Til innholdet

Prosjektnummer

901645

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901645
Status: Pågår
Startdato: 04.06.2020
Sluttdato: 01.05.2022

Evaluering av næringsklare, fremtidsrettede CO₂-klippfisktørker til implementering

De fleste industrielle klippfisktørkene i Norge benytter kuldemedium i varmpumpesystemene som allerede i dag har begynt å bli faset ut i henhold til Klimaavtalen. Det er svært viktig at ny fremtidsrettet teknologi kommer på plass. CO2-systemer er aktuelle. Det eksisterer en god del CO2-kuldesystemer til ulike kjøleprosesser innen næringsmiddelindustrien, noe som vil tilsi at en CO2-varmepumpe også sannsynligvis vil fungere godt til tørking, men til nå har ingen installert en CO2-klippfisktørke. Varmepumpen er hjertet i en klippfiskproduksjon, og næringen er naturlig nok skeptisk til ny og uprøvd tørketeknologi. Det er behov for teknisk kompetanse for reduksjon i risiko før eventuell videre finansiering og implementering av systemene.

Prosjektet bygger på prosjektet “CO2-klippfisktørke: Fremtidens miljøvennlige og energieffektive tørke” (FHF-901297) hvor dimensjonering av ny tørke ble gjennomført, og leverandørindustrien ble utfordret til å komme med industrielle løsninger. Flere ulike teknologier ble skissert. Det er viktig at næringen får et så bredt beslutningsgrunnlag som mulig før implementering av ny teknologi, da dette er en vesentlig investering. En klippfiskprodusent ønsker å bygge ny og miljøvennlig tørke. Med bakgrunn i kunnskap fra tidligere prosjekt, og med spesifikk tilpasning til tunneltørke (som de fleste produsenter benytter), ønsker produsenten videre vurderinger av teknologien som skal implementeres. Det kan samtidig være at leverandør må gjennomføre tilpasninger med teknologien for komme frem til mest mulig optimal løsning. Dette er samtidig informasjon som næringen generelt trenger.

Prosjektet er forankret i FHFs handlingsplan om økt bærekraft, og FHF-fagområdet konvensjonell industri sitt mål om rasjonell og miljøvennlig produksjon av klippfisk.
​Hovedmål
Å gi teknisk bistand til å ​​implementere ny CO2-tunneltørke for klippfisk.

Delmål
• Å vurdere og evaluere fremkommet teknologi.
• Å danne et bedre beslutningsgrunnlag før implementering.
• Å formidle ny generell informasjon om ny teknologi til næringen.
Nytteverdien vil være økt kunnskap om ny tørketeknologi, og bedre beslutningsgrunnlag før implementering av ny CO2-klippfisktørke.

Det vil under implementeringen vurderes om det er behov for tilpasninger og mulige forbedringer for å sikre mest mulig optimalt nytt industrielt tørkeri. Det vil etter en eventuell implementering være muligheter for analysering, verifisering og dokumentering av ny fremtidsrettet teknologi som er til nytte for hele næringen. I tillegg vil nytteverdien være at man får avklart risiko knyttet til ny teknologi og hvordan risikoen kan reduseres fordi dette er nytt for næringen og ingen har investert i den nye teknologien frem til nå.
​SINTEFs forsker vil gjennomgå konkrete tekniske beskrivelser av løsninger levert fra leverandører, og vurdere mulige fordeler og ulemper med de ulike teknologiene.

SINTEF vil fungere som nøytral part mellom klippfisk-produsenten og kuldetekniske leverandører hvis tekniske avklaringer må gjennomføres.

Bedriftspesifikk informasjon kommuniseres mellom klippfiskprodusenten og SINTEF og generell informasjon blir presentert åpent. ​
Beslutningsgrunnlag før implementering, og mulig justeringer under implementering vil bli i form av interne notater og e-postkorrespondanse med klippfiskbedrift. ​Det vil bli utarbeidet en kortfattet 1-sides faktaark for publisering til næringen via FHF, samt presentasjon i aktuelle møter i FHF.
keyboard_arrow_up