Til innholdet

Prosjektnummer

901927

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901927
Status: Pågår
Startdato: 02.01.2024
Sluttdato: 30.08.2025

Oppsamlingssystem for smeltevann fra ferskfisktransport oppdrettsfisk

Majoriteten av fersk fisk fraktes med lastebil i ekspandert polystyren (EPS)-kasser med avløpshull, kjølt med is. Utilstrekkelig kjøling av fisken før pakking/ising og/eller under transport fører til issmelting, og smeltevann får renne ut av lastebilene og ned på norske veier. Smeltevann fra lastebiler som transporterer fersk fisk har vært et problem lenge, og har blitt problematisert av Statens vegvesen siden 2012. Statens vegvesen krever at sjåfører som stoppes med avrenning, stopper lekkasjen før de fortsetter reisen (kjøreforbud), noe som forårsaker forsinkelser i transporten.

Den vanligste måten å forhindre avrenning av smeltevann på veier uten vannoppsamlingssystemer er at temperaturen i lasterommet er under frysepunktet for vann. FHF adresserte avrenning i en utlysning i mars 2022. Ett av hovedresultatene fra det foregående prosjektet innenfor avrenning, “Redusere avrenning fra ferskfisk transport på lastebiler” (FHF-901778), var at mesteparten av smeltevannet som ble produsert var forårsaket av ineffektiv kjøling av fisken før pakking, og at hoveddelen av smeltevannsproduksjonen skjer innen de første timene etter fisken legges på is. Metoder for å hindre at avrenning kommer ut på veien ble undersøkt, og et dreneringssystem med oppsamlingstank var en av de mulige løsningene som ble diskutert.

Det har skjedd en endring i bransjen siden forrige FHF-utlysning om utslipp av smeltevann, nemlig at oppsamlingstanker for smeltevann montert på semitrailere har blitt mye mer vanlig. F.eks. Nor-log og Bama endrer nå sin flåte basert på Krone sine semitrailere med påmonterte tanker. Denne løsningen har imidlertid en utfordring: størrelsen på tanken sammenlignet med mulig mengde smeltevann. Erfaringer så langt er at oppsamlingstankene fungerer, og at de som har monterte tanker ikke blir ilagt kjøreforbud. Selv om dette systemet kan utvikles og forbedres ytterligere, har deponeringen av det oppsamlede avløpsvannet så langt ikke blitt behandlet. For mye smeltevann dumpes ad hoc på uregulerte steder underveis eller ved transportknutepunkter. Avhendingspraksis ved jernbaneterminaler gir også rom for forbedringer.

Forskningsutfordringene i dette prosjektet er delt i tre:
1. undersøke hvordan allerede eksisterende systemer oppfyller behovene til sjåførene for å samle smeltevann,
2. dokumentere mengden smeltevann som samles opp i tanken under faktiske transporter, sammen med potensielle driftsutfordringer sommer og vinter, og
3. gjennomføre en mulighetsstudie for et nettverk av deponeringssteder.
Hovedmål
Å gi kunnskap om tekniske løsninger for smeltevannsoppsamlingssystemer for transport av fersk fisk i Norge. 

Sekundære mål
SM1.1: Å oppsumme driftserfaringer fra dagens vannoppsamlingssystemer.
SM1.2: Å kartlegge det juridisk rammeverk for oppsamling av smeltevann.
SM2.1: Å teste tilgjengelige tekniske løsninger for oppsamling av smeltevann på semitrailere.
SM2.2: Å videreutvikle tekniske løsninger for oppsamling av smeltevann på semitrailere.
SM3.1: Å utføre en mulighetsstudie av oppsamlingssystemer i veikanten av smeltevann fra lastebiler, inkludert aspekter ved administrasjon og drift.
SM3.2: Å vurdere implementeringsalternativer for et veikantoppsamlingssystem.
​Dette prosjektet er relevant for både villfanget og oppdrettsfiskindustrien da det løser et problem. Den vil i detalj implementeres én løsning for å eliminere systematisk utslipp av smeltevann på veibanen. Ved gjennomføring vil smeltevannsutslipp elimineres på grunn av investeringer fra transportsektoren. Smealtevannsavrenning fra ferskfisktransport er et sikkerhetsproblem, en tilgrising av det offentlige rom og kan forsinke transporten, noe som påvirker ferskheten til fisken og mulig kvaliteten. Både sjømatindustrien og transportnæringen er enige om at dette aspektet av næringskjeden må tas opp, og en vellykket implementering vil gi et forbedret omdømme til begge næringene, og løse et problem som i dag hefter med negativ omtale blant publikum og media.
Dette prosjekter bygger på prosjektet “Redusere avrenning fra ferskfisk transport på lastebiler” (FHF-901778).

Prosjektet vil bli delt inn i arbeidspakker (AP-er). Alle samarbeidspartnerne i prosjektet vil bidra til alle AP-er, men hver AP vil ha en AP-leder som er ansvarlig for arbeidet og fremdriften i AP.

AP1: Kartlegging av dagens regelverk, forutsetninger, og deres tolkning
Ansvarlig: NTNU
Målet med AP1 er å i) oppsummere operasjonelle erfaringer fra dagens vannoppsamlingssystemer (SM1.1) og ii) kartlegge det juridiske rammeverket for oppsamling av smeltevann (SM1.2). Målene skal nås ved å dokumentere gjeldende regelverk og forutsetninger om systemer på lastebiler og oppsamlingssystemer ved veikant for smeltevannslekkasje, med sikte på ingen eller mindre avrenning på vei og logistiske forsinkelser i verdikjeden for ferskfisktransport. Denne arbeidspakkens mål vil nås ved tre klart definerte oppgaver: For det første skal nasjonale og internasjonale regelverk om utslipp av smeltevann og deres tolkninger undersøkes; for det andre vil erfaringene til nasjonale og internasjonale interessenter som allerede bruker lignende innsamlingssystemer studeres; og for det tredje vil forutsetninger for implementering av smeltevannshåndteringssystemer så vel som oppsamlingssystemer ved veikanten bli utarbeidet. Dette vil skje i samarbeid med myndigheter i Norge, Færøyene og EU, sjømatnæringen og transportbransjen.

Milepæl
Interessenters erfaringer med vannoppsamlingssystemer som i dag brukes i Norge, i EU og på Færøyene kartlegges gjennom interessentundersøkelser, intervjuer og arbeidsmøter (workshops).

Leveranser
1. Rapport som oppsummerer erfaringer fra dagens oppsamlingssystem
2. Rapport som beskriver utforming av avleveringspunkter for smeltevann (i samarbeid med AP3).

AP2: Test og forbedring av vannoppsamlingssystemer for lastebiler
Ansvarlig: SINTEF Narvik
Denne arbeidspakken tar sikte på å teste eksisterende vannoppsamlingssystemer på semitrailere og forbedre dem. Denne innsatsen bygger på informasjon fra AP1. Videre vil vannoppsamlingssystemet til flere semitrailere være utstyrt med loggere for å overvåke vannstand og temperatur/frysing i og utenfor tanken for å få kvantitative data om smeltevannsvolumer og fryseforhold avhengig av sesong, driftsforhold, og leverandører av fersk fisk. Modellen som ble utviklet i det nevnte forutgående prosjektet (FHF-901778) vil bli forbedret ved hjelp av resultatene fra denne datainnsamlingen. Dataene vil bli anonymisert før rapportering. Til sist vil tekniske forbedringer og begrensninger for forbedring bli utforsket gjennom tester i full størrelse, der momenter som funksjonalitet om vinter, begrensning i størrelse på tanker, problematikk rundt balanse og skvulping i tanker blir studert. Disse oppgavene vil bli utført med henholdsvis Bama Logistikk og Vogn-Service.

Milepæler
1. Loggere montert i smeltevannstanker
2. Test gjennomført for skulping i tank
3. Varmesystem installert og klar for vintertest

Leveranser
1. Rapport om tekniske løsninger på semi-trailere
2. Rapport om årstidsvariasjoner i smeltevannproduksjon og temperaturforhold.

AP3: Mulighetsstudie av veikantinfrastruktur for deponering av oppsamlet smeltevann
Ansvarlig: Nofima
Målet med AP3 er å kartlegge mulig utforming av en mottaksinfrastruktur for smeltevann langs hovedtransportrutene og jernbaneterminalene i Norge. Gjennom fire klart definerte delmål skal arbeidspakken nå sitt hovedmål. Først skal det utarbeide et konsept for hvordan innsamlingspunktene kan utformes, basert på blant annet innspill fra AP1; for det andre kartlegge kravene til vannhåndtering; for det tredje, estimere nødvendig frekvens for innsamlingspunkter basert på informasjon fra AP2; for det fjerde lage en økonomisk beregning for investering og driftskostnader og anbefale en struktur for drift av infrastrukturen. Denne arbeidspakken vil jobbe tett med Hibas AS.

Milepæler
1. En konseptualisering av mottaksstasjon har blitt gjort
2. Påkrevd behandling av smeltevannet har blitt etablert. 

Leveranser
1. Rapport på anbefalt plassering av mottakspunkter, samt en økonomisk betraktning (sammen med AP1).
​Nofimas kommunikasjonsavdeling vil jobbe tett med prosjektleder og deltakende forskere. Man ønsker å sikre at kunnskapen fra prosjektet når de som får mest utbytte av resultatene. En vil derfor prioritere å rette seg mot transportsektoren og sjømatnæringen i Norge. Prosjektet skal nå bransjen gjennom artikler i fag- og bransjetidsskrifter og nettsider og via Nofimas kommunikasjonskanaler. Man skal skrive minst to nyheter i tett samarbeid med bransjepartnerne i prosjektet. Det planlegges også å delta aktivt på ulike arenaer og møtepunkter med transportsektoren og sjømatnæringen, som Havbruk 2025, FHF-møter, og Transport og Logistikk-konferansen i 2025 for å presentere resultater for næringen. I tillegg vil det bli gjennomført et webinar, hvor ansvarlig for hver arbeidspakke presenterer resultatene fra prosjektet, på slutten av prosjektet. 
keyboard_arrow_up