skala med delfinansiering fra FHF.
Det er behov for uavhengig testing og dokumentasjon av fôr med potensiell effekt på å redusere påslag av lakselus, og det har blitt utviklet nye ingredienser til helsefôr for lakseoppdrett.
 
Leverandøren Biofeed AS søkte FHF om gjennomføring av slike tester da FHF lyste ut muligheten for delfinansiering av prosjekter for dokumentasjon av metoder for forebygging av lakselus sommeren 2017. Det nye produktet er en kombinasjon av naturlige planteekstrakter og mineralforbindelser som vil kunne styrke fiskens immunforsvar.
Å undersøke effekten av et nyutviklet produkt satt sammen av naturlige mineralforbindelser og plantekomponenter som skal tilsettes tradisjonelt laksefôr. Hypotesen som skal testes er at produktet vil styrke laksens helse gjennom å redusere påslaget av lus.
Hele oppdrettsnæringen vil se en klar næringsnytte hvis resultatene etter utprøvingen av produktet viser at påslag av lakselus vil bli betydelig redusert. Det betyr videre at hvis lusepåslaget kan reduseres ved å tilføre noe så enkelt som et fôrtilsettingsprodukt til den ordinære næringen for laksen så vil andre utgifter til bedring av fiskevelferden reduseres betydelig og de miljømessige gevinster blir store.
Prosjektet vil gjennomføres i et tett samarbeid mellom FoU-partnere som tidligere har hatt lignende relasjoner og som utfyller hverandre faglig. 
 
Prosjektet starter med et pilotforsøk ved NTNU Sealab som omfatter:
• valg av leverandør for mest mulig ensartet smolt i de ulike karene
• rigging av kar, innhenting av lus og dyrking av lus. I denne perioden vil det også gjennomføres et forstudium (smitteforsøk) for kalibrering av påslag av lus slik at forsøkene blir mest mulig reproduserbare i alle kar.
 
Prosjektets delmål organiseres i tre arbeidspakker (AP-er):

Arbeidspakke 1
Fiskeobservasjoner i karforsøk
Dokumentasjon av fôrets effekt på utviklingen av fisken og fiskens kvalitet.
 
Arbeidspakke 2
Dokumentasjon av fôrets effekt på lusepåslag
I første fase i karforsøk og i neste fase hvis karforsøkene er lovende i semikommersiell skala.
 
Arbeidspakke 3
Helseparametere og analyse

Data fra både karforsøk og merder bearbeides. Fysiske prøver vil bli tatt og preservert fra karforsøk og merder for senere analyser med konvensjonelle metoder for laksens helseparametere som omfatter karakterisering av mucus-laget, forekomst og utvikling av slimceller og oksygenstatus/laksens blodstatus.
 
Arbeidspakke 3 (AP3) vil ikke gjennomføres før delmålene i AP1 og AP2 er nådd. For å nå delmål som faller inn under de tre arbeidspakker vil det gjennomføres utsetting og testing av fisken i to deler:
 
1. Et landbasert karforsøk ved NTNU Sealab.
2. En semiskala-undersøkelse ved Emilsen Fisk AS i Rørvik.
 
Delmål i AP1 vil bli nådd etter karforsøk hos Sealab ved å dokumentere etter måling av antall fisk, vekst og svinn, at fôret ikke har en negativ effekt på fisken eller fiskens kvalitet.
 
Delmål i AP2 nås gjennom karforsøk i NTNU Sealab og i merdforsøk i Rørvik som forventes å gi dokumenterbare resultater hvor lusepåslaget er betydelig redusert etter fôringsforsøkene.
 
Delmål i AP3 vil bli nådd ved at fysiske prøver tatt fra karforsøk og merder blir preservert for senere analyser med konvensjonelle metoder for laksens helseparametre. Det understrekes at  Arbeidspakke 3 (AP3) ikke skal gjennomføres før delmålene i AP1 og AP2 er nådd.  Det betyr at prøver tatt underveis i arbeidet først vil analyseres når man har dokumentert en effekt av fôrforsøkene.
 
I organiseringen av prosjektet er det lagt vekt på at det forskningsmessige ansvaret ligger hos NTNU mens det økonomiske ansvaret er tillagt Biofeed AS som prosjekteier. 
Resultater som viser forebyggende effekter i arbeidet mot lakselus er av interesse for allmenheten som kjøpende publikum, og man vil derfor gjøre resultater tilgjengelig som grunnlag for forebyggende tiltak for næringen. Det vil bli etablert en nettside ved oppstart av prosjektet for å oppdatere løpende resultater slik at studenter, fagmiljøer og interesserte kan følge prosjektets utvikling.
 
Den faglige sluttrapporten vil være en åpen NTNU-rapport. Det vil også utarbeides et populærvitenskapelig resultatsammendrag.
keyboard_arrow_up