Til innholdet

Prosjektnummer

901847

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901847
Status: Pågår
Startdato: 01.10.2023
Sluttdato: 01.10.2025

Ernæringsmessige effekter på laks og regnbueørret ved inntak av etylesterolje (SalmoE2)

Norsk pelagisk sektor er en viktig næring innen produksjon og foredling av marine oljer, inkludert produksjon av høykvalitets omega-3-konsentrater til humant konsum. I prosessen med å oppkonsentrere innholdet av omega-3-fettsyrene EPA og DHA, dannes sidestrømsproduktet etylester-olje (EE-olje).

I Norge produseres det årlig rundt 10 000 tonn EE-oljer. Et mulig bruksområde for EE-olje er som ingrediens i fôr til laksefisk. Imidlertid foreligger begrenset kunnskap om hvor egnet EE-olje er som ingrediens i fôret til laks og regnbueørret. Sammensetningen av marine EE-oljer vil variere avhengig av hvilken fiskeart de produseres fra og prosesseringsmetoden for oljen. Generelt vil marine EE-oljer være relativt rike på mettet fett, og inneholde både kolesterol, EPA og DHA. EE-oljer vil dermed kunne bidra med viktige fettsyrer i fôret til laksefisk.
Å teste om EE-olje kan benyttes som en trygg kilde til ernæringsmessig gunstige fettsyrer i fôret til laks og ørret. For å oppnå dette vil det testes ulike nivåer av EE-olje i fôret til laks i ferskvannsfasen og i fôret til både laks og ørret i sjøvannsfasen.
Ny kunnskap om effekter på fisken ytelse, helse og filetkvalitet ved inntak av EE-oljer vil bidra til verdiskaping for sidestrømsprodukter fra pelagisk industri og til nye bærekraftige fôrråvarer for fiskefôrprodusenter og akvakulturnæringen. Prosjektet vil videre bidra med kunnskap om trygge nivåer av EE-oljer i fôret til laks og ørret i ulike livsfaser.
​Prosjektet består av følgende fire faglige arbeidspakker (AP-er):

AP1
Ansvarlig: Esmail Lutfi
Det vil utarbeides en litteraturstudie som kartlegger tidligere forskningsresultater på området, med særlig vekt på eventuelle effekter av EE-oljer på vekst, helse og oksidativ stabilitet.
 
AP2
Ansvarlig: Astrid Nilsson
Analyseres oksydativ stabilitet av EE-olje og fôr ved analyse av flyktige oksidasjonsprodukter (lagringsstabilitet).
 
AP3
Ansvarlig: Gerd M. Berge
Testing av ulike nivåer av EE-olje i fôret til lakseparr (dose-respons) i ferskvannsfasen for å øke kunnskapen om trygge fôrnivåer. Rasktvoksende lakseparr (5–10 g) i ferskvann vil fôres henholdsvis et kontrollfôr (med en sammensetning tilsvarende et kommersielt fôr) samt 5 eksperimentelle fôr med økende nivåer av EE-olje (5, 10, 20, 25 og 50 % av den totale oljefraksjonen) i 5–6 uker (triplikate kar, 100 fisk per kar). Vekst og overlevelse vil registreres og en rekke helsemarkører vil analyseres. Resultater fra forsøket vil danne grunnlaget for valg av EE-oljedoser i post-smolt-studien (AP4).
 
AP4
Ansvarlig: Esmail Lutfi
Sammenligne ernæringsmessige effekter av EE-olje i fôret til laks og ørret. Begge artene vil bli fôret med de samme eksperimentelle diettene. Forsøket startes med laks og ørret på ca 200–400 g som vil fôres med et kontrollfôr uten EE olje og 3 eksperimentelle fôr med tre nivåer av EE-olje (i triplikate kar og 30–40 fisk per kar) til tredobling av vekten. Vekst og overlevelse vil registreres og en rekke helsemarkører vil analyseres.

Fôrene til begge forsøkene produseres av Nofima. Fôrene balanseres til samme nivå av EPA+DHA (ca. 10 % og 6,5 % av totalen). Nivåene av mettede fettsyrer (SFAs) i fôrene vil være innenfor området 15 til 30 % av totale fettsyrer i fôret. Justeringer vil bli gjort basert på sammensetningen av EE-oljen levert av Pelagia AS.
Den primære målgruppen for prosjektet er pelagisk industri og akvakulturindustri (lakseoppdrettere og fôrindustri).

Tidlig i prosjektperioden vil det bli utformet en virtuell informasjonsgrafikk som inneholder generell informasjon om prosjektet. Den vil bli publisert på Nofimas nettside, sosiale medier og nettverkssider (LinkedIn®, Instagram®, ResearchGate®, osv.). Prosjektoppdateringer vil også bli distribuert gjennom de samme kanaler.

Formidling og kommunikasjon av resultatene er en viktig del av dette prosjektet, og forskningsfunnene vil presenteres på nasjonale og internasjonale konferanser, arbeidsmøter (workshops), undervisning og forelesninger. Resultater vil publiseres både i internasjonale fagfellevurderte og populærvitenskapelige tidsskrifter.
keyboard_arrow_up