Til innholdet

Prosjektnummer

901768

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901768
Status: Avsluttet
Startdato: 15.08.2022
Sluttdato: 31.12.2023

Biologiske risikofaktorer ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks (BRØK)

Ny kunnskap som reduserer biologisk risiko i brønnbått inkludert en veileder for næringen
• Hovedleveransen fra prosjektet er Brønnbåtveilederen.no, en digital veileder for optimalisering av fiskevelferd ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks.
• Kunnskapsgrunnlaget er basert på 152 vitenskapelige artikler og rapporter som er tilgjengelig via en søkbar database med oppsummering og konklusjon fra artiklene.
• Dette ble supplert med innhentet erfaringsbasert kunnskap, som spesielt presiserte viktigheten av god organisering og kommunikasjon, samt erfarent personell i ansvarlige posisjoner (ledende/kritiske roller) for å oppnå et godt resultat.
• Typiske situasjoner/caser fra hendelsesrapporter der ting går galt (økt dødelighet) er beskrevet, og er spesielt knyttet til bruk av ferskvann og lukket transport.
​Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport (English summary further below)
Transport og behandling av levende laks i brønnbåt er risikofylt, men en aktivitet som havbruksnæringen er helt avhengig av. Jevnlig rapporteres det om dødelighetshendelser eller hendelser der fisken kommer svekket ut fra transportenheten. Dette tyder på at en ikke alltid er godt nok kjent med alle risikoforholdene og hvordan disse best håndteres. Det er tidligere gjennomført mange studier, og det finnes mye kunnskap om problemstillingene knyttet til bruk av brønnbåt, men mye tyder på at slik kunnskap ikke utnyttes fullt ut i dag. Prosjektets mål var derfor å gi en oppdatering av dagens kunnskap og gi anbefalinger for å redusere biologisk risiko ved bruk av brønnbåt, og gjøre dette lett tilgjengelig for alle som er involvert i brønnbåtoperasjoner.

Hovedleveransen fra prosjektet er Brønnbåtveilederen.no (https://bronnbatveilederen.no), en digital veileder for optimalisering av fiskevelferd ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks. Kunnskap fra prosjektet kan bidra til bedre fiskevelferd, fiskehelse og redusert dødelighet som følge av bedre transport og behandling i brønnbåt. Anbefalingene er basert på innhentet erfaringsbasert kunnskap og vitenskapelig kunnskap fra åpen litteratur. I tillegg gis det en oppsummering av hovedfunn fra innhentet erfaringsbasert kunnskap, oversikt over referanser fra relevant vitenskapelig litteratur og oversikt over kunnskapshull. Brønnbåtveilederen er utarbeidet av Aqua Kompetanse, NIVA og Akvaplan-niva i tett samarbeid med brønnbåtnæringen, oppdrettere og fiskehelse-personell.

Results achieved
Summary of results from the project’s final reporting
There is considerable biological risk related to transport and handling of live salmon in wellboat operations, but the salmon industry is completely dependent on wellboats in their operations. Increased mortality or reduced fish welfare after a wellboat operation is frequently being reported. This indicates underestimation of the risk factors involved and how these are best delt with. Several studies have been carried out in the past and there is considerable knowledge on issues relevant for maintaining good fish welfare in wellboats, but there are indications that such knowledge is not fully utilized today. The project's aim was therefore to provide an update of current knowledge and provide recommendations to reduce biological risk when using wellboats, and to make this easily accessible to everyone involved in wellboat operations.

The main deliverable from the project is presented in the digital manual Brønnbåtveilederen.no (https://bronnbatveilederen.no), a digital guide for optimizing fish welfare for the transport and handling of salmon in wellboats. Knowledge from the project is expected to contribute to better fish welfare, fish health and reduced mortality as a result of better transport and treatment in wellboats. The recommendations are based on collected experience-based knowledge and scientific knowledge from open literature. In addition, main findings from experience-based knowledge are summarized together with an overview of references from relevant scientific literature and an overview of knowledge gaps. The wellboat guide has been developed by Aqua Kompetanse, NIVA and Akvaplan-niva in close collaboration with the well boat industry, fish farmers and fish health experts.
​Brønnbåtveilederen (bronnbatveilederen.no) vil bli et nyttig bidrag for optimalisering av drift og risikovurderinger av brønnbåt operasjoner for å sikre beste mulig fiskevelferd. Her finner man oversikt over kunnskap både for forberedelser, lassing og lossing samt selve transporten. Det er bl.a. en grundig systembeskrivelse av brønnbåter. Eksemplene på uønskede hendelser kan være nyttig slik at man kan lære av hverandres feil. 
​Kunnskap fra prosjektet kan bidra til bedre fiskevelferd, fiskehelse og redusert dødelighet som følge av bedre transport og behandling i brønnbåt. Dette kan også bidra til redusert risiko for vekstreduksjon etter transport og behandling, og følgelig også gi grunnlag for bedre lønnsomhet. 

Hovedmål
Å kartlegge og systematisere eksisterende kunnskap som reduserer biologisk risiko i brønnbåt. Dette blir gjort gjennom en litteratur- og erfaringsstudie av eksisterende kunnskap nasjonalt og internasjonalt om vannmiljø og andre forhold ved transport og behandling av laks i brønnbåt som kan påvirke laksens robusthet. 

Delmål
1. Å sammenstille vitenskapelig kunnskapsgrunnlag om vannmiljø og andre relevante forhold under transport og ved behandling av laks i brønnbåt.
2. Å innhente og sammenfatte erfaringsbasert kunnskap fra næringen og kompetansemiljø om vannmiljø og operasjonelle forhold under transport og ved behandling av laks i brønnbåt.
3. Å utvikle en digital håndbok/oppslagsverk for beste praksis for bruk av brønnbåt, inkludert case-studier fra god og dårlig praksis.
​Kunnskap fra prosjektet kan bidra til bedre lønnsomhet i forbindelse med bedre transport og behandling, redusert dødelighet, bedre fiskehelse og forhindre redusert vekst som følge av at fisken svekkes etter behandling i brønnbåt.
​Prosjektet vil utvikle en digital brukerhåndbok for håndtering av laks i brønnbåt basert på analyser av erfaringsdata, sammenfatning av relevant vitenskapelig litteratur og innhenting av praktisk erfaring fra drift av brønnbåt gjennom intervju. Analysearbeidet vil knytte registrerte påvirkninger på fisken i brønnbåt til konkrete bakenforliggende årsaker, som gjør det mulig å ta tak i avvik og utvikle beste praksis. I tillegg vil en samle inn og systematisere kunnskap som er relevant og overførbart til laks i brønnbåt fra en bred og mer generell forskning rundt bl.a. vannkvalitet, stressfysiologi og fiskehelse/robusthet. Denne type kunnskap blir gjennomgått og sammenstilt i arbeidspakke 1, og systematisert på en måte som knytter kunnskapen til relevante prosesser og risikofaktorer for forskjellig bruk av brønnbåt.

Erfaringsbasert kunnskap vil bli samlet inn og analysert under arbeidspakke 2. Prosjektet vil spesielt involvere brønnbåtrederi og oppdrettere i prosjektet, gjennom bl.a. kartlegging av tilgjengelige data, hendelser, toktrapporter og veterinærrapporter, samt erfaringer gjennom dybdeintervju. I tillegg vil flere rapporter fra kritiske hendelser fra brønnbåt bli analysert. Næringspartnerne i prosjektet vil bidra med en prosess- eller systembeskrivelse for de ulike bruksområdene for brønnbåt, hvor de enkelte delene av prosessen blir koblet til konkrete risikofaktorer og relevant kunnskapsbase.

Sammen med den systematiserte kunnskapen fra litteraturen vil den erfaringsbaserte kunnskapen bli sammenstilt i en brukerhåndbok i arbeidspakke 3. Den digitale brukerhåndboken, som er hovedleveransen fra prosjektet, vil gi anbefalinger om beste praksis som gir brønnbåtene bedre forutsetninger for utvikling av gode prosedyrer som reduserer sannsynligheten for biologisk risiko. Målet med håndboken er å hjelpe brønnbåtoperatørene til å identifisere de viktigst risikoelementene som påvirker fiskevelferd. Brukerhåndboken vil også beskrive et sett av kjente eller tenkte eksempelstudier (“case studier”) hvor det går galt på typiske risikoområder, og hva som kan bli konsekvensen av dette. Prosjektet vil i tillegg levere en vitenskapelig og to populærvitenskapelige artikler fra prosjektet.

Prosjektet har følgende arbeidspakker (AP-er):
AP1. Sammenstilling av vitenskapelig kunnskapsgrunnlag om vannmiljø og andre relevante forhold under transport og ved behandling av laks i brønnbåt
AP1.1: Litteraturstudie på vannmiljø (generelt og spesielt) knyttet til åpen og lukket transport og behandling i brønnbåt
Det blir gjennomført en skrivebordsstudie med sammenstilling av kunnskapsgrunnlag basert på databasesøk over vitenskapelig litteratur relatert til vannkvalitet. NIVA er ansvarlig for denne arbeidspakken. 

AP1.2: Litteraturstudie knyttet til andre forhold relevant for åpen- og lukket transport og behandling i brønnbåt
Basert på samme metodikk som i AP1.1 blir det utviklet en oppdatert kunnskapsbase med relevant vitenskapelig litteratur. Akvaplan-niva er ansvarlig for denne arbeidspakken. 

AP2. Innhente og sammenfatte erfaringsbasert kunnskap knyttet til transport og behandling av laks i brønnbåt
I denne arbeidspakken vil det innhentes erfaringsbasert kunnskap om biologisk risiko i brønnbåt. 

AP2.1: Innsamling, sammenstilling og analysering av erfaringsdata
I denne arbeidspakken vil man hente inn og sammenstille data og erfaringsbasert kunnskap fra prosedyrer, logger av vannmiljø, beskrivelser av vannbehandling og rapporter på fiskevelferd, samt foreta dybdeintervjuer av deltagende næringspartnere og kompetansemiljø. Aqua Kompetanse er ansvarlig for denne arbeidspakken. 

AP2.2: Sammenstilling av hendelsesrapporter (avviksrapporter) fra ulik bruk av brønnbåt
Dødelighetshendelsene som har forekommet opp gjennom årene analyseres for å kunne foreslå mulige bakenforliggende årsaker (risikofaktorer). NIVA er ansvarlig for denne arbeidspakken. 

AP3. Digital håndbok for transport og behandling av laks i brønnbåt
Innsamlet og systematisert litteratur og erfaringsbasert kunnskap fra AP1 og AP2 vil i denne arbeidspakken bli sammenstilt i en digital håndbok. 

AP3.1: Systembeskrivelse for forskjellig bruk av brønnbåt
I samarbeid med brønnbåtrederiene vil vi lage en oversikt over de forskjellige type operasjonene i brønnbåt, og variasjonen i teknologi, prinsipp og metoder. Aqua Kompetanse er ansvarlig for denne arbeidspakken. 

AP3.2: Integrering av litteraturstudiene og erfaringsbasert kunnskap
Litteraturstudiene, erfaringsbasert kunnskap fra diverse rapporter, intervju og analyser fra AP1 og AP2, systematiseres og sammenstilles i en logisk sammenheng og gjøres søkbar. Akvaplan-niva er ansvarlig for denne arbeidspakken.

AP3.3: Utvikle beste praksis for sikring av fiskevelferd under transport og behandling
Vitenskapelig og erfaringsbasert “state-of-the-art” kunnskap om vannmiljø og fiskevelferd systematisert i AP3.2 blir koblet opp mot prosessene og risikoområdene definert i AP3.1. Ansvarlig for denne arbeidspakken er Akvaplan-niva i samarbeid med Aqua Kompetanse og NIVA. 

AP3.4: Beskrive relevante case-studier som illustrerer utfordringene
Et sett av kjente eller tenkte eksempelstudier hvor det går galt på typiske risikoområder, og hva som kan bli konsekvensen av dette, blir beskrevet i et eget kapittel i brukerhåndboken. NIVA er ansvarlig for denne arbeidspakken. 

AP3.5: Utvikling av brukerhåndbok og oppslagsverk på digital plattform
Den digitale håndboken vil lages i et publiseringssystem (content management system) der innholdet er lagret i en database, og forfatterne har et brukervennlig grensesnitt som gjør det enkelt å legge inn tekst, bilder, video og lenker til andres sider og til ekstern informasjon. NIVA er ansvarlig for denne arbeidspakken.

Prosjektorganisering
Prosjektet blir gjennomført i samarbeid mellom Akvaplan-niva, NIVA og Aqua Kompetanse, med betydelige involvering fra akvakulturnæringen (Rostein AS, Sølvtrans AS, Frøy ASA, Mowi ASA, Lerøy Seafood Group ASA, SalmoNor AS, SalMar Settefisk AS, Salmon Evolution AS og Salmon Group).
​Selve leveransen er et digitalt formidlingsverktøy åpent tilgjengelig gjennom egen portal. Det viktigste blir derfor å gjøre prosjektet og nettstedet kjent. Målet er at brukergrensesnittet skal være så enkelt og intuitivt at det ikke krever opplæring eller annen presentasjonsform, og det blir testet hos brukere. Hovedkonklusjoner fra prosjektet og formidlingsverktøyet vil bli presentert på FHF-konferanser, nyhetsbrev, oppslag i Norsk Fiskeoppdrett, kyst.no, intrafish.no, ilaks.no o.l. Det er lagt opp at prosjektet hoster hjemmesiden og drifter denne i inntil to år.
keyboard_arrow_up