Til innholdet

Prosjektnummer

901768

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901768
Status: Pågår
Startdato: 15.08.2022
Sluttdato: 31.10.2023

Biologiske risikofaktorer ved bruk av brønnbåt til transport og behandling av laks (BRØK)

​Kunnskap fra prosjektet kan bidra til bedre fiskevelferd, fiskehelse og redusert dødelighet som følge av bedre transport og behandling i brønnbåt. Dette kan også bidra til redusert risiko for vekstreduksjon etter transport og behandling, og følgelig også gi grunnlag for bedre lønnsomhet. 

Hovedmål
Å kartlegge og systematisere eksisterende kunnskap som reduserer biologisk risiko i brønnbåt. Dette blir gjort gjennom en litteratur- og erfaringsstudie av eksisterende kunnskap nasjonalt og internasjonalt om vannmiljø og andre forhold ved transport og behandling av laks i brønnbåt som kan påvirke laksens robusthet. 

Delmål
1. Å sammenstille vitenskapelig kunnskapsgrunnlag om vannmiljø og andre relevante forhold under transport og ved behandling av laks i brønnbåt.
2. Å innhente og sammenfatte erfaringsbasert kunnskap fra næringen og kompetansemiljø om vannmiljø og operasjonelle forhold under transport og ved behandling av laks i brønnbåt.
3. Å utvikle en digital håndbok/oppslagsverk for beste praksis for bruk av brønnbåt, inkludert case-studier fra god og dårlig praksis.
​Kunnskap fra prosjektet kan bidra til bedre lønnsomhet i forbindelse med bedre transport og behandling, redusert dødelighet, bedre fiskehelse og forhindre redusert vekst som følge av at fisken svekkes etter behandling i brønnbåt.
​Prosjektet vil utvikle en digital brukerhåndbok for håndtering av laks i brønnbåt basert på analyser av erfaringsdata, sammenfatning av relevant vitenskapelig litteratur og innhenting av praktisk erfaring fra drift av brønnbåt gjennom intervju. Analysearbeidet vil knytte registrerte påvirkninger på fisken i brønnbåt til konkrete bakenforliggende årsaker, som gjør det mulig å ta tak i avvik og utvikle beste praksis. I tillegg vil en samle inn og systematisere kunnskap som er relevant og overførbart til laks i brønnbåt fra en bred og mer generell forskning rundt bl.a. vannkvalitet, stressfysiologi og fiskehelse/robusthet. Denne type kunnskap blir gjennomgått og sammenstilt i arbeidspakke 1, og systematisert på en måte som knytter kunnskapen til relevante prosesser og risikofaktorer for forskjellig bruk av brønnbåt.

Erfaringsbasert kunnskap vil bli samlet inn og analysert under arbeidspakke 2. Prosjektet vil spesielt involvere brønnbåtrederi og oppdrettere i prosjektet, gjennom bl.a. kartlegging av tilgjengelige data, hendelser, toktrapporter og veterinærrapporter, samt erfaringer gjennom dybdeintervju. I tillegg vil flere rapporter fra kritiske hendelser fra brønnbåt bli analysert. Næringspartnerne i prosjektet vil bidra med en prosess- eller systembeskrivelse for de ulike bruksområdene for brønnbåt, hvor de enkelte delene av prosessen blir koblet til konkrete risikofaktorer og relevant kunnskapsbase.

Sammen med den systematiserte kunnskapen fra litteraturen vil den erfaringsbaserte kunnskapen bli sammenstilt i en brukerhåndbok i arbeidspakke 3. Den digitale brukerhåndboken, som er hovedleveransen fra prosjektet, vil gi anbefalinger om beste praksis som gir brønnbåtene bedre forutsetninger for utvikling av gode prosedyrer som reduserer sannsynligheten for biologisk risiko. Målet med håndboken er å hjelpe brønnbåtoperatørene til å identifisere de viktigst risikoelementene som påvirker fiskevelferd. Brukerhåndboken vil også beskrive et sett av kjente eller tenkte eksempelstudier (“case studier”) hvor det går galt på typiske risikoområder, og hva som kan bli konsekvensen av dette. Prosjektet vil i tillegg levere en vitenskapelig og to populærvitenskapelige artikler fra prosjektet.

Prosjektet har følgende arbeidspakker (AP-er):
AP1. Sammenstilling av vitenskapelig kunnskapsgrunnlag om vannmiljø og andre relevante forhold under transport og ved behandling av laks i brønnbåt
AP1.1: Litteraturstudie på vannmiljø (generelt og spesielt) knyttet til åpen og lukket transport og behandling i brønnbåt
Det blir gjennomført en skrivebordsstudie med sammenstilling av kunnskapsgrunnlag basert på databasesøk over vitenskapelig litteratur relatert til vannkvalitet. NIVA er ansvarlig for denne arbeidspakken. 

AP1.2: Litteraturstudie knyttet til andre forhold relevant for åpen- og lukket transport og behandling i brønnbåt
Basert på samme metodikk som i AP1.1 blir det utviklet en oppdatert kunnskapsbase med relevant vitenskapelig litteratur. Akvaplan-niva er ansvarlig for denne arbeidspakken. 

AP2. Innhente og sammenfatte erfaringsbasert kunnskap knyttet til transport og behandling av laks i brønnbåt
I denne arbeidspakken vil det innhentes erfaringsbasert kunnskap om biologisk risiko i brønnbåt. 

AP2.1: Innsamling, sammenstilling og analysering av erfaringsdata
I denne arbeidspakken vil man hente inn og sammenstille data og erfaringsbasert kunnskap fra prosedyrer, logger av vannmiljø, beskrivelser av vannbehandling og rapporter på fiskevelferd, samt foreta dybdeintervjuer av deltagende næringspartnere og kompetansemiljø. Aqua Kompetanse er ansvarlig for denne arbeidspakken. 

AP2.2: Sammenstilling av hendelsesrapporter (avviksrapporter) fra ulik bruk av brønnbåt
Dødelighetshendelsene som har forekommet opp gjennom årene analyseres for å kunne foreslå mulige bakenforliggende årsaker (risikofaktorer). NIVA er ansvarlig for denne arbeidspakken. 

AP3. Digital håndbok for transport og behandling av laks i brønnbåt
Innsamlet og systematisert litteratur og erfaringsbasert kunnskap fra AP1 og AP2 vil i denne arbeidspakken bli sammenstilt i en digital håndbok. 

AP3.1: Systembeskrivelse for forskjellig bruk av brønnbåt
I samarbeid med brønnbåtrederiene vil vi lage en oversikt over de forskjellige type operasjonene i brønnbåt, og variasjonen i teknologi, prinsipp og metoder. Aqua Kompetanse er ansvarlig for denne arbeidspakken. 

AP3.2: Integrering av litteraturstudiene og erfaringsbasert kunnskap
Litteraturstudiene, erfaringsbasert kunnskap fra diverse rapporter, intervju og analyser fra AP1 og AP2, systematiseres og sammenstilles i en logisk sammenheng og gjøres søkbar. Akvaplan-niva er ansvarlig for denne arbeidspakken.

AP3.3: Utvikle beste praksis for sikring av fiskevelferd under transport og behandling
Vitenskapelig og erfaringsbasert “state-of-the-art” kunnskap om vannmiljø og fiskevelferd systematisert i AP3.2 blir koblet opp mot prosessene og risikoområdene definert i AP3.1. Ansvarlig for denne arbeidspakken er Akvaplan-niva i samarbeid med Aqua Kompetanse og NIVA. 

AP3.4: Beskrive relevante case-studier som illustrerer utfordringene
Et sett av kjente eller tenkte eksempelstudier hvor det går galt på typiske risikoområder, og hva som kan bli konsekvensen av dette, blir beskrevet i et eget kapittel i brukerhåndboken. NIVA er ansvarlig for denne arbeidspakken. 

AP3.5: Utvikling av brukerhåndbok og oppslagsverk på digital plattform
Den digitale håndboken vil lages i et publiseringssystem (content management system) der innholdet er lagret i en database, og forfatterne har et brukervennlig grensesnitt som gjør det enkelt å legge inn tekst, bilder, video og lenker til andres sider og til ekstern informasjon. NIVA er ansvarlig for denne arbeidspakken.

Prosjektorganisering
Prosjektet blir gjennomført i samarbeid mellom Akvaplan-niva, NIVA og Aqua Kompetanse, med betydelige involvering fra akvakulturnæringen (Rostein AS, Sølvtrans AS, Frøy ASA, Mowi ASA, Lerøy Seafood Group ASA, SalmoNor AS, SalMar Settefisk AS, Salmon Evolution AS og Salmon Group).
​Selve leveransen er et digitalt formidlingsverktøy åpent tilgjengelig gjennom egen portal. Det viktigste blir derfor å gjøre prosjektet og nettstedet kjent. Målet er at brukergrensesnittet skal være så enkelt og intuitivt at det ikke krever opplæring eller annen presentasjonsform, og det blir testet hos brukere. Hovedkonklusjoner fra prosjektet og formidlingsverktøyet vil bli presentert på FHF-konferanser, nyhetsbrev, oppslag i Norsk Fiskeoppdrett, kyst.no, intrafish.no, ilaks.no o.l. Det er lagt opp at prosjektet hoster hjemmesiden og drifter denne i inntil to år.
keyboard_arrow_up