Til innholdet

Prosjektnummer

901508

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901508
Status: Pågår
Startdato: 01.06.2018
Sluttdato: 29.06.2021

Fluorolice: Rapid fluorescence based identification of sea lice larvae in plankton samples

Identifikasjon og ​kvantifisering av lakselus i de frie vannmasser er vanskelig og tidkrevende fordi luselarver, selv ved meget høye tettheter, er fåtallige i forhold til andre organismer i vannsøylen. Da tallfesting av lakseluslarver er ønskelig, både operasjonelt i industrien og for forbedret overvåking, har det gjennom lang tid blitt gjort bestrebelser på å utvikle metoder for larveidentifikasjon, uten at dette så langt har resultert i etablert utstyr for dette. Imidlertid har arbeid, først ved Marine Science Scotland og siden ved Havforskningsinstituttet, avdekket at lakseluslarver har et autofluorecensmønster som avviker fra de fleste, muligvis alle andre planktonorganismer. Dette er et trekk som egner seg for bruk i automatisert gjenkjenning av lakseluslarver. ​​​
Å karakterisere luselarvers fluorescens og generere protokoller for å kunne bruke fluorescensprofilen for raskere opparbeiding av planktonprøver.​
Raskere og sikrere kvantifisering av luselarver i fri vannmasser vil kunne bidra til overvåking og varsling av risiko for lakselusinfestasjon, gi informasjon som grunnlag for å vurdere hvilke forebyggende tiltak som er best egnet, og vil kunne brukes direkte for validering av matematiske lusespredningsmodeller.​
Prosjektet består av tre arbeidspakker (WP-er):

WP1: Kartlegging av fluorescens i lakselus og bakgrunnsmiljøet
I WP1 vil fluorescensprofilen til lakselus ​l. salmonis og torskelus ​C. elongatus bli beskrevet ontogenetisk (gjennom utviklingen fra larve til voksen) og for preserverte prøver. Samtidig vil fluorescensprofilen til miljøprøver av plankton bli analysert for å verifisere spesifisiteten av signalene. Dette vil munne ut i en prosedyrebeskrivelse som utarbeides med tanke på senere automatisering.

En beskrivelse av metoden per mai 2020 finnes på HI sine nettsider: Ny metode gjør lakseluslarver selvlysende​.

WP2​: ​Verifisering og sammenligning
Prosedyrebeskrivelsen fra WP1 vil bli benyttet for verifisering og sammenligning av resultater fra Norge, Skotland og Færøyene.

WP3: Rammeverk for praktisk bruk og prototypeutvikling
Resultatene fra WP1 og WP2 vil bli overført til praktisk design av en automatisert larvedeteksjonsprototype.
Resultatene vil formidles gjennom 2 vitenskapelige artikler og 2 populærvitenskapelige artikler fra WP1 og WP2.​
keyboard_arrow_up