Til innholdet

Prosjektnummer

901712

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901712
Status: Pågår
Startdato: 15.09.2021
Sluttdato: 05.09.2024

Utvikling, testing og godkjenning av system for nødstopp og varsling i kystfiskeflåten

​Det siste tiåret har 143 fiskere falt over bord (mann over bord (MOB)) med personskade. 94 av disse har omkommet. En fisker fra en enmanns-sjark som faller over bord har derfor statistisk sett liten sannsynlighet for å overleve. En funksjonell nødstopp og varsling vil øke sjansene for overlevelse betydelig.

Nødstopp og varsling har derfor et betydelig potensial i å redusere antall omkomne på sjøen. Dimeq har utviklet teknologi som med stor fordel kan omformes og tilpasses kravspesifikasjoner som er utarbeidet i forprosjektet “Nødstopp og varsling for økt sikkerhet i kystfiskeflåten” (FHF-901646).

En vellykket utvikling har i tillegg også en stor potensiell overføringsverdi til andre geografiske markeder og beslektede applikasjoner, så som arbeidsbåter i havbruksnæringen. 

Dimeq AS kan levere sanntidsposjonering informasjon for bruk om bord i fartøy. Dimeqs EyeD, er et nytt, innovativt og patentbeskyttet produkt bestående av et lett og komfortabelt armbånd som benyttes for å registrere og følge mannskap sine bevegelser ombord, og dermed raskt og effektivt kunne lokalisere savnede personer ved en eventuell nødsituasjon. Løsningen baserer seg på bruk av et digitalt armbånd, som kommuniserer med en eller flere sensorer/basestasjoner som plasseres ut på fartøyet. Armbåndet bæres normalt sett av hver enkelt som befinner seg ombord, og sender ut et signal inneholdende en identifikator som unikt identifiserer armbåndet og personen som bærer det. Signalet fanges opp og registreres hos den/de sensorene/basestasjonene som geografisk er plassert nærmest der personen til enhver tid befinner seg. Oppstår det en nødsituasjon, f.eks. ved brann, kollisjon, grunnstøting o.l. vil redningsmannskap eller andre raskt kunne lokalisere hver enkelt, og dermed kunne redde liv. Oppstår det en MOB-situasjon, ved at en person registreres utenfor oppmerket sone, aktiveres nødvendige alarmer, og søk og redning kan settes i verk umiddelbart.

Dimeq har utviklet og integrert EyeD programvare for bruk i nødsituasjoner og under øvelser. I tillegg etableres det programvare for å administrere og monitorere armbånd og personer i en driftssituasjon.

Dimeq gjennomførte våren 2018, i tett samarbeid med Opplæringsfartøy AS og Petroleum Geo Services (PGS) ASA, en vellykket test av nyutviklet prototyp av armbånd, basestasjoner/sensorer og programvare ombord på M/S Skulebas i Måløy. EyeD-1-prosjektet viste da at Dimeq sine løsninger og teknologi fungerer og gir resultater som forutsatt. I tillegg erfarte en fra dette prosjektet at det er nødvendig å utvikle og benytte løsninger for utplassering av basestasjoner, som krever lite eller ingen ekstra infrastruktur i form av ny/ekstra kabling ombord. Alle erfaringer og resultat fra EyeD-1-prosjektet, er avstemt med PGS og innarbeidet som grunnlag for de løsninger og den funksjonalitet som er lagt til grunn for den videre utviklingen av EyeD og som nå vil kvalifiseres.

I september 2019 ble det ombord på et av PGS sine skip, gjennomført omfattende tester av hypoteser og prototyper for PLC (power line communication)-teknologi. Dette var Dimeq sin andre proof of oncept (PoC). Testingen var vellykket og viste gode resultater både når det gjelder oppnådd rekkevidde og båndbredde for dataoverføring. Flere av funksjonstestene for MOB, selve armbåndet, den trådløse kommunikasjonen er direkte overførbare til FHF-prosjektet. Siden har utviklingen fortsatt, og det skal installeres en fullversjon på PGS fartøy i 4. kvartal 2021.

Dimeq mener at denne teknologien kan tilpasses, konvertes og utvides til også å inkludere kravene fremsatt i kravspesifikasjoner til “Kystfiske  Nødstopp og varsling via Telenor Kystradio”. Det vises til kravspesifikasjoner med kommentarer.
​Hovedmål
Å utvikle og teste et kommersielt system for nødstopp og varsling for kystfiskeflåten.

Delmål
1. Å undersøke ulike godkjenningsordninger som leverandører må forholde seg til. Fastsette forutsetninger fra nødetater for implementering av et kommersielt varslingssystem (f.eks. oppfyllelse av kravspesifikasjoner for nødstopp og varsling).
2. Å oppdatere kravspesifikasjon for nødstopp i samarbeid med aktive fiskere og systemleverandør (parallelt med utviklingen).
3. Å utvikle en teknisk løsning for nødstopp som samsvarer med kravspesifikasjonen.
4. Å oppdatere kravspesifikasjon for varsling i samarbeid med nødetater og systemleverandør (parallelt med utviklingen).
5. Å utvikle en teknisk løsning for varsling som samsvarer med kravspesifikasjon.
6. Å fullskalateste og feilrette med to samarbeidende rederier.
7. Evt. å få godkjenning hos godkjenningsinstanser, noe som vil være systemutviklerens ansvar.
​I perioden 2000–201​9 var det registrert 143 ulykkeshendelser i kategorien fall i sjø og forlis med personskade. 94 av disse hadde fatal utgang. Det betyr at det er langt større sannsynlighet for å omkomme enn å overleve når fiskere faller overbord (SINTEF-rapport 2020). Utviklingen av en god, trygg og effektiv løsning vil i stor grad øke sannsynligheten for at den forulykkede selv vil kunne komme om bord i fartøyet for egen kraft, subsidiært at det varsles og vedkommende kan bli funnet av redningsmannskaper eller av andre fartøy i nærheten. Nytteverdien, på kort og lang sikt er derfor stor for den forulykkede, for deres familier og for store deler av samfunnet.   

Nytteverdien ved å utvikle denne løsningen er, foruten økt sikkerhet for kystfiskere, også et potensial for økt sikkerhet utenfor Norden og til andre segmenter, så som til havbruksnæringen, arbeidsfartøy og muligens fritidsbåtmarkedet.

Sikkerhet og trygghet er viktig for effektiviteten til de utøvende fiskere og derfor knyttet til deres produksjonskapasitet. Utviklingen av et verktøy som både stanser fremdriften av fartøyet og varsler ved fall over bord er et slikt verktøy som øker tryggheten og den reelle sikkerheten. Derfor påvirkes produksjonskapasiteten på deres fiske også på en positiv måte. 

Det ligger et stort potensial for å redusere sannsynligheten for at hendelsene skjer ved å bevisstgjøre om farene, det vil si å hindre forlis eller fall over bord, men også for å redusere alvorlighetsgraden og konsekvensene ved at ulykken inntreffer. Å øke sjansene for at fiskeren ved egen hjelp kan komme seg om bord i fartøyet igjen ved at en nødstopp stanser fartøyet, er et avgjørende tiltak for å øke sannsynligheten for overlevelse, men også det å få varslet ulykken så tidlig som mulig gjør sannsynligheten for overlevelse større.​

Dimeqs basisteknologi, armbåndet som kommuniserer trådløst med sensoren og den ferdige utviklede MOB teknologi, er et svært godt utgangspunkt for ytterligere tilpasning til kravspesifikasjonene.

Dimeqs teknologi og de erfaringer som er gjort i utviklingsfasen vil ha stor verdi for hvilke funksjoner som allerede er ferdig utviklet, hva som krever en videre tilpasning og hva som mulig og hva som er for ressurskrevende å utvikle innenfor dette prosjektet og de økonomiske føringene som er lagt her. Dimeq forbeholder seg derfor retten til en “last refusal” etter at den endelige kravspesifikasjonen foreligger.
Hovedtrekk
Ulike godkjenningsordninger skal undersøkes, endelige kravspesifikasjoner bearbeide og enes om (3 møter – 4 måneder) og det vil utføres en gap-analyse mellom endelig kravspesifikasjon og Dimeqs eksisterende teknologi og sammenholde den med budsjett og tidsplan for endelige avgjørelse av gjennomførbarhet, innen 2 måneder etter at endelig kravspesifikasjon er omforent.

Deretter vil det utvikles en løsning for henholdsvis nødstopp og varsling som i all hovedsak vil skje på laboratorier i inn-og utland (mye hos Dimeq sin samarbeidspartner i Polen). Når hver av de to hovedelementene er ferdig utviklet fra laboratoriet vil de i samarbeid med de tre fiskebåtpartnerne testes under realistiske forhold, før de til slutt integreres i ett system og full-skala-testes for endelig feilretting og godkjenning, med tilhørende sluttrapport og dokumentasjonsutarbeidelse.

Arbeidsform
Dimeq vil tilstrebe et godt samarbeid fordi dette er avgjørende for produktets suksess. Referansegruppen vil være “kravstiller” og kontrollør. Prosjektledelsen vil rapportere til referansegruppen og ha arbeidsgrupper innen hardware/software og salg/markedsføring til disposisjon for prosjektet. Ressurser inn i prosjektet vil kompletteres med nødvendig kompetanse og erfaring fra en “ressursgruppe”. 

SINTEF sine oppgaver
SINTEFs oppgaver er knyttet til de tre hovedoppgavene som er oppgitt i utlysningen:
1 . Ansvarlig for å oppgradere spesifikasjonen underveis i prosjektet i samarbeid med systemutvikler og deltakende rederier.
2. Være et bindeledd mellom systemutvikler, Sjøfartsdirektoratet og nødetater.
3. Delta på uttesting og dokumentere resultatene i prosjektet. Prosjektteam fra SINTEF Ocean: Trine Thorvaldsen, Bendik Toldnes, Morten Bondø, Cecilie Salomonsen.

Utviklingsaktivitetene
1. Undersøke ulike godkjenningsordninger som leverandører må forholde seg til
Det betyr å fastsette forutsetninger fra nødetater for implementering av et kommersielt varslingssystem. Man har Telenor Kystradio fordi VHF er det offisielle nødnettet og at de er samlokalisert med Hovedredningssentralen (HRS).

Det er forutsatt god samarbeidsdialog og tett kommunikasjon slik at endelig kravspesifikasjon er etablert innen 4 måneder etter prosjektoppstart. Det er tenkt gjennomført inntil tre møter med involverte samarbeidspartnere og kravstillere. Dimeq vil føre møtereferat som godkjennes av deltagerne i møtet.

SINTEF er forutsatt å ha en koordinerende rolle og vil være bindeledd for følgende relevante aktiviteter:
• arrangere web-basert oppstartsmøte som kobler aktørene fra forprosjektet til arbeidet som skal gjøres i hovedprosjektet
• arrangere arbeidsmøter på vegne av systemutvikler ved behov
• bistå i dialogen mot Sjøfartsdirektoratet og nødetater ved behov

2. Oppdatere kravspesifikasjon for nødstopp i samarbeid med aktive fiskere og systemleverandør (parallelt med utviklingen)
Dimeq vil ta utgangspunkt i allerede utviklet teknologi (Eye-D, sensor og MOB-kriterier) for sikker identifisering av MOB og nødstopp. Deretter vil kravspesifikasjonene gjennomgås og omforenes slik at de involverte er enige om hvilke krav som gjelder. Deretter vil Dimeq med sine partnere og samarbeidspartnere utvikle, designe, produsere, installere, teste og kvalifisere produktet slik at det møter de omforente kravspesifikasjonene.

SINTEF vil spesielt bistå med flg. relevante aktiviteter:
• vurdere eksisterende produkt opp mot kravspesifikasjon fra forprosjekt, i samarbeid med systemleverandør
• oppdatere kravspesifikasjon basert på diskusjoner med aktive fiskere
• oppdatere kravspesifikasjon basert på arbeidsmøter (workshops)/arbeidsmøter med andre interessenter /aktører (Sjøfartsdirektoratet, Telenor Kystradio, HRS, Redningsselskapet og forsikringsaktører)

Dette arbeidet er forventet utført i løpet av 1. kvartal 2022.

3. Utvikle en teknisk løsning for nødstopp som samsvarer med kravspesifikasjonen
Dimeq vil ta utgangspunkt i allerede utviklet teknologi (Eye-D, sensor og MOB-kriterier) for sikker identifisering av MOB og nødstopp. Den omforente kravspesifikasjonen ble tilpasset med hensyn til design, funksjon, produksjon, installasjon, utprøving og testing samt evt. 3. parts kvalifikasjon.

Dimeq vil vurdere forslag til tekniske løsninger og ta frem endelig løsning for nødstopp i samarbeid med motorleverandører og evt. systemleverandør. Testing av ferdig produkt.

Dette arbeidet er forventet utført i løpet av 3. kvartal 2022.
 
4. Oppdatere kravspesifikasjon for varsling i samarbeid med nødetater og systemleverandør (parallelt med utviklingen)
Dimeq vil ta utgangspunkt i allerede utviklet teknologi (Eye-D, sensor og MOB-kriterier) for sikker identifisering av MOB og varsling. Deretter vil kravspesifikasjonene gjennomgås og omforenes slik at de involverte er enige om hvilke krav som gjelder. Dette er forventet gjennomført med nødetater, (SAR, HRS, politi og helse), Telenor Kystradio.

SINTEF vil spesielt bistå med følgende relevante aktiviteter:
• oppdatere kravspesifikasjon basert på diskusjoner med aktive fiskere
• oppdatere kravspesifikasjon basert på diskusjoner med andre interessenter/aktører (Sjøfartsdirektoratet, Telenor Kystradio, HRS, Redningsselskapet og orsikringsaktører)

Dette arbeidet er forventet utført i løpet av 1. kvartal 2022.

5. Utvikle en teknisk løsning for varsling som samsvarer med kravspesifikasjon
Dimeq vil ta utgangspunkt i allerede utviklet teknologi (Eye-D, sensor og MOB-kriterier) og de omforente kravspesifikasjonene. Deretter vil Dimeq med sine partnere og samarbeidspartnere utvikle, designe, produsere, installere, teste og kvalifisere produktet slik at det møter de omforente kravspesifikasjonene.

Varslingen vil skje via VHF og Digital Self-call-funksjonen.

Dette arbeidet er forventet utført i løpet av 1. kvartal 2023.

6. Fullskalatesting og feilretting hos samarbeidende rederier
I tett dialog med fiskerne vil Dimeq delteste komponenter og delsystemer der det hele blir satt sammen og fullskalatesting og feilretting i henhold til eget program blir gjennomført. I kraft av å være deltagende under uttesting og dokumentere vil SINTEF spesielt bistå med å delta i fullskala test på fartøyene og dokumentere resultater fra tester.

7. Godkjenning hos godkjenningsinstanser, noe som vil være systemutviklerens ansvar
Etablere dialog med og eventuelt avtale med mulige godkjenningsinstanser inkluderer:
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (N-Kom) Lillesand (Tidligere Post- og teletilsynet) og DigDir – Digitaliseringsdirektoratet i Tønsberg.

Det er ikke inkludert vesentlige kostnader for Dimeq forbundet med eventuelt 3. parts godkjenninger. Dimeq vil ved behov spørre DNV, SINTEF, Telenor, (Telenor Kystradio), HRS, KIWA og tilsvarende institusjoner om råd ved eventuelt behov.

Dimeq vil ta utgangspunkt i allerede utviklet teknologi (Eye-D, sensor og MOB-kriterier) for sikker identifisering, nødstopp og varsling. Deretter vil kravspesifikasjonene gjennomgås og omforenes slik at de involverte er enige om hvilke krav som gjelder. Deretter vil Dimeq med sine partnere og samarbeidspartnere utvikle, designe, produsere, installere, teste og kvalifisere løsningene. 
​Formidling skjer på FHF og Dimeq sine nettsider underveis.

Ved prosjektslutt formidles resultater gjennom fiskerifaglig presse, på konferanser og faglige samlinger i regi av FHF.
keyboard_arrow_up