Til innholdet

Prosjektnummer

901561

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901561
Status: Pågår
Startdato: 01.05.2019
Sluttdato: 31.12.2021

Program rensefisk: Optimalisert startfôring av rensefisk (STARTRENS)

Behovet for rensefisk i laksenæringen er langt høyere enn det som oppdrettes. Kvaliteten på rensefisken kan variere mye mellom anlegg og produksjonsår, og det er stor variasjon i dødelighet i yngelfasen. Det er lite kunnskap om hvordan eggkvalitet og larvenes startfôring påvirker videre utvikling, overlevelse og lusebeiteeffektivitet hos rognkjeks og berggylt. Fiskeyngelens kvalitet påvirkes blant annet av eggkvalitet, vannkvalitet og levendefôr-kvalitet. God kvalitet gir lav dødelighet, god vekst, høy stresstoleranse og få deformiteter, og dette vil følge fisken i senere faser av livet.

I STARTRENS skal tidligere erfaringer med karakterisering av eggkvalitet og med høykvalitets levendefôrorganismer fra labforsøk testes hver for seg og i kombinasjon for å optimalisere protokoller for utvelging av egg-grupper til klekkeriet og for startfôringsprotokoller for berggylt og rognkjeks. Optimal ernæring i tidlige faser vil tilrettelegge for mer robust yngel, som vil være mer motstandsdyktig mot bakteriesykdommer og stress. Kunnskap om de tidlige fasene er svært viktig, da en god start er av avgjørende betydning for yngelkvalitet og for å produsere en robust fisk som settes ut i merden for å spise lakselus. I prosjektet ønsker man å gjøre en kontrollert, eksperimentell sammenligning av ulike startfôringsregimer til både rognkjeks- og berggylt-larver, for å kartlegge effekten på larvenes vekst, stressresponser, og vitalitet i yngelfasen.
Hovedmål
Å bidra til vesentlig forbedring av fiskevelferd og ytelse (som lusebeiteeffektivitet) for oppdrettet rensefisk ved å optimalisere startfôring av larver og gjennom bedre dokumentasjon av eggkvalitetsparametere og av hvordan eggkvalitet kan påvirke yngelproduksjonen, for å tilrettelegge for mer bærekraftig produksjon og bruk av rensefisk i sjø. 

Delmål
• Å karakterisere fysiologiske og biokjemiske mekanismer under embryonalutviklingen i egg med høy og lav levedyktighet, samt dokumentasjon av hvordan eggkvalitet påvirker yngelproduksjon og funksjonalitet i larver og yngel.
• Å dokumentere fôrpreferanser og energikrav for rognkjeks- og berggyltyngel gjennom bruk av ulike levendefôr-organismer og kombinasjoner av disse under kontrollerte, eksperimentelle forhold.​
​Prosjektet skal føre til ny kunnskap om egg- og larve-kvalitet og tidlig ernæring hos rognkjeks- og berggyltyngel som kan bidra til å løfte produksjonsvolumet av oppdrettet berggylt i vesentlig grad og på den måten redusere behovet for villfangst av rensefisk. Prosjektresultatene brukes til å lage energibudsjetter for både rognkjeks og berggyltlarver. Dette vil øke innsikten i larvenes ernæringskrav, og kan brukes for å optimalisere fôringsstrategier. Oppdrettsnæringen vil tjene på å bli mer samkjørte om produksjonsbetingelser for å stå samlet om å øke fiskevelferden for rensefisk gjennom produksjon av mer robust yngel. God larveernæring vil gi positive effekter som følger fisken videre til utsett i sjø. Mer robust fisk vil bidra positivt til både økonomi og omdømme. For rensefisk-oppdretterne, fiskeveterinærer og brukere av rensefisk vil det være en stor fordel om fisken som produseres kan få et langvarig helseløft gjennom standardiserte og optimaliserte startfôringsregimer. Dette vil gi et bedre grunnlag for å vurdere kvaliteten og effektiviteten på rensefisken målt opp mot andre miljøfaktorer i sjø med visshet om at fisken har fått et godt utgangspunkt. Flere masterstudenter i prosjektet fører til økt kompetansebygging for industri og forskning om bærekraftig produksjon og bruk av rensefisk.
Prosjektet består av to arbeidspakker (AP-er):

AP1: Utvikle metodikk for kvalitetsvurdering av egg fra rognkjeks og berggylt
I STARTRENS skal man bygge på resultatene fra det prosjektet “Program rensefisk: Reproduksjonsbiologi hos rognkjeks: En nøkkel til et vellykket avlsprogram (CYCLOBREED)” (FHF-901418), hvor man for rognkjeks evaluerer sammenhengen mellom de observerbare parameterne for eggkvalitet, data for sammensetning i ubefruktede egg (særlig lipid), molekylære parametere, og data for plommesekklarvers atferd og stressresponser. Det skal undersøkes om en kan forutsi kvaliteten for nybefruktede egg og nyklekte larver, og tilsvarende parametere skal testes for berggylt. I dette prosjektet skal en utvide med analyser av metabolomics, lipidomics, nøkkelgenuttrykk hos embryo og deformiteter i nyklekte larver, for å utvikle et mer fullstendig screeningverktøy for eggkvalitet hos rensefisk. Målet med arbeidet er å gi oppdretterne en mulighet til å unngå å legge inn egg av dårlig kvalitet som kan forplante utover i produksjonen i form dårlig yngelkvalitet og gi lavt produksjonsvolum. Ved å korrelere molekylære parametere i egg med biologiske og morfologiske parametere, vil det utvikles screeningmetodikk som kan benyttes for å evaluere eggkvalitet før produksjonsstart. Det vil i tillegg utvikles en bioenergetisk modell, en såkalt dynamisk energibudsjett-modell (DEB), for begge artene basert på vekst-relaterte målinger gjort i eksperimentene i denne AP-en og i AP2.

AP2: Utvikling av optima​​liserte startfôringsregimer for berggylt og rognkjekslarver
Det skal gjennomføres startfôringsforsøk ved SINTEF/NTNU SeaLab's laboratorier på både rognkjeks og berggylt, hvor endepunktet for samtlige forsøk er når fiskelarvene er ferdig med tørrfôrtilvenning. Kvalitetsparametere for fiskelarver vil bli vurdert regelmessig gjennom startfôringsperioden, med særlig vekt på overgangsfaser mellom ulike fôrtyper. Larvenes næringsstatus, lipidfordøyelse, beinutvikling og deformiteter skal evalueres med histologiske og mikroskopi-analyser. DNA vil bli laget fra total RNA, som har blitt isolert fra de enkelte fiskelarver og brukes for kvantifisering av genekspresjonsnivået av forskjellige nøkkelgener som er involvert i inflammasjon/immunity, stress-responser, mucussekresjon, beinutvikling, nedbryting av ekstracellular matriks og vev-reparasjon, luminal fordøyelse og intestinal næringsstoffabsorpsjon/transport. Mikrobiota vil bli analysert fra vannprøver og DNA vil bli isolert, sekvensert og dataprosessert ved bruk av metoder utprøvd og validert i  prosjektet “Arbeidsmøte: Overvåking av mikrobielle samfunn for økt biosikkerhet som driftsstyringsverktøy og økt produksjon i fiskeoppdrett (MONMIC)”​ (FHF-901288​). Effekter av de ulike fôringsregimene vil bli vurdert opp mot industristandarder, og effekten av copepoder og rur-larver vil bli vurdert alene og i kombinasjon med tradisjonelle fôr. Analyseresultater vil bli brukt til å utvikle DEB-modeller for både rognkjeks- og berggyltyngel i startfôringsperioden i kombinasjon med DEB-data for egg frem til klekking konstruert fra AP1.

Prosjektorganisering
​Prosjektet har en varighet på to år. Prosjektdeltakere er SINTEF Ocean, NTNU, Planktonic AS, CFEED AS​ og DEBtox research​. SINTEF er prosjektleder og leder AP2. NTNU Institutt for biologi leder AP1, hvor også SINTEF vil inneha en sentral rolle. SINTEF er ansvarlig for gjennomføring av startfôringsforsøk på berggylt, og NTNU er ansvarlig for gjennomføring av startfôringsforsøk på rognkjeks. Industripartnere er C-Feed AS og Planktonic AS som vil levere fôrorganismer og bidra i design av fôringsregimer og DEBtox Research som skal utvikle bioenergetiske DEB-modeller for de to rensefiskartene og publisering av forskningsdata. Det er planlagt rekruttert 3–6 MSc-studenter som vil delta i prosjektet.
​STARTRENS-prosjektet kan bidra til å påvirke kvaliteten, kontrollen og produksjonen av rensefisk positivt. Oppnådde resultater og konklusjoner er derfor av stor interesse for industrien i denne sektoren. Minst to populærvitenskapelige artikler/bidrag skal utarbeides fra prosjektet. Manuskripter for vitenskapelige artikler vil bli utarbeidet, men det garanteres ikke for at disse vil bli publisert under prosjektperioden. Aktuelle formidlingsarenaer er vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering som Aquaculture og Aquaculture Engineering, populærvitenskapelige tidsskrifter og nettsider som Kyst.no, Norsk Fiskeoppdrett og Gemini, samt nasjonale og internasjonale akvakulturkonferanser og fagseminarer i regi av FHF og NCE Aquaculture​. ​
keyboard_arrow_up