Til innholdet

Prosjektnummer

901828

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901828
Status: Pågår
Startdato: 01.02.2023
Sluttdato: 01.02.2025

Alvorlige ulykker i kystfiskeflåten – årsaker og tiltak

​Stortinget har vedtatt en visjon om at ingen fiskere skal omkomme på havet i fremtiden. Fokuset for myndighetene og næringsaktører har vært risikovurderinger, sikkerhetsstyring og forebyggende tiltak om bord på fartøyene. Til tross for dette, har antall personulykker registrert av Sjøfartsdirektoratet økt siden 2011.

Det er behov for å studere hvordan kunnskap om ulykker og arbeidsmiljøutfordringer kan omsettes til målrettede tiltak av teknisk og organisatorisk art (f.eks. implementere tiltak i systemer for risikostyring), med mål om å redusere risiko.  

Det er også viktig å se på hvordan rammebetingelsene påvirker organiseringen av fiskeriene i de ulike flåtegruppene, og hvilke effekter dette har for personellsikkerheten om bord. Dette krever tiltak hvor forvaltningen spiller en sentral rolle.

Prosjektresultatene skal bidra til å redusere sannsynlighet for, og konsekvenser av, akutte ulykker samt redusere forekomst av belastningsskader. Tiltakene må tilpasses ulike flåtegrupper og driftsformer og deres særegenheter, og vil utvikles i samarbeid med næring og myndigheter.
Hovedmål
Å foreslå konkrete og målrettede tiltak for å redusere risikoen for ulykker og arbeidsrelatert fravær i kystfiskeflåten, basert på oppdatert kunnskap om ulykker og utfordringer i arbeidsmiljøet.

Delmål
1. Å etablere kunnskap om direkte og indirekte årsaker til akutte skader og belastningsskader i kystfiskeflåten, basert på oppdatert og systematisert ulykkesstatistikk fra tilgjengelige kilder.
2. Å utarbeide ulykkesscenarier for de fem mest frekvente hendelser som medfører dødsfall eller alvorlig skade, som underlag for prioritering av tiltak. Synliggjøre behov for tiltak (fysisk/teknisk, organisatorisk, regulatorisk).
3. Å Utarbeide målrettete tiltak i samarbeid med sentrale interessenter (næringsaktører, teknologi- og tjenesteleverandører, forsikring, forvaltning og tilsynsmyndigheter).
​Kunnskap og tiltak som kan øke sikkerhet i kystfiskeflåten er både næringsnyttig og samfunnsnyttig. For politikerne er det relevant å finne en realistisk måte å oppnå nullvisjonen for omkomne på havet. For rederi og den enkelte fisker kan skader medføre fravær, uførhet og i verste fall død. Dette har alvorlige konsekvenser også for familie og kystsamfunn. Muskel- og skjelettplager er hovedårsak til legemeldt sykefravær hos fiskere, og at mange av disse plagene er relatert til arbeidsmiljøet.

Resultatene fra prosjektet blir utviklet sammen med og kan utnyttes av den enkelte fisker, rederiene, organisasjonene, myndighetene og teknologi- og tjenesteleverandørene. Prosjektet gir mulighet til å engasjere ulike interessenter, som er viktig for å etablere en felles forståelse av HMS-utfordringene, og riktige og praktiske tiltak.
​Dette prosjektet omhandler HMS i utøvelsen av fiskeryrket i ulike driftsformer i kystfiskeflåten. Problemstillingene som ligger til grunn for arbeidet er: Hvilke hendelser og årsaksforhold fører hyppigst til dødsulykker, alvorlig personskade og arbeidsrelatert fravær i kystfiskeflåten? Hvilke målrettete tiltak kan bidra til å redusere risikoen for arbeidsulykker og belastningsskader?

Prosjektet er organisert i tre faglige arbeidspakker (AP-er):

AP1: Årsaksanalyser av personulykker
Ansvarlig: Trine Thorvaldsen, SINTEF Ocean

A1.1: Systematisk årsaksanalyse av registrerte personulykker. Ulykkesdata fra flere kilder vil analyseres og kategoriseres ut fra type ulykkeshendelse, geografisk region, tid på året, fartøygruppe, driftsform mm. Direkte, medvirkende og bakenforliggende årsaker vil bli identifisert og systematisert i årsakskjeder.

A1.2: Intervjuundersøkelse om indirekte årsaker, tekniske og organisatoriske risikofaktorer samt rammebetingelser. Omfanget vil være 12–15 intervjuer. Intervjuene vil også ta for seg årsaker til belastningsskader i ulike driftsformer, som bygger videre på kunnskap om belastningskader fra tidligere SINTEF-prosjekt, “Fiskerhelse”, finansiert av Sykefraværsprogrammet i Norges forskningsråd (2013–2016).

Leveranser: Fagrapport, populærvitenskapelig artikkel og nettsak om årsaksforhold.
 
Arbeidspakke 2: Utarbeide ulykkesscenarier
Ansvarlig: Cecilie Salomonsen, SINTEF Ocean

Basert på arbeidet i AP1 vil scenarier for de fem mest frekvente hendelsene som medfører dødsfall eller alvorlig skade beskrives. En interessentanalyse vil bli gjennomført for å belyse aktuelle målgrupper, både brukere/berørte, interesseorganisasjoner, relevante tjenesteytere, myndigheter og andre premissgivere.

Leveranser: Scenariobeskrivelser og interessentanalyse.

Arbeidspakke 3: Utvikle skadeforebyggende tiltak
Ansvarlig: Trine Thorvaldsen, SINTEF Ocean

A3.1: Arbeidsmøter med et representativt utvalg av aktive fiskere, organisasjoner, myndigheter og øvrige interessenter for å forstå og utarbeide tiltak som omhandler organisatoriske forhold og rammebetingelser for fiskeriaktiviteten.

A3.2: Arbeidsmøter om tiltak knyttet til fartøysutforming, redskap og teknologi.

A3.3: Basert på de samlede resultatene fra arbeidspakkene 1–3 vil vi sammenstille tiltak og koble de til ulykkescenariene.

Leveranser: Faglig sluttrapport FHF, manus vitenskapelig publikasjon om årsaker og tiltak, nettsak om forebyggende tiltak.

Prosjektorganisering
Ansvarlig organisasjon er SINTEF Ocean. Samarbeidspartnere er SINTEF Nord og NTNU Institutt for marin teknikk (IMT). Prosjektet har knyttet til seg en arbeidsgruppe som vil bidra i prosjektet. Gruppen består ved prosjektoppstart av Sjøfartsdirektoratet, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Tromstrygd, Fiskeridirektoratet, Gjensidige, Redningsselskapet og Dimeq.
​Det utarbeides en kommunikasjonsplan ved prosjektoppstart med handlingsplan for formidlingsaktivitetene. Nettsiden www.yrkesfisker.no, fiskeripresse, SINTEF og FHFs nettsider og sosiale medier vil være viktige kanaler for formidling av resultatene fra prosjektet, i tillegg til foredrag på møteplasser for næringen i regi av f.eks. Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag. Podkast og korte informasjonsfilmer til bruk på sosiale medier er aktuelle virkemidler for å nå målgruppa for tiltakene, i tillegg til populærvitenskapelige artikler og nyhetssaker. Prosjektet knytter til seg sentrale aktører i fiskerinæringen, og vil også nå ut til fiskere, myndigheter og leverandører gjennom arrangement på arenaer som Sikker fisker-konferansen, Sjøsikkerhetskonferansen, Lofotfishing 2023 og Nor-Fishing 2024. Prosjektets resultater vil også presenteres i en vitenskapelig artikkel.
keyboard_arrow_up