Til innholdet

Prosjektnummer

901497

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901497
Status: Avsluttet
Startdato: 20.04.2018
Sluttdato: 01.10.2018

Tilpassing og videreutvikling av kompakt sløye- og kappemaskin til bruk på større fiskefartøy: Fase 2

​Optimalisert sløye-kappemaskin som vil kunne gjøre automatisert sløying / kapping om bord og redusere kostnader og feilskjær samt redusere skader
• “Loppa​” er en godt egnet kappe/sløyemaskin for kystflåten pga. sin fysiske størrelse og fleksibilitet.
• “Loppa​” vil være en naturlig tilleggsmaskin om bord i havfiskefartøy for å effektivisere sløying/kapping av fisk som faller utenfor bruksområdet til dagens sløye/kappemaskiner.
• “Loppa” tar fisk mellom 0,8 og 10 kg rundvekt, som er et større spekter enn det andre kappe/sløyemaskiner kan dekke.
• “Loppa” er unik på sløying og kapping av brosme, lange og steinbit.
• “Loppa” er en enkel maskin som krever lite vedlikehold.
• “Loppa” er skånsom ved sløying slik at restråstoff som lever og rogn i liten grad blir skadet.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapportering
​Fase 2 er en videreføring av prosjektet​ “Tilpassing av skånsom sløye- og kappemaskin for havgående flåte (FHF-9​01359)​. ​I fase 1 ble det vist at maskinen kunne dekke et behov ​om bord på større fartøy, men at den blant annet må bli mer stabil når det kommer til utbyttet på nakkekutt og buksnitt. Følgende er oppnådd i forhold til prosjektets resultatmål:

Automatisert innstilling av buksnitt gjennom 4 forvalgsknapper 
Operasjonspanelet er forenklet og antall knapper redusert slik at maskinen fremstår mer ryddig og frigir mer plass over aktiveringsluken. Dette gjør det mulig å hente fisk fra maskinens bakside. Det er montert lys i hver forvalgsknapp, slik at brukeren alltid ser hvilken kuttelengde som er aktiv.

Øke sikkerheten til operatør
Sikkerheten er blitt styrket gjennom en luke som starter og stopper knivene mellom hver fisk. Før sløyesyklus lukker brukeren luken manuelt. Det er laget en smekklås for luken slik at luken låses fast så lenge sløyingen pågår, og åpnes automatisk av en hydraulisk sylinder. Luken går da automatisk tilbake til utgangsposisjon, og er klar for ny fisk.

Maskinen skal kunne kappe fisk ned til 0,8 kg rund
Det er kun gjort små justeringer siden dette ble oppnådd under testperiodene. Ingen nye deler eller betydelig utviklingsarbeid er tilført dette målet.

Maskinen skal være enkel å stille om mellom de ulike vektklassene
Under testfase 1 kom det frem at den V-formede platen som posisjonerer fisken fungerer bra, men at høyden måtte justeres mellom ulike vektklasser. En så seg nødt til å l​age en enklere metode for å gjøre dette. Det er derfor lagt opp til at hele platen byttes mellom vektklassene. Dette ble mer brukervennlig enn å justere en enkelt plate opp og ned samtidig som at løsningen skal være stabil og fastlåst.

​Maskinen skal være markedets beste på fiskeslag som lange, brosme og steinbit
Under testperiode 1 kom det frem at hodet på den minste brosma ble hengende igjen dersom bløggingen var usymmetrisk. Det ble gjort forsøk på å forme skjæreunderlaget slik at overlappingen mellom sagblad og underlaget er mye større. Under testing i verkstedlokalene ble det ikke observert at noen hoder ble hengende igjen i kroppen etter kapping. Dette ble bekreftet under testperiode 2 på Agdenes.​
​Gjennom to faser har kappe/sløyemaskinen “Loppa” blitt testet og optimalisert for bruk i havfiskeflåten. Den har ikke samme kapasitet som rådende maskiner i havfiskeflåten, men til gjengjeld er den mer fleksibel med hensyn til å ta både liten og stor fisk og til kapping/sløying av arter som kun har blitt kappet og sløyd manuelt tidligere. Etter siste fase møter maskinen de spesifikasjoner som ble satt for å kunne gjøre en god jobb om bord i et autolinefartøy.
Næringen har gjennom det utførte arbeidet i fase 1 av prosjektet, dvs. prosjektet “Tilpassing av skånsom sløye- og kappemaskin for havgående flåte” (FHF-901359), funnet et stort potensiale i sløye- og kappemaskinen “Loppa”. Under fase 1 ble maskinen tilpasset og bygd om for å tilfredsstille de mål som var satt for prosjektet. ​Det ble oppdaget nye utfordringer som næringen ønsket å få rettet opp før den ville bli satt inn i en ordinær sløyelinje.

Fase 2 er en videreføring av prosjektet etter hovedfunn i fase 1. Maskinen har vist at den kan dekke et behov om bord på større fartøy, men at den må bli mer stabil når det kommer til utbyttet på nakkekutt og buksnitt. Maskinen vil dekke et stort behov når det kommer til fiskeslag som brosme, lange og steinbit.
 
Samarbeidet med M/S Geir II og Havfront AS vil bli videreført, men på en litt mer effektiv måte. Havfront har gjennom dialog med M/S Geir II kommet frem til en ny testbåt som leverer fisk hver dag, for å korte ned på utviklingstiden i prosjektet. Prosjektet vil benytte M/S Mats-Erik som testbåt for å kunne teste og bygge om maskinen i løpet av 2 intensive uker fordelt på 2 testperioder våren/sommeren 2018. Mannskap fra M/S Geir II vil være med på testing og godkjenning av resultatet.

Bytte av testbåt kommer av at det var vanskelig å finne personell til å reise om bord på M/S Geir II under ordinært fiske, samt at utviklingen i prosjektet ville stoppet opp dersom en skulle mangle deler eller annet nødvendig utstyr om bord på en 4 ukers tur.
Hovedmål
Å optimalisere “Loppa” slik at den blir i henhold til kvalitetsmessige krav for maskinell sløying og kapping. 
 
Delmål
1. Å få en stabil maskin hvor 90 % av fisken kappes og snittes etter mattilsynet sine krav, med ønske om å strekke seg etter fiskekjøper sine ønsker, dvs. en optimalisering av nakkekutt.
2. Å teste med automatisert innstilling av buksnitt gjennom 4 forvalgsknapper. 
3. Å styrke sikkerheten gjennom luke som starter og stopper knivene mellom hver fisk. 
4. Å oppnå at maskinen skal kunne kappe og snitte fisk ned mot 0,8 kg rund.
5. Å optimalisere slik at maskinen skal være enkel å stille om mellom de ulike vektklassene: liten vektklasse rund 0,8–4 kg, stor vektklasse rund 3–8 kg.
6. Å få maskinen til å fungere for fiskeslagene lange, brosme og steinbit.​
På kort sikt vil måloppnåelse komme fabrikkarbeiderne til gode, da maskinen vil redusere manuell sløying til et minimum. Dermed vil belastningsskader som følge av langvarig tungt arbeid bli redusert, samt at evt. sykemelding/uførhet unngås.

En tilpasset “Loppa” vil kunne sløye/kappe fiskeslag som lange, brosme og steinbit, som i dag må håndsløyes. Fisk over 5 kg må også håndsløyes. Det er en stor fordel med en kombinasjon av hodekapping og bukspretting i samme maskin, sammenlignet med en ren hodekappemaskin. Innmaten tas manuelt ut av fisken.

På dagens Loppa 100 kan service og vedlikehold utføres av brukeren på grunn av maskinens enkle konstruksjon. Det betyr ingen kostbare servicefolk, og lite nedetid hvor fartøyet må ligge til kai og vente på reparatører.
 
Økonomi/tilbakebetalingstid
• Innsparing personalressurser. Forenkling av sløyeprosess med mindre manuell sløying/ kapping av uegnede fiskeslag.
• Lite eller ingen behov for kostbart servicepersonell.
• Enkel bruk gir lite opplæringstid.
• Lite eller ingen feilskjær sikrer jevn og god produktkvalitet, som vil gi et optimalt resultat.
• Utnyttelse av lever og rogn og andre biprodukter. 

HMS: Mindre manuelt arbeid for fabrikkarbeidere
Produktkvalitet: Mindre feilskjær, som fører til bedre kvalitet. 

Produksjonskapasitet: Sløyemaskinen er skapt for å kunne ta omtrent 20 fisk per minutt. Ved å tilpasse plassering i fabrikken slik at operatøren får en god arbeidsstilling vil effektiviteten være meget god i forhold til manuell sløying. Hastigheten på manuell sløying er vanskelig å tallfeste på grunn av varierende logistikkløsninger om bord på ulike fartøy, og om sløyeren er erfaren eller ikke.
Prosjektet har følgende deler:

1.1 Engineering
Havfront tegner og tilpasser de løsningen på​ problemer som ble påpekt under fase 1. Når det er klart, vil deler og maskin bli bygget. Når konstruktørene føler seg trygge på ulike modeller som de vil teste, sendes maskinen om bord på intensiv testing på M/S Mats-Erik.
 
1.2 Tilpasning om bord
Testmaskinen monteres om bord i M/S Mats-Erik. Den vil bli inkludert i en allerede komplett og tilpasset sløyelinje som de har om bord. De har hatt den ordinære Loppa 100 i drift siden januar 2017, og kjenner maskinen svært godt. Sløyelinjen vil bli optimalisert med tanke på plassering og bruk.
 
1.3 Testperiode 1 på M/S Andenes/ M/S Mats-Erik
Første testperiode vil være løpet av mai. Da vil maskinen bli testet daglig med de ombyggingene som har vært bemerket fra fase1. Havfront har da 2 personer på Andenes som er med på testkjøringen på dagtid, eventuelle utbedringer gjøres på kveld/natt. Det forventes at testperiode 1 vil vare i ca. 5 arbeidsdager. Slippen på Andenes som verksted/produsent av nye deler om det blir behov.
  
1.4  Engineering etter testperiode 1
Når alle prinsipper og løsninger er testet i første runde vil en ta maskinen på land for evt. modifisering. Den vil bli fraktet til produsentens verksted der den bygges om og tilpasses de funn som er blitt gjort. Det vil muligens kreve både konstruksjon og tegning av nye deler/løsninger. Ombygging vil bli gjort umiddelbart som ting er utviklet og tilpasset.

1.5  Testperiode 2 på M/S Andenes/ M/S Mats-Erik
Når modifikasjonene er klare vil maskinen bli plassert om bord igjen på M/S Mats-Erik for siste testperiode. Da vil personell fra Havfront AS, samt mannskap fra M/S Geir II delta for godkjenning av drift og kvalitet. Det legges opp til 5 dagers test i juni 2018.
 
1.6  Modifisering av testmaskin ved behov etter testperiode 2
Havfront AS legger opp til full overhaling av testmaskin, samt sluttføring av tegninger som har blitt revidert under testperiodene.
 
1.7  Prosjektrapportering og sluttevaluering
Havfront AS har hovedansvaret for prosjektet, og står for prosjektledelse og utviklingsarbeid. Havfront AS vil også utarbeide nødvendige rapporter underveis.
Følgende formidling er planlagt:
• presentasjon på FHF-samlinger
• presentasjon på Havfront og FHF sine nettsider
• pressemeldinger til fagtidsskrift/nettsteder​
keyboard_arrow_up