Til innholdet

Prosjektnummer

901645

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901645
Status: Avsluttet
Startdato: 04.06.2020
Sluttdato: 17.06.2023

Evaluering av næringsklare, fremtidsrettede CO₂-klippfisktørker til implementering

Dokumentasjon av energieffektivitet i ny teknologi for tørking i klippfiskproduksjon
​• Tørkeri med CO2-varmepumpe har ved jevnt og kontinuerlig fylling har et lavt energiforbruk på 0,6–0,8 kWh per kg vann fjernet på små fisk
Tilsvarende tørkeri med tradisjonelle varmepumper ligger normalt rundt 0,71,0 kWh per kg vann fjernet.
Ujevn fylling av fisk per dag vil øke kWh per kg vann fjernet betydelig. 
​Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapportering
Etter at myndighetene i 2016 innførte nye og strengere krav til kuldemedier til bruk i bl.a. klippfisk-tørker, vil tradisjonelle tørkesystemer kunne få utfordringer ved service og vedlikehold. Kravene innbefatter at bransjen i fremtiden må gå over til mer miljøvennlige og energi-effektive tørker med f.eks. CO2 som kuldemedium. FHF finansierte derfor prosjektet “CO2-klippfisktørke: Fremtidens miljøvennlige og energieffektive tørke” (FHF-901297), hvor målet var å finne tekniske løsninger og systemer for å etablere en energieffektiv og driftssikker CO2-tørke. 

Etter at de første CO2-varmepumpetørkene ble bygd og driftet, ønsket bransjen en vurdering av energieffektiviteten på disse i forhold til tradisjonelle tørkeri. FHF fulgte derfor opp med å finansiere prosjektet “Evaluering av næringsklare, fremtidsrettede CO2-klippfisktørker til implementering” (FHF-901645). Det er tidligere gjennom ulike FHF-prosjekter blitt målt effektivitet på en rekke tradisjonelle tørkeri og flere faktorer påvirker energieffektiviteten. Langblåste tørker har stort sett lavere energibruk per tonn produsert i forhold til tverrblåste kammertørker. Også fiskens størrelse har betydning, og ved produksjon av små fisk vil energibruk per kg vann fjernet være lavere enn for større fisk. 

Under kartleggingen av CO2-tørken ble i hovedsak små fisk tørket, og innsats av mengder per dag varierte noe. Disse driftsfaktorene måtte hensyntas når man sammenlignet effektiviteten til ulike tørkeri. Generelle tall basert på industrielle målinger på små fisk (<2,5 kg) viser at tradisjonelle kuldemaskiner bruker 0,7–1,0 kWh per kg vann fjernet. CO2-tørken som ble kartlagt over to perioder, hvor det både var jevn og ujevn drift. I perioden med jevn og kontinuerlig drift, lå energiforbruket på 0,6–0,8 kWh per kg vann fjernet. Dette er på nivå med de beste tradisjonelle tørkemaskinene tidligere undersøkt. Resultatene viser at energieffektiviteten er god i forhold til tradisjonelle varmepumper, men at fyllingsgrad og drift dominerer hvor effektiv tørken er.
​FHF har tilrettelagt problemstillingen fra en produsent og dokumentert fra et FoU-miljø at den nye teknologien er mer energieffektiv enn den tradisjonelle teknologien. Prosjektet er formidlet i forskjellige fora og det er flere bedrifter som har investert i den nye teknologien.
De fleste industrielle klippfisktørkene i Norge benytter kuldemedium i varmpumpesystemene som allerede i dag har begynt å bli faset ut i henhold til Klimaavtalen. Det er svært viktig at ny fremtidsrettet teknologi kommer på plass. CO2-systemer er aktuelle. Det eksisterer en god del CO2-kuldesystemer til ulike kjøleprosesser innen næringsmiddelindustrien, noe som vil tilsi at en CO2-varmepumpe også sannsynligvis vil fungere godt til tørking, men til nå har ingen installert en CO2-klippfisktørke. Varmepumpen er hjertet i en klippfiskproduksjon, og næringen er naturlig nok skeptisk til ny og uprøvd tørketeknologi. Det er behov for teknisk kompetanse for reduksjon i risiko før eventuell videre finansiering og implementering av systemene.

Prosjektet bygger på prosjektet “CO2-klippfisktørke: Fremtidens miljøvennlige og energieffektive tørke” (FHF-901297) hvor dimensjonering av ny tørke ble gjennomført, og leverandørindustrien ble utfordret til å komme med industrielle løsninger. Flere ulike teknologier ble skissert. Det er viktig at næringen får et så bredt beslutningsgrunnlag som mulig før implementering av ny teknologi, da dette er en vesentlig investering. En klippfiskprodusent ønsker å bygge ny og miljøvennlig tørke. Med bakgrunn i kunnskap fra tidligere prosjekt, og med spesifikk tilpasning til tunneltørke (som de fleste produsenter benytter), ønsker produsenten videre vurderinger av teknologien som skal implementeres. Det kan samtidig være at leverandør må gjennomføre tilpasninger med teknologien for komme frem til mest mulig optimal løsning. Dette er samtidig informasjon som næringen generelt trenger.

Prosjektet er forankret i FHFs handlingsplan om økt bærekraft, og FHF-fagområdet “konvensjonell industri” sitt mål om rasjonell og miljøvennlig produksjon av klippfisk.
​Hovedmål
Å gi teknisk bistand til å ​​implementere ny CO2-tunneltørke for klippfisk.

Delmål
• Å vurdere og evaluere fremkommet teknologi.
• Å danne et bedre beslutningsgrunnlag før implementering.
• Å formidle ny generell informasjon om ny teknologi til næringen.
Nytteverdien vil være økt kunnskap om ny tørketeknologi, og bedre beslutningsgrunnlag før implementering av ny CO2-klippfisktørke.

Det vil under implementeringen vurderes om det er behov for tilpasninger og mulige forbedringer for å sikre mest mulig optimalt nytt industrielt tørkeri. Det vil etter en eventuell implementering være muligheter for analysering, verifisering og dokumentering av ny fremtidsrettet teknologi som er til nytte for hele næringen. I tillegg vil nytteverdien være at man får avklart risiko knyttet til ny teknologi og hvordan risikoen kan reduseres fordi dette er nytt for næringen og ingen har investert i den nye teknologien frem til nå.
​SINTEFs forsker vil gjennomgå konkrete tekniske beskrivelser av løsninger levert fra leverandører, og vurdere mulige fordeler og ulemper med de ulike teknologiene.

SINTEF vil fungere som nøytral part mellom klippfisk-produsenten og kuldetekniske leverandører hvis tekniske avklaringer må gjennomføres.

Bedriftspesifikk informasjon kommuniseres mellom klippfiskprodusenten og SINTEF og generell informasjon blir presentert åpent. ​
Beslutningsgrunnlag før implementering, og mulig justeringer under implementering vil bli i form av interne notater og e-postkorrespondanse med klippfiskbedrift. ​Det vil bli utarbeidet en kortfattet 1-sides faktaark for publisering til næringen via FHF, samt presentasjon i aktuelle møter i FHF.
keyboard_arrow_up