Til innholdet

Prosjektnummer

901420

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901420
Status: Pågår
Startdato: 15.12.2017
Sluttdato: 31.12.2021

Exploring the health effects of salmon fishmeal: A combined dietary intervention, animal study, cell experiment and omics approach

Inntak av fisk er vist å ha gunstig betydning for helsen og et regelmessig inntak av omega-3-fettsyrer fra fisk eller fiskeolje er assosiert med lavere forekomst av hjerte- og karsykdom. Både mager og fet fisk er vist å ha gunstige effekter. Dette kan tyde på at det ikke kun er de marine fettsyrene som kan mediere denne helseeffekten. Fisk inneholder mange komponenter utover omega-3-fettsyrer som f.eks. vitamin D, jod, selen, taurin og andre bioaktive peptider. Forskningen på betydning av fiskeprotein på human helse er helt i startfasen, men nyere forskning tyder på at proteiner og peptider av marint opphav kan ha effekter på helse utover de som er mediert av marine omega-3 fettsyrer.
 
Norge er en av verdens største fiskerinasjoner og har et stort ansvar for å utnytte biomarine ressurser med hensyn til bærekraftighet, miljø og verdiskapning. I dag kastes mer enn 60 % av biprodukter fra hvitfiskindustrien. Biprodukter fra oppdrettsfisk har en høyere grad av utnyttelse men er mest omdannet til lavkost-produkter som dyrefor. Med den forventede vekst i akvakultursektoren vil mer proteinrike biprodukter bli tilgjengelige. Ved å kunne omdanne disse biproduktene til humant bruk vil man kunne øke utnyttelsen og verdiskapningen betydelig. For å få dette til er det essensielt at man får en solid vitenskapelig dokumentasjon av effekter av fiskeproteiner fra biprodukter på human helse.
Hovedmål
Å utføre de nyeste og beste (“state-of-the-art”) studier i dyr og mennesker ved å bruke restråstoffer fra oppdrettslaks.
 
Delmål
1. Å undersøke helseeffekter av fiskeprotein i studier på mennesker og dyr med hensyn til effekter på kardiometabolske risikomarkører inklusiv lipider og lipidklasse profiler, inflammasjon-, hemostase og endotelfunksjonsmarkører.
2. Å undersøke de underliggende virkningsmekanismer av fiskeprotein ved å bruke nutrigenomics som verktøy i humane studier, dyremodeller samt ex vivo-cellesystemer.
3. Å forstå de molekylære mekanismer ved å teste fiskeprotein og hydrolysater i ulike ex vivo-systemer.
Mat og helse er et tema med høy prioritet i verden i dag. Hjerte- og karsykdomer er globalt sett den største årsaken til død, og i 2015 døde ca. 31 % av verdens befolkning av hjerte- og karrelatert sykdom. Det er derfor av stor betydning å forstå hvordan kosten kan påvirker kardiovaskulære sykdomsmediatorer. Denne studien har som mål å bringe frem ny kunnskap om hvordan restråstoffer fra fisk (fiskeprotein og andre komponenter i fisk) påvirker risikomarkører for hjerte- og karsykdom, som f.eks. lipider, blodtrykk, og inflammasjon (betennelse). I tillegg vil man bruke ny teknologi for å forstå de underliggende virkningsmekanismer av komponenter fra fisk. Økt dokumentasjon av helseeffekter av fisk i fremtidig markedsføring vil være verdifullt for norsk matvareindustri. På lengre sikt vil etablering av nye sunne produkter med dokumentert helseeffekt være viktig for å redusere forekomsten av livsstilssykdommer.
Forskningsaktivitetene i prosjektet er delt opp i 4 arbeidspakker: 
 
Arbeidspakke 1
Deltakere: Møreforsking/Ween

Lakseråstoff (SFM) vil bli brukt i eksperimentene. Restråstoff fra prosessering av fersk laks vil bli brukt for å lage laksefiskemel eller hydrolysater.

Milepæler
M1.1: 1. kvartal 2018: Småskala-forberedelser av SFM
M1.2: 2. kvartal 2018: Karakterisere SFM
M1.3: 2. kvartal 2018: Analyse av peptidprofiler fra SFM
M1.4: 4. kvartal 2018: Analyse  av bioaktive komponenter i SFM
 
Arbeidspakke 2
Deltakere: Universitetet i Oslo (UiO)/Holven/Ulven

For å undersøke de underliggende mekanismer om hvordan fisk påvirker helsen, vil man gjennomføre en klinisk randomisert kontrollert human studie.
 
Milepæler
M2.1: 2. kvartal 2018: Innsende protokoll til godkjenning hos etisk komite
M2.2: 3. kvartal 2019: Gjennomført klinisk intervensjonsstudie
M2.3: 4. kvartal 2019: Måling av lipidprofil og lipidklasser
M2.4: 2. kvartal 2020: Måling av endotel dysfunksjonsmarkører og inflammasjonsmarkører
M2.5: 4. kvartal 2020: Hel-genom PBMC-trankriptom-analyser
 
Arbeidspakke 3
Deltakere: UiO/Dalen
 
Høyfett-kost supplert med ulike fiskprotein kan ha ulik effekt på lipid metabolismen. For å ytterligere studere effektene av fiskeråstoffet, vil en supplere den humanstudien med parallelle forsøk i mus. På denne måten kan man utforske effekter av lakseråstoffet på andre sentrale organer og finne ut om effektene er artsavhengige. 

Milepæler
M3.1: 1. kvartal 2019: Gjennomført dyreintervensjoner
M3.2: 3. kvartal 2019: Gjennomført lipidanalyser
M3.3: 1. kvartal 2020: Gjennomført målrettet genekspresjonsanalyser.

Arbeidspakke 4
Deltakere: UiO/Sæther

Milepæler
M4.1: 1. kvartal 2020: Gjennomført ex vivo-bioaktivitetsassay av SFM
M4.2: 3. kvartal 2020: Gjennomført analyse av bioaktivitet i laksehydrolysater
M4.3: 4. kvartal 2020: Gjennomført ex vivo-PBMC-forsøk

Prosjektorganisering
Det skal ansettes en stipendiat og en postdoktor tilknyttet prosjektet.

Prosjektgruppen vil ha det overordnede ansvaret for prosjektgjennomføringen. Referansegruppen vil møtes to ganger årlig. Referansegruppen vil gi innspill på prosjektets fremdrift og komme med innspill til og diskusjon av resultater.
Internasjonal formidling
Muntlige eller poster-presentasjoner på vitenskapelige konferanser:

PhD-kandidat
Oktober 2019 (FENS, Dublin): ‘Lipid profiling after intake of salmon fish meal: A human randomized controlled trial’
Mai 2020 (EAS, Geneva): ‘Effect of fishmeal on endothelial dysfunction and inflammation: Human randomized controlled trial’

Postdoc-kandidat
Oktober 2019 (FENS, Dublin*): ‘Effect of fishmeal on lipid metabolism, energy expenditure, insulin sensitivity, and atherosclerotic lesions in Apoe-/- or Ldlr-/- mice’
Mai 2020 (MaNaPro 2020, 21th International Symposium on Marine Natural Products*): ‘Identification in vitro and ex vivo lipid modulating bioactivities in marine protein hydrolysate and in serum from subjects fed the same’
Note: * Hvilke møter det velges å presentere data fra vil påvirkes av progresjonen i prosjektet.
 
Nasjonal formidling
Det planlegges presentasjoner på følgende arenaer:
• Marint Protein Nettverk 2017
• FHF-fagsamling
• Nasjonalt møte for kliniske ernæringsfysiologer 2020
• Biokjemisk kontaktmøte 2019 og 2020

I tillegg vil det publiseres et faktaark fra prosjektet.
 
Vitenskapelig publisering
Det tas sikte på leveranse av fem vitenskapelige artikler: tre artikler fra PhD-kandidat og to artikler fra postdoktor.
keyboard_arrow_up