Til innholdet

Prosjektnummer

901540

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901540
Status: Avsluttet
Startdato: 01.03.2019
Sluttdato: 20.08.2023

Utvikling og implementering av fangsthåndteringsystem for kystfiskefartøy

Utvikling av teknologi for håndtering av fiskeråstoff med mange sorteringer, både med hensyn til art, vekt og restråstoff
​• Det må utarbeides et vesentlig mer robust skinnesystem enn det eksisterende.
• Der bør foretas mere utførlige forsøk/tester av anlegget før montering, slik at anlegget er mer komplett når det monteres. Dette fordi fartøyene ikke har tid til å ligge i havn og vente på justeringer og forbedringer av anlegget.
• Man bør på styringssiden velge en leverandør som er vant til å arbeide på fiskefartøyer og som er kjent med de relativt korte tidsfristene.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Projektet er gennemført af Boatech i samarbeid med rederiet Tempofisk om bord på fiskefartøyet F/V Tenor (VA 19 S).

Projektets formål har vært å utvikle et anlegg som automatisk kan håndtere ferdigpakkede fiskekasser i lasterom på fiskefartøyer. Dette for å eliminere det meget tunge fysiske arbeidet som det er å håndtere fyldte kasser manuelt.

Projektet har i prinsippet bestått av en idéfase hvor forskjellige løsningsmodeller er gjennomgått, en konstruksjonsfase hvor den valgte løsningsmodellen er utarbeidet tegningsmessig, en fremstillingsfase hvor anlegget er produsert og utprøvd i verkstedet og en monteringsfase hvor anlegget er montert om bord på F/V Tenor.

Man har, i prinsippet, lykkes med å lage et system som kan håndtere de ferdigpakkede kassene. Styring av anlegget og kasselift fungerer. Desverre har det vist seg at de valgte skinneføringene (på tross av leverandørens forsikringer om det motsatte) ikke holder mål i det meget krevende miljøet om bord, fordi det oppstår korrosjon, bl.a. i bolter. Dette gjør at man ikke finner det forsvarlig å benytte anlegget.

Konklusjonen er derfor at det må utvikles et skinnesystem som er vesentlig mer robust enn det som er anvendt. Dette vil kreve ganske store ressurser som man ikke har per nå. Man foreslår derfor å avslutte projektet slik det er nå, og demonterer anlegget. Det er likevel prosjektgruppens vurdering at anlegget med et nytt skinnesystem vil gi en meget stor gevinst når det gjelder arbeidsmiljøet om bord.
​Prosjektet kom ikke helt i mål ettersom målsettingen var at det skulle vært installert et fungerende lasthåndteringssystem i lasterommet. Teknologien er imidlertid utviklet og vil være tilgjengelig for fartøyeiere som har utfordringer med håndtering av last.
Problemstillingen er knyttet til tråling med større kystfiskefartøy, eksempelvis i Nordsjøen og Skagerak hvor fangstene ofte er sammensatt av mer enn 20 arter. Fangsten selges gjerne på auksjon og det er derfor fokus på så høy kvalitet som mulig for å oppnå best mulig pris. Med sortering på ulike vektgrupper, kan det bli 50–60 sorteringer som skal pakkes hver for seg. Fisken blankpakkes i plastkasser med en vekt på ca. 40–50 kilo (inkludert is) som stables i lasterommet. ​

Utfordringene er knyttet til å oppnå effektiv og plassbesparende linje for bløgging, utblødning, sløying (eventuelt direktesløying), skylling, sortering på art og størrelse, is-dosering, pakking, veiing, merking og plassering i lasterom uten at mannskapet må utføre tungt manuelt arbeid. Med tjue arter og tre vektsorteringer, er dette en stor kontrast til større trålere som fisker en til to arter og to til fem vektgrupper.

Prosjektet er aktuelt i forbindelse med bygging av fartøyet M/S Tenor VA19S. Dette fartøyet skal utrustes i 2019 og med støtte fra FHF kan nye løsninger innenfor fangsthåndtering monteres og testes. Det forventes at løsningene som utvikles og testes ut kan brukes på andre fartøy. Støtten fra FHF vil være utløsende for å gjennomføre prosjektet og selskapet har som strategi å være fremtidsrettet med tanke på HMS og effektivitet. Det å redusere belastningsskader er viktig for selskapets ledelse da den eksisterende fangsthåndtering er svært arbeidskrevende og fysisk tungt. Automasjon vil forbedre HMS på fangsthåndtering.

Tempofisk AS har som strategi å satse på innovasjon​. M/S Tenor har allerede nye løsninger på framdrift som forventes å være svært effektive. M/S Tenor har implementert nye gir og propellkombinasjon som er nytt i markedet med høy skyvekraft per hestekraft som gir lavt drivstofforbruk.
Hovedmål 
Å utvikle, installere samt å teste et system for håndtering av fiskeråstoff med mange sorteringer, både med hensyn til art, vekt og restråstoff. 

Delmål
​​
1. Å utvikle et system for fangsthåndtering som flytter ferdigpakkede kasser fra pakkestasjon til ledig plass i lasterommet uten manuelle løft.
2. Å utvikle et system for fangsthåndtering som gjør at tunge fiskekasser kan transporteres fra lasterom opp til dekk, videre opp på kai, uten manuelle løft.
3. Å utvikle et system for fangsthåndtering som har enkelt vedlikehold og renhold. 
4. Å utvikle et system for fangsthåndtering som ivaretar krav til HMS og brukervennlighet. Reduksjon i gjennomtrekk av mannskap er et målbart kriterium for måloppnåelse. 
5. Å utvikle en prototype for fangsthåndtering som skal designes og bygges i materialer som er tilpasset krav til kommersiell drift i full skala. 
6. Å utvikle et system for fangsthåndtering som skal redusere gjennomløpstid for dermed å øke kvalitet på pakket fisk, samt ivareta krav til hviletid for mannskapet. 
7. Å utvikle et system for fangsthåndtering som bør øke kvalitet og dermed pris på fangst fra fiskeoppkjøper. Bedre priser på auksjon er et målbart kriterium for måloppnåelse. 
8. Å redusere antall operatører å fangsthåndtering fra 3 til 2.​
Prosjektet forventer nytteverdier innen:
​• HMS: Eliminerer tunge løft som gir færre sykemeldinger og lavere gjennomtrekk av mannskap.
Kvalitet: Økt kvalitet grunnet raskere fangstbehandling samt rask nedkjøling av råstoffet.
Lønnsomhet:  Økt lønnsomhet grunnet bedre kvalitet, mindre svinn, reduserte mannskapskostnader i tillegg til et mer stabilt mannskap med lavere   sykefravær​.
• ​Økt produksjonskapasitet: Økt produksjonskapasitet grunnet automatisering. ​​
​Prosjektet deles inn i følgende fire deler:

1. Utrbeide kravspesifikasjon og utvikling av produksjonsunderlag
Tempofisk AS og Boatech AS vil samarbeide om utviklingen av en kravspesifikasjon. I fortsettelsen vil Boatech utarbeide forskjellige konsepter og arrangement i lasterommet som tilfreddstiller kravspesifikasjonen. Kritiske krav fra Tempofisk er tilpasninger for å få prototypen til å fungere i et lasterom med lave temperaturer, høy fuktighet, korrosivt miljø og store krefter på grunn av akselerasjoner ved bevegelser i bølger. Det vil bli holdt jevnlige statusmøter hvor 3D-modeller og tegninger vil bli gjennomgått.

Tempofisk setter mål, krav og begrensninger for prototypen. Systemet modelleres i et 3D DAK-verktøy og illustrasjoner og konseptmodeller gjennomgås. Dette er en iterativ prosess hvor konsepter fra Boatech presenteres til Tempofisk og representanter fra Tempofisk vurderer og kommenterer konseptene. Når endelig konsept er etablert, lages produksjonsunderlag.

2. Bygging og implementering i fartøyet M/S Tenor
Basert på produksjonsunderlaget produseres modulene av Boatech AS. Modulene funksjonstestes på land, og representanter fra Tempofisk AS godkjenner testresultatene før prototypen installeres i fartøyet. Det kan forventes endringer og modifikasjoner av utstyret i denne fasen.

3. Uttesting av funksjoner i forhold til spesifiserte krav til funksjonalitet, kapasitet og kvalitet
Når prototypen er installert vil det utføres tester på verftet, testene utføres i henhold til kravspesifikasjon og avvik registreres. Testene utføres i samarbeid mellom Boatech og Tempofisk AS

4. Optimalisering og feilretting for endelig oppnåelse av etterprøvbare målsettinger
Prototypen settes i drift under fiske, og erfaringer registreres. Feilrettinger utføres fortløpende. Større endringer/feilrettinger utføres ved kai. Det dokumenteres hva som er kritiske feilrettinger på prototypen og hva som er forbedringspotensialet til neste installasjon. Boatech er med på feilretting ved kai basert på erfaringene under fiskeri.

Prosjektet har følgende milepæler:
​​• ferdig kravspesifikasjon
• ferdig produksjonsunderlag
• innkjøp av hovedkomponenter
• sammenstilling av moduler og testing før montering i fartøy
• installasjon av moduler i båt
• test av funksjonalitet ved verft
• test av funksjonalitet under fiske
• feilretting og optimalisering  
• rapportering (sluttrappor

Leveranser fra Boatech:
• prototype på automatisert vekt og sorteringsmodul
• prototype på automatisk isdosering og transportmodul for is
• prototype på mekanisert kassestable
• prototypene består av standardmoduler og egenproduserte deler som tilpasses lasthåndteringssystemet

Prosjektorganisering
Prosjektet er organisert som følger:
​Rederiet Tempofisk er søker og eier av fartøyet Tenor.
Utstyrsleverandør Boatech leverer og installerer fangsthåndteringsutstyr.
Utrustningsverftet Vestverftet bistår ved installasjon av fangsthåndteringsutstyr.
​​Mannskap på Tenor er eksperter på fiske og fangsthåndtering og skal  teste det automatiske systemet for fangsthåndtering under fiske i Nordsjøen/Skagerra​.
​Resultatene formidles i form av en sluttrapport, et faktaark og en presentasjon med videodokumentasjon som kan vises på en av FHFs fagsamlinger.

Resultatene gjøres tilgjengelige på FHF og Boatech sine nettsider.
keyboard_arrow_up