Til innholdet

Prosjektnummer

901634

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901634
Status: Pågår
Startdato: 02.01.2021
Sluttdato: 31.12.2022

Utvikling av effektive seleksjonssystem i pelagisk- og industritrål

​Innblanding av uønsket bifangst, herunder torskefisker, makrellstørje og ulike haiarter er en økende problemstilling innen trålfiske etter pelagisk fisk og industritråling. De fleste haiartene er rødlistet og bør av den grunn bli selektert skånsomt ut under tauing. Mangel på teknisk velfungerende løsning for fortløpende utsortering og bearbeiding av hvitfisk gjør det også vanskelig å ta vare på kvalitet. I tillegg er prosentandel for lovlig bifangst svært lav hvilket medfører risiko for lovbrudd og økte kostnader for flåten. Innen industritrål er det først og fremst kvotebelagt fisk / stor fisk som utgjør et problem, men innblanding av verdifulle konsumfisk (makrell og sild, for eksempel) fører til et verditap når disse artene brukes til reduksjon.
​Hovedmål
Å utvikle kunnskap og teknologi som kan bidra til å redusere uønsket bifangst i pelagisk- og industritrål.

Delmål
• Å identifisere hvilken pelagiske- og industritrål fiskerier som har de største utfordringer med bifangst av uønsket arter eller størrelser.
• Å utvikle kunnskap om adferd som kan bidra til å finne gode seleksjonsløsninger i de kommersielt viktigste pelagiske fiskeriene og dokumentere dette med undervanns-videoopptak.
• Å teste ut teknologi som kan bidra til å redusere uønsket bifangst.
• Å dokumentere seleksjonsinnretningenes funksjonalitet og seleksjonskapasitet med målinger og videoopptak.
• Å teste Exluder som seleksjonssystem i utvalgte pelagiske- og/eller industritrål fiskeri(er).
• Å dokumentere seleksjonsinnretningens funksjonalitet og seleksjonskapasitet med målinger og video.
• Å utarbeide presentasjonsmateriell fra prosjektet til bruk i formidling mot flåten.
​Utvikling av et nytt seleksjonssystem i pelagisk- og industritrålfiske kan gi fiskerinæringen muligheten til å fiske mer effektivt og miljøvennlig. Samtidig skal det nye seleksjonssystemet bidra til mer forutsigbart og stabilt beskatningsmønster av viktige fiskeriressurser.
Prosjektet deles i tre arbeidspakker:
1) Prioritere hvilken pelagisk- og industritrål fiskerier prosjektet skal se nærmere på.
2) Utvikle/tilpasse et seleksjonssystem i samråd med næringen slik at de kan testes på tokt.
3) Gjennomføre fullskalaforsøk under kommersielle fiskeforhold.

Det gjennomføres et tokt (men helst to tokt) i prosjektperioden: et innledende tokt 2021 og et annet tokt i 2022 (toktet i 2022 er avhengige av ekstrafinansiering fra Fiskeridirektoratet eller egeninnsats fra rederiene).

Prosjektorganisering
Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom SINTEF Ocean, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø (UiT). Prosjektgruppen består av forskere fra disse forskningsinstitutter og har ledende kompetanse og lang erfaring med FoU innen relevante tema for prosjektet: arts- og størrelsesseleksjon, redskapsteknologi, feltforsøk, statistiske analyser og publisering.

Det vil bli etablert en referansegruppe for prosjektet med personer fra næringen. Det vil bli arrangert tre gruppemøter mellom prosjektgruppen og referansegruppen (med representanter fra næringen og Fiskeridirektoratet) til å drøfte ideer, planlegge årlig aktivitetene og diskutere resultatene.
​Alle resultatene fra prosjektet vil bli fortløpende formidlet via rapporter, avisoppslag og/eller vitenskapelig publisering. De vil bli formidlet forløpende på FHF, SINTEF, Havforskningen og UIT sine nettsider. I tillegg vil det holdes presentasjoner på aktuelle møter/ konferanser. Toktrapporter vil bli utarbeidet etter hvert tokt og formidlet til referansegruppen. Faktaark om resultatene vil bli utarbeidet og formidlet til næringen.​
keyboard_arrow_up