Til innholdet

Prosjektnummer

901708

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901708
Status: Pågår
Startdato: 01.11.2021
Sluttdato: 01.11.2026

Kartlegging av mørke flekker i laksefilet

Mørke flekker i laksefilet er et stort og kostnadskrevende kvalitetsproblem for norsk oppdrettsnæring, der ca. hver 7. fisk har noen form for mørk misfarging i filet. Mindre flekker kan skjæres bort uten å påvirke kvaliteten til fileten nevneverdig, mens fileter med større flekker nedklassifiseres og/eller kan føre til reklamasjoner. Med forventet økt produksjon av filet ved norske anlegg vil kvalitetsfeil som mørke flekker i større grad opptre i egen bedrift heller enn ute hos kundene; relevansen av å holde god oversikt over forekomsten av mørke flekker forventes derfor å øke for norske bedrifter i tiden som kommer.

Tidligere prosjekter, som Filét av oppdrettslaks: Kvalitetsavvik og årsakssammenhenger” (FHF-900339) og “Mørke flekker i laksefilét: Årsaker til forekomst og forebyggende tiltak” (FHF-900824), har vist at kartlegging av dette komplekse kvalitetsavviket har potensial til å bidra til økt kunnskap og redusert forekomst. Det ble blant annet dokumentert geografisk variasjon, både med hensyn til forekomst og posisjon og størrelse av flekkene, og redusert forekomst ved økologisk produksjon versus konvensjonell og ved manuell vaksinering versus maskin. Likevel var kartleggingen den gang noe begrenset i forhold til antall bedrifter involvert, automatisering av registreringssystemet, samt datakvalitet og dataene sin egnethet for analyse. For å bedre utnytte potensialet til denne typen av tilnærming kreves en mer systematisk kartlegging ved bruk av mer automatisk registreringsmetodikk, dette for å dekke den store variasjonen i geografi/miljø og produksjonsbetingelser (teknologi, genetikk, ernæring, smittepress m.fl.) for oppdrettslaks langs Norges kyst og mellom bedrifter.

En god kartlegging av kvalitetsavviket vil være et viktig ledd i FHFs sitt arbeid for å utvikle kunnskap og løsninger for å sikre forutsigbar kvalitet på laksefisk.

Prosjektet har potensial til å bidra til redusert matsvinn og økt lønnsomhet og bærekraft ved å redusere forekomsten av mørke flekker i laksefilet. Nofima har som mål å bidra til bærekraftig og lønnsom matproduksjon, og prosjektet er i så måte godt forankret i Nofimas strategi.
Hovedmål
Å kartlegge forekomsten av mørke flekker i laksefilet fra norsk lakseoppdrett.

Delmål
• Å kartlegge forekomsten i forhold til hvor (geografi).
• Å kartlegge hvordan laksen blir produsert.
• Å bidra til at enkel og automatisert registreringsmetodikk som utvikles i prosjektet kan videreføres etter endt prosjektperiode.
Ved å erholde store mengder data av god kvalitet fra mange bedrifter fra hele landet, kan tilnærmingen lede til konkrete tiltak som kan kontrollere tilstanden og dermed ha stor næringsnytte. 

Hver enkelt bedrift kan med bedre oversikt og kjennskap til kvalitetsavviket potensielt også identifisere årsaker til variasjon i forekomsten og selv teste ut hypoteser for å redusere forekomsten. Nytteverdien av dette forventes å øke da kvalitetsfeil i større grad vil opptre i egen bedrift ved økt produksjon av filet.

Ved å ta i bruk mer automatiserte løsninger vil næringen ha nytte av frigjøring av ressurser i forbindelse med registrering av mørke flekker. Løsninger utviklet i prosjektet kan potensielt videreutvikles til å benyttes til sortering/ gradering av filet. Dette vil i sånt fall være et utviklingsløp helt separat fra dette prosjektet. Prosjektet har stort potensial til å gi mer pålitelig statistikk som i separate initiativ kan bidra til å redusere forekomsten av mørke flekker ved å avdekke årsakssammenhenger.
Prosjektet består av følgende arbeidspakker (AP-er):

AP1. Tekniske løsninger for registrering av flekker
Ansvarlig: Nofima, Skill og Avanti. Andre partnere: Cermaq, Nordlaks og Troll Salmon.
Målsetting: Å lage de tekniske løsningene for enkel registrering av mørke flekker i laksefilet; bildetaging av fileter på filetlinjen og program (app-lignende løsning) for manuell registrering av flekker og for registrering av tilleggsinformasjon om fisken.
 
AP2. Sporing av registreringer
Ansvarlig: Nofima. Andre partnere: Cermaq, Nordlaks og Skill.
Målsetting: Å identifisere hvilken informasjon om fisken som er nødvendig for å oppnå målsetninger og hvordan informasjonen skal sikres og registreres.
 
AP3. Algoritme for deteksjon av mørke flekker utfra bilde
Ansvarlig: Nofima og Skill. Andre partnere: Akvanti, Cermaq, Nordlaks og Troll Salmon.
Målsetting: utvikle algoritmen for registrering av mørke flekker i filet utfra bilder.
 
AP4. Verifisering av samsvar mellom de to løsningene beskrevet i omsøkt prosjekt
Ansvarlig: Nofima. Andre partnere: Cermaq, Nordlaks og Troll Salmon.
Målsetting: Å sikre at algoritmen for bildeanalyse og løsningen for manuell registrering gir samme resultat slik at metodene kan brukes om hverandre, og at resultat samsvarer med tidligere registreringsmetodikk for å sikre at flekker registreres i henhold til nasjonal standard (utviklet i prosjektet Filét av oppdrettslaks: Kvalitetsavvik og årsakssammenhenger” (FHF-900339).
 
AP5. Kartlegging og visualisering av data
Ansvarlig: Nofima, NMBU og Skill. Andre partnere: Cermaq og Nordlaks.
Målsetting: Å utvikle format (innhold og visualisering) for rapportering av kartlegging i henhold til målsetninger. Det skal også lages løsninger for at hver deltagende bedrift enkelt skal kunne hente ut skreddersydde rapporter på mørke flekker basert på egne registreringer, og for ekstraksjon av all tilgjengelig data (anonymisert).
 
AP6. Formidling, kommunikasjon og rekruttering 
Ansvarlig: Nofima. 
Målsetting: Å ved god formidling fra tidlig fase fasilitere rekruttering av bedrifter til å delta i kartleggingen av mørke flekker i laksefilet, for derved å formidle kartlegging av mørke flekker i laksefilet som er representativ for hele Norge.
 
AP7. Modell for drift etter endt prosjektperiode
Ansvarlig: Nofima. Andre partnere: Skill og Akvanti.
Målsetting: Å utvikle en driftsmodell for videreføring av registreringssystemet etter endt prosjektperiode. Prosjektgruppen vil foreslå modell for referansegruppen, som kan tilpasse denne til hvordan næringen opplever nytteverdien til kartleggingen.
I prosjektet vil formidling og rekruttering henge tett sammen, og prosjektet vil derfor ha en egen nettside på nofima.no der fremdrift kontinuerlig holdes oppdatert for å sikre enkel kunnskapsformidling ved kontakt med bedrifter. Her vil også kartlegging for bransjen generelt fortløpende publiseres. Kartlegging vil også publiseres på kanaler mer lett tilgjengelige for næringen, f.eks. Intrafish.no, kyst.no og iLaks.no.

To populærvitenskapelige artikler er planlagt: En ved ferdigstilling av metodikken og en mot slutten av prosjektet. Prosjektet vil omtales på nettsidene til prosjektpartnerne, samt presenteres på møter der bransjen møtes, f.eks. arrangert av FHF.
keyboard_arrow_up